תושדח - דימודילת
Thalidomide - News


...דימודילת ואר

2003 יאמ
היצנמידל םורגל לולע דימודילת
Virginia Commonwealth Uni. Med. Center ירקוח לש םהירבדל
.היצנמידל םורגל לולע ריהז יתלב ןונימב דימודילת תועצמאב לופיט ב"הרא
-תקפסה קותינב החוכ תא וז הפורת החיכוה הכ דע יכ םיפיסומ םירקוחה
.הצופנ המולאימ לש םילודיגל םדה

New England Journal of Medicine


2006 ראוני
הצופנ המולאימ טיאמ דימודילת
רחאל דימודילת הפורתב םייוסינ הקיספה ה"הרא Celgene Corp. תרבח
.התפצנש הצופנה המולאימה תוחתפתהב המישרמ הטאה התפצנש
יבגל ינכדע עדימ הרבחהמ השקב (FDA) תיאקירמאה תופורתה תושר
לופיט םשל קושל האיצוהל האשרה תלבק ינפל הפורתב שומישה תוחיטב
.םישדח םילוחב
תודיער ,הניש תוערפה וללכ רשא יאוול תועפות ויה הפורתב יוסינל
האוושהב קומע דירו לש הזובמורט וחתיפ םילפוטמהמ 10%-ו תרוחרחסו
ןיבמ 5.6% .(Dexamethasone) ןוזתמסקדב ולפוטש ולא ברקב 1.7%-ל
1.7% תמועל (Pulmonary Embolism) יתאיר ףיחסתמ ולבס םילפוטמה
.ןוזתמסקדב םילפוטמה ברקב

Medscape

2006 יאמ
חומה ןטרס ילוחל דימודילת
חומה ןטרס ילוח םידליב לופיטל החלצהב תשמשמ דימודילת הפורתה
תשמשמו םילבוקמ םילופיט ולשכנ םהב םירקמב (Brain Tumors)
.םרובע םישדח םד-ילכ חומיצ תעינמו םילודיגה תבערהל
וז הינטירב םהגניטונ Queens Medical Centre ירקוח לש םהירבדל
םהל ,םידלי ברקב האלמ החלצהל התכז וז הפורתש הנושארה םעפה
.היפרתומיכב שומישה םוקמב ,יתוחתפתה קזנ תמירגל ששחה אבוה

Queens Medical Centre in Nottingham


2009 סרמ
תינומצע הלתשה רחאל הצופנ המולאיממ תודירש תרפשמ 'דילת
ןולוזינדרפו דימודילת תופורתה תועצמאב הצופנ המולאימב בלושמ לופיט
הלתשה ורבעש םילפוטמ לש םתודירש תא רפשל יושע (Prednisolone)
.(Autologous Stem-Cell Transplant./ASCT) עזג יאת לש תינומצע
...יאת לופיטו עזג יאת ואר

הפורתה תפסוה הילרטסוא ןרובלמ Alfred Hospital-מ םירקוח ירבדל
.42%-ל 23%-מ םינש 3 תב תודירשה יוכיס תא הלידגה לופיטל דימודילתה
,דבלב ןולוזינדרפב לופיט ולביק רשא םילפוטמ לש םירקמ 269 ונחב םה
ברקב תודירשה רועיש .בלושמ לופיט ולביקש םירחא םילפוטמ תמועל
.86%-ל 76%-מ לדג דימודילתב םילפוטמה
לש תינומצע הלתשה תועצמאב ולפוט רשא ולא יכ ןכל םיצילממ םירקוחה
,ןולוזינדרפ םע דחי דימודילתב שדוח 12 ןב םילשמ לופיט ולבקי עזג יאת
.הלתשהל הבוגתל רשק אלל

Journal of Clinical Oncology


2009 טסוגוא
ולפוט םרטש הצופנ המולאימ ילוחל תולתשה לפכ
הלתשה יכ אצמ ב"הרא Southwest Oncology Group-ב ךרענש רקחמ
ךרד הניה ,הקוזחת םשל דימודילת תפסותב ,עזג יאת לש הלופכ תינומצע
.הלפוט םרטש הצופנ המולאימב לופיטל הליעי

,תיקלח הגופה/היסימר תוחפלב םילפוטמהמ 2/3 וכז ךילהה םויס םע
.תטלחומ הגופהב 5%-ו דאמ הבוט תיקלח הגופהב 22% וכז םהמ
הז ללכב תיקלח הגופה תוחפלב םהמ 81% וכז הינשה הלתשהה רחאל
.תטלחומ הגופהב וכז 12%-ו דאמ הבוט תיקלח הגופהב וכזש 53%

הגופה תוחפלב םילפוטמהמ 87% וכז הקוזחתל הנושארה הנשה רחאל
וכז 22%-ו דאמ הבוט תיקלח הגופהל וכזש 72% הז ללכב ,תיקלח
תרגסמב םילפוטמ 15 ורתונ רוטינה ישדוח 37 ךשמב .תטלחומ הגופהל
הרוצב ודרש שיא 98-ו םייתלחמ םיעוריא אלל ורתונ םהמ 74 ,רקחמה
.האלמ

Journal of Clinical Oncology


2010 לירפא
HHT תנומסתב לופיטל הליעי דימודילת
National Inst. for Health and Medical Research/INSERM ירקוח
תנומסת ילוחב לופיט יכ םירסומ ,םירבכעב םייוסינ וכרעש ,תפרצ זירפ
דימודילת הפורתה תועצמאב (Hemorrhagic Telangiectasia) HHT
.םילפוטמל הליעומ
ףאהמ ימומידה לש םתורידתו םתרמוח תא םצמצמ הז לופיטש ררבתה
ירבדל .וז הלחמל םיירקיעה םינימסתה דחא תא םיווהמה ,(Nosebleeds)
.םדא-ינב יבגל םג םימישי ולא םיאצממ םירקוחה

Nature Medicine


2011 לירפא
דבכה ןטרסמ תודירש רועיש הליפכמ דימודילת
הליג ןאוויאט הפייט National Taiwan Uni. Hospital-ב םידקמ רקחמ
דבכה ןטרס ילוחב תודירשה רועיש תא הליפכמ דימודילת הפורתה יכ
(Curative Liver Resection) יופיר םשל התירכ ורבעש (Liver Cancer)
.(Hepatocellular Carcinoma) תירלולסוטפה המוניצרק ןיגב

European Ass. for the Study of the Liver 46th Ann. Meeting


2012 רבמטפס
IPF-ב לועישה תא תיתועמשמ תרפשמ דימודילת
רומיטלוב Johns Hopkins University School of Medicine-ב רקחמ
לועישה תא תרפשמ דימודילת יכ הליג ,םילפוטמ 24 ופתתשה וב ,ב"הרא
ףא יפ ייא/תפיילב םילפוטמ לש םייתמישנה םהייח תוכיא תאו
.(Idiopathic Pulmonary Fibrosis/IPF)

Annals of Internal Medicine