ןזלוקירט
Triclosan
לונפורולכ רוציקבו תינגרוא תילונפ ,תירולכ תבוכרת אוה ןזולקירט
.הלועפ בחר יתיירטפ יטנאו ילאירטקביטנא (Chlorophenol)

ןווגמבו םיידיה לע םיילאירטקב םימוהיז תתחפהל שמשמ ןזולקירטה
םישמשמה םילזונ ,יוקינ ירישכת ,םינובס םהב םירצומ
.םייניש תוחשמו (םיטנרודואד) חיר יגיפמ ,םילכ יחידמב

.ךלוהו לדג םיימוימוי הכירצ ירצומב ןזולקירטב שומישה

.הפשא תויקשו םייברג ,םיעצמ ,םיעוצעצ ,חבטמ ילכב םג שמשמ אוה

תולחמה םרוג ,דימעה קדייחה רועיבל תשמשמ ןזולקירט תסימת
רשא ,(Staphylococcus Aureus/MRSA) סוארואא סוקוקוליפטס
.רעישה יקיקזבו רועה לע ,ףאה ימורקב :םדאה ףוגב יוצמ

ךא ,תורחא תובוכרתל ןזולקירטה קרפתמ תלוספ ירצותב לופיט ןמזב
,םש תוכפוה ,תורהנ ומכ ,םימ תורוקמל תועיגמ רשא ונממ תויראש
.םיניסקוידל ,שמשה רואבש לוגס-ארטלואה תנירק תעפשהב

לטוקכ אוה ,רתוי םינטק םינונימב יכ םע ,ןזולקירטב לבוקמה שומישה
םיקדייח לש םתוחתפתהב עגופ אוה .(Biocide) םימזינגרואורקימ
.ןזולקירט ינפב תדלומ תודימע ילעב םיקדייח םנשי .(Bacteriostatic)
,וינפב םידימעה םיקדייח תוחתפתהל םרוג וב רתי שומישש םג ררבתמ
.הקיטויביטנאב רתי שומיש לש הרקמב ומכ

תיתואירב העפשה
יוצמה (Chlorine) רולכה זג םע הייתשה ימב רובחל לולע ןזולקירט
(Chloroform) םרופורולכ זג לש (םנמוא הנטק) תומכ רוצילו םהב
ךפוה אוה םירקמה תיברמב ,תאז םע .ןטרסמ םרוגכ בשחנ רשא
.םדאל רתוי םינכוסמה םיניסקוידל

םיליכמה םירצומ ינרצי לע ,וב שומישבש םינוכיסה בקע
ףוגל רדוחה לונפ .םהיבג לע תאז הדבוע ןייצל ,ותוא
,תותיווע ,םדה ילכב תויעב ,הרק העיזל םורגל לולע (הנטק תומכב ולו)
.תוומו תמדרת

המר ידכ דע ,ףוגה ןמושב רבטצהל לולע הז גוסמ םיקיזמ ריבדמ
,םיקיזמ יריבדמ המכב רזוח שומיש ךות ,תכשוממ הפישח .הליער
תא אכדל םג ומכ ,תואירלו בלל ,תוילכל ,דבכל קזנ םורגל לולע
.חומב םד יפטשו (Sterility) תורקע ,קותיש םורגל ,ןוסיחה תכרעמ