ץמוח
Vinegar
דע 3 ןב זוכירב) תללודמ (Acetic acid) תיטצא הצמוח אוה ץמוח
ידי-לע) הססתה/תונצמחתה בקע רצונ הז ץומח לזונ .(םיזוחא 5
ץמוח) ןייב יוצמה (Ethanol) לונתאה לוהוכלא לש (ריואל הפישח
.'דכו הריב ,(רחא ירפ וא) רדייס/םיחופת ץימ ,(ןיי ןב
,(Aetobacter) רטקבוטאא קדייח ידי-לע םרגנ ךילהתה
ץמוחה בובז תועצמאב םג רבעומו ריואב אשינה
.(Vinegar fly)
 
תצמוח ,(Tartaric acid) תירטראט הצמוח טעמ םג יעבט ץמוחב
.דועו (Citric acid) ןומיל
.יוקינלו השיבכ/הצמחהל ,ןוזמ רמשמ רמוח ,ןילבת שמשמ ץמוחה
םייפוס ןיא (םייטרואית) ףדמ ייח ,יצמוחה ויפוא ללגב ,ץמוחל
.ומצע תא םג רמשמ אוהש ןוויכ

ץיממ הילטיאב רצוימ (Balsamic vinegar) ימסלב ץמוח
ךילהת ינפל םיבעמ ץימה תא .(Trebbiano) ונאיברט יבנע
תויבחב השענו םינש רפסמ ךשמנה ,הססתהה
.ההכ םוח ץמוחה עבצ .ץע

יוטיחו יוקינל ץמוח
ךולכל תרסהב דחוימב ליעי אוה .יוטיחו יוקינ רמוחכ רכומ ץמוחה
.םימ ימורק ומכ ,םילרנימ יעקשמו ינגרואנא
,םיקדייח לש בחר ןווגמ דגנ רוגימ יעצמאכ ליעי אוה יוטיח רמוחכ
.םרפסמ תא תיחפמ וא לטוק אוה םתוא ,שבועו םירמש
,ץמוח שי הב תבורעתב ,ץע יחופת ומכ ,תוריפ תפיטשש אצמ רקחמ
.וילע םיאצמנה E. coli קדייח ימוהיז התיחפמ

.לכוא ילכו םיקפלד ,הדובע יחטשמ רוהיטל םג בוט ץמוחש אצמנ

...ןה (ולא תורטמל) ץמוחב שומישה תונורתי
.הלכתמ ,הנותמ תינגרוא הצמוחב רבודמ
.הטילשו שומישל טושפ
.ןוזמה תיישעתב דלח-לא תדלפ יוקינל חוטב
.שומישל חוטב - ביציו תיסחי ליער וניא
.םיקיזמ םיעקשמ ריתומ וניא
.'ןויקינ לש חוחינ' וירחא ריתומ

תיבה תקזחאל םיפיט
םילמנ תקחרהו חיר ,ןויקנ
ץמוח לפס 1 ופיסוה ,(הוועש הסוכמ הניאש) הפצר יוקינל
.םימח םימ םירטיל 4 לכל ןבל    
םימח םימו ןבל ץמוחש ושמתשה תוקלח תושמש יוקינל
.1:1 סחיב   
רדח ינקתמו ררקמה ,הפשאה חפ תא וקנ
.המוד ךרדב תינבאמ טבמא    
תונערופה רוזיא תא ופטש םילמנ תקחרהל
.ןבל ץמוחב    

םיחמצ
ינבא ןיב ומכ) םינוש תומוקממ םיצבצבמה םיבשע תליטקל
.ןבל ץמוח וגזמ ,(הכרדמ    
םימה םהב תומוקמב .עקרקה תויצמוח תלדגה
הלודגה םיחלמה תומכ בקע םייסיסב) םישק    
ופיסוה ,(םויזנגמו ןדיס רקיעב ,םהב תסמומה    
.םימ םירטיל 4 לכל ץמוח לפס    

...תיצמוח עקרק השורד םהל םיחמצ לודיגל ליעוי רבדה
.(Rhododendron) ןורדנדודור .(Gardenia) הינידרג
.(Azalea) האילזא

דמחמ תויח
תיפכ ופיסוה ,דמחמ תויחמ םישוערפ תקחרהל
.םהלש היתש ימ רטיל לכל ןבל ץמוח תיפכ    
תילטמ תרזעב םוירווקא יבג לע םיעקשמ וקנ
.ךכ-רחא וקרמו ןבל ץמוחב הגופס    
קיחרהל םכנוצרב םהמ תומוקמב ץמוח ופילזה
.םילותח    

םייאופר םישומיש
.םיעצפב לופיטל ץמוח שמיש הנושארה םלועה תמחלמב


 
לופיט רחאל ,לוהמ ץמוחב שארה תפיטש
.ורתונש םיניכה יציב תליטקל ,תמניכ דגנ    
.רעישל הפיטש ימ :רדנוול :ואר
...ב לופיטל תואנחמב וב םישמתשמ םויכ
.םיקרח תוציקע .רוע תוחירפ

תושדח
2003 סרמ

םחרה ראווצ ןטרס יוליגל ץמוח

ןתינש וליג ב"הרא Johns Hopkins School of Medicine ירקוח
םיכפוה ולא םיאת .(Cervix) םחרה ראווצב םיינטרס םיאת תולגל
ןטרס לש ידיימ ילאוזיו ןוחביא םירשפאמו ץמוח םע עגמב םינבל
.(Cervical cancer) םחרה ראווצ
פאפ חטשמ תקידבל האוושהב ,לכ גשיהבו הלוזו הטושפ וז ךרד
.תלבוקמה (Pap smear)
םויק לע תוארמה ,תויוגשה תואצותה רפסמב אוה הטישה ןורסיח
.פאפה חטשמ תקידבב םג הרוק רבדה ךא ,ןטרס
.תוילילש תועפשה תויהל תולולע רתי םושייל םא קדבנ עגרכ

2005 רבמטפס

הטאיד תרזעל ץמוח

תבוגת תא ץמוח תיחפמ ,הידבש Lund University ירקוח ירבדל
.עבוש ריבגמו יתמימחפ ןוזמ תכירצ ןמזב ,ףוגב ןילוסניאה
תיחפהל םיצורל עייסת ,החוראה ןמזב ,הקשמ וא ןוזמל ותפסוה
רתא יבסמ רבדה .הקיתמ ירבדל הקושת תיחפת איהש ךכב ,לקשמ
.החוראה ינפל ץמוחב םיברועמ םימ סוכ םוגלל גהונה
יססובמ תואקשמ תכירצב הקיסנ ,םינורחאה םישדוחב ,הנשי ןפיב
.תויאופרה ויתונוכתב הרכהה תובקעב ,ץמוח