םיפרש
Resins
רשא ,(Flammable) קילד ,הצחמל קצומ ינגרוא רמוח אוה ףרש
ידכ ,העיצפ בקע וא ןווכמ ןפואב םימיוסמ םיחמצ ידי-לע רצונ
,(Fungi) תוירטפ ,(Insects) םיקרח דצמ םיפסונ םיקזנמ ןנוגתהל
.םירחא םיקיזמ דצמ קזנ וא הרידח תעינמ וא םירחא םישלופ

רתאב ,לוהוכלאב םיסיסמ ,םיילזונו םיקצומ םירמוחמ יושע ףרשה
.םימב םיסיסמ םניא (ללכ ךרדב) ךא ,םרופורולכבו (Ether)
 

...םה ףרשה לש םיירקיעה ויביכרמ
.(Resin acids) ףרש תוצמוח
.םייפרש םילוהוכלא ,(Resinols) םילוניזר
םייפרש םילונפ/(Resino-tannols) םילונאט-וניזר
.(Resin phenols)  
.(Esters) םירתסא
.םיליעפ יתלב םירמוח ,(Resenes) םינזר
 
...ב םיברועמ םה םיתיעל
.(Volatile oils) םיפידנ םייתמורא םינמש
.(Gums) ימוג יגוס
 
,ימוג יפרשו (Oleo-resins) םייפרש םינמש םירצוי םה ,הז בצמב
.םהלש תבורעת וא המאתהב
,(Balsamic acids) תוינחיר תוצמוח םע םיבכרומ םירחא םיפרש
ךפוה ןכ ,הלדג םתומכש לככ .םימב םתוסיסמ תא טעמ םילידגמה
.רתוי ילזונ ףרשה
 
םישומיש
םלוכיו תוצירממה ,(תואטחמ) תויטפסיטנאה םהיתונוכתל תודוה
רוצייב דחוימבו היישעתב םיפרשה םישמשמ ,םירז םיאת דימשהל
.תופורת

(Gargle) רוגרגל םילזונבו (Mouthwash) הפ ימב םישמשמ םה
 

םינבל םד יאת רוציי דודיעו הביבסה יוטיחל
תכרעמב םג המוד םתעפשה .(Leucocytosis)
ןוירסירתהו (Stomach) הביקה דע ,לוכיעה
.(Duodenum)
 
ימוג ףרש
ץע ומכ ,םיצע רפסמ רצות אוה ,(Gum resin) ימוג ףרש
,ריוא םע עגמב ואובב השקתמ אוה .(Gum tree) ימוגה
.ימוג רוצייל הז ףרש שמיש רבעב .םימב סיסמ ךא

,םינשב תואמ הזמ ,תיברעמה האופרב םישמשמ םיינחיר םיפרש
.םייוטיח םשל םיעצפ תשיבחל  

םירצומ (םשונו שימג) יופיצל םיפרש םישמשמ טוהירה תיישעתב
 .ךולכלו (Water resistant) םימ ינפב תודימע םשל ץעמ  

רבנע
.(Amber) רבנעל ךופהיו םיצע ףרש ןבאתי םימיאתמ םיאנתב
,םיפדנתמ (Turpenes) םינפרטה תיברמ םהב ,םיפידנה םינמשה
.השקתמ אוהו רתוי רדוסמ ,דיחא ךפוה ירלוקלומה והנבמ
.םינוש םיטישכתב םישמשמ רבנע ינבא
.ץחללו הביבסה םוחל םג שי םיעירכמ םימרוג
.םינש יפלא ,הביבסה יאנתב תולתב ,הז ךילהת ךרוא עבטב
 
חמצ וא קרח רמתשה וב רבנע אוצמל ןתינ םיתיעל
.םינש יפלא