ןיטצרווק
Quercetin
רשא יטנדיסקוא-יטנא (Pigment) ןעבצו לונובלפ אוה ןיטצרווק
איה תוקריבו תוריפב ותואצמיה יכ הרעשה הנשי .חמוצב ורוקמ
.ןטרס תולחמל ןוכיס הניטקמ םתליכאש ךכל הביסה

ןיטצרווקב םירישע ןוזמ תורוקמ

ןיטצרווקה לש תויאופרה ויתונוכת

.ןגרלא-יטנא
.ינטרס-יטנא
.טנדיסקוא-יטנא
.יתקלד-יטנא
.ילאריו-יטנא

תופורת םע תוידדה תועפשה
.םתלועפב םידגונ תומיוסמ תוקיטויביטנאו ןיטצרווק
םיקרפמה םימייוסמ םימיזנא לש םתלועפ תא ענומ אוה
.ףוגב תופורת   

תורהזא
...ל ץלמומ וניא ןיטצרווק יפסותב שומישה
.תוקינימ וא ןוירהב םישנ
.תוילכ תלחמ ילוח

יאוול תועפשה
...ל םורגל הלולע ןיטצרווק יפסות לש םתכירצ
.שאר באכ
.הביק לוקליק

...םורגל הלולע הלודג הכירצ
.תוילכל קזנ

ןיטצרווק ךורצל רסאנ תואבה תופורתב םישמתשמה לע
.ןיריפסאו סקיבאלפ ,ןידאמוק םהב ,םד-יללדמ/השירק יענומ
.םתלועפ תא םיצעמ ןיטצרווקה   
.םתלועפ תא קזחמ ןיטצרווקה .תויפרתומיכ תופורת
.ףוגב םתואצמיה תא ךיראמ ןיטצרווקה .םידיאורטסוקיטרוק
לע עיפשמ ןיטצרווקה .(Cyclosporine) ןירופסולקיצ
.ףוגב םתגיפס   

...תושדח - ןיטצרווק