ןורטסוטסט
Testosterone
ידיאורטסה (Androgen-ןגורדנא) ןימה ןומרוה אוה ןורטסוטסט
.רבגב (Testis) םיכשאב רצוימה ירקיעה ירכזה

...לש םתוחתפתה לע רבגב עיפשמ ןורטסוטסטה
תטולבו (Scrotum) םיכשאה סיכ ,(Penis) ירכזה ןימה רביא
.(Prostate Gland) תינומרעה  
.(Sperm) ערז תריצי
.ףוג רעישו ןקז ,הבועמ לוק :תוירבגה ינייפאמ

ןורטסוטסט לש תונובה/תילובנאה ויתועפשה
.חוכו םירירש תסמ תוחתפתה
.(Bone Density) םצע תופיפצ תלדגה
.רעיש תחימצ דודיע
.תומצעה תלשבה

תוטולבב םג םינימה ינשב תורצונ תונטק ןורטסוטסט תויומכ
תולחשב םג השאבו (Adrenal Gland) הילכה תרתוי
.(Placenta) היילשבו (Ovaries)
ןומרוהה תרמה ידי-לע השאה דבכב תורצונ תופסונ תויומכ
.(Estradiol) לוידרטסא

ןימה ייחלו הניקתה תינימה ותוחתפתהל שורד ןורטסוטסטה
ערזה תריצי ךילהת לע תורישי עיפשמ אוה .רבגה לש
.(Spermatogenesis)

...אוה ןורטסוטסטה דיקפת םישנב
.ינימה קשחה םויק

...אוה ןורטסוטסטה דיקפת ,םינימה ינשב
.ןימל םאתהב ,ףוגב םינמושה תומכ תוסיו
.לורטסלוכה תמר תדרוה

.השאהמ ןורטסוטסט רתוי 30 דע 20 יפ רציימ רבגה
תועשב .םויה ךשמב הנתשמ םדב ןורטסוטסטה תמר
.ברעה תועש תמועל 20%-ב ההובג התמר רקובה


ןורטסוטסטב רוסחמ
...ב אטבתהל לולע ןורטסוטסטב רוסחמ
.םצעה לודליד/סיזורופואטסוא
.תויתוחתפתה תוערפה
.רוזחמ רדעה
.ןטרס תולחמ
.יתפקיז לשכ/תונוא ןיא
.ערז טועימ
.ןואכיד
.רעיש תרישנ


...תויהל לולע ןורטסוטסטב רוסחמל םרוגה
תינימה ותוחתפתהב רוגיפ
.(Pubertas Tarda) רבגה לש  
ןוסידא תלחמ
.(Addison's Disease)  
.ישפנ חתמ/סרטס
.םזילוהוכלא
.הזוברנ היסקרונא
.םימסב שומיש
דבכה תוויע
.(Liver Contraction)  


...בקע ןכו
.היפרתוידר/הנרקה.היפרתומיכ
,(Pituitary Gland) חומה תרתוי תוטולבל קזנ
.חותינב םיכשאל וא (Hypothalamus) סומלתופיהל  
.סומלתופיהה לע העיפשהש שאר תעיגפ
.םיכשאב השק תינפוג העיגפ
תבגע ,(Meningitis) חומה םורק תקלד ומכ ,תקלד
.(Mumps) תרזח וא (Syphilis)  
.םיכשאב וא סומלתופיהב ,חומה תרתוי תטולבב לודיג

 
ןגורטסאה תמר תדרוהל לועפל םייושעש תוריפו תוקרי
ףוגב ןורטסוטסט תמר תלדגהלו
.קלס
.ירלס
.שרוש ,דפרס
.היליזורטפ
תוירטפ
.(Mushrooms  
.ילי'יצ/ףירח לפלפ
.(Kale) לייק
.הצא ,פלק
.םוש
.דרת
.סוגרפסא
.לצב
.ילוקורב
.תיז ןמש/ןמש ,תיז
.ר'גני'ג/ליבגנז
.בורכ
.ץןמח בורכ
.תיבורכ
םינצינ בורכ
.(Brussel sprouts)  
.(Turnips) תפל
.תוננב
.ןומיר
.םידקש
.ודקובא
.ליזרב יזוגא
.תולוחכ תוינמכוא
.סננא

.ריפק
.קורי הת


...ןכו
.שבד
.(לורטרבסר) םודא ןיי
.רירמ דלוקוש

יאופר ןורטסוטסט
תויוחתפתה רבע אוה זאמו רפמ ןורטסוטסט דדוב הנושארל
החירמל ל'ג וא רוע תקבדמ ,םירודכ ,הקירזב ןתינ אוה .תובר
,רוסחמ וב םייק םהב םירקמב ,ומושיי תועפשה .רועה לע
ינפוג חוכב ,ףוגה לש ותוחתפתהב תואטבתמו תורכינ
.תוטעמ יאוולה תועפות .תילכש היגרנאבו

רשא ,הקירזה ןתמל יאוולה תעפות תא ןיטקהל ידכ
,םימי רפסמ דע ךשמיהל לולעש באכב תאטבתמ
דע םיידיה תופכ יתש ןיב הלופמאה תא םמחל שי
.ףוגה לש וזל הבורק היהת הלש הרוטרפמטהש

ידיאורטס/ילובנא ןומרוהכ ןורטסוטסטה םושייב לחוה םינשה םע
תועפות לש ריחמבו תלבגומ החלצה ךות ,תורחא תורטמל
.ךכ בקע וצצש תושדח תויעבו יאוול
שח רדעה ,תוירופ-יאב ןורטסוטסט תרזעב לפטל תונויסנ ושענ
תויעבב לופיט ,ןיפה תלדגה ,סיזורופואטסוא ,יתפקיז לשכ ,ינימ
דעו ןובאית דודיע ,הימנא ,םצעה חומ תוחתפתה דודיע ,הלידג
םויכ םינתינ רשא םילופיטל המודב ,הנקזה תטאהל תונויסנ
תרגסמב םיתיעל ןתינ ןורטסוטסטה .הלידגה ןומרוה תועצמאב
.רבגב םינומרוה תפלחהב םילופיט

...1 תושדח - ןורטסוטסט ואר
...2 תושדח - ןורטסוטסט ואר
...3 תושדח - ןורטסוטסט ואר