ןגטנר םוליצ/תקידב
X-Ray
.עקרקהמו םיעלסמ ,ןוציחה ללחהמ תועבונו עבטב היוצמ ןגטנר תנירק
םבכרהל םאתהב ,םינוש םיפוג תורדוח ולא םיינרק הברה ןתמצוע ללגב
.םתוא םיביכרמה םירמוחה לש םתופיפצו

...םייטנגמורטקלא תודש ואר
...םיירלולס ינופלטו הנירק ואר

יעצמא ,(Radiography) היפרגוידר איה ,ןגטנר ימוליצ םישמשמ האופרב
,תויעב רוטינלו תולחמ וא תוימינפ תועיצפ לש יאופר ןוחביאלו ףוקישל
.תואיר תקלדו תפחש ,ינווינ ןורגיש ומכ

היחנהו רזע יעצמאכ ןגטנר ימוליצב םישמתשמ םיחתנמ
לופיטלו רותיאל םהב םישמתשמ םיגולוידרק .חותינ ןמזב
.םיילילכה םדה-ילכב תומיסחב

ףקשל ידכ המוד רישכמ שמשמ הפועת תודשב
.םינעטמ לש םתלוכת תא

הזחב םילודיגו םישוג ,םצעב רבשל עגונב עדימ קפסל יושע ןגטנר םוליצ
.(Mammography) היפרגוממב שומיש ךות

...תגצהל שמשמ ןגטנר םוליצ
,בל תקיפס-יא לע עיבצהל םילולע םהב םייוניש .ותרוצו בלה לדוג
תויעבו (Pericardial Effusion) בלה ביבס םילזונ ,תדלומ בל-תלחמ  
.בלה ימותסשב  
תויעבו םיקרועה באב (Aneurysm) תצרפמ תולגל ןתינ .םד-ילכ תויעב
.םדה-ילכב תורחא  
ימותסשב הייעב לע דיעמה םדה-ילכבו בלב ןדיס רותיא .ןדיס יעקשמ
.בלה םורקב וא בלה רירשב ,םיילילכה םיקרועב ,בלה  

,תוגירחו םייוניש םהב רתאל ןתינ .תואירה בצמ
תיתאיר תקצב המגודל ומכ ,בל תויעבמ םיעבונה  
בל תקיפס יאמ תעבונה ,(Pulmonary Edema)  
.(Congestive Heart Failure) שודג  

הימדה/תומיד יכילהת לש םחותיפל האיבהש תיגולונכטה המדקה ףא לע
ןוחביאל רתויב בושח יסיסב יעצמא ןגטנרה רישכמ רתונ רתויב םימדקתמ
.האיר תויעבו םד-ילכו בל תויעב
ךות לא טבמ תרשפאמ איה .הלוז תיסחיו הביאכמ הניא ,הריהמ הקידבה


.ירעזמ ןוכיסבו חותינב ךרוצ אלל ףוגה.בושחימ תכרעמ םע ןגטנר ינרק תייגרנא תבלשמ תבשחוממ היפרגומוט

.ירעזמ ןוכיסבו חותינב ךרוצ אלל ףוגה.בושחימ תכרעמ םע ןגטנר ינרק תייגרנא תבלשמ תבשחוממ היפרגומוט

הלועפה ןפוא
קלח תוגפוס תומצע .הנוש הדימב הנירק תוטלופו תוגפוס תונוש תומקר
הנומתה תרצונ וילע טרסה חולל התעגה תא ךכ תוענומו הנירקהמ רכינ
.םוליצה טרס יבג לע תוהכ תויומדכ תומצעה ואריי ךכו
םוליצב ועיפוי ריואב תואלמה תוילמרונ תואירש ךכ הנירק ריבעמ ריואה
הרזח םינירקמו םיגפוס םירירשו סוחס ,םד ,םימ ,ןמוש .תוהכ ןגטנרה
.רופא לש תונוש תוגרדב םוליצה טרסב ועיפוי םהש ךכ ,תונוש תוגרדב

ןיב ,תולקב הזחה לש ןגטנר םוליצב ןיחבהל ןתינ ,הנושה ןבכרהל תודוה
ןיחבהל השק ,תאז םע .תועלצהו תואירה ,בלה ןיב ומכ ,תוכומס תומקר
.ןטבב דבכו תוילכ ,םייעמ ,הביק ומכ ,תומוד ןהביכרמש תומקר ןיב
הנומתב דירפיו שיגדיש דוגינ רמוחב שמתשהל ךרוצ היהי הז הרקמב
.ולא םירביא ןיב תלבקתמה
קדבנל םינתינה דוי וא (Barium) םויראב םישמשמ דוגינ ירצוי םירמוחכ
הלא םירמוח .הקירזב וא (Enema) ןקוח תועצמאב ,(העילבב) הפה ךרד
םירצוי םה ךכו ןביבס תומקרה רשאמ רתוי ןגטנרה תנירק תא םיגפוס
.םוליצה טרסב הריהב תומד

ןגטנרה תנירקב ןוכיסה
קזנל םורגל םילולעש םינועט םיקיקלח ,(Ions) םינוי תרצוי ןגטנר תנירק
לודג קלחב .ןטרס ףאו תויצטומ ,יטנגה רמוחב םייונישל ,ףוגה יאתב קזנל
.ולא םינועט םיקיקלח לרטנל לגוסמ ףוגה םירקמהמ
תרזעב רפושי םוליצהו הנרקהה ןמז ךשמ רצוקי היגולונכטה תומדקתה םע
.דרת יאת קזנל ןוכיסה תמרש ךכ םיילטיגיד םיעצמא

תומדקומ תונכה
...ב ךרוצה ןכתי תאז םע .תמדקומ הנכהב ךרוצ היהי אל ללכ-ךרדב

.הנוזתה בכרהב ינמז יוניש
.הקידבה ינפל תועש רפסמ ,םוצ
.הקידבה ינפל תדחוימ הסימת תמיגל
.(רנ) הליתפ וא ןקוח ,לשלשמב םדקומ שומיש

םוליצה ךילהת
.ררוקמ רדחב םישענ םימוליצה
דומעל היהי קדבנה לע םלוצמה רביאל םאתהב
ןחלוש לע (דצה וא ןטבה ,בגה לע) בכשל וא תבשל  
.דחוימ תוקידב  
הנגה רניס שובחל קדבנה לע היהי םימיוסמ םירקמב
רוזיא לא הנירקה תעגה תא עונמל ידכ ,תרפועמ  
.םלצל שי ותוא רוזיאה והז ןכ םע אלא ,םייצלחה  
ריוא ףואשל קדבנה לע היהי ,תואירה לש םוליצ ומכ ,תוקידבהמ קלחב
.םוליצה עוציב םות דע ,תואירב וקיזחהל  
םורגל הלולעש הזוזתמ רמשיהל קדבנה לע היהי םוליצ לש גוס לכב
.שדחמ ועצבל היהי ךירצו שטשוטמ םוליצ תלבקל  

תורהזאו תורעה
תקידבב ףלחות הקידבהש ןכתי .האפור תא ךכב עדייל ןוירהב השא לע
.דנואסרטלוא  
םיענומ םניא (Defibrillator) רוטלירביפיד וא (Pacemaker) בל בצוק
.הקידבה תא  
וא תושיגר יבגל עצבמה אפורה תא עדייל שי ,דוגינה רמוח תלבק ינפל
םא אפורה תא ועדי .דויל דחוימב ,םינוש םירמוחו תופורתל היגרלא  
לולע הז רבד .תונורחאה םינשה 4-ב דוגינ רמוחכ םויראב םתלביק  
.תיוושכעה הקידבה תוידוגינל עירפהל  
םוליצה םא םוליצה תא עצבמה יאנכטה אדווי קדבנה רורחיש ינפל
.וילע רוזחל ךרוצ ןיאו ןיקת  

לולכי חונעיפה בתכמו םוליצה יאצממ תא חנעפי (גולוידר) החמומ אפור
.ולגתהש םיאצממל ילולימ רבסה

...תושדח - ןגטנר םוליצ/הקידב ואר