1 תושדח - הקיטויברפו הקיטויבורפ
Probiotics & Prebiotics - News 1

תוקוניתב םייעמ תיווע דגנ 'בורפ
בלח-ימ ל'גב 'בורפ
םיקרוע תושקתה התיחפמ 'ברפ
םייעמה תואירבל 'בורפכ ןילוניא
ןוזמ תלערה ינפמ הניגמ 'בורפ
דדוב ןז לע םיפידע 'בורפ יבוליש
גפ יעמ תואירבל הקיטויבורפ
(3) םוהיז ינפמ הניגמ הקיטויבורפ
(1) םישישקב לושליש דגנ 'בורפ
(5) המזקא דגנ הקיטויבורפ
תויווכ דגנ הקיטויבורפ
הביק יביכ דגנ הקיטויבורפ
םידליב תוריצע דגנ הקיטויבורפ
(2) םידליב לושליש תעינמל 'בורפ
היוס בלחב םינובלפוזיאו 'בורפ
(4) זיגרה יעמה תנומסת דגנ 'בורפ
(6) םידלי תמזקא דגנ הקיטויב-רפ/ורפ
'ברפ שמשמ ץופנ יעבט קיתממ
(1) םידליב םוהיז תענומ 'בורפ
(1) םידליב המזקא תענומ 'בורפ
(1) זיגרה יעמה תנומסת דגנ 'בורפ
(2) הביק תוקלד התיחפמ 'בורפ
םצע תופיפצ הלידגמ הקיטויברפ
(2) זיגרה יעמה תנומסת דגנ 'בורפ
תוננטצה ךשמ תרצקמ 'בורפ
(2) המזקא דגנ הקיטויברפ
תוינומיאוטוא תולחמ דגנ 'בורפ
?הליעי הקיטויבורפ םאה
דבכ ןטרס ימרוג תרתאמ 'בורפ
(3) תוטועפב המזקא דגנ 'בורפ
(3) זיגרה יעמה תנומסת דגנ 'בורפ
(2) תויגרלא דגנ ריפק
(4) המזקא דגנ הקיטויבורפ
תרכוס דגנ יטויבורפ ידוה טרוגוי
התב םילונפילופה תמצוע
רתי תנמשה םימרוג םייעמ יקדייח
םיבאכ דגנ בלח תצמוח יקדייח

...הקיטויברפו הקיטויבורפ ואר

 
2001 ינוי
םידליב םימוהיז תענומ הקיטויבורפ
הקיטויביטנאב םידימע םיקידייח תוחתפתה ינפמ הגאדה
םימוהיזב לופיטו העינמל יפילחת יעצמאב ןיינע הריבגמ
דורשל הילע תיביטקפא היהית הקיטויבורפש ידכ .םידליב
לא עיגהלו הביקה לש תיצמוחה הביבסב רבעמה תא
תוחכונב םג ,תובשומכ חתפתהל ךישמהל םשו םייעמה
.הקיטויביטנא
תעפשה ונחב הינטירב Tufts University-מ םירקוח
םימרוגה ולא לעו לושליש ימרוג םימוהיז לע יטויבורפ בלח
.המישנ יישק
,Valio Research and Development Centre-ב ,רקחמה
םתעפשה תא ןחב דנלניפב 6 ליג דע ינב םידליב ךרענ רשא
,(Lactobacillus rhamnosus GG) סוליצבוטקל יקדייח לש
לושלישמ תוטועפ לש תוששואתהה תלוכי םיריבגמ רשא
םתבוגת תא ריבגמו (Rotaviral Diarrhoea) ילאריוורטר
םימי 5 ,םויב םימעפ 3 ןתינ ףסותה .םייעמה לש תינוסיחה
.ףיטחב ובוליש ךות ,עובשב

British Medical Journal


2003 יאמ
(1) םידליב המזקא תענומ הקיטויבורפ
ףסות תולטונה םישנש וליג דנלניפ Turku University ירקוח
ךשמל המזקא ךכב עונמל תויושע ןויריהה ןמזב הקיטויבורפ
הניטקמ הקנהה ןמזבו הדילה ינפל הקיטויבורפ תליטנ .םינש 4
,ךכל םיטונה 4 ינב תוטועפב המזקא תוחתפתהל ןוכיסה תא
.40%-ב
ךכב תלגודה 'הנייגיהה תזתופיה' תא םיקזחמ ולא םיאצממ
תא תקזחמ ריעצ ליגב םיילאירטקב םימוהיזל הפישח יכ
.תויגרלא תעינמב תעייסמו ןוסיחה תכרעמ


2005 סרמ
(1) זיגרה יעמה תנומסת דגנ הקיטויבורפ
םייטויבוטניס םיפסות דנלריא Uni College Cork ירקוחל
םייעמהו הביקה תכרעמ תואירב לע הנגהב עייסל םייושע
.תויגרלא תעינמל חתפמ הווהמה רבד ,םישישקב
יקדייח ליכה רשא הקשמ וכרצש םילוח יכ וליג םירקוחה
,םוי ידמ (Bifidobacterium Infantis) םוירטקבופיב
ןטב יבאכ ומכ ,םינימסתמ תוחפ ולבס ,תועובש 8 ךשמב
סוליצבוטקל יקדייחלש הארנ ,תאז תמועל .תוחונ-יא תשגרהו
םילוחה לע העפשה לכ ןיא (Lactobacillus Salivarius)
.שיגרה/זיגרה יעמה תנומסתב

Gastroenterology


2005 לירפא
הביק תוקלד התיחפמ הקיטויבורפ
Toronto's Hosital for Sick Children ירקוח לש םהיאצמ
בלחה תצמוח יקדייח לש םבוליש יכ םיארמ הדנק
תוקלד עונמל יושע הקיטויבורפו (Lactic Acid Bacteria)
.(Gastritis) הביק
L. Acidophilus Rosell-52 בלח תצמוח יקדייח לש בוליש
לש םתוססבתהל ןוכיס ןיטקה L. Rhamnosus Rosell-11-ו
תכרעמב (Helicobacter Pylori) ירוליפ רטקבוקילה יקדייח
.תיצחמב ,םימסרכמ לש לוכיעה


2005 ינוי
םצע תופיפצ הלידגמ הקיטויברפ
תא לידגהל תרזוע ןילוניא תקבא םרג 8 ןב ימוי ףסות
תחורא תעב הנש ךשמב לטינש ףסותה .םצעה תופיפצ
תומכ תא לידגמו ןדיסה תמר לע הרימשב עייסמ רקובה
.15%-ב םצעה
Baylor College of Medicine ידי-לע ךרענ רקחמה
,Raftilose Synergy1 תרבח תוסחב ב"הרא ססקט
.סיזורופואטסוא תלחמב ןוכיסל תועדומה תאלעה
םע בולישב יטרדנטס ןילוניא תליטנ םירקוחה ירבדל
תופיפצ תא םג תרפשמ (Oligofructose) זוטקורפוגילוא
תליטנ .תולודג תויומכב הליטנב קר תאז ךא ,םצעה
.םויב ג"מ 900 התייה רקחמה תפוקת לכ ךשמב ןדיסה


2005 ילוי
(2) זיגרה יעמה תנומסת דגנ הקיטויבורפ
תידנק/תיתפרצה הרבחב החתופ רשא תיטויבורפ תחסונ
יעמה תנומסת לש םינימסתה תא תמצמצמ Institut Rosell
.תודלוחב ךרענש יוסינב תאז ,שיגרה/זיגרה
תא ונחב Pierre Fabre Research Institute-ו INRA ירקוח
תלדגה :םינימסתהמ 2 לע Lacidofil יורקה רצומה תעפשה
(Increase in Colonic Permeability) סגה יעמה לוחליח
.(Hypersensitivity of the Gut) יעמה לש רתי תושיגרו


2005 רבמטפס
תוננטצה ךשמ תרצקמ הקיטויבורפ
ךשמ תא רצקל םייושע ןוזמ יפסות וא םייטויבורפ םיפסות
3 ךשמנש ינמרג רקחמב .הינימסת םצמצלו תוננטצה ןמז
,םילרנימלו םינימטיול ףסונב ,םירגובמ 500 ולביק םישדוח
.(Multibionta) הטויביטלומ יורקה רצומב םייטויבורפ םיקדייח
וכרצש ולאב) םימי 9-מ עצוממב רצקתה םינימסתה ךשמ
הז יוסינב םיבדנתמה .םימי 7-ל (דבלב םילרנימו םינימטיו
.םירומח תוחפ םוחו שוטיע ,לועיש ,שאר-יבאכ לע וחוויד

Clinical Nutrition


2005 רבמטפס
(2) המזקא דגנ הקיטויבורפ
הנותמ רועה לש המתסא/תיפוטא רוע תקלדמ םילבוסה םידלי
סוליצבוטקל קדייחה לש הקיטויבורפב רזעהל םייושע הרומח דע
הלחמה ךשמ תא רצקל ידכ (Lactobacillus Fermentum)
.התרמוח תא תיחפהלו
הילרטסוא 'תרפ University of Western Australia ירקוח
תא ולביקש םישדוח 18 דע 6 ינב תוקונית 53 לע תאז ונחב
תיפוסה הכרעהה .תועובש 8 ךשמב ,םויב םיימעפ ףסותה
.תועובש 16 םותב התשענ

Archives of Disease in Childhood


2005 רבוטקוא
תוינומיאוטוא תולחמ ינפמ הנגה תרפשמ הקיטויבורפ
םייטויבורפ םיקדייח תידבשה Probi תרבח ירקוח יאצממ יפל
תליטנ .תרכוס ומכ ,תוינומיאוטוא תולחמ ינפמ ןגהל םייושע
תחא .םינבלה םדה יאת תויומכב רכינ לודיגל האיבה ףסותה
םינבלה םדה יאת רפסמ תא הלידגה יוסינב תוירטקבה
.1-גוס תרכוס ינפמ הנגהל םירושקה
תכירצב ,לבקל ןתינש םיארמ םיאצממה םירקוחה ירבדל
.ןוסיחה תכרעמ לע תונוש תועפשה ,תומיוסמ תוירטקב

European Conf. on Probiotics & their Application


2006 ראוני
?הליעי הקיטויבורפ םאה
ירצומ לש םתוליעי יבגל קפס ליטמ Which? םינכרצה ןיזגמ
רקחמ לכ עצוב אל םויה דע בתכה תנעטל .הקיטויבורפה
ןיזגמה תא טטצמ ןיזגמה .הז אשונב ןימא
רשא תודבועה יכ ןעוטה Drug & Therapies Bulletin/DTB
.םיפסונ םירקחמ םישורדו תועוער ןה הכ דע ורבצנ
תוריהזב תושעהל םייטויבורפ םיקדייח תועצמאב לופיטה לע
,רוצייה ךילהת רחאל םתודירש תא חיטבהל ידכ ,הבר
לש םהירבדל .םייעמה לא םעיגה דעו ןוסחיאהו הלבוהה
הרבח ףא ,טרוגוי תואקשמ 12 ונחבש ,ןיזגמה ינריקחת
.רצומה תזירא לע םיקדייחה יגוס תאו תויומכה תנייצמ הניא


2006 יאמ
דבכ ןטרס ימרוג תרתאמ הקיטויבורפ
דבכ ןטרסל ןוכיס תיחפהל יושע ימוי הקיטויבורפ ףסות
:ןוזמב םייתיירטפ םינלער ידי-לע םרגנה (Liver Cancer)
המכב הלחמל ליבומה םרוגל םיבשחנה םיניסקוטלפא
.ןיס ומכ ,ןיסולכואה תופופצ םלועה תוצראמ
םיטנדוטס 90 ונחב דנליפ University of Kuopio ירקוח
.ןוזמ ינלערל דחוימב ףושחל בשחנה ןיס םורדב רוזיאמ

The American Journal of Clinical Nutrition


2006 ילוי
(3) תוטועפבב המזקאל ןוכיס הניטקמ הקיטויבורפ
הקיטויבורפש וליג דנלוה Numico Research תרבח ירקוח
.15%-ב המזקאל ןוכיס ןיטקהל היושע תוקוניתל הלומרופב
Macedonio Melloni Maternity Hosp.-ב וסייג םירקוחה
ןוכיסב ויה רשאו התע הז ודלונ רשא תוקונית 206 הילטיא
םתוא הקינה אלו ךכמ הלבס םמיאש ןוויכ המזקאל רתי
הכשמנו תועובש 6 ליגב הלחה וז הלומרופב תוקוניתה תנזה
ןיבמ 10 קר ולח וז הפוקת ךשמב .םישדוח 6 ליג דע
רועיש היה תרוקיבה תצובקב דועב המזקאב תוקוניתה
.לופכ םילוחה


2006 טסוגוא
(3) זיגרה יעמה תנומסת דגנ הקיטויבורפ
University of Reading-ב םייעמ תויעבל םיחמומ ירבדל
תעינמל הקיטויבורפ ףסות לוטיל הלעמו 60 ינב לע הינטירב
.שיגרה/זיגרה יעמה תנומסת ומכ ,םייעמ תויעב
קיפהל םייושע םהו םייעמב תוירטקב תוחפ שי םישישקל
רסחה תא םילשי קר אל הז ףסות .תלעותה ברימ תא ךכמ
.הלחמ ימרוג םיקדייח לש םרפסמב היילע ענמי אלא ,םייעמב
תויצמוחה יאנת תא דורשיש גוסמו םייח תויהל םיקדייחה לע
.םייעמל ףוסב עיגהל ידכ ,הביקב


2006 רבוטקוא
תויגרלא דגנ ריפק
,(Ovalbumin) ןימובלבואל תיגרלא הבוגת ןיטקמ ריפק הקשמ
תעינמב ליעוי רשא רבד ,םירבכעב ,הציבב ןבלה רמוחה
National Taiwan Uni.-ב ינאווייט רקחמ .ןוזמל היגרלא
הנשמ ,תינוסיח הבוגת תאכדמ היוס בלחו ריפק תכירצש אצמ
םימוהיזל תירירה תודגנתה תא תקזחמו םייעמב הרולפורקימ
.םייעמבו הביקב (תולחמ ימרוג) םיינגותפ

Journal of the Science of Food and Agriculture


2006 רבמבונ
(4) המזקא דגנ הקיטויבורפ
התע הזש תוקוניתל ןתינה הקיטויברפו הקיטויבורפ בוליש
הז ןוכיס התיחפה המזקא חתפל ןוכיסב םייוצמ רשאו ודלונ
Uni. of Helsinki-ב יניפ רקחמ יאצממ יפל תאז ,34%-ב
.2003 יאמב המוד יניפ רקחמ לש ולא תא םיקזחמ רשא

Clinical Immunology & Journal of Allergy


2006 רבמבונ
תרכוס תוחתפתה בכעמ יטויבורפ ידוה טרוגוי
ליכמה (Dahi) יהאד ידוהה יטויבורפה טרוגויה לש ימוי ףסות
,L. Casei-ו Lactobacillus Acidophilus :םיקדייח יגוס 2
ידוה רקחמ יאצממ םה ולא .תרכוסל ןוכיס ןיטקהל יושע
.India's National Dairy Research Institute-ב ךרענש
בכעמ יהאד טרוגוי יכ םירמואו םימכסמ םירקוחה
,(Glucose Intolerance) הזוקולגל תוליבס-יא תיתועמשמ
הימנילוסניארפיה ,(Hyperglycemia) הימקילגרפיה
(Dyslipidemia) הימדיפילסיד ,(Hyperinsulinemia)
לש רתי תנמ בקע תודלוחב ומרגנ רשא תינוצמיח הקעו
עיבצמה רבד ,תויתרכוס תודלוח ולביק התוא זוטקורפ
.תרכוסל ןוכיסה םוצמיצ לע

Nutrition


2006 רבמצד
התב םילונפילופה תמצוע

תולחמ ימרוג םיקדייח אכדל םייושע םייושע התב םילונפילופ
.םייתודידי םיקדייח רמשלו םייעמ
רופגניס National University of Singapore ירקוח תעדל
שי ,םינוש הת תואקשמב םינוש םילונפילופ יגוס 31 ונחבש
,םיטנדיסקוא-יטנא אל ולא םילונפב ,תאז תובקעב תוארל
העפשה שי התב םילונפילופל יכ אצמנ .הקיטויבורפ אלא
הלנומלסו (E. coli) ילוק יא יקדייח לע הקזח תאכדמ
.(Salmonella Typhimurium)

Research in Microbiology


2006 רבמצד
רתי תנמשה םימרוג םייעמ יקדייח
הנוש לקשמה לע עיפשהל םייושע רשא םיקדייחה בכרה
,םהב לפטל עייסל יושע אצמימו םינמש לש םהייעמב
Washington University ירקוח לש םהירבדל תאז
.םירבכעב תאז וקדבש ב"הרא סיאול טנס

יקדייח :םיקדייח לש תוצובק יתש ןנשי לוכיעה תכרעמב
,םינמש םירבכעב .Firmicutes יקדייחו Bacteroidetes
הנושארה םיקדייחה תצובק הנטק ,םינמש םישנאב םג ומכ
.םיזר םישנאלו םיזר םירבכעל סחיב 50%-ב
םירבכעל הרבעוהש םינמש םירבכע לש םיקדייח תייסולכוא
בכרהל יכ רבתסמ הזמ .ןימשהל םהל המרג ילמרונ לקשמב
לש וזל המוד העפשה שי םייעמב םיקדייחה תייסולכוא
.םייעמב תכרצנה ןוזמה תומכ לשו תינפוג תוליעפ

Nature


2006 רבמצד
םיבאכ לע םיליקמ בלח תצמוח יקדייח
םייתפרצ םירקוח .םיבאכ לע לקהל היושע יטויבורפ טרוגוי
םייעמב (L. Acidophilus) סוליצבוטקל יקדייח יכ םירסומ
.באכ ךכשל םיעייסמו (Morphine) םויפרומ ומכ םילעופ
הכישממו טרוגויה תכירצ רחאל םימי 10 הליחתמ התעפשה
תעפשה הלדג םויפרומ םע בולישב.תכשמנ ותכירצ דוע לכ
.65%-ב באכה ךוכיש


2007 ראוני
תוקוניתב םייעמ תיווע תרפשמ הקיטויבורפ
תימוי (Lactobacillus Ruteri) סוליצבוטקל הקיטויבורפ
תוקוניתב םייעמ תותיוועל םירושקה םינימסת תרפשמ
הילטיא University of Turin ירקוח .(Infantile Colic)
רחאל ותחפ הקיטויבורפב ולפוט רשא ןטב יבאכש וליג
26%-ל האוושהב 75%-ב םוי 28

Pediatrics


2007 ראוני
תולוספקב בלח-ימ ל'ג יקיקלחב הקיטויבורפ
תוליכמה תולוספקב (Whey) בלח-ימ ןובלח ל'ג יקיקלח
,הנוסחיאו הדוביע ךלהמב הילע ןגהל תויושע הקיטויבורפ
.הדנק Laval University ירקוח לש םהיאצממ יפל תאז

Journal of Food Science


2007 ראוני
םיקרוע תושקתה התיחפמ הקיטויברפ
זוטקורפוגילואו יטויברפ ןילוניא ליכמ רשא יתנוזת ףסות
םיינמוש םידבר לש תורבטצה תיחפמ (Oligofructose)
יתפרצ רקחמ חוודמ תאז ,םיקרועה תשרטל םימרוגה
.Auvergne Human Nut. Research Cen.-ב
לע םיחוודמ ,ולא םיביכרמב םירבכע וליכאהש םירקוחה
םיקרועה תשרט ידברו םידירצילגירטה תומר תתחפה
התליג תועובש 16 ךשמנש לופיט רחאל הקידב .30%-ב
ןילוניא וכרצ רשא םירבכעב םיקרועה תשרט ידבר יכ
זוטקורפוגילואב רשעומ ןילוניא וכרצש ולאבו 35%-ב ותחפ
.תרוקיבה תצובקל סחיב 25%-ב ותחפ םה

British Journal of Nutrition


2007 ראורבפ
םייעמה תואירבל הקיטויברפכ ןילוניא
Uni. of Reading ירקוח וכרעש תוימס לופכ רקובמ רקחמ
הירטקבופיב יקדייח סולכיא דדועמ ןילוניא יכ אצמ הינטירב
הובג ןונימבו ךומנ ןונימב ןה ,םייעמב (Bifidobacteria)
ןילוניא לש הכירצה תצלמה .יאוול תועפות לכ אללו
.םויב םרג 8 דע 5 איה (Oligofructose) זוטקורפוגילואו

European Journal of Clinical Nutrition


2007 סרמ
ןוזמ תלערה ינפמ הניגמ הקיטויבורפ
,םיריזחב יוסינב ,וליג Uni. College Cork-ב םייריא םירקוח
םוהיזל ןוכיס ןיטקהל ייושע הקיטויבורפ ינז 5 בוליש יכ
םיריזחב םוהיזה תואצות .(Salmonella) הלנומלס יקדייח
לושלישה ךשמו תורומח תוחפ ויה הקיטויבורפב ולפוטש
תוכלשה תויהל תויושע הז רקחמ יאצממל .רתוי רצק היה
.םדא-ינבב לופיטו ןוזמה תיישעת יבגל

Applied and Environmental Microbiology


2007 לירפא
דדוב ןז לע םיפידע הקיטויבורפ יבוליש
דנלניפ Func. Foods Forum, Uni. of Turku-ב רקחמ
בוט תיחפמ הקיטויבורפ יקדייח ינז רפסמ לש בוליש יכ אצמ
(הלחמ תמרוג) תדדוב הירטקב לש תילאיצנטופ תלוכי רתוי
.םייעמה לע טלתשהל

Food Research International


2007 יאמ
גפ יעמ תואירב תרפשמ הקיטויבורפ
תקלדל ןוכיס ןיטקהל יושע דלונה ךרל הקיטויבורפ ףסות
.74%-ב (Necrotizing Enterocolitis) תיקמנ םייעמ
.(Premature Babies) םיגפב הצופנה הלחמב רבודמ
King Edward Memorial Hospital for Women ירקוח
תעפשה תא קדבש רקחמ תובקעב תאז וליג הילרטסוא
ןיטקמ הז לופיט .םיגפ 1,393 לע הקיטויבורפ ירצומ ןווגמ
.52%-ב םיגפב התומתל ןוכיסה תא

The Lancet


2007 ינוי
(3) ילאירטקב םוהיז ינפמ הניגמ הקיטויבורפ
לש שדח ןז וליג הינטירב University College Cork ירקוח
הירטסיל יקדייח לוטקל יושע רשא הקיטויבורפ יקדייח
תועצמאב רבועש ינלטק קדייח ,(Listeria Monocytogene)
.ןוכיסב תויוצמה תורה םישנ לוטקל לולעו ןוזמ

Proceedings of the National Academy of Sciences


2007 ינוי
(1) םישישקב םילושליש תמצמצמ הקיטויבורפ
םישישקב לושליש תתחפהב םירזוע םייטויבורפ תואקשמ
הינטירב Imperial College ירקוח .הקיטויביטנא םילטונה
םישישקב לושלישה ירקמ תא התיחפמ הקיטויבורפש וליג
הנונד למיטקא טרוגויה הקשמב ושמתשה םירקוחה .22%-ב
.םויב םיימעפ םישישקה ולביק ותוא (Actimel, Danone)
הקיטויביטנאב לופיטה תליחתמ תועש 48 ךות הלחה העפשהה
ולבס וז ךרדב םילפוטמה ןיבמ .ומויס רחאל עובש דע הכשמנו
.תרוקיבה תצובקב 34%-ל האוושהב ,לושלישמ 12%

British Medical Journal


2007 ינוי
(5) המזקאל ןוכיס הניטקמ הקיטויבורפ
וליג הידבש Linkoping University Hospital-ב םירקוח
תולבוסה םישנל ןתינה ,ןוירה ןמזב הקיטויבורפ ףסות יכ
תוחיכש וב ןיטקהל יושע ,דלונה ךרל ןכמ רחאלו ,היגרלאמ
ףסותה .םייתנש רחאל הנחבנ ףסותה תעפשה .המזקא לש
רחואמ ליגב ,תויתמישנ תויגרלא תולחמל ןוכיס םג ןיטקמ
.רתוי
.תויגרלאב םילוח ויה ןהב תוחפשמ 188 ופתתשה רקחמב
.2003 תנשמ יניפ רקחמ יאצממ םיקזחמ הז רקחמ יאצממ
E ןילובולגונומיא ןדגונ היה םירקחמה לכב היגרלאל דדמה
.תיגרלא הבוגתל רושקה (Immunoglobulin E/IgE)

Journal of Allergy and Clinical Immunology

תויווכב לופיטל הקיטויבורפ
גנוק גנוה University of Hong Kong-ב רקחמ יאצממ
סוליצבוטקל יקדייח ליכמה יטויבורפ ףסות יכ םיארמ
(Sepsis) םד-חלא תתחפהב עייסל יושע (Lactobacillus)
.תורומח תויווכמ התומת ןיטקהלו
הקורוס םילוח-תיב ףותישב בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ירקוח
ולבס רשא םילוח 28 לע יטויבורפה ףסותה תעפשה תא ונחב
.םפוגמ 70%-מ תוחפב תישילשו הינש הגרדב תויווכמ
םישנא 5 תמועל ,תויווכה בקע תמ אל הצובקה ישנאמ שיא
.ותמש תרוקיבה תצובקמ

Burns


2007 ילוי
הביק יביכ דגנ הקיטויבורפ
ידכ הקיטויבורפ לצנל םייושע הביק יביכמ םילבוסה םישנא
Uni. of Hong Kong-ב רקחמ יאצממ ולא ,רתוי רהמ אפרהל
סוליצבוטקל יקדייח תעפשה תא וקדב םירקוחה .גנוק גנוה
.תודלוחב הביק יביכ לע (Lactobacillus rhamnosus GG)
.ךכמ םילבוס רבכש םישנאל םג ליעומ הז לופיטש אצמנ
,הביקה םורק תא םיפטוע הקיטויבורפה יקדייח יכ ררבתה
.ביכה ביבס דחוימב

European Journal of Pharmacology


2007 טסוגוא
םידליב תוריצע תענומ הקיטויבורפ
לע לקהלו םייעמה תויתעונת לידגהל היושע הקיטויבורפ
םדרטסמא Academic Medical Centre ירקוח .תוריצע
סוליצבוטקל יקדייח בוליש ךות תאז האצותל ועיגיה דנלוה
הירטקבודיפיב קדייחה לש םינז םע (Lactobacillus)
תויתעונת תלפכה לע םיחוודמ םירקוחה .(Bifidobacteria)
,םיפסונ םייעובש ךות תפסונ הלפכהו םייעובש ךות םייעמה
.ןטב יבאכב 50%-ב הדירי םג ומכ

Nutrition Journal


2007 רבמטפס
(2) םידליב לושליש תעינמל הקיטויבורפ
הקיטויבורפ יכ וליג הידבש Karolinska Institutet ירקוח
היושע (L. rhamnosus GG) סוליצבוטקל יקדייח הליכמה
לושלישו םייעמו הביק ימוהיז ינפמ תפסונ הנגה קפסל
.(Rotavirus Infection) סוריו-הטור יקדייח ללגב םידליב
לושלישמ ועגפנ אל םהמ 59% םייח-ילעבב ךרענש יוסינב
.םוהיזה םרגנש ינפל הקיטויבורפה תא ולביק םהש רחאל

BMC Microbiology


2007 רבמטפס
היוס בלחב םינובלפוזיא תקזחמ הקיטויבורפ
תפסוה יכ וליג הילרטסוא Victoria University ירקוח
גופסל ףוגה תלוכי תא תקזחמ היוס בלחל הקיטויבורפ
הקיטויבורפה תפסוה בקע ,הסיסתה ןמזב .ותוא לצנלו
היוסה בלחב (Isoflavones) םינובלפוזיאה םיכפוה
,(Aglycones) םינוקילגאל (Glucosides) םידיסוקולגמ
.רתוי בוט גופסל ףוגה לגוסמ םתוא

Journal of Food Science


2007 רבמטפס
(4) זיגרה יעמה תנומסת דגנ הקיטויבורפ
רקחמב ,וליג הדנק לואירטנומ Institut Rosell Inc ירקוח
הניגמ (Lacidofil) ליפודיסל הקיטויבורפה יכ ,םירבכעב
םימוטפמיס םהב התיחפמו םיכר תוקונית לע החלצהב
.שיגרה/זיגרה יעמה תנומסת לש

New Foods Congress & 4th Probiotics, Prebiotics


2007 רבוטקוא
(6) םידליב המזקא דגנ הקיטויבורפו הקיטויברפ
תויגרלא תולחמ ,המזקא עונמל םייושע הקיטויבורפו-הרפ
.ךכל םישיגרה תוטועפב ןוזמל תוילילש תובוגתו תורחא
איבה םירקחמ 8-ב תוטועפ 2,000-מ רתוימ ףסאנש עדימ
ינדיס Royal North Shore Hospital ירקוח תא
(L. Rhamnosus) סוליצבוטקל יקדייחש חוודל הילרטסוא
בצמה תא םיביטמ (וטקלגו וטקורפ) םידירכסוגילואו
.תויגרלא תולחמ לש םירקמ ןווגמב
ןויריהה תועובשב הרהה םאה ידי-לע וחקלנ םיפסותה
קוניתה תלומרופל ופסוה םה .הקנהה ןמזבו םינורחאה
.םישדוח 6 ךשמב

Royal North Shore Hospital


2007 רבוטקוא
הקיטויברפ הווהמ לוטיטקל יעבטה קיתממה
יעבט קיתממכ שמשמה (Lactitol) לוטיטקל רכוסה לוהוכלא
40% :וב תחפומה תוירולקה רפסמל תודוה ,רכוסל יפילחת
,רכוסל סחיב
םיקדייחב םייעמה סולכיא לע יבויח ןפואב עיפשהל יושע
יכ ורסמ הינטירב University of Salford ירקוח .םייתודידי
העפשה התיה (Lactitol) לוטיטקלב רישעה דלוקוש תכירצל
הירטקבודיפיבה יקדייח תייסולכוא לע תיתועמשמ תיבויח
.(Bifidobacteria)

European Journal of Nutrition