Wine & Alcohol - להוכלאו ןיי
+ News 1 תושדח +


תילובטמ תנומסתו לוהוכלא
תילילכ בל-תלחמו םודא ןיי
רמייהצלא תלחמו ןיי
םייכינח תלחמב לופיטל ןיי
םישנל הליעומ הנותמ הייתש
םיינטרס םילודיג ץיאמ לוהוכלא
תושרח ענומ םודא ןיי
ץבשב ינפמ ןגמ לורטרבזר
םישישק לש םביל לע הניגמ ןיי סוכ
רמייהצלא תלחמ טאמ םודא ןיי
תושדח
לוהוכלאו ץבש
בל-ףקתהו לוהוכלא
ןטרסו םודא ןיי
.תואירל בוט ןבל ןיי
בל-תלחמו םודא ןיי
ןייו םד-ץחל רתיל תופורת
תואיר ןטרס ענומ ןיי
ילאירטקב-יטנא םודא ןיי
םיילילכ םיקרועו ןיי
בלה לש סיזורביפו ןיי

 
?ןיי והמ
והז ללכ-ךרדב ,(Yeast) םירמש תרזעב ססתותוש תוריפ ץימ אוה ןיי

ףסונב) יעבט ןפואב םייוצמה םירמש ולא בורל .(Grapes) םיבנע ץימ
.ירפה תפילק ינפ לע (םיקדייחו שבוע לע
וב ('דכו תיבח ,לכימ) לוביקה ילכ םג םיעיפשמ הסיסתה ךילהת לע
.הביבסה תרוטרפמטו םיבנעה םיקזחומ
בלחה תצמוח קדייח תועצמאב הססתה ןייה רבוע הז ךילהת םותב
תצמוחל םיחופתה תצמוח תרמומ הז בלשב .(Lactic acid bacteria)
.ןייה תויצמוח תא םיניטקמ רשא (CO2) ןמחפה תצומחת-ודלו בלח

תונתשהלו ךישמהל םייושע (Bouqet/Flavor) וחוחינו ןייה לש ומעט
וא תכתמ לכימ ,ףוסב קזחומ אוה וב לוביקה ילכל םאתהב
ןמזה םע רפתשהל םייושע תונייהמ קלח .תיכוכז קובקב
.(ושיפעי) ולקלקתי םירחאו

תפילק תרסה לש האצות אוה טעמ בהבהצה ועבצ .ןבל ןיי
.הסיסתה ינפל ,םימודא וא םינבל ולא םא ןיב ,םיבנעה
.םיהכה םיבנעה ול םינקמ םודאה ועבצ תא .םודא ןיי

 ןייה לש ימיכה ובכרה

(%) םיזוחאביכרמ
85 דע 78םימ
...םירכוס
15 דע 7.5
16 דע 7.5
(ןייב ירקיעה רכוסה) זוקולג
זוטקורפ
0.3 דע 0.2
ץוצמק
(Peptins) םיניטפפ
יחמצ רירו (Gum) ימוג
...(Organic acids) תוינגרוא תוצמוח
10 דע 5
5 דע 2
0.5 דע 0.2
(Tartaric acid) תירטראט הצמוח
םיחופת תצמוח
ןומיל תצמוח
...(Inorganic acids) תוינגרואנא תוצמוח
0.7 דע 0.2
0.5 דע 0.3
0.2 דע 0.02
(Sulphuric acid) תיתירפוג הצמוח
(Phosphoric acid) תיתחרז הצמוח
(Chloridic acid) תידירולכ הצמוח
...(Polyphenols) םילונפילופ
0.05
0.05
1 דע 0.02
(Flavonols) םילונובלפ
(Anthocyans) םינאיצותנא
(Leucoanthocyans) םינאיצותנאוקיול
2 דע 0.5
ץוצמק
םינינאט
(Resveratrol) לורטרבזר
...םינימטיו
ץוצמקםידיאונובלפויבו C ןימטיו , B ינימטיו
...םילרנימ
1.5 דע 0.5
0.2 דע 0.05
0.1 דע 0.08
0.05 דע 0.01
ץוצמק
ןגלשא
ןדיס
םויזנגמ
ןרתנ
לזרב
17 דע 10
1 דע 0.1
(Alcohol) לוהוכלא
תונוש תוצמוח

תושדח
2000 ינוי
לוהוכלאו ץבש
...יפ-לע


2001 לירפא
בל-ףקתה ענומ לוהוכלא
םיפירח תואקשמ לש העובקו הנותמ הכירצש ואצמ םיבר םירקחמ
.בל-ףקתהל ןוכיס התיחפמ

ףקתהל םדוק הנשה ךשמ לוהוכלא תכירצש הליג םירקחמה דחא
.וב םיקולה לש תודירש ייוכיס תא הלידגמ בלה
.20%-ל בורקב םהלש ןוכיסה תמר תא ותיחפה 'םילק םיתוש'
ילוהוכלאה הקשמה גוסל .םישנו םירבגב ההז ןוכיסה תתחפה רועיש
.העפשה התייה אל

Journal of the American Medical Association


2002 ראורבפ
ןטרסו םודא ןיי
יכ וליג הילגנא Leicester's De Montfort University ירקוח
.ינטרס-יטנא םרוגל ףוגב רמומ ,םודא ןייב יצמה ,לורטרבזרה


2002 יאמ
תואירל בוט ןבל ןיי
ןבל ןיי ב"הרא קרוי-וינ University of Buffalo ירקוח לש םהירבדל
םניה ןיי עבק ךרד םימגול רשא םישנא .תואירב תואיר לע רומשל רזוע
.םיתוש םניא ללכש םישנא רשאמ רתוי תוקזח תואיר ילעב
.ןבלה ןייה ומכ אל ךא ,תואירה תא קזחמ םודא ןיי םג


2002 רבוטקוא
בל-תלחמ ענומ םודא ןיי
הליג הילגנא 'גדירבמייק Papworth Hospital-ב ךרענש יטירב רקחמ
.בלה לע ןגהל יושע ,םירחא םיילוהוכלא תואקשמל דוגינב ,םודא ןיי יכ

םיענומ ,םילונפילופ :ןייב םייטנדיסקוא-יטנא םירמוח יכ ואצמ םירקוחה
.ךכ בקע םתמיסחו םדה-ילכ ןפודל ןמוש תוקבדיה

American Journal of Clinical Nutrition


2003 ינוי
ןייו םד-ץחל רתיל תופורת
גוסמ ,הלועפ תוהשומ תופורת יכ אצמ םיאירב םישנאב ידנק רקחמ
,הקיר הביק לע םד-ץחל רתי תדרוהל תולטינה ,ןדיס תולעת ימסוח
.תויעב םורגל תולולע ,םודא ןיי תיסוכ םע

,תאז םע .םדל עיגה הפורתהמ דבלב ןטק זוחאש ולעה תוקידבה
הקסנ ,םיירהצ תחורא ולכא םיקדבנהש רחאל ,רתוי רחואמ תועש 4
הלולעש רתי ןונימ תליטנל ךרע תווש הלועפ ,םמדב הפורתה תמר
.םד-ץחל רתימ םילבוסה םישנא ןכסל
םמד ץחלב הלודג הליפנו תופסונ תויעבמ ללכ-ךרדב םילבוס םילוחה
ףא ילואו הזחב באכ םהל םורגל הלולע (הרואכל רתי ןונימ בקע)
.תופלעתה םורגל רבדה לולע ףסונב .בל-ףקתה

,רתויב ההובג הפורתה תמר האצמנ וב ,רקחמב םיפתתשמה דחא
.םינפ תומדאהו רידס יתלב ,ץאומ בל בצק ףא הווח

.תוילוכשא ץימ םע תופורת לוטיל ןיאש םג שגדוה

Therapeutics & Clinical Pharmacology

2004 רבוטקוא
תואיר ןטרס ענומ ןיי
םדא דרפס University of Santiago de Compostela ירקוח ירבדל
.13%-ב תואיר ןטרסב תוקלל ןוכיס ןיטקמ םוי ידמ םודא ןיי סוכ םגולה

םינינאטל תאז םיסחימ םירקוחה .הכופה ןבלה ןייה תלועפ ,תאז תמועל
.תויטנדיסקוא-יטנא תונוכת שי םהל ןייב םייוצמה


2004 רבמבונ
ילאירטקב-יטנא םודא ןיי
ב"הרא Oregon State University-ב ןוזמה יעדמל הקלחמה ירקוח
יבגל םיילאירטקב-יטנא םה ונחב םה םתוא ןייה יגוס לכ יכ ואצמ
...םיאבה םיקדייחה

Escherichia coli O157:H7
Listeria monocytogenes
Salmonella Typhimurium
Staphylococcus aureus

.םלוכמ קזחה אוה םודא ןיי יכ אצמנ וקדבנש תונייה לכ ןיבמ


2004 רבמצד
םד-ילכב םיקדייח ידברו הנותמ הייתש
יכ הארנ ,דנלוה םדרטור Erasmus Medical Center ירקוח ירבדל
םיקדייח ידבר תורבטצה םיתיחפמ םויב םיינש וא דחא ילוהוכלא הקשמ
.בלל םד םיקפסמה ,(Coronary Arteries) םיילילכה םיקרועב (Plaque)
ןוכיס תתחפהל הרושק לוהוכלא לש הנותמ הכירצ עודמ ריבסמ רבדה
.בל-תלחמל

,םיילילכה םיקרועב ןדיס יעקשמ קדבש ,CT קרוס תרזעב ושענ תוקידבה
.םהב םיקדייח ידבר תורבטצהל ןמס םיווהמה
.םויב םייתש וא תיסוכ וכרצש םיקדבנב ואצמנ םיילמינימ םיעקשמ
.ללכ ותש אלש ולאב ואצמנ םיעקשמה ברימ


2004 רבמצד
בלה לש סיזורביפו ןיי
עונמל הייושע םודא ןייב לורטרבזרה תבוכרת יכ וליג םירקוח
רשאכ תשחרתמה .(Cardiac Fibrosis) בלה לש סיזורביפ תעפות
ומכ ,הלחמ ידי-לע םילעפומ (Fibroblasts) םייטסלורביפ בל יאת
.(Heart Failure) בל תקיפס יא וא םד-ץחל רתי
לולעש רבד ,ןגלוק רוביחה ןובלח תא םישירפמ םייטסלורביפ םיאת
.ץמאמב בלה לש הביאשה תוליעי תא ןיטקהל

ןיזנטויגנא ןומרוהה תוליעפ תא אכדמ לוטרבזרה יכ וליג םירקוחה

.םיטסלורביפ ליעפמה (Angiotensin II)
רתי לש םיבצמב תוהובג תומרב רצוימ ןיזנטויגנאה
תמקר תא ןקתל הסנמ ףוגהשכ בל תלחמ וא םד-ץחל
.הקוזינש בלה
רתי תשרפה םיטסלורביפ םיאת לש רתי יוריג ןיזנטויגנא םרוג בורל
.ךכ בקע ,ןגלוק לש

איה תיבבלה תלעותה ברימל ,תילמיטפואה ןייה תומכש הארנ
.קזנ םורגל הלולע רתוי הלודג תומכ .םויב לפס דע לפס 1/2

Heart and Circulatory Physiology


2004 רבמצד
תילובטמ תנומסתו לוהוכלא
,תילובטמ תנומסת ב"הרא Boston Medical Center ירקוח ירבדל
םורגל תולולעש םד-ץחל רתיו רתי תנמשה ומכ תויעב ףסוא הווהמה
תואקשמ םיכרוצ רשא םישנאב תוחפ החיכש ,בל-תלחמלו תרכוסל
.תוניתמב םיילוהוכלא

יביכרמו לוהוכלאה תכירצ רועיש תא וקדב םירקוחה
וללכ רשא ,םילוחה ולבס םהמ תילובטמה תנומסתה
תוהובג רכוס תומר ,םד-ץחל רתי ,לודג םיינתומ ףקיה
.תוכומנ HDL לורטסלוכ תומרו םדב םידירצילגירטו

ידמ לוהוכלא םיכרוצב תילובטמ תנומסתב תוקלל תוריבסה יכ אצמנ
.לוהוכלא ללכ םיכרוצ םניאש ולא תמועל ,43% דע רועישב הנטק ,םעפ
,שדוחב םימעפ 19 דע םעפ הקשמ ומגלש םישנאב ,וז תנומסתל ןוכיסה
הדירי התיה שדוחב תואקשמ 20 לעמ ותשש הלאבו 35%-ב ןטק היה
.ןוכיסב 66% רועישב

,HDL לורטסלוכ לש הכומנ המר דחוימב רפשמ לוהוכלאש הארנ
.לודג םיינתומ ףקיהו םידירצילגירט לש ההובג המר


2005 רבוטקוא
תילילכ בל-תלחממ םילבוסל םודא ןיי
ןיי תייתש יכ וליג ןוי הנותא Alexandra University Hospital ירקוח
.תילילכ בל-תלחממ םילבוסל רוזעל םייושע לוהוכלא לוטנ ןיי ןכו םודא
םד-ץחלו (A
rterial Stiffness) םיקרוע תוישק ותיחפה ןייה יגוס ינש
.היתשה רחאל ,תוקד 90 דע ךשמל ,(Systolic BP) ילוטסיס

ולא םילוחב םדה ילכש ןוויכ ,הבר תובישח ךכל םיסחיימ םירקוחה
.אלימב םיחישק


2005 רבוטקוא
רמייהצלא תלחמל ןוכיס תיחפמ םודא ןיי
Research Centre for the Study of Alzheimer's Disease ירקוח
לונפילופהש ואצמ ב"הרא קרוי-וינ Disease and Memory Disorders
קאלפה ידבור תומכ תא תיחפהל יושע ,םודא ןייב יוצמה ,לורטרבזר
לש םחומב (Amyloid-Beta Peptides) הטב דיולימע דיטפפ קיזמה
.רמייהצלא ילוח

Biological Chemistry


2006 סרמ
םייכינח תלחמב לופיטל ןיי
םייושע םודא ןייב םילונפילופ הדנק Universite Laval ירקוח ירבדל
תעינמ ידי-לע ,םייכינח תלחמב לופיטבו העינמב עייסל םייושע םודא
.הלחמל םימרוג רשא םיישפוח םילקידאר רוציי

American Association for Dental Research

2006 לירפא
םישנב םייבטינגוק םחעוציב תרפשמ הנותמ הייתש
םישנב ינתא-בר רקחמב וליג ,Columbia University-מ םירקוח
תמועל ,םייביטנגוקה ןהיעוציב תא הרפיש הנותמ הייתש יכ ,תושישק
.םויב םיינש דע עובשל דחא הקשמב רבודמ .םלועמ ותש אלש ולא

תובוט תואצות וגישה ןה ,ןהל US Mini Mental State Exam ןחבמב
.69 היה תוקדבנה לש עצוממה ןליג .ראשל סחיב 20%-ב
תאז םיסחיימ םירקוחה .תומוד תואצות ולבקתה אל םירבגה ברקב
.ללכב םיתוש םניאש םירבג ןיאו טעמכש ךכל

Stroke


2006 לירפא
םיינטרס םילודיג ץיאמ לוהוכלא
יד יכ הליג ב"הרא University of Mississippi-ב םירבכעב רקחמ
םהל םורגלו םיינטרס םילודיג תוחתפתה זרזל ידכ םויב תואקשמ 2-ב
.רתוי םילודג תויהל

ליאילתודנאה לודיג םרוג רוצי לש ותלדגהל םרוג לוהוכלאש הארנ
םתוחתפתהל עייסמ רשא (Endothelial Growth Factor - VEGF)
.ועוגי םה םהידעלבש ,םד-ילכ תכרעמ חותיפ תרזעב םילודיג לש
.לוהוכלאמ ןיטולחל ענמיהל ןטרס ילוח לעש איה םירקוחה תנקסמ


2006 יאמ
תושרח ענומ םודא ןיי
םודא ןיי ב"הרא University of Michigan ירקוח לש םהירבדל
היולתה תושרח עונמל ,וב םיטנדיסקוא-יטנאה תלוכתל תודוה ,יושע
.(Age-related Deafness) ליגב

תונידעה תורעשה לע ןגהל תורזוע ןייב םיטנדיסקוא-יטנאה תובוכרת
שומיש בקע םרגנה קזנ תעינמ ךות תימינפה ןזואהמ קלח תווהמה
.קזח שערמ האצותכו םיינזוא תקלדב לופיט תעב הקיטויביטנאב


2006 יאמ
ץבש ינפמ ןגמ לורטרבזר
National Taiwan Normal University-ב ךרענש תודלוחב רקחמ
םינטובו םודא ןיי ,םיבנעב היוצמה תבוכרת ,לורטרברזר יכ אצמ ןווייאט
.ץבשל ןוכיס ךכב תיחפהלו חומל םדה תמירז תא רפשל יושע

הנטק ,תיחומ הימכסיא המרגנ ןהל ,תודלוח לש ןחומל םדה תמירז
.65%-ב הדרי איה הב תרוקיב תצובק תמועל 35%-ב

םירוזיאב (Nitric oxide) ןקנחה תצומחת זוכירב 25% ןב לודיג היה
םדה-ילכ תונפד תא תדפרמה הלוקלומב רבודמ .חומב םיעוגפה
.םדה תמירז תא ךכ לידגהלו םמצע תופרל םיפטועה םירירשל תתואמו

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2006 ילוי
םישישק לש םביל לע הניגמ םויב ןיי סוכ
הנותמ לוהוכלא תכירצש הליג Cardiovascular Health Study רקחמ
.םישישקב (Heart Failure) בל תקיפס-יאל ןוכיס ןיטקהל הייושע

ולא יכ אצמנ ,הלעמו 65 ינב ברקב ךרענו םינש 10-כ ךשמנש ,רקחמב
.הייעבל 34% ןב תחפומ ןוכיסב ויה עובשב תואקשמ 10 דע 7 ותשש

Journal of the American College of Cardiology


2006 רבמטפס
רמייהצלא תלחמ טאמ םודא ןיי
,ב"הרא Mount Sinai School of Medicine-ב םירבכעב רקחמ
םילבוסה םירבכעב חומ יאת תומו ןורכיז ןדבוא טאמ םודא ןיי יכ הליג
.םחומב (Amyloid plaques) דיאולימע ידברמ

.םדאל ל"מ 150-ל ךרע תווש התייה םירבכעה ולבק התוא ןייה תומכ
.ךובמב תואצמתה ידי-לע התשענ םנורכז תקידב

Federation of American Societies for Experimental
Journal Biology

...2 תושדח - לוהוכלאו ןיי ואר