םינילורטסו םילורטס
Sterols and Sterolins
(Steroid Alcohols) םיידיאורטס םילוהוכלא וא (Sterols) םילורטס
הצובק-תת תווהמה תובוכרתל ללוכ םש םה (Sterolins) םינילורטסו
.םידיאורטס לש

.חמוצה םלועב ןכו םימזינגרואה לכב םינמושב םתוא אוצמל ןתינ
ךילהתב הז ללכב ,ףוגב םיימיכ םירסמ תרבעהב םישמשמ םה
.(Blood Clotting) םדה תשירק

םיצופנה ולאו לורטסלוכה אוה יחה םלועב רתויב רכומה לורטסה
,(Phytosterols) םילורטסוטיפ םג םייורקה ,חמוצה םלועב רתויב
(Campesterol) לורטספמק ,(Beta-Sitosterol) לורטסוסיס-הטב םה
םינמשב .לורטס אוה D ןימטיו םג .(Stigmasterol) לורטסמגיטסו
.םילורטס לש תונטק תויומכ שי (Vegetable Oils) םייחמצ

םידיסוקולג םע בולישב אלא ,םמצע ינפב םימייק םניא םילורטס
.םהמ הדרפהל םישקו םיביסל םירושק םה חמוצב .(Glucosides)
.םיערז םניה םילורטסל רישע רוקמ

:םה וב םילורטסה תלוכת תא תוסרוה רשא ,ןוזמה תנכהל תולועפ
בקע ,םידיסוקולגה השעמל םיסרהנ הז ךילהתב) תוקרי תאפקה
.ךכ-רחא םישמתשמ ןיא םהב םימב לושיבו (םימיזנא תשרפה

ןוסיחה תכרעמו םינילורטסו םילורטס
םיקזחמ םה .ןוסיחה תכרעמב םיבושח םינילורטסלו םילורטסל
תיאתה םתקולח תלדגה ידי-לע (T-Cells) יט יאת לש םתלועפ תא
ידי-לע םישרפומ רשא ,(Lymphokines) םיניקופמיל תשרפהו
.(Lymphocytes) םיטיצופמילהע

םייסקוטוטיצ םיאת לש םתלועפ תא םג םיריבגמ םילורטס
ולאבו תוילאריו תולחמב המחולל םיבושחה (Cytotoxic Cells)
תגיפס .תפחש ומכ ,םיאת ךותב םינכושה םיקדייח םיברועמ ןהב
.ךפיהלו םינילורטס םע דחי םה רשאכ תיברימ איה םילורטס

תוינומיאטוא תולחמו םינילורטסו םילורטס
הב הלחמ איה (Autoimmune Disease) תינומיאוטוא הלחמ
.ודגנ םינדגונ רוציי ידי-לע ומצע ףוגה תא תפקות ןוסיחה תכרעמ
תיתכרעמ תבאז ,תינורגיש םיקרפ תקלד ןה ךכל תואמגוד
תוצרופ ולא תולחמש עודי .הצופנ תשרטו (Systemic Lupus)
תוריבגמה (Lymphokines) םיניקופמיל לש רתי רוצייל הבוגתב
.םינדגונה ירצוי (B Cells) יב יאת לש רוציי

ןתינ 'םיתואנ' םיניקופמיל םישירפמ ויה (T Cells) יט יאת םא
בוליש ,רמולכ .הלחמה ךילהת לע לקהלו בצמה תא ןקתל היה
םוקמב הלחמה םרוגב לפטל יושע םינילורטסו םילורטס לש
.הלש םימוטפמיסב

ליעוהל היושע םינילורטסו םילורטס תכירצ ןהב תורחא תולחמ
...ןה ןוסיחה תכרעמ לש הקוזיחל תודוה
.ןטרס תולחמ
.תויגרלא
.ישפנ חתמ/סרטס
.תוינורכ תוילאריו תולחמ

...תושדח - םינילורטסו םילורטס ואר םירקחמב הייפצל