ןלימעו רכוס
Sugar & Starch
רמולכ ,הטושפ המימחפ אוה רכוסה .תומימחפ םניה ןלימעו רכוס
.דבלב םיתש וא תחא הלוקלוממ יושע ירלוקלומה והנבמ
תורבוחמה תובר תודיחימ היושע וב הלוקלומ לכ .בכרומ ןלימעה
.הלודג תחא הלוקלומ תורצוי ןלוכו דחי

שמשמה ליגרה רכוסה - (Sucrose) הזורכוס ןה רכוסל תואמגוד
.בלחה רכוס אוה - (Lactose) הזוטקלו םוימויה ייחב
.(תוטספ) תוירטאו המדא-יחופת ןה ןלימעל תואמגוד

.זוטקלל תוליבס יא ואר

,המימחפ לש עבצו חיר תלוטנ תימיכ תבוכרת לכ וניה רכוס
תוריהמב הסמנה ,תרחא וא וזכ הדימב הקותמו שוביג תרב
.םימב
-וד ,(Monosaccharides) םיירכוס-דח םילולכ וז הרדגהב
     .(Trisaccharides) םיירכוס-תלתו (Disaccharides) םיירכוס
תיאת ,ןלימע םילולכ ,(Polysaccharides) םיירכוס-ברב
.(Glycogen) ןגוקילגו (Cellulose)

,(Photosynthesis) הזטניסוטופב רצונו עבטב ץופנ רכוסה
.םייח-ילעבב תובר תומקרב יוצמו םיחמצב


תונוזמ תקתמהל תשמשמ (הנקה רכוס) הזורכוס
היגרנאה תורוקמ לכמ 13% הווהמו תואקשמו
.ןוזמב הרוקמש

,םיבר םיחמצב תלבגומ תומכב היוצמ הזורכוסה

(Sugar beet) רכוס קלס םה םיירחסמה היתורוקמ .םילקדב דחוימב
.(Sugarcane) רכוס הנקו

,םלג רמוח רכוסה שמשמ םיירחסמהו םייתיבה וישומיש לע ףסונב
יליתא להוכ ,(Fermentation) הססתה ךילהתב ,םיניכמ ונממ רשא
,(Butyl alcohol) יליטוב להוכ ,(Ethyl alcohol) ,(Ethyl alcohol)
ןירצילגו (Levulinic acid) תינילובל הצמוח ,ןומיל תצמוח
.(Glycerine)
 
ןמוש לד טירפת תרימש לע לקמ רכוס
םיכרוצ תולודג רכוס תויומכ םיכרוצה ולא יכ הליג דנלריאב רקחמ
.ךפיהלו ןמוש לש תונטק תויומכ

(המדא-יחופתו זרוא ,םינגד ,םחל) ןלימע לש ותכירצ םוימויה ייחב
.רכוס וא ןמוש תועצמאב םירפשמ ומעט תאו ,רתוי וא תוחפ העובק

קר לצנל םילגוסמ םימודאה םדה-יאתו חומה
.היגרנא רוקמכ הזוקולג   
תעייסמו םיאת תריציב תרזוע איה ןוירהה ןמזב
.בלח רוצייב   
 
רכוס לד ןוזמו רכוס לוטנ ןוזמ
'ג 0.5-מ תוחפ ליכהל (Sugar-free) רכוס לוטנ הנוכמה רצומ לע
25%-ב ליכהל (Reduced sugar) רכוס תחפומ/לד רצומ לעו הנמל
.ליגרה רצומב רשאמ רכוס תוחפ
 
םוח רכוס
ןבל רכוס ישיבגמ ןכוהש רכוס אוה (Brown sugar) םוח רכוס
םעטה יביכרמ לע הרקב ךות ,(Molasses) תושבוד פוריסב ולשובש
.םילבקתמה עבצהו יעבטה

ועבצ תא רכוסל הנקמה אוה ,ךילהתה םותב רתונש פוריסה טעמ
.השבודה םעט תאו םוחה
 
השבוד
האצותכ רצונה ההכ ךימס פוריס איה (Molasses) הסלומ/השבוד
רשא ךילהת ,(Sugar cane) רכוסה הנק ץימ לש ךשוממ לושיבמ
.ןבלה רכוסה קוקיז תעב עצבתמ
.ןוזמ תולומרופב רשקמ רמוח תשמשמ השבודה

ומעטו רתוי ההכ רכוסה היהי ,השבוד רתוי וב רתוויתש לככ
.רתוי קזח היהי   
םינילבת רוצייב ,היפאב ללכ-ךרדב םישמשמ םיריהב םירכוס
לעב ,ריהב רכוס אוה (Demerara) הררמדה רכוס .גוגיזלו   
.טעמ םיקיבדו םילודג םיבוהז םישיבג   
.רקוב ינגד לע רוזיפלו הפק ,התב בורל שמשמ הז רכוס   

.םינושה םירכוסה ןיב יתנוזת לדבה ןיא ,בושחל לבוקמל דוגינב
.רכוסה יגוס לכב המוד ןפואב שמתשמ ףוגה
,תורחאה תומימחפהו םינושה םירכוסה םיקרפתמ לוכיעה ןמזב
יאת לכל םדב םיעסומ רשא ,םיטושפ םירכוסל ,םינלימעה םג ומכ
 םיעייסמו דיתעב שומישל םינסחואמ ,היגרנא רוקמ םישמשמ ,ףוגה
.םינובלח רוצייב

םיפיט
,תיעבטה תוחלה וב רמשיתש ךכ קיזחהל שי םוחה רכוסה תא
םוטא לכימב וא ולש תירוקמה (קיטספמ) תיקשב םוטא אוהשכ   
.תוחלל   
הסנכוה וב ,םוטא ילכב הלילה ךשמב קיזחהל שי השקתהש רכוס
.חופת תסורפ וא החל ריינ-תבגמ םג   

...תושדח - רכוס ואר םירקחמב הייפצל