היפרתוידר/הנרקהב לופיט
Radiation Therapy/Radiotherapy
רוקמב םישמתשמ היפרתוידר/הנרקהב לופיטב
הדעונש (Ionizing Radiation) תנניימ הנירק
.םתוברתה תא עונמלו םיינטרס םיאת סורהל

םירקמבו ןטרסה יאת זוכיר רוזיאל דקומת הנירקה םירקמהמ קלחב
.םצע חומ תלתשה ינפל תמשוימ הינשה הטישה .ולוכ ףוגל םירחא

הבושח ןכלו הקומע תושישת תווחל םילולע הנרקהב םילפוטמה
המכ דע תוליעפב הברי הלוחהש ץלמומ תאז םע .החונמ םהל  
.ןתינש  
הלולע איה .רעיש תרישנל םורגל הלולע שארב תדקוממ הנירק
,רוזיאה תושבייתה ,לפוטמה רוזיאב תפקרקה תומדאהל םג םורגל  
.יוריגו וב תושיגר  
.ןובאיתה ןדבואלו תואקהל תוליחבל םורגל םג לולע לופיטה
.לופיטה םות רחאל המ ןמז הנפולחתו דבלב תוינמז ולא תועפות  

םילפוטמה םיריעצ םידליב דחוימבו ופלחי אלש תועפות םג ונכתי
  .היצנידרואוקו דומיל תוערפה תולולע םהב םירקמ ,חומל הנרקהב

ירשפאה םומינימל הנירק ןונימ תא ןיטקהל הניה םיאפורה תפיאש
.ליעוה אל היפרתומיכב לופיט םהב םירקמב קר םשוית איהו

תיברמ .םינומרוה רוצייבו תוירופב עוגפל הלולע םיכשאה תנרקה
.םלועל םיאצאצ איבהל ולכוי אל הז רוזיאב םינרקומה םידליה

...היפרתיכרב ואר
...תושדח - היפרתוידר/הנרקהב לופיט ואר