תושדח - חלמ
Salt - News
חלמל ףילחתכ היוס בטור
שקיע םד-ץחל רתיל םרוג חלמ
ץבשו בל-תלחמ ,חלמ
חלממ םד-ץחל רתיו םיבנע
חלמה תכירצ תנטקה תעפשה
בל-ףקתהל רושק ןוזמב חלמ
תודרח לידגמ חלמ טעמ
תויביטנגוקו תוליעפ ,חלמ
םדה-ילכל קיזמ בר חלמ
הביקה ןטרסו חלמ תכירצ
ןדיסה תא ללדמ חלמ רתי
תנכוסמ הטעומ חלמ תכירצ
בלל ןוכיסו ןגלשאב רשעומ חלמ
המתסא דגנ חלמ תכירצ םוצמיצ
בל-ףקתהו חלמ תכירצ םוצמיצ
הליקמ חלמ-ימב ףאה תפיטש
תוננטצהב חלמ-ימב ףאה תפיטש
םידליב רתי תנמשהו חלמ
חלמ יריתע םינכומ םילכאמ
בלל םד-תמירז ליבגמ חלמ
התומת תוחפ - חלמ תוחפ
תודעסמב ןוזמב חלמ ידמ רתוי


...חלמ ואר
 
2006 סרמ
תנכוסמ הטעומ חלמ תכירצ
תואירבה תויושר ידי-לע תצלמומה תומכהמ חלמ תוחפ םיכרוצה םישנא
תירלוקסו-וידרק הלחממ התומתל ןוכיס רתיב םינותנ ב"הראו הינטירבב
.חלמ רתוי םיכרוצה םירחא תמועל 37%-ב
ואצי ב"הרא קרוי-וינ Albert Einstein College of Medicine ירקוח
ששחמ חלמ תכירצב טיעמהל ארקש לודג עסמ רחאל וז הרהצהב
.ץבשו בל-תלחמל ןוכיס םרוג הווהמה ,םד-ץחל רתיל

American Journal of Medicine


2006 ינוי
יבבל ןוכיס ןיטקמ ןגלשאב רשעומ חלמ
ןוכיסה תנטקהב עייסל הייושע ןגלשאב רשעומ חלמב ליגר חלמ תפלחה
.םישישק ברקב תירלוקסו-וידרק הלחממ התומתל
ולא יכ אצמנ ,םישישק 1,981 קלח ולטנ וב ,שדוח 30 ךשמנש ,רקחמב
.40%-ב ץבשמו בל-תלחממ התומתל ןוכיס וניטקה ףילחתב ושמתשהש

הפיאט Institute of Biomedical Sciences, Academia Sinica ירקוח
ןרתנה דירולכמ ותיצחמ יושע רשא ,ףילחתה יכ םירסומ ןאוויאט
ןגלשאה דירולכמ היושע הינשה ותיצחמו (Sodium Chloride)
הלדגהו ןרתנ תכירצ לש הנותמ הנטקהב עייסמ ,(Potassium Chloride)
תירלוקסו-וידרק הלחמל ןוכיס ךכב ןיטקמו ןגלשאה תכירצב תיתועמשמ
.התומתל

American Journal of Clinical Nutrition


2007 ראוני
המתסא דגנ חלמ תכירצ םוצמיצ
ירקוחו ב"הרא Indiana University ירקוח ופתתשה וב ףתושמ רקחמ
חלמ תכירצ תנטקה יכ וליג ,הינטירב University of Nottingham
.ךכמ םילבוס רשא םירגובמב המישנ תויעבו המתסא תרמוח לע הליקמ
.ידמ ההובג היסולכואה ברקב תעצוממה חלמה תכירצ םירקוחה ירבדל

International Journal of Clinical Practice


2007 לירפא
בל-ףקתהל ןוכיס ןיטקמ חלמ תכירצ םוצמצ
לודג םוצמצ ב"הרא ןוטסוב Harvard University ירקוח לש םהירבדל
תירלוקסו-וידרק הלחמ תוחתפתהל ןוכיס ןיטקת ןוזמב חלמ תכירצב
.25%-ב
1990-ב םירקחמ 2-ב ופתתשה רשא םישנא לש םירקמ וחתינ םירקוחה
םיפתתשמה .םדה-ץחל לע חלמה תכירצ תדרוה תעפשה תא וקדב רשא
.תילוקסו-וידרק הלחמל ןוכיס רתיב ןכל ואצמנו םד-ץחל רתימ ולבס

םצמצל וכישמה חלמה תכירצ תא המצמיצש הצובקהמ ולא יכ ררבתה
הלחמל ןוכיס ךכל תודוה וניטקהו רקחמה םות רחאל םג חלמה תכירצב
.םירחאה תמועל 20%-ב התומתלו 25%-ב תירלוקסו-וידרק

British Medical Journal


2007 רבמבונ
תויתנוע תועפות לע הליקמ חלמ-ימב ףאה תפיטש
ףאה-תפיטש לש התוליעי ןיב תוושהל התייה ותרטמ רשא ,רקחמ
לופיט תמועל ךומנ ץחלב חלמ-ימ לש הלודג תומכב (Nasal Irrigation)
רשא תוינורכ תויתנוע תועפות לע לקהל ידכ ,חלמ-ימ סיסרת תועצמאב
.סיסרתהמ רתוי הליעי הפיטשש אצמ ,םיסוניסלו ףאל תורושק

יחמומ ב"הרא University of Michigan Health System ירקוח ירבדל
תויעב לש לודג ןווגמב לופיטכ וז ךרד לע םיצילממ םיבר ןורג-ןזוא-ףא
.םיסוניסל תורושקה

ולבס רשא 47 עצוממ ליג ינב הלעמו 18 ינב שיא 127 ופתתשה רקחמב
ךא ,רתוי לבסנ חלמ-ימ סיסרתב שומישה יכ אצמנ םנמוא .ולא תויעבמ
תומכ ללגב הפידע הפיטשה יכ םיריבסמ םירקוחה .התוחפ ותוליעי
םיפוג לש תינכמה הקחרההו חלמה-ימ ץחל ,רתוי הלודגה חלמה-ימ
.ףאהמ

Head Neck SurgeryArchives of Otolaryngology


2008 ראוני
תוננטצהב לופיטל חלמ-ימב ףאה תפיטש
רזעהל םייושע תוננטצהמ םילבוסה םידלי םיכ'צ םירקוח לש םהירבדל
,10 דע 6 ינב םידלי 401 ופתתשה וב ,רקחמב .חלמ-ימב ףאה תפיטשב
.תוננטצה ינימסת לע לקהל יושע םי-ימ חלמ תסימתב שומישהש אצמנ

.תולבוקמ תופורתב שומישו חלמ-ימ תסימת תעפשה ןיב וושיה םירקוחה
ףאמ לופיטה רחאלש תועובשב תוחפ ולבס חלמ-ימב ושמתשהש ולא
.לועישו ןורג-יבאכמ תוחפו תרגינ תלזנמו םותס

Head Neck SurgeryArchives of Otolaryngology


2008 ראורבפ
םידליב רתי-תנמשהל ןוכיס הניטקמ חלמה תכירצ תנטקה
וליג ןודנול St George's University of London-ב םיטירב םירקוח
םילק תואקשמ תוחפ תותשל םיטונ ןוזמב חלמ תוחפ םיכרוצה םידלי יכ
.רתי תנמשהל ןוכיס ןיטקהל ןכל םייושעו םיקתוממ

תכירצה תדרוה השעמלו) חלמה תכירצב םויב םרג 1 תב התחפה לכ
םילקה תואקשמה תכירצב םרג 27 רועישב הדיריל המרג (תיצחמב
.לק הקשמ יקובקב 2 לש תתחפומ הכירצב אטבתמ הז רבד עובשבו

Hypertension


2008 רבמצד
חלמ יריתע םה םיבר םינכומ םילכאמ
וליג (דבועמ ןוזמ) םינכומ םילכאמ יגוס 37 וחתינש ב"הראב םירקוח
תואצותה ןיב .(חלמב ירקיעה ביכרמה) ןרתנ לש תולודג תויומכ םהב
...יכ אצמנ תועיתפמה תואצותה
תומכ תמועל (ג"מ 360) הלופכ ןרתנ תומכ שי 'גטוק תניבג תנמ 1/2-ב
.(ספי'צ) םינגוט ג"מ 180-ב חלמה  
.ןרתנ ג"מ 440 ליכמ אלמ חמקמ הלגייב/ךעכ
.ןרתנ ג"מ 440 םנשי םיקומיצ םע ןיבוס יתיתפב

...הבוטל תועתפהב םג ולקתנ םירקוחה
רשא םינכומ תונוזמ הברה תמועל ןרתנ תוחפ םיליכמ םיחולמ םיזוגא
.חולמ וניא ללכ םמעט  

ואצמנ דחא הרקמב .ןרתנ ריתע רוקמ םה תודעסמב םילכאמש ררבתה
.ןרתנ ג"מ 5,000-מ רתוי תודעסמה תותשרמ תחאב לכאמב
רתוי תובורק םיתיעל שי ןמוש-ילד םידבועמ תונוזמב יכ וליג םירקוחה
.ןמושה תוריתע תונמב רשאמ ןרתנ

...תולודג ןרתנ תויומכ םיליכמה םינכומ םילכאמ רפסמ ןלהל
.ןרתנ ג"מ 1,160-כ שי היוס בטור ףכב
.הנמל ג"מ 1,100-כ שי חצ ףוע קרמב

...ןרתנ יריתעכ ולגתה רשא םיפסונ םילכאמ
.םיבר םיאופק םילכאמ
.רמושמ רשב
.םיקינקנ
.םיצומח
.םיתיז

Consumer Reports


2009 ראוני
בלל םד תמירז ליבגמ חלמ
ןיטקהלו ,םדה-ץחל תדרוהב רוזעל היושע הנוזתב חלמה תכירצ תתחפה
םתלועפ תוניקת לע תרמוש איהש ךכל תודוה ץבש וא בל-ףקתהל ןוכיס
.םדה-ילכ לש
תעפשה תא ונחב הילרטסוא University in South Australia-ב םירקוח
הקד םיאת תבכש ,(Endothelium) לתודנאה לע חלמה תכירצ םוצמיצ
.םדה-ילכ תונפד םינפ תא הפצמה

,52.7 עצוממ ליג ינב ,רתי-תנמשהמ םילבוסה םירחאו םינמש םישנא 29
.ןוזמב ןרתנה תכירצ תא ליבגה רשא רקחמב ופתתשה ,ןיקת םד-ץחל םע
אלש ולאל האוושהב לתודנאה תבכש דוקפיתב רופיש התייה האצותה
.ךכ ושע
יכ איה רבדה תועמשמו םדה-ץחל לע העפשהל רושק היה אל רופישה
.םדה-ילכ דוקפית לע הניגמה תדרפנ העפשה שי חלמה תכירצ םוצמיצל

American Journal of Clinical Nutrition


2009 סרמ
התומת תוחפ ועמשמ חלמ תוחפ
הנותמ התחפה ב"הרא University of California-מ םירקוח ירבדל
.התומתה תא תיתועמשמ ןיטקהל היושע ןוזמב חלמה תכירצב
תיחפת םדאל םרג 1-ב חלמה תכירצב התחפה לכ יכ םיכירעמ םירקוחה
התומתה תאו ןוילמ עברב ב"הראב םישדחה בלה-תלחמ ירקמ רפסמ תא
.רושע ךשמב 200,000-מ רתויב
,ןוזמה םעט תא הנשמ הניאו טעמכש ,חלמ תכירצב דאמ הנותמ התחפה
.תיטמרד תיתואירב תלעותל איבת

American Heart Association's Conference on
Cardiovascular Disease Epidemiology and Prevention


2009 יאמ
תודעסמב ןוזמב חלמ ידמ רתוי
ןוכיס ךכב תולידגמו חלמ ידמ רתוי תונוזמל תוסינכמ תודעסמ לש תותשר
.םידעוסה ברקב ץבשו בל-ףקתה ,םד-ץחל רתיל
רשא ןרתנה תומכמ רתוי 10%-מ הלעמל תוליכמ םירגובמל תונמהמ 85%
.םויב תצלמומ

Center for Science in the Public Interest


2009 ילוי
ןוזמב חלמ תכירצ תתחפהב עייסמ היוס בטור
היוס בטור תפסוה יכ וליג דנלוה Wageningen University ירקוח
תוחילמה תשוחת תא םהב ריבגת םימיוסמ םילכאמל (Soy Sauce)
העפשה אלל םהב חלמה תלוכת תא תיחפהל ןוזמ ינרציל רשפאתו
.םעטה לע
םיבטרב חלמה תויומכ תא ןיטקהל תרשפאמ היוסה בטור תפסוה
.המאתהב 17%-בו 50%-ב םיקרמבו םיטלסל

Journal of Food Science


2009 ילוי
שקיע םד-ץחל רתיל ירקיעה םרוגה אוה חלמ
שקיע םד-ץחל רתי לע חלמ תכירצ טועימ תעפשה תא קדב רשא רקחמ
לעמ םדה-ץחל תא הניטקמ וז ךרדש הארה (Resistant Hypertension)
.תופורתב שומיש ינפ לע הפידע איהו יופצה
תופורת 3 תליטנ תורמל הטילשב וניאש םד-ץחל אוה שקיע םד-ץחל רתי
.רתוי וא
םד-ץחל רתיב םילפוטמהמ זוחא 30 דע 20 הנממ םילבוסו הצופנ הייעבה
.הלדגו תכלוה התוחיכשו

הילרטסוא ןייבסירב Princess Alexandra Hospital ירקוח לש םהירבדל
ןוויכ ,יאנוזתב ץעוויהל םד-ץחל רתימ םילבוסה לע יכ םיארמ םיאצממה
.תודעסמב תוחוראו ןכומ ןוזממ םה ןרתנה תורוקממ 75%-ש
5,700 תב תימוי הכירצ תמר התוושוה ,םילפוטמ 12 ופתתשה וב ,רקחמב
.חלמ ג"מ 1,150 תב המרל ג"מ

Hypertension


2009 רבמבונ
ץבשו בל-תלחמ ענומ ןכא חלמ תכירצ םוצמיצ
םע ףותישב הינטירב University of Warwick-ב ךרענ רשא רקחמ
ןתינ יכ הליג הילטיא ילופנ Federico II University Medical School
םלועה יבחרב םיירלוקסו-וידרק םיעורא ןוילמ 3-ל בורק הנש ידמ עונמל
וחתינ םירקוחה .םרג 5 ולש תימויה חלמה תכירצב תיחפי םדא לכ םא
.תירלוקסו-וידרק תואירבו חלמ תכירצ ןיב רשקה תא (םירקחמ 13-ב)

British Medical Journa


2008 רבוטקוא
חלמ תכירצמ םרגנש םד-ץחל רתי ינפמ םיניגמ םיבנע
רשא ,תועובש 18 ךשמנש ,ב"הרא University of Michigan-ב רקחמ
םיבנעב םייוצמה םילקימיכוטיפב הרישע הנוזת יכ אצמ ,תודלוחב ךרענ
ללגב המרגנ רשא םדה-ץחל תיילע תא ןיטקהל היושע (םיבנע תקבא)
יבחרב תוקלד ומצמוצ ,בלה דוקפית רפתשה ןכ .חלמ לש ההובג תכירצ
,בלה רירשב םיקזנ לע םידיעמ רשא םינמיסה ותחפו תודלוחה לש ןפוג
.םיבנע ףסות ולביק אלש תודלוחל האוושהב

Journal of Gerontology: Biological Sciences


2010 ראוני
חלמה תכירצ לש התנטקה תעפשה
םוצמיצ תעפשה תא קדבו םייתימא םינותנב ןזוה רשא ,בשחוממ לדומ
יצחב (ב"הראב) חלמה תכירצ תנטקה יכ הלעה ,חלמה תכירצב ריעז
לש םירקמ 99,0000 ,תוומ ירקמ 92,000 ענמית (םרג 3-כ) םויל תיפכ
.םיצבש 66,000-ו בל-ףקתה

WebMD


2011 ראורבפ
ץבשלו בל-ףקתהל רושק ןוזמב חלמ
,University of Miami Miller School of Medicine-ב רקחמ
,םויב ןרתנ םרג 4,000 ולביקש שיא 2,657 וב ופתתשהו םינש 10 ךשמנש
תוחפ וכרצש ולא תמועל 2.5 יפ םהב לדג ץבשב תוקלל ןוכיסה יכ אצמ
.םויב חלמ םרג 1,500-מ
םדאה םע הנשמ הז ןיאו ומצע ינפב דמוע הז אצממ םירקוחה ירבדל
תכירצב ג"מ 500 תב הילע לכ יכ ררבתה .אל וא םד-ץחל רתימ לבוס
.18%-ב (יתמיסח) ימכסיא ץבשל ןוכיסה תא הלידגמ ןרתנ

American Stroke Association International Stroke
(ISC) Conference


2011 יאמ
הדרח תומר הלידגמ חלמ לש הכומנ הכירצ
ריבסהלו (Anxiety) תודרחל םורגל הלולע הנוזתב חלמ לש תוכומנ המר
תטיסרבינואב ךרענש ,רקחמב .ןוזמל חלמ תפסוהב דימתמה ךרוצה תא
ןוזמב חלמ לש ההובג המרב ךרוצ ןיב רשק אצמנ ,תודלוחב הפיח
.הדרחו ןואכיד ,סרטס םע תודדומתהו

Behavior & Physiology


2011 טסוגוא
תיביטנגוק הדיריל םירושק תינפוג תולעפ-יאו ןוזמב בר חלמ
ופתתשה וב ,הדנק וטנורוט Baycrest Research Institute-ב םירקוח
הנוזת יכ וליג ,םינש 3 ךשמנש ,84 דע 67 ינב םיאירב םישנא 1,262
הכיעדל םימרוג תינפוג תוליעפב רסוח םע דבב דב חלמ תריתע
תמרש לככו הלדג חלמה תכירצ תמרש לככ יכ ררבתה .תויביטנגוקב
.תיביטנגוקה הכיעדה הלדג ,הנטק תינפוגה תוליעפה
קר אל חלמ לש הלודג הכירצ יכ עמתשמ הז רקחממ םירקוחה ירבדל
.תיביטנגוקה תואירבל םג אלא ,בלה תואירבל הקיזמ
.דאמ םישישק ברקב האצמנ אל וז תילילש העפשהש םיפיסומ םירקוחה

Neurobiology of Aging


2012 ינוי
םדה-ילכל הקיזמ חלמ תריתע הנוזת
ךכב םורגל םילולע םינש רפסמ ךשמב חלמ ריתע ןוזמ םיכרוצה םישנא
ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School ירקוח .םדה-ילכב םיקזנל
םירבג 5,500-מ רתויב (ןתש תקידבב) חלמה תכירצ תומר תא ורטינ
,עצוממב םינש 6.4 ךשמב ,דנלוהב םישנו
הצמוח לש תוהובג תומרל הרושק ההובג ןרתנ תכירצש וניחבה םירקוחה
קזנל םינמס ינש ,(Albumin) ןימובלאו (Uric Acid) ןתש תצמוח/תירוא
.םדה-ילכב
ןוכיסה תא ולידגה ןרתנ לש רתויב ההובגה המרה תא וכרצ רשא ולא
םכותמ ולא ,רתויב הכומנה המרה ינכרצ תמועל ,21%-ב םד-ץחל רתיל
32% ןב ןוכיס רתיב ויה ההובג ןתש תצמוח תמר האצמנ םהב רשא
ואצמנ ההובג ןימובלא תמר האצמנ םהב םישנאו םד-ץחל רתיב תוקלל
.86% ןב ןוכיס רתיב

Circulation


2012 ילוי
הביקה ןטרסל ןוכיס הניטקמ חלמ תכירצ םוצמיצ
חוודמ World Cancer Research Fund (WCRF) ידי-לע ךרענש רקחמ
.(Stomach Cancer) הביקה ןטרסל ןוכיס הניטקמ חלמ תכירצ םוצמיצש
רתי הווהמה תומכ ,םויב םרג 8.6 ךרוצ עצוממ םדא יכ רמאנ חודב
.םרג 6 לע תדמועה תצלמומה חלמה תומכ תמועל 43% רועישב הכירצ

WCRF


2012 ילוי
ןדיס ידמ טעמ ועמשמ חלמ ידמ רתוי
הסנמ ףוגה רשאכש םירסומ ב"הרא University of Alberta-ב םירקוח
ףוגהמ ןדיסה לודלידל םג רבדה םרוג ,ןתשה ךרד ,ןרתנ יפדועמ רטפיהל
םורגל הלולע וז הליבקמ תוליעפ .יאת ןוגנמ ותוא לעופ םהינשבש ןוויכ
.סיזורופואטסואל ןוכיסה תלדגהו הילכ ינבא לש םתורצוויהל

Renal Physiology American Journal of Physiology