םינינופאס
Saponins
רשאכ ינובס ףצק רצויה ,יחמצ (Glycoside) דיסוקילג אוה ןינופאס
.םיחרפבו םיערז ,םיכר םיפנע ,םישרושב יוצמ אוה .םימב ותוא םיבברעמ
,(Beans) תיעועש ,סומוח ,תיאופר תינובס םה םינינופאס שי םהב םיחמצ
ה'זאיווקו הקוי ומכ ,רבדמ יחמצ .סוגרפסאו םינטוב ,תספסא ,היוס ילופ
.םינינופאסב דחוימב םירישע (Quillaja)

ףוליח ךילהתמ קלחכ) םינינופאס םירציימ םיחמצש איה הרעשהה
.םייתיירטפ הלחמ ימרוג ינפמ הנגה יעצמאכ (םהלש םירמוחה

...ב תואקשמהו ןוזמה תיישעתב תשמשמ ולא הפצקה תנוכת

.םיקתממ
.בלח ינדעמ
(1).םילק תואקשמ
.הייפא ירצומ
.(Root Beer) הרוחש הריב ומכ (1) 
.םיבילחתבו יוקינ ירישכתב תשמשמ ןינופאסה לש הפצקהה תנוכת
.םיילאירטקב םימוהיז תפיטשל םינינופאסה םישמשמ רשבה תיישעתב
םיקדייח תקחרהל דחוימב ליעי ץמוחב וא םימב םינינופאס בוליש
.הז רחא הזב וא דרפנב םהמ דחא לכ תרזעב רשאמ רתוי ,םייבוריא  
.תימיכ הדרפהל םינינופאס םישמשמ תורכמבו תימיכה הישעתב
.הקיטמסוקבו םוליצ ירמוח לש םיבילחתב םג םישמשמ םה

ינינגופאס ןוקילגאלו רכוסל לוכיעה תכרעמב ךפוה ןינופאסה
.(Sapogenin Aglycone)

.ירכוס וניאש ןינופאסב קלחה אוה (Sapogenin) ןינגופאס :הרעה
ונייהד ,(Hydrolysis) הזילורדיהה ךילהתב ,ללכ-ךרדב ,ותוא םיקיפמ
דיאונפרט לש בכרומ הנבמ לעב אוהו ,םימב םיחלמה ינוי קוריפ
םינומרוה תזטניסב אצומ תדוקנ שמשמו דיאורטס וא (Terpenoid)
.םיידיאורטס


רתיב םילכענ דרתו הינבגע ומכ ,םימיוסמ תוקרי
תודוה ,לוכיעה תכרעמב םתוסיסמ תוכזב תולק
.םהב םינינופאסה תלוכת

...ב םינינופאס םישמשמ תופורתה תיישעתב
.םייניש תוחשמ
.הפיטשו רוגריג ימ
.לועיש תלקהל תופורת
.תונתשמ תופורת

...תונוכת רפסמ ול הנקמ ןוזמב םינינופאס בוליש

.לורטסלוכה תמר תדרוה
לש תוחתפתה תעינמ
.םיינטרס םיאת  
.תויתרטפ-יטנא
.תוילאירטקביטנא
.םד-ץחל רתי תדרוה

הכומנה לורטסלוכה תמר יכ ואצמ םינוש םירקחמ
,הקירפא חרזמב (Masai) יאסמה יטבש לש םמדב
לורטסלוכו יוור ןמוש לש הלודג תומכ םיכרוצה
םינינופאסב םירישע םיחמצב הצוענ התביס ,יחהמ
.םיכרוצ םה םתוא

םה ךכו לורטסלוכו (Bile Acids) הרמ תוצמוח םירשוק םינינופאסה
םדה-ץחל תומר תא םיניטקמו תוינמוש תובוכרתמ ףוגה תא 'םירהטמ'
.לורטסלוכהו
אוה ,ךכל שמשמה עודי חמצ .בלה לע העפשה שי םימיוסמ םינינופאסל
.(Digitalis) סילטיגיד הפורתה תא םיקיפמ הנממ ,תינועבצאה

םינינופאס תרזעב גייד
םינינופאסה לש הליערה םתנוכת תשמשמ םלועב םינוש תומוקמב
תועצמאב ,םייח םה םהב םימה תלערה ידי-לע ,םיגד לש םתדיכלל
.םינוש םיחמצמ םינינופאס

תורהזא
...ל םורגל הלולע םינינופאס לש רתי תכירצ
.(Cytotoxicity) םיאת תוליער
.םימודא םד יאת תסמה
תובוגת תמירגו (Mucous Membrane) םיירירה םימורקה יוריג
.שוטיעו לועיש  
!םינינופאס םע עגמב ואבש םייניע דיימ ופטש