יאת לופיטו עזג יאת
Stem cells & Cell therapy
דוסיה ינבא םה (בא יאת םיתיעל םיארקנה) עזג יאת
.ףוגה לש דוסיה
םהל ,רתויב םימדקומה םתוחתפתה יבלשב םיאת ולא
.ףוגה קקדזי ול את לכל ךופהלו ןיימתהל תלוכיה
 
,םייפיצפסל םייללכ םיאתמ עזג יאת םיכפוה ףוגה תוחתפתה םע
.םירביא וא תומקר וחתפתי םהמ
 
עזג יאת יגוס
...םיגוס ינשל םיקלחנ עזג יאת
םילגוסמו Totipotent םייורק ,(Embryonic) םיירבוע עזג יאת .1
רשא תיציב לש רתויב םדקומ בלש והז .המקר גוס לכל ךופהל  
.(Morula) דבלב םיאת הנומשכ הליכמו רבכמ אל התרפוה  

המודבו Multipotent cells םייורק ,(Adult) םירגוב עזג יאת .2
.םד יאת לש לודג ןווגמ רוציל םילגוסמ ,םצע חומ יאתל  
 

עזג יאת תורוקמ

 
.(Embryo) רבוע
.(Placenta) היליש
.(Bone marrow) םצע חומ
.(Umbilical cord) רובטה לבח
 
רצונש רבועב םרוקמ ,(Embryonic stem cells) םיירבוע עזג יאת
.רקחמ תורטמל םרתנו (In vitro) הדבעמב היירפה יאנתב

עזג יאת ונייהד ,(Blood stem cells) םיימד עזג יאתב הרישע הילישה
רשא ולא םיאת .(Hematopoietic) םינוש םד יאתל ךופהל םייושעש
םיפסונ עזג יאת רוציל םילגוסמ ,דאמ םדקומ בלשב םיחתפתמ
.גוס ותואמ

.םצע חומ תלתשה :ואר .םצע חומ

הירחא קוקז שיא ןיא ול ,הדילה לש יאוול רצות אוה רובטה לבח
רובטה לבחש ררבתמ .וב ץפח ןיא ילככ ךלשומ היה ןמזמ אל דעו
.עזג יאתב רישע
 

םירוהל םיעיצמ םהב םילוח-יתב םנשי
םקונית לש רובטה לבח תא םרובע רומשל
.דיתעב השק הלחמ לש הרקמל

ומכ ,םד ןטרס תולחמב לופיטל םישמשמ םיימד עזג יאת
.תורחא םד תולחמו הימקול
ףוסאל שי ןכל ,הדבעמ יאנתב ולא םיאת לדגל השק
.םימרות לש םצע חוממ םתוא

,םהש תומכ ,דורשל וכישמי םה ,הארוה עזגה יאת ולביק אל דוע לכ
.ונזוי םהש יאנתב ,יוניש לכ אלל
.תימיכ-ויב תויהל ךופהל םהילע םיאת גוס הזיאל הארוהה לע
.ולא תותוא קפסל דציכ םידקמתמ םירקחמ
 
לטינש םדש וארה הדבעמ ירבכעב תונויסנ
.ץבש רחאל יחומ קזנ ןקתל יושע רובטה לבחמ

בקע ומרגנש ,תושק תולחמב םילוח ואפרי עזג יאתש איה הווקתה
ןוסניקרפ תלחמב חומ יאת ומכ ,םימיוסמ םיאת יגוס לש םתומ
.תרכוס ילוח לש הרקמב ןילוסניא ירציימ םיאתו
.םייפג ומכ ,ועגפנש םירביא שדחמ לדגלו םילשהל ןתינ םג היהי