י'צ יאט
Tai Chi
?י'צ יאט והמ
,יתורחת וניאש ינפוג לוגרית תרות יהוז .העונתב היצטידמ הניה י'צ יאט
.התוא םשיימה לש ישיאה בצקל תמאתומה
לוגרית תינכותכ םויכ תשמשמו תימצע הנגה םשל ןיסב החתופ וז הרות
.תורחא יתואירב לופיט תוטישל המלשהכו תיסיסב

רשא תויטיא תוינניח תועונת תרדס ללוכ י'צ יאטה
.הדימע ידכ ךות ,שארמ תורדגומ
יתש ןנשי .וזב וז תובלתשמ תונושה העונתה תורדס
העונת יגוס 18 תללוכ תחאה ,העונת לש תואסרג
.העונת יגוס 37 תללוכ הינשהו

?י'צ יאטה דעונ ימל

המיאתמ איה .תואירב לש יללכ רופישל הנושארבו שארב דעונ י'צ יאטה
לקשמה יוויש רופישב י'צ יאטה עייסי םירגובמל .רשוכ תגרדו ליג לכל
םג הבוט וז הטיש ,ץמאמב ךרוצ לכ ןיאש ןוויכ .םירבשו תוליפנ תעינמו
.העיצפמ םימילחמל

י'צ יאטה לש םיישפנהו םיינפוגה תונורתיה
.םירירשה קוזיח
,היגרנאה תומר לש רופיש
.תוזירזהו תלוביסה  
לקשמה יווישב רופיש
.היצנידרואוקבו  
.ישפנ חתמ תלקה
.תיללכה השגרהה רופיש
.םיסקלפרה דודיח
.םדה-ץחל תדרוה
.תושימגה תלדגה

...םג רפשל יושע י'צ יאטה
.רבעמה ליג רחאל םצע תופיפצ
.תוגרדמב הילע דעו השבלההמ ,םישישקב םיינפוג םידוקפית
.םיילגרב םדה רוזחמ
.ןואכידו (Anxiety) תוששח תתחפה

...תושדח - י'צ יאט ואר