םייטילואטורפ םימיזנא
Proteolytic Enzimes
?םהמ םייטילואיטורפ םימיזניא

(Proteases) םיזאטורפ וא םייטילואיטורפ םימיזנא
רשא (Digestive enzyme) לוכיע ימיזנא םה
.ותוא םינובה םיביכרמל ןוזמה תא םיקרפמ

...תוצובק 3-ל םיקלחנ לוכיעה ימיזנא תורוקמ
.(Pancreatic enzymes) בלבל ימיזנא
.(Plant-derived enzymes) חמוצה םלועמ םימיזנא
.(Fungal-derived enzymes) תוירטפב םרוקמש םימיזנא

...םיגוס 3-ל םיקלחנ לוכיעה ימיזנא
.ןובלח םילכעמש ,םייטילואיטורפ םימיזנא
.ןמוש םילכעמש ,(Lipase) םיזאפיל
.תומימחפ םילכעמה ,(Amylases) םיזלימע

(Chymotrypsin) ןיספירטומיכ :בלבל ימיזנא םילולכ ולא םימיזנאב
יוצמה םיזנאה אוה (Bromelain) ןיילמורב ,(Trypsin) ןיספירטו
םימיזנא ,היפאפב יוצמה םיזנאה אוה (Papain) ןיאפפ ,סננאב
הייטארס זאדיטפפו (Fungal proteases) םייתיירטפ
ישמה תעלות םיזנא אוה (Serratia peptidase)
.(Silkworm enzyme)
.יחה םלועב םרוקמ םינושארה םיינשה קר ,ולא םימיזנא ךותמ

םייאופר םימושיי
...ב לופיטל תשמשמ בלבל ימיזנא תיצמת .ןטרס תולחמ
.(Pancreatic cancer) בלבלה ןטרס  

יגוסב םילפוטמ לש םבצמב םג רופיש ואצמ םיפסונ םירקחמ
המ תעפשהו םהייח תוכיאב ,יללכה םבצמב :םירחא ןטרס
...םהייח תלחות לע םג
םחרה ראווצ ןטרס
.ראווצהו שארה ןטרס
.תומופמיל
.הצופנ המוליימ

.דש ןטרס
.תואיר ןטרס
.הביק ןטרס
.תולחש ןטרס
.סגה יעמה ןטרס

םילופיטב םייטילואטורפ םימיזנאב לופיט ובלש הלא םירקחמ
.תונרקהו םיחותינ ,היפרתומיכ :םילבוקמ
תוטשפתה תעינמ אוה םייטילואטורפה םימיזנאה תלועפ רקיע
.תורורג תועצמאב ,ןטרסה
תייעב סחייל ןתינ אל םהב םירקמב הרזע :לוכיעב עויס

...יפיצפס םרוגל (Indigestion) לוכיע   
.תוחיפנ   .םייעמב םיזג
.ןמוש תריתע החורא רחאל תואלמ
.(Fibrocystic breast disease) תיטסיצורביפ דש תלחמ
ןה ןקלחבש החנהה לע ססבתמ לופיטה .ןוזמל תויגרלא
.ולכוע אלש םינובלח ידי-לע תומרגנ    
.םיקרוע תשרט
.(Hepatitis C) דבכ תקלד
.תרגוח תקבלש
.תולבחו טרופס יעצפ ,תוקלד
.תורחא תוינומיאוטוא תולחמו תינורגיש םיקרפ תקלד
.בלבלה תקיפס יא
.הצופנ תשרט
תיתמיסח תואיר תלחמו טיכנורב ,סיטיסוניס ,המתסא
.תינורכ    
.ןוסיחה תכרעמ דוקפת רופיש

םייטילואיטורפ םימיזניא תגיפס
איה םייטילואיטורפ םימיזנאב שומיש דגנ תירקיעה הנעטה
ולעה תוקידב .ףוגב םיגפסנ םניא םה ,הפה ךרד םתכירצבש
.םתומלשב םיגפסנ םהש
םייטילואיטורפ םימיזנא סורהל םילולע בלבל ימיזנאו רחאמ
םתסירה תא עונמל ידכ ,ולא םירודכ םיפצמ ,הפה ךרד םילטינה
.קדה יעמל םעיגה םע קר םיקרפתמ םהו הביקב
תורהזא
תועפות םורגל לולע םייטילואטורפ םימיזנאב שומישה
.ןיילמורב וא סננא ,היאפפל םישיגרב דחוימב ,תויגרלא   
ןוירהב םישנ לע םהב שומישה רוסא ,עדימ רדעה בקע
.תוקינמו