2 תושדח - לוהוכלאו ןיי
Wine & Alcohol - News 2
2-גוס תרכוסו לוהוכלא
ינמוש דבכ דגנ לורטרבזר
דש ןטרסו לוהוכלא ןיב רשקה
תואיר ןטרסל ןוכיסו םודא ןיי
ןוסניקרפ תלחמב ןכסמ ןיי
דש ןטרסל ןוכיס לידגמ לוהוכלא
םישנב ןטרסו הנותמ הייתש
טשווה ןטרסו הנותמ הייתש
הייתשמ רתוי םיעפשומ םישישק
דש ןטרסל ןוכיסו ןיי
םצע תופיפצו הנותמ הייתש
טשווה ןטרסו לוהוכלאמ הקמסה
םייניש םיתכהל םילולע תוניי
דערל ןוכיס הליפכמ הדבכ הייתש
םייח הכיראמ חווט תכורא הייתש
תזרפומ הייתשו לוהוכלא תכירצ
היצנמידל ןוכיסו הנותמ הייתש
תינומרע ןטרסו הדבכ הייתש
תימויה לוהוכלאה תכירצ תלבגה
דש ןטרסל ןוכיסו הנותמ הכירצ
תינפוג תוליעפ דדועמ לוהוכלא
רועה לע הנירק תעפשהו ןיי
לוהוכלא אלל םודא ןיי תקבא
תרכוסב לופיטל לורטרבזר
םיינישל םודא ןיימ עורג ןבל ןיי
תיפוג-ץוח הירפהו לוהוכלא
בל-תלחמל ןוכיסו לוהוכלא
תינווינ הביק תקלדל ןוכיסו לוהוכלא
תעפשה סוריו דגנ לורטרבזר
םייכינח תקלד דגנ םודא ןיי
ןייל ץע יבבש תפסוה
סגה יעמה ןטרסו םודא ןיי
בלה תואירבל ליעומ ןיי
רתי תנמשה דגנ םודא ןיי
תוילובטמ תולחמו לורטרבזר
בל-ףקתהו הנותמ הייתש
הילכה ןטרסו הנותמ הייתש
לוהוכלא אלל ןוירה
סגה יעמה ןטרסו ימוי הקשמ
םצע ןדבוא תענומ הייתש
דשה ןטרסו לוהוכלא תכירצ
תינומרע ןטרס דגנ םודא ןיי
םוצב רכוס הדירומ הייתש
ינמוש ןוזמ תעפשה תיחפמ ןיי
םיינישה תואירבל ןיי תלוספ
ןטרסו ןייב םיטנדיסקוא-יטנא
דש ןטרסו תזרפומ הייתש
תרכוס דגנ התבו ןייב תובוכרת
היצנמידל ןוכיס םצמצמ ןיי
דבכה תואירב תא חיטבמ ןיי
ךרי םצע ירבשו הנותמ הייתש
תונקדזה טאמ לורטרבזר
םיקרפמ תקלדו לוהוכלא
רתוי אירב רשבו םודא ןיי
ןואכידו הייתש תקספה
םישנב היגרלאו לוהוכלא


...1 'דח + לוהוכלאו ןיי ואר

.םרג 15 = הקשמ 'חי 2 :הרעה

 
2005 יאמ
תעפשה סוריו דגנ לעופ לורטרבזר
סוריו דגנ לעופ םודא ןייב יוצמ רשא לורטרבזרה יכ וליג םייקלטיא םירקוח
ענומו םימודא םיבנע תפילקב הובג זוכירב יוצמ הז ליעפ רמוח .תעפשה
.םיסוריוה לש םתוטשפתה תא

.סרטס תונתממו םילודיג תודגונה תונוכת שי לורטרבזרל יכ םג אצמנ

NNO


2006 סרמ
םייכינח תקלד דגנ םודא ןיי
...םילונפילופ


2006 רבוטקוא
ןייל ץע יבבש תפסוה
רשא ,יאפוריאה דוחיאב םידגואמה םימרוכל רתומ 2006 רבוטקוא זאמ
ךרוצ אלל ,ןולא ץע יבבש ןייה תלוכתל ףיסוהל ,ץע תויבחב םישמתשמ
.ןייה יקובקב תויוות יבג לע תאז ןייצל
NNO


2006 רבוטקוא
סגה יעמה ןטרסל ןוכיס ןיטקמ םודא ןייב לורטרבזר
...ירקוח


2006 רבוטקוא
בלה תואירבל ליעומ ןיי
.בלה תואירבל הבוט אירב םייח ןונגס םע דחי ןיי לש הנותמ הייתש
םיתושה םיאירב םירבג יכ אצמנ ,2002 דע 1986-מ ךשמנש ,רקחמב
ללכש ולאו בל-ףקתהל ןוכיס ךכב םימצמצמ םויב ןיי םרג 29 דע 15
.ךכל רתויב הובגה ןוכיסב םייוצמ םיתוש םניא

,ב"הרא ןוטסוב Beth Israel Deaconess Medical Center-ב רקחמב
ופתתשה ,שיא 51,529 ופתתשה םהב םירקחמ רפסמ ךותמ רזגנש
םה .אירב םייח ןונגס ולהינש ,75דע 40 ינב םיאירב םירבג 8,867
וקסע םלוכ ,25-מ תוחפ היה םהלש ףוגה תסמ סקדניא ,ונשיע אל
.אירב טירפת וכרצו םויב תוחפל תוקד 25 ןב טרופסב

(Myocardial Infarction) בלה רירש םטוא/בלה-ףקתה ירקממ 25%
םיסחיימ םירקוחה .םויב ןיי םרג 5-מ תוחפ וכרצש ולא ברקב וערא
לש ותמר תא הלעמ אוהש ךכל ןייה תייתשב תלעותה תא
.םדב HDL - בוטה לורטסלוכה

Archives of Internal Medicine


2006 רבמבונ
רתי תנמשה דגנ םודא ןיי
...רקחמ


2006 רבמצד
תוילובטמ תולחמ דגנ לורטרבזר
...ירקוח


2007 ראוני
בל-ףקתהל ןוכיס הניטקמ הנותמ הייתש
...םירבג


2007 יאמ
הילכה ןטרסל ןוכיס התיחפמ הנותמ הייתש
5-מ שיא 750,000-מ הלעמל ופתתשה םהב ,םירקחמ 12 תריקס
םיוסמ גוסל ןוכיס םצמצל היושע הנותמ הייתש יכ התלעה ,תונידמ
.(Renal Cell Cancer) תוילכה לש יתרורג ןטרס :תוילכ ןטרס לש

םיקיסמ ב"הרא ןוטסוב Brigham and Women's Hospital ירקוח
םיניטקמ םויב דחא ילוהוכלא הקשמ עצוממב םיתושה םישנו םירבג יכ
ןוכיסה תתחפה .30%-ב תוילכה לש יתרורג ןטרסב תוקלל ןוכיס ךכב
.רקיל וא ןיי ,הריב םיתושה ולאב התפצנ

תיב ןטרסל ןוכיס לידגהל לולע לוהוכלא יכ םיריהזמ םירקוחה ,תאז םע
,(Larynx Cancer) לוקה תיב ןטרס ,(Oral Cavity Cancer) העילבה
,(Esophagus Cancer) טשווה ןטרס ,(Throat Cancer) ןורג ןטרס
סגה יעמה ןטרסל םג הארנכו דש ןטרס ,(Liver Cancer) דבכה ןטרס
.(Rectum Cancer) תעבטה-יפ ןטרסלו

Journal of the National Cancer Institute


2007 יאמ
לוהוכלא אלל ןוירה
ןוירהב םישנל תארוקה הצלמה םסרפ (DoH) יטירבה תואירבה דרשמ
.םיילוהוכלא תואקשמ תכירצמ ןיטולחל ענמיהל תורהל תודתעתמה ולאלו

לוהוכלא 'חי 2 דע תייתש הרשיאש תמדוק הצלמה תלטבמ וז הצלמה
םימסמ הלימג תנומסת תעינמ איה הרטמה .רבועל תוקיזמ יתלבכ םויב
הלולעש ,רתי תייתש בקע (Fetal Alcohol Syndrome) םידולייב
.תויביטקארפיהו דומיל יישק ,ךומנ הדיל לקשמב אטבתהל

BBC


2007 ילוי
סגה יעמה ןטרסב ןכסמ םוי ידמ הקשמ
ןוכיס לידגהל ידכ םוי ידמ הלודג ןיי סוכ וא הריב רטיל 1/2 תייתשב יד
תונידמ רפסממ ,םירקוחה .הכירצה םע לדגה ןוכיס ,סגה יעמה ןטרסל
ילגרה תא ודמל (Cancer Research UK) הינטירב ןשארבו תויאפוריא
םתוא ורטינו תויאפוריא תונידמ 10-ב שיא ןוילמ 1/2-ל בורק לש הייתשה
.םיפתתשמהמ 1,833 ולח וז הפוקתב .םינש 6 ךשמב

הז ןטרסל ןוכיס לידגמ לוהוכלא (םרג 15) תודיחי 2 תייתש יכ ררבתה
.25%-ב ותוא תולידגמ םויב הקשמ תודיחי 4 דע 3 תכירצו 10%-ב

International Journal of Cancer


2007 רבמטפס
רבעמה ליג רחאל םישנב םצע ןדבוא תענומ הנותמ הייתש
רבעמה ליג רחאל םישנ יכ ואצמ דנלניפ University of Kuopio ירקוח
הקשמב וא ןייב וא הריבב רבודמ םא ןיב ,עובשב תואקשמ 7 דע תותושה
.תותוש ןניא ללכש םישנ תמועל םצע ןדבואמ תוחפ ולבסי רחא ילוהוכלא

ופתתשהש) רבעמה ליג רחאל םישנ 1,098-ב םצע ןדבוא ורטינ םירקוחה
.ךריה םצע ראווצבו הרדישה דומעב (רחא לודג רקחמב

22nd annual meeting of the American Society for Bone
and Mineral Research


2007 רבמטפס
תינומרע ןטרס דגונ לאיצנטופ לעב םודא ןיי
לש ותעפשה תא וקדב ב"הרא University of Alabama-מ םירקוח
עונמל הרטמב םירכז םירבכע לע ,םודא ןייב יוצמ רשא ,לורטרבזרה
.תינומרעה תטולבב םילודיג

קובקבל ךרע תווש לורטרבזר תקבאב םירבכעה תא וטיעלהש םירקוחה
תינומרע ןטרס חתפל ןוכיסה יכ וליג ,ןוזמב תבברועמו םויב דחא ןיי
רחאל האצמנ תרבטצמה העפשהה ברימ .87%-ב תחפ ולא םירבכעב
.םישדוח 7 הכשמנש הכירצ

Journal of Carcinogenesis


2007 רבמטפס
דשה ןטרסו לוהוכלא תכירצ ןיב רשקה
...רשקה


2007 רבמצד
2-גוס תרכוס ילוחב םוצב רכוס הדירומ הנותמ הייתש
סוכ םיתוש רשא 2-גוס תרכוס ילוח יכ ואצמ ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ירקוח
.םוצב רכוסה תמר תא ךכב םידירומ תירקיעה החוראה ןמזב ןיי

,2-גוס תרכוסב םילפוטמ 109 ופתתשה ,םישדוח 3 ךשמנש ,רקחמב
םע ,םוי ידימ ,ןיי (םרג 13) ל"מ 150 ולביק םקלחש ,74 דע 41 ינב
.החוראה

תומימחפ תוכרצנ הב ,ברעה תחוראב ןיי תותשל בושח םירקוחה ירבדל
.ןייה תייתש לע תוצפל ידכ םתכירצב םצמצל שיו

Diabetes Care


2008 ראוני
ינמוש ןוזמ תעפשה םיתיחפמ ןייב םילונפילופ
רשא םילונפילופ יכ וליג ןגד תיב ינקלוו ןוכממ םילארשי םירקוח
.ןמוש יריתע תונוזמ לש םתעפשה תא םצמצל םייושע ןייב םייוצמ

תומר וקדבנ ,דבלב םיאירב םישנ 6-ו םירבג 6 ופתתשה וב ,רקחמב
לש יאוול רצות - (Malondialdehyde - MDA) דייהדלאידנולמה
רחאל ,הלדג הרקבה תצובקב ותמר .ןמושה לש םירמוחה ףוליח
התוא ולבקש ולאב 75% תב הדירי תמועל ,5 יפל בורקב ,החוראה
םה םויסלו ןיי זיכרת ףכ ,ולושיב תעב ,הפסוה ןוזמל ךא ,החורא
.ןיי סוכ ולביק

The FASEB Journal


2008 ראוני
םיינישה תואירבל הבוט ןייה רוציי תלוספ
קרוי-וינ University of Rochester Medical Center-ב רקחמ יאצממ
ךכ לע םיעיבצמ ,םיבנעב תובוכרת לש םתעפשה תא קדבש ,ב"הרא
.85%-ב (Caries) תששע תמצמצמ הפב םיקדייח לע םתעפשהש

םירטפנ םהמ םירמוח ,םינצרחבו םיבנעה תפילקב םילונפילופש ררבתמ
Streptococcus Mutans-ה יקדייח תלועפל םיעירפמ ,ןייה רוציי ךלהמב
רצות - הצמוח רוציי תיתועמשמ םימצמצמ םהש ךכב תששעל םימרוגה
.ולא םיקדייח תלועפ לש יאוול

Journal of Agriculture and Food Chemistry


2008 סרמ
ןטרס יאת םילטוק םודא ןייב םיטנדיסקוא-יטנא
ב"הרא קרוי-וינ University of Rochester Medical Centre ירקוח
,םודא ןייבו םיבנע תפילקב יוצמה טנדיסקוא-יטנא ,לורטרבזר יכ וליג
(Pancreatic Cancer) בלבל ןטרס יאת לש םתלועפ תא שבשל יושע
.לופיטל ךכב עייסלו היפרתומיכב םהב לופיט ןמזב

Advances in Experimental Medicine and Biology


2008 סרמ
דש ןטרסל הרושק תזרפומ הייתש
...הייתש


2008 לירפא
תרכוס דגנ תולעופ התבו ןייב תובוכרת
רשא ,התו ןיי ב"הרא University of Massachusetts ירקוח ירבדל
ילוחב רכוסה תמר תוסיוב רוזעל םייושע ,םיטנדיסקוא-יטנאב םירישע
זדיסוקולג-הפלא םיזנאה תלועפ תא םולבל יושע םודא ןיי .תרכוס
קדה יעמב זוקולגה תגיפס לע יארחא רשא (Alpha-Glucosidase)
.100%-ל בורקב

םירקוחה .םיזנאה לש ותלועפמ 20%-כ קר םלב ,תאז תמועל ,ןבל ןיי
ההובג תושיגר וליג וקדבנש הת תויצמת יגוס 4 םג יכ םינייצמ
.הז םיזנא תמילבב

:וב תוילונפה תובוכרתל םודאה ןייה לש הז וחוכ תא םיסחיימ םירקוחה
,(Coumaric Acid) תיראמוק הצמוח ,(Caffeic Acid) תיאפק הצמוח
תאז םיסחיימ םה התבו ןיטצרווקו (Gallic Acid) תילאג הצמוח
,תיאפקה הצמוחל ,(Protocatechuic Acid) תיאוהטקוטורפה הצמוחל
.תילאגה הצמוחלו תיראמוקה הצמוחל

Journal of Food Biochemistry


2008 לירפא
היצנמידל ןוכיס םצמצמ ןיי
1,458 ופתתשה וב ,הידבש University of Gothenburg-ב רקחמ
תויושע (רחא ילוהוכלא הקשמ אלו) ןיי ותושה םישנ יכ הלעה םישנ
.היצנמידל תחפומ ןוכיסב אצמיהל
American Journal of Epidemiology


2008 יאמ
דבכה תואירב תא חיטבמ ןיי
California university's San Diego School of Medicine ירקוח
םיתוש רשא םישנא יכ וליג ,שיא 12,000-כ ופתתשה וב רקחמב ,ב"הרא
תלחמב תוקלל ןוכיס ךכב םיניטקמ םויב ןיי לש תחא סוכ דע
NAFLD/לוהוכלא תכירצמ עבונ וניא רשא ינמוש דבכ
.תיצחמ ידכ דע (Non-Alcoholic Fatty Liver Disease)

םיפירח תואקשמו הריב לש הנותמ הכירצ לע וחווידש םישנא ,םתמועל
ותעפשה תא םיסחיימ םירקוחה .4 יפ וז הלחמל ןוכיס ולידגה םירחא
.וב יוצמה לורטרבזר טנדיסקוא-יטנאל ןייה לש הניגמה

California university's San Diego School of Medicine


2008 יאמ
ךרי םצע רבשל ןוכיס הניטקמ הנותמ תימוי הייתש
,ב"הרא קרוי-וינ Albert Einstein College of Medicine ירקוח
תיצחמ תייתש יכ וליג ,םימדוק םירקחמ 33 לש תיתטיש הריקסב
.ךרי רבשל ןוכיס תנטקהל הרושק םויב דחא ילוהוכלא הקשמ דע

10 רועישב תחפומ ןוכיסב ואצמנ המלש הנמ דע תיצחמ ותשש ולא
ולאל סחיב ןטק טעמ ןוכיסבו היתשמ םיענמנל סחיב זוחא 29 דע
.םויב תחא הקשמ תנממ רתוי ותשש

(Femoral Neck Bone Density) ךריה םצע ראווצ תופיפצ יכ ררבתמ
.לוהוכלא תכירצל יראניל ןפואב הרושק

American Journal of Medicine


2008 ינוי
תונקדזה טאמ ךומנ ןונימב לורטרבזר
...לורטרבזר


2008 ינוי
םיקרפמ תקלדל ןוכיס םוצמצל רושק לוהוכלא
2,750 ופתתשה וב רקחמב ,הידבש Karolinska Institute ירקוח
תוחתפתהל ןוכיס ןיטקהל היושע עובשב ןיי תוסוכ 5 תייתש יכ וליג ,שיא
.50%-ב תינורגיש םיקרפמ תקלד

תיתועמשמ תחפומ ןוכיסב םיאצמנ תועיבקב לוהוכלא םיתושה םישנא
.תורידנ םיתיעל םיתושש ולא תמועל םיקרפמ תקלדב תוקלל

Annals of the Rheumatic Diseases


2008 ינוי
רתוי אירבל רשב ךפוה םודא ןיי
טעמ תייתש יכ אצמ םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב ילארשי רקחמ
,רשב תליכא תעב ,וב תויוצמה תובוכרתה תלוכתל תודוה ,םודא ןיי
.רתוי אירב ותוא השוע

,תודלוח םהב וליכאהו םתוא ונחט ,ודוה לוגנרת יערכ ולשיב םירקוחה
םהב וקדב החוראה םותב .לוהוכלאה אצוה ונממ ,םודא ןיי אלל וא םע
.םדהו הביקה תיימיכ תא םירקוחה

רמוח לש רתוי תוכומנ תומר ואצמנ ןיי אלל רשב ולכאש תודלוחב
תולחמו םיקרוע תשרט ,ןטרסל הרושקה ,תונצמחתה דדועמ רשא
.ןיי בלוש ןנוזמבש תודלוחה תמועל ,תורחא תויניצר
.ןייב םיטנדיסקוא-יטנאה תלוכתל וז העפות םיסחיימ םירקוחה

Agricultural and Food Chemistry


2008 ילוי
ןואכידל םורגל הלולע הייתש תקספה
,םירבכעב רקחמב ,ב"הרא University of North Carolina ירקוח
םורגל הלולע הנותמ הייתש תפוקת רחאל הייתשמ תוענמיה יכ וליג
סופמקופיהב םישדח םינוריונ לש םתוחתפתה תקספהלו ןואכידל
.(Hippocampus)

הייתשה תקספה רחאל םוי 14-ו םוי 28 ךשמב ןיי ותש רקחמב םירבכעה
.ןואכיד םהב חתפתה

,תואירב ימעטמו הרבחב ,תוניתמב ןיי םיתושה םישנא םירקוחה ירבדל
תויביטנגוק תולוכיו םייילילש חור יבצמ תווחל םילולע תאז םיקיספמו
.םינוריונ רוציל חומה לש ותלוכי תקספה בקע תותחפומ

Neuropsychopharmacology


2008 ילוי
םישנב היגרלאל ןוכיס לידגמ לוהוכלא
לובסל תולולע עובשב םיילוהוכלא תואקשמ 14-מ רתוי תותושה םישנ
ללכ-ךרדב תמרגנה ,(Allergic Rhinitis) תיגרלא תלזנמ רתוי ךכ לשב
תיבה קבא תידרק לש תושרפה ומכ ,תיבב םייוצמה םינגרלא ללגב
תותושה ולא תמועל ,דמחמ תויח לש תוורפמ םישקשקו (Dust Mite)
.תורידנ םיתיעל

לכ יכ וליג ,תוריעצ םישנ 6,000-ל בורק וקדבש ,םיינדה םירקוחה
רשא םישנ .3%-ב הז ןוכיס הלידגמ עובשב ילוהוכלא הקשמ תפסות
ןב ןוכיס רתיב ואצמנ עובשב תואקשמ 14-מ רתוי תייתש לע וחוויד
.עובשב דחא הקשממ תוחפ ותשש ולא תמועל ,תינורכ תלזנל 78%

Clinical and Experimental Allergy


2008 רבוטקוא
2-גוס תרכוסל ןוכיסל ךופה סחיב תאצמנ לוהוכלא תכירצ
ופתתשה וב ,דנלוה University Medical Center Utrecht-ב רקחממ
לודג רקחמ ךותמ רזגנש ,הרקב תצובקכ םישנ 787-ו תרכוס תולוח 705
לוהוכלא תכירצ יכ אצמ ,55 דע 30 תונב תויחא 121,700 ופתתשה וב רתוי
.2-גוס תרכוס תוחתפתהל ךופה סחיב ,םישנהמ קלחב ,היוצמ

Diabetes Care


2008 רבוטקוא
ינמוש דבכ ינפמ םיטסילוהוכלא לע ןגמ לורטרבזר
ב"הרא University of South Florida-ב ךרענש םירבכעב רקחמ
ינפמ ןגהל יושע - םודא ןייב יוצמה לונפילופ - לורטרבזר יכ הליג
הרושקה (Fatty Liver Disease) ינמוש דבכ תלחמ לש התוחתפתה
.לוהוכלא לש תינורכ הכירצל

תותיאב דיקפת שי ןהל תולוקלומ 2 ליעפמ לורטרבזרה יכ ררבתמ
AMPK-ב רבודמ .דבכב םינמוש קוריפבו יאת
:(Sirtuin 1) SIRT1-בו (AMP-Activated Protein Kinase)
ןמוש תריבצל םרוגה רבד ,לוהוכלא ידי-לע תואכודמה תולוקלומ
.ינמוש דבכלו
Gastrointestinal American Journal of Physiology and
Liver Physiology


2008 רבוטקוא
דש ןטרסו לוהוכלא ןיב רשקה
...רקס


2008 רבוטקוא
תואיר ןטרסל ןוכיס םצמצמ םודא ןיי
ךכב ןיטקהל םייושע םויב םודא ןיי לש םייתש וא סוכ םיתוש רשא םירבג
תפסונ ןיי סוכ לכו 60%-ב (Lung Cancer) תואיר ןטרסב תוקלל ןוכיס
.םיפסונ 2%-ב הז ןוכיס הניטקמ שדוחב

Kaiser Permanente Department of Research and ירקוח
יתש דע סוכ םיתושה םינשעמ יכ וליג ב"הרא הינרופילק Evaluation
.60%-ב תואיר ןטרסל ןוכיס םיניטקמ םויב םודא ןיי לש תוסוכ
.69 דע 45 ינב םירבג 84,170 ופתתשה רקחמב

Prevention & Cancer Epidemiology, Biomarkers


2008 רבוטקוא
ןוסניקרפ תלחמב םינכתסמ ןיי יתוש
םעפ לכב ןוסניקרפ תלחמל ןוכיס םילידגמ עבק ךרד ןיי םיתושה ולא
ינוי לש תנכוסמ תילאיצנטופ המר ללגב ,תפסונ סוכ םימגול םהש
.תכתמ

Kingston University ירקוח ונחב םתוא ,תונידמ 16-מ תוניי ךותמ
.ןוכיס וויה אל הילטיאו ליזרב ,הניטנגראמ תוניי קר ,הינטירב
לודג אוה רשאכ ןכוסמ (Target Hazard Quotient - THQ) הז םרוג
.1 ךרעהמ

ואצמנ םיבר תוניי ,1-מ הובג הז ךרע היה ,וקדבנש תונייה תיברמב
ועיגה היקבולסמח הירגנוהמ תונייו 200 דע ןב ןכסמ ךרע ילעבכ
.300 ךרעל

Chemistry Central Journal


2008 רבמבונ
דש ןטרסל ןוכיס הלידגמ לוהוכלא תכירצ
הרהזאב האצי הינטירב Breast Cancer Campaign ןוגריא תרבוד
ךכב לידגהל תולולע תועיבקב לוהוכלא תוכרוצה םישנ יכ תרמואה
.דש ןטרסל ןוכיס

50%-ב דשה ןטרס ירקמ רועיש לדג תונורחאה הנשה 25-ב הירבדל
50 תונב םישנב 13% רועישב לודיג לח תונורחאה םינשה 10-בו
.דש ןטרסב ולחש הלעמו

Breast Cancer Campaign


2009 ראורבפ
םישנב ןטרסל ןוכיס הלידגמ הנותמ הייתש
םישנ יכ הנקסמל ועיגה הינטירב University of Oxford-ב םירקוח
.ןטרסל ןוכיס ךכב תולידגמ םויב םיינש דע הקשמ תוכרוצה

וליגו הדימעה ליגב םישנ ןוילממ רתויל עגונה עדימ ונחב םירקוחה
,תעבטה-יפ ןטרס ,דבכה ןטרס ,דשה ןטרס ירקממ 13%-ב םרוגה יכ
.לוהוכלא תכירצ אוה לוקה תיב ןטרסו עולה ןטרס
לוהוכלא לש תימויה הכירצה םע לדג ולא ןטרס יגוסב תוקלל ןוכיסה
.תונשעמ םישנב לדג לוקה תיב ןטרסלו עולה ןטרסל ןוכיסהו

Journal of the National Cancer Institute


2009 סרמ
טשווה ןטרסל ןוכיס התיחפמ הנותמ ןיי תייתש
םירושעה 3-ב לדג (Esophageal Cancer) טשווה ןטרס ירקמ רועיש
תלחמ איה ול םרוגהש ןטרס לש גוס-תתב לודיג בקע םינורחאה
תרכומה (Acid Reflux Disease/GERD) יטשוו-יתביק רזחה/סקולפר
.(Esophageal Adenocarcinoma) תיטשוו המוניצרקונדא םשב

- רחא טשוו ןטרסל ןוכיס םרוג הווהמ תזרפומ לוהוכלא תכירצש עודי
,(Squamous Cell Esophageal Cancer) םייטשווה יופיצה יאת ןטרס
ןיי תכירצ יכ םילגמ םירקחמ 3-ב םרוקמש םינורחא םיאצממ ךא
הלחמהמ וא תיטשוו המוניצרקונדא ינפמ הנגהב רוזעל היושע הנותמ
.(Barrett's Esophagus) טראב טשו תינטרס-םדקה
.ןייב םיטנדיסקוא-יטנאל ולאה הנגה תונוכת לכ תא םיסחיימ םירקוחה

Gastroenterology


2009 סרמ
םיריעצ רשאמ רתוי הייתשמ םיעפשומ םישישק
םיריעצה םהיתימע רשאמ הרבחב הייתשמ רתוי םיעפשומ םישישק
.וז העפשה לש הקזוחל םיעדומ םניא םה ללכ-ךרדבו

דע 25 ינב םיריעצ 26-ו 74 דע 50 ינב םירגובמ 42 וסייג םירקוחה
תואקשמ וא לוהוכלא לש תונותמ תויומכ תותשל ודקבתה רשא ,35
.(םיילוהוכלא םניאש) ובצלפ

לככ רהמ תויתוא רודיס תוניחב רובעל םלוכ ושקבתה אבה בלשב
ןונכית ,הארמ-תירוטומ הייצנידרואוק תוכירעמה תוניחב ,רשפאה
.הבשחמל הבשחממ עונל רשוכו

רתוי םיעורג ויה םישישקה לש םהיעוציב ויה ותשש ולא לש הצובקב
אלש ולא) ובצלפה תצובקב היה אלש ליג רעפ ,םיריעצה לש רשאמ
הקשמה תעפשהל םיעדומ ויה אל ותשש םישישקה יכ ןייצל שי .(ותש
.םהילע

Journal of Studies on Alcohol and Drugs


2009 סרמ
דש ןטרסל ןוכיס םימצמצמ םניא ןבל וא םודא ןיי
לטאיס Fred Hutchinson Cancer Research Center-ב רקחמ
תייתש בקע דש ןטרסב תולחל ןוכיסה יבגל לדבה ןיא יכ הליג ב"הרא
.ןבל ןיי וא םודא ןיי

14 ותשש םישנ .םויב דחא הקשממ רתוי תותשל אל םישנ לע
הקשמה גוסל רשק אלל ,עובשב רתוי וא םיילוהוכלא תואקשמ
תוקלל 24% רועישב ןוכיס רתיב ואצמנ (רחא הקשמ וא ןיי הריב)
.ולא תואקשמ ותש אל ללכש םישנ תמועל דש ןטרסב

םישנ 7,558-ו דש ןטרס תולוח םישנ 6,327 ופתתשה רקחמב
.ןהלש הייתשה ילגרה יבגל ונייאור ןלוכ .תואירב

Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention


2009 סרמ
תושישקהמ קלחב םצע תופיפצ הלידגמ הנותמ הייתש
אשונב םירקחמ 3 ורקסש ב"הרא ןוטסוב Tufts University ירקוח
לידגהל היושע לוהוכלא לש הנותמ הייתש יכ הנקסמל ועיגה הז
רחאל םישנב (Bone Mineral Density - BMD) םצעה תופיפצ תא
.רבעמה ליג

רבעמה ליג רחאל םישנ 1,289-ו םירבג 1,182 ופתתשה םירקחמב
תוקידבה .86 דע 29 תונב ןלוכ ,רבעמה ליג ינפל םישנ 248-ו
ינתומה הרדישה דומעבו ךריב תומוקמ 3-ב םצע תופיפצ יבגל וכרענ
.ןיי םישנהו הריב רקיעב ותש םירבגה .(Lumbar Spine)

הקשמ םיכרוצה םירבגב יכ אצמנ םיתוש םניאש ולאל האוושהב
4.5% דע 3.4%-ב הלודג םצעה תופיפצ םויב םיינש דע דחא
5.0% שרפהה היה םישנה ברקבו םיתוש םניאש ולאל האוושהב
.8.3% דע

American Journal of Clinical Nutrition


2009 סרמ
טשוו ןטרסל ןוכיס רתיל םירושק לוהוכלאמ םיקומס םינפ
ןמיס תווהל םילולע לוהוכלא תייתש רחאל םיקומס וא םימודא םינפ
.(Esophageal Cancer) טשווה ןטרסל ןוכיס רתיל הרהזא

הבוגתב םימידאמ םינאירוקו םיניס ,םינפי לש םהינפ יכ ררבתמ
.רבגומ בל בצקו הליחב תשגרה םע דבב דב ,לוהוכלא תייתשל
דיהדלא םיזנאב דלומ רוסחמ איה וז הבוגתל תינושארה הביסה
רשא (Aldehyde Dehydrogenase 2 - ALDH2) זאניגורדיה
.לוהוכלא קרפמ


2009 לירפא
םייניש םיתכהל םילולע תוניי
וליג ב"הרא New York University College of Dentistry ירקוח
תא ומיתכי התו הפק ומכ ,םירחא תואקשמש ךכל םורגל לולע ןבל ןיי יכ
.רתוי םיהכ םימתכל םורגל לולע םודא ןיי .םיינישה

םיינישה תא תוצרוחה ןייב תוצמוח ןה ךכל םרוגה יכ םיריבסמ םירקוחה
אוה םיינשהמ רתוי ןכוסמה .ןהילא קומע רודחל תואקשמל םירשפאמו
,(Chromogen) ןגומורכ יורקה קזח טנמגיפ תא ליכמה םודאה ןייה
.התב םג יוצמה

Annual Meeting of the International Association for Dental
Research


2009 לירפא
ינושאר דערל ןוכיס הליפכמ הדבכ הייתש
וליג ב"הרא קרוי-וינ New York Neurological Institute ירקוח
ינושאר דערל ןוכיס הלידגמ םויב לוהוכלא תונמ 3 לש םתייתש יכ
תיבצע תוליערמ האצותכ םייחב רתוי רחואמ (Essential Tremor)
.לוהוכלא ללגב (Cerebellar Neurotoxicity) ןטקה חומה לש

םירקוחהו ינושאר דערב לופיטל םיבר םירקמב שמשמ לוהוכלא
שיא 3,300-ל בורק ופתתשה רקחמב .הז שומיש ינפמ םיריהזמ
.רחא לודג רקחמב ופתתשהש הלעמו 65 ינב

Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry


2009 יאמ
םייח הכיראמ חווט תכורא הייתש
National Inst. for Public Health & the Environment ירקוח
ךכב לידגהל םייושע תועיבקב ןיי םיתושה ולא יכ וליג דנלוה ןבוהטליב
.םינש רפסמב םהייח תלחות תא

םתואירב הרטונ ,הנש 40 ךשמנו םירבג 1,373 ופתתשה וב ,רקחמב
הנטק תומכ ותשש ולא יכ אצמנ .םיפתתשמה לש תירלוקסו-וידרקה
.ותש אל ללכש ולא תמועל רתוי םינש 5-כ ויח םוי ידמ ןיי לש

,אוהש גוס לכמ ילוהוכלא הקשמ לש הנטק תומכ ותשש םישנא
.םייתנשכב םהייח תא וכיראה הריב וא ןיי ומכ
התומתל ןוכיס תתחפהל ץימא רשקב הרושק ןיי תייתש יכ אצמנ
.םיילילכ םד ילכ תלחמ בקע

Journal of Epidemiology and Community Health


2009 יאמ
תזרפומ הייתשל םורגל הלולע העובק לוהוכלא תכירצ
תוקלל םידעומ עבק ךרד לוהוכלא לש הנטק תומכ םיתושה םישנא
.(Binge Drinking) תזרפומ הייתשב

ולא םיאצממל ועיגה הדנק University of Montreal ירקוח
.םירגובמ 11,000-ל בורק לש הייתשה ילגרה לש םחותינ תובקעב

Addiction


2009 ילוי
היצנמידל ןוכיס הניטקמ לוהוכלא לש הנותמ הייתש
רשא םישישק יכ ואצמ ב"הרא Wake Forest University-מ םירקוח
תחפומ ןוכיסב אצמיהל םייושע לוהוכלא לש הנותמ תומכ םיכרוצ
.היצנמיד לש רתויב הצופנה הרוצה - רמייהצלא תלחמל

ילוחכ ונחבוא אלש הלעמו 75 ינה לש םירקמ 3,069 ודמל םירקוחה
הלגתה רקחמה ךלהמב .םינש 6 ךשמנש ,רקחמה תליחתב היצנמיד
ןוכיס ךכב ותיחפה םויב תואקשמ ינש דע הקשמ ותשש ולא חכ
.37%-ב היצנמידל

ןותמ יביטנגוק יוקילמ ולבס רקחמה תליחתבש ולא יכ אצמנ ,תאז םע
הציאה וכרצ םהש לוהוכלא תומכ לכ ,(Mild Cognitive Impairment)
.םבצמב תורדרדיהה תא

International Conference on Alzheimer's Disease


2009 ילוי
תינומרע ןטרסל ןוכיס הלידגמ לוהוכלא לש הדבכ הייתש
ב"הרא לטאיס Fred Hutchinson Cancer Research Center ירקוח
הלידגמ קר אל (םויב םרג 50 לעמ) הדבכ לוהוכלא תכירצ יכ ולדיג
דירטסניפ הפורתה תלועפ תא תדגונ אלא ,תינומרע ןטרסל ןוכיס
תינומרעה תטולב לש ריפש לודיגב לופיטל תשמשמה (Finasteride)
.50%-ל בורקב הלחמל ןוכיסה תא הלידגמו

םילוחכ רקחמה תפוקתב ונחבואש םירבג 2,129 ופתתשה רקחמב
.רקחמה םותב םיאירב ואצמנש םירבג 8,791-ו

Cancer


2009 טסוגוא
תימויה לוהוכלאה תכירצ תלבגהבש תלעותה
Alcohol Health Alliance UK-מ דבכ תולחמל החמומ ירבדל
תימויה לוהוכלאה תכירצ תלבגהל הצלמהב תלעות ןיא הינטירב
.םירקחמה לכ םינייצמ התוא ,תיעובשה הלבגמ לע שגד םישל שיו

ומגרתש) הנידמ ידבוע לש םמעטמ ואצי תויוגשה תוזרכהה וירבדל
איה הנווכה .תואירב יחמומ אלו (תימוי תומכל תיעובשה תומכה תא
.תוימוי תודיחי 3-ל אלו הקשמ תודיחי 21-ל תיעובש הכירצ ליבגהל


2009 טסוגוא
דש ןטרסל ןוכיס הלידגמ לוהוכלא לש הנותמ הכירצ
םישנ ב"הרא דנלירמ National Cancer Institute-מ םירקוח ירבדל
ןוכיס רתיב תויוצמ לוהוכלא לש תונותמ תויומכ תוכרוצה תושישק
גוסמ םילודיג יבגל דחוימב קזח הז רשקו דש ןטרסל
.Hormone-Receptor Positive Tumors

לודג רקחמב רגאנש םישנ 184,418 יבגל עדימב ושמתשה םירקוחה
םירקוחה .רבעמה ליג רחאל םישנ קדבו םינש 7 ךשמנ רשא םדוק
תכירצב יד יכ לודיגו דש ןטרסו לוהוכלא תכירצ ןיב קזח רשק וליג
.הז ןוכיס לידגהל ידכ םויב םרג 10

American Journal of Epidemiology


2009 רבמטפס
תינפוג תוליעפב קוסיע דדועמ לוהוכלא
םיתושה ולא ב"הרא University of Miami-מ םירקוח ירבדל
ולאמ טרופסב קוסעלרתוי םיטונ עבק ךרד םיילוהוכלא תואקשמ
.ךכמ םירזנתמה
הייתשהמ תוירולק ףורשל ךרוצב הרכהה איה ךכל הביסהש ןכתי
.םהייח ילגרה תא ךכב ןזאלו
וליגו שיא 230,000 ופתתשה וב לודג רקחממ עדימ וקרס םירקוחה
.ץמואמ דע ןותמ לוגריתו לוהוכלא תכירצ ןיב קזח רשק

American Journal of Health Promotion


2009 רבמטפס
רועה לע הנירק תעפשה םצמצמ ןיי
...תכירצ


2009 רבמטפס
לוהוכלאב ךרוצ אלל הליעומ םודא ןיי תקבא
םיפידעמה ולא הינמרג ןלק Spectral Service Gmbh ירקוח ירבדל
ךות םודאה ןייבש תלעותהמ תונהיל םייושע לוהוכלא תותשל אלש
.דלוקושלו טרוגויל םיפיסומ התוא הקבאכ ותכירצ

ןייה תיישעת לש םיריישמ תוצמל ןתינ ,םירקוחה ירבדל ,וז הקבא
םינוש םישומיש םינוש םיזוכירל ואצמ םה .רטפיהל הכ דע וגהנ םהמ
.הקיטמסוקה ירצומ תיישעתבו תואקשמה תיישעתב

Spectral Service Gmbh


2009 רבוטקוא
תרכוסב לופיטל לורטרבזר
,2-גוס תרכוסב לופיטל שמשל יושע ,םודא ןייב יוצמה ,לורטרבזר
.םייתרכוסל וליעוי אל לורטרבזר ףסות תליטנ וא ןיי תייתש ךא

University of Texas Southwestern Medical Center ירקוח
םירבכע לש םחומל תורישי וקירזה םה ותוא ,לורטרבזר וליג ב"הרא
םדה-ץחל תא םהב דירוה ,תוירולקב דאמ רישע טירפתב וטעלוהש
.םמדב ןילוסניאה תמר תא רפישו

,וליעוי אל לורטרבזר ףסות תליטנ וא ןיי יתייתשש םיריבסמ םירקוחה
.תוליעיב חומ-םדה םוסחמ תא רבוע וניא לורטרבזרהש ןוויכ

Endocrinology


2009 רבוטקוא
םודא ןיימ עורג ןבל ןיי םיינישה רובע
וליבטהש הינמרג ץניימ Johannes Gutenberg University ירקוח
םרוג ןבל ןיי יכ וליג תועש 24 ךשמב ןיי לש םינוש םיגוסב םדא יניש
.םודא ןיי רשאמ קזנ רתוי םיינישל

יופיצל קזנה יכ אצמנ ,פוקסורקימ תועצמאב ,םיינישה תניחבב
הכירצ םירקוחה ירבדל .רתוי לודג ,ןבלה ןייה תעפשהב ,ליימאה
חוצחצ םהירבדל .םיינישל הלודג הקיחש םורגת ןבל ןיי לש הפוכת
.ףסונ קזנ םהל םורגת ןיי תייתש רחאל דיימ םייניש

Nutrition Research


2009 רבוטקוא
תיפוג-ץוח הירפה לש התוליעי תא תיחפמ לוהוכלא
ץוח הירפה לש התוליעיב עוגפל ידכ עובשב ןיי תוסוכ רפסמב יד
.(In Vitro Fertilization - IVF) תיפוג

עובש ידמ ילוהוכלא הקשמ קובקב םיתושה תוגוז םירקוחה ירבדל
.26%-ב תורהל יוכיסה תא ךכב םיתיחפמ
,ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School-ב ךרענש ,רקחמב
.תוגוז 2,574 ופתתשה

American Society for Reproductive Medicine


2009 רבמבונ
םירבגב בל-תלחמל ןוכיס םצמצמ לוהוכלא
םירבגב תיניצר בל-תלחמל ןוכיס התיחפמ לוהוכלא לש הרידס הייתש
םירבג 15,630 לש םתכירצ תא ורטינש ,םיידרפס םירקוח .1/3-ל בורקב
דאמ הברה וא הברה ,תוניתמב ותשש ולא יכ וליג ,םישנ 25,808-ו
.םיילילכ םד-ילכ תלחמל תחפומ ןוכיסב ואצמנ

הלדוגב תישילשה ןייהו הריבה תינרצי ,דרפסב יכ םינייצמ םירקוחה
אוה בלה תאולחת רועיש ,םלועב הלדוגב תישישה תינכרצהו םלועב
.םלועב ךומנה

ןהילע וז העפשהל ךא ,הז ןורתימ תונהנ םישנה םג יכ םיפיסומ םה
.תיטסיטטס הניחבמ תובישח ןיא

Heart


2009 רבמבונ
תינורכ תינווינ הביק תקלדל ןוכיס םצמצמ לוהוכלא
וליג הינמרג גרבלדייה German Cancer Research Center-ב םירקוח
תינווינ הביק תקלד ינפמ ןגהל היושע לוהוכלא לש הנותמ הכירצ יכ
לע לקמ אוהש ךכב ,(Chronic Atrophic Gastritis - CAG) תינורכ
.(Helicobacter Pylori) ירוליפ רטקבקילה קדייחה תליטק
.62.1 עצוממ ליג ינב םישנ 5,200-ו םירבג 4,244 קלח ולטנ רקחמב

International Journal of Cancer