םיטלאתפ
Phthalates
ילוטנ ,םיילזונ (םדא ידי השעמ) םייטטניס םירמוח םה םיטלאתפ
תיינקה םשל ,קיטסלפה תיישעתב רקיעב םישמשמה ,חירו עבצ
ולא םירמוח .הפצר יופיצל שמשמה ,(PVC) יס.יו.יפ-ל תושימג
.המ תדימב םיפידנו םימב םיינוניב ,ןמשב םינייוצמ םיסיסמ

יופיצמ ,םירצומ לש דאמ לודג ןווגמב םיטלאתפ םישמשמ השעמל
םינוש קיטסלפ ירצומ תיישעת ךרד ,תופורתה תיישעתב תולולג
,םיעבצ ,םיקבד ,תואקשמה תיישעתב קיטסלפ יקובקב םהב
םיבשחמל םינבמו תואספוק ,היינב ירמוח ,םימשב ,הקיטמסוק
.טבמאה רדחב תונוליו ומכ םיצופנ תיב ירצומ דעו הקינורטקלאו

תימיכ הניחבמ םירשקנ םניא םיטלאתפ
םה ךכיפלו םישמשמ םה םהב םירצומל
םילזונלו ריואל תועיבקב םיררחתשמ
,הייתשו ןוזמב םהילא הפישחל םימרוגו
.הפיאשו רועב עגמ

תוקונית ןתשב וליפא ורתוא םה .ןתשב םיטלאתפה תא רתאל ןתינ
.הפל םתסנכהו קיטסלפמ םיעוצעצב עגממ האצותכ ,םינטק םידליו

םיטלאתפה יגוס

di-2-ethylhexyl phthalate
dibutyl phthalate
monoethyl phthalate
mono-n-butyl phthalate
monobenzyl phthalat
monoisobutyl phthalate
di-isononyl phthalate
monomethyl phthalate
mono-3-carboxypropyl phthalate
di-n-octyl phthalate
mono-2-ethylhexyl phthalate
mono-2-ethyl-5-hydroxyhexyl phthalate
mono-2-ethyl-5-oxohexyl phthalate
diethyl phthalate
butylbenzyl phthalate
DEHP
DBP
MEP
MBP
MBzP
MiBP
DiNP
MMP
MCPP
DnOP
MEHP
MEHHP
MEOHP
DEP
BBzP

םייח-ילעבב םירקחמ
םיטלאתפ לש תולודג תויומכ יכ וארה םירגואב וכרענש םירקחמ
.םידלומ םימגפלו םינומרוהה תומרב םייונישל םורגל תולולע ףוגב

תנטקהל תמרוג ןוירה תעב םיטלאתפל הפישחש הליג םירקחמ דחא
(Anogenital Distance) תעבטה-יפו ןימה רביא ןיב קחרמה
.ודלונש םירכזב

טלאתפ לש תולודג תויומכ תכירצ תעפשה תא קדבש רחא רקחמ
םרג אוה רחא הרקמבו םיכשאלו דבכל קזנ םרוג אוהש הליג םיוסמ
.םדא-ינבב תומישי ןניא ולא תועפשהש הלגתה ךשמהב .דבכ ןטרסל

םדא-ינבב םירקחמ
תויגרלאו םיטלאתפ לש םימיוסמ םיגוס ןיב רשק הליג ידבש רקחמ
םהב המתסא תוחתפתהו םידליב

תדוגניתל םדב םיטלאתפ תומר ןיב רשק אצמ 2007 תנשמ רקחמ
.רתי תנמשהלו (2-גוס תרכוסל םידקמ ןמיס הווהמה) ןילוסניאל

הלולע תוקונית ידי-לע םיטלאתפ לש רתי תכירצ םיחמומ תעדל
.םתורגבב ןויריפ תויעב םהל םורגל

...DEHP ואר
...תושדח - םיטלאתפ ואר