ןיטצרווק
Quercetin
יטנדיסקוא-יטנא (Pigment) ןעבצו לונובלפ אוה ןיטצרווק
תוריפב ותואצמיה יכ הרעשה הנשי .חמוצב ורוקמ רשא
ןוכיס הניטקמ םתליכאש ךכל הביסה איה תוקריבו
.ןטרס תולחמל

ןיטצרווקב םירישע ןוזמ תורוקמתויאופר תונוכת
ןגרלא-יטנא
ינטרס-יטנא
טנדיסקוא-יטנא
יתקלד-יטנא
ילאריו-יטנא


תופורת םע תוידדה תועפשה
םתלועפב םידגונ תומיוסמ תוקיטויביטנאו ןיטצרווק
םיקרפמה םימייוסמ םימיזנא לש םתלועפ תא ענומ
ףוגב תופורת  

תורהזא
...ל ץלמומ וניא ןיטצרווק יפסותב שומישה
תוקינימ וא ןויריהב םישנ
תוילכ ילוח

יאוול תועפשה
...ל םורגל הלולע ןיטצרווק יפסות לש םתכירצ
שאר באכ
הביק לוקליק

...םורגל הלולע ונממ הלודג הכירצ
תוילכל קזנ

...תואבה תופורתב םישמתשמה לע שומישל רוסא אוה
סקיבאלפ ,ןידאמוק םהב ,(םד-יללדמ) השירק יענומ
םתלועפ תא םיצעמ ןיטצרווקה .ןיריפסאו (Plavix)  
םתלועפ תא קזחמ ןיטצרווקה .תויפרתומיכ תופורת
ףוגב םתואצמיה תא ךיראמ אוה .םידיאורטסוקיטרוק
לע עיפשמ ןיטצרווקה .(Cyclosporine) ןירופסולקיצ
.ףוגב םתגיפס  

...תושדח - ןיטצרווק ואר

.