םינידנלגטסורפ
Prostaglandins
םייונב רשא ,םינומרוה יומד ,םיינמוש םירמוח םה םינידנלגטסורפ
תיברמבו םדאב ןה) ףוגב המקר לכב םייוצמ םה .ןמוש תוצמוחמ
(Arachidonic Acid) תינודיכרא הצמוח ירצות םה ולא .(םייחה-ילעב
.ףוגב םיימיכ םיחילשכ םישמשמה
.םינוש םידיקפת שי םהמ דחא לכלו םינוש םינידנלגטסורפ יגוס םנשי
םהייח .ךרוצה יפל םירצוימ אלא ,ףוגב םירגאנ םניא םינידנלגטסורפ
.ונממ םישרפומ םה םפוס עיגהבו תיסחי םירצק םהייח

...םה םינידנלגטסורפה לש םיירקיעה םהידיקפת
םיקלחה םירירשה לש (Relaxation) הייפרהו (Contraction) ץוויכ
.(Smooth Muscles)  
ףוגב םד-ילכ לש (Constriction) הרצהו (Dilation) הבחרה
,םדה תשירק תכרעמ לש הדוקפיתמ קלחכ (Blood Vessels)  
.העיצפה םוקמ לא םד-תויסט לש םתעסה לע ףסונב תאז  
.(Glands) תוטולבה ידי-לע תועצובמה תשרפה
.םייבצע םיקפד/םיסלופיא לש םתרבעה
(Inflammatory Response) תיתקלד הבוגת ידי-לע םימוהיזמ הנגה
םוחבו באכב הוולמה  
.בלה בצקו םדה-ץחל לש םתוסיו
.ףוגה יאתב םירמוחה ףוליח בצק לש ותוסיו
םייעמהו הביקה תכרעמ לש התוליעפב םיפתתשמ םה
הביק תצמוח לש הרוציי תוסיוו ידי-לע (Gastrointestinal Tract)  
.(Protective Mucus) הביקה הניגמה תיריר לש הרוצייו  
.הדילהו הייברה יכילהתב תופתתשה

ומכ ,(NSAID) תוילדיאורטס ןניאש תקלד תודגונ תופורת
תוליקמו םינידנלגטסורפה לש םרוציי תא תותיחפמ ,ןיריפסא
.(Inflammation) תקלדל םיוולנה םוחהו באכה לע ךכב
 
תקלד לש התורצוויה
םירמוח םיווהמ העיצפ רוזיאב םיאתמ םיררחתשמה םינידנלגטסורפ
.םיבצע תוצק םיזתנסמ םהש ךכב באכל םימרוגה
רשא תקלדל םימרוג םה עוגפה רוזיאל תרבגומ םד תקפסא םע דחי
.המקרה לש התוחפנתהו תוימומדא ,םוחב היילע ,באכב תאטבתמ

םינידנלגטסורפ תועצמאב לופיט
...ב לופיטל םישמשמ םינידנלגטסורפ
.הדילה ךילהת זוריז
חותפ ינקרוע רוניצ/שארה תלעת לש התריגס
.דלונה ךרב (Patent Ductus Arteriosus)  
.הביק יביכ לש םייופירו םתעינמ
דונייר תלחמ לש םירומח םירקמב םד-ילכ לש םתבחרה
.רביאב הימכסיא/םדב רוסחמ וא (Raynaud's Disease)  
.(Pulmonary Hypertension) יתאיר םד-ץחל רתיב לופיט