תושדח - םימ
Water - News


...םימ ואר

2003 ינוי
תנכוסמ םימ תייתש רתי
תייתש ילגרה תא ודמל רשא ,ב"הרא Georgia State University ירקוח
עדומב אלש םהייח תא םינכסמ םה יכ וליג (Joggers) םירגו'ג לש םימה
.םימ ידמ רתוי םיתוש םהש ךכב
תויעבל םורגל הלולע ,םישוע ולא םיצרש יפכ ,תונמדזה לכב םימ תייתש
ראש לש םלוליד ןכו (Hyponatremia) םדב ןרתנה לוליד ומכ ,תויניצר
תויעבל ,תורוחרחסל םורגל לולעש רבד ,םיטילורטקלאה ולא םיחלמה
הרוקש יפכ ,ךכמ האצותכ טטומתמ םיצרהמ קלח .םימ תלערהלו המישנ
.ןותרמ תוצירב תובורק םיתיעל

Georgia State University


2006 רבמטפס
ןטרס דגנ דנלטוקסמ םימ
...םימ


2007 ראורבפ
םימ ומכ בוט הת
.םימ לש הלודג תומכ תייתש ומכ הבוט םויב רתוי וא הת ילפס 3 תכירצ
המוד ןפואב םילזונ ףוגל בישמ הת יכ הנקסמל ועיגה הינטירבב םיאנוזת
םייוצמה םיטנדיסקוא-יטנאה .םיפסונ תונורתי רפסמ וב שי יכו םימל
רועו שבי רוע תוריהמב אפרל םייושעו םיאת לש םייופיר םירפשמ התב
.עגפנש
םתכירצ ללכמ 70% הווהמ הת תייתש הלעמו 40 ינב ברקב יכ ררבתה
אוהש ןוויכ הת תייתשמ תלעות קיפהל םה םג םייושע םיריעצ .םילזונ לש
ףרוחה ישדוחב ול ומרגנש םיקזנ אפרמו רתוי ריעצ תואריהל רועל םרוג
םיניתנסקליתמ לש יעבט רוקמ אוה התה .הינטירב לש םישקה
םצמצמ רשא ןינאיתו םיני'צטאק ,ןיאפק םיללוכה (Methylxanthines)
.העיגר תשוחת איבהלו תוששח ךכשל יושעו תינפוגו תישפנ הקע

ND


2008 רבמבונ
םייח תוכיראל םידבכ םימ
םוירטואד יורקה ,ןמימ לש 'דבכ' פוטוזיאב םירשעומה םימ לש םתייתש
לש ותעדל .םתוא םיתושה ייח תא ךיראהל הייושע (Deuterium)
Oxford University-מ (Mikhail Shchepinov) בוניפש ליאקימ
םיתושה לש םייחה תלחות תא ךיראהל היושע ולא םימ תייתש הינטירב
.םינש 10 דע-ב םתא
תופקתהל םישיגר תוחפ תויהל ףוגה יאתל םורגל יושע םוירטואדה
יבובזב תונויסנ ךרע רקוחה .םביבסמו םכותב םירשקה קוזיחל תודוה
.30%-ב ,ךכל תודוה ,תויחל וכיראהש תוריפ

New Scientist


2009 ראוני
המזקא םימצמצמ םימ יככרמ
יככרמב שומישש ואצמ הינטירב University of Portsmouth-ב םירקוח
336 ופתתשה רקחמב .םידליב המזקא לש םימוטפמיס םצמצל יושע םימ
ןוחבל ידכ ,תועובש 12 ךשמל םימ יככרמ ונקתוה םהיתבב רשא םידלי
.הלחמה לש םינימסתה תרמוח לע העפשה ךכל שי םא
רופיש היה רכינ הנקתהה רחאל םייעובשמ תוחפ תוהמיאה תחא ירבדל
.הקונית בצמב יטמרד

ND


2010 טסוגוא
לקשמ תדרוה םשל םימ
רטיל-ילימ 230 תייתש יכ וליג ב"הרא היני'גריוו Virginia Tech ירקוח
שיא 48 ופתתשה רקחמב .לקשמ תדרוהל הליעומ החורא לכ ינפל םימ
תא דירוה תוחוראה ינפל םימ ילפס 2 תייתש יכ אצמנ .75 דע 55 ינב
.תוירולק 90 דע 75-ב החוראה ןמזב תוירולקה תכירצ
ושעש םירחאל האוושהב ג"ק 8-כ ולא םישנא ודירוה תועובש 12 םותב
.ג"ק 5.5-כ םלקשממ ודירוהש ,החוראה ינפל םימ ותש אל ךא הטאיד
.הנש ךשמב שדחה םלקשמ לע רומשל וחילצה םימ ותשש ולא
הנש ךכב וכישמה החוראה ינפל םימ ותשש ולא תיברמ םירקוחה ירבדל
.ג"ק 1 דע ףסונב ודירוה םתיברמו תפסונ

American Chemical Society