טרוגוי
Yogurt
?טרוגוי והמ
רקובמ ךילהתב (Fermented Milk) ססתוהש בלח אוה טרוגוי
.(Lactic Acid Bacteria) בלח תצמוח יקדייח תועצמאב
,בלחה רכוס אוה ,(Lactose) זוטקלה ךפוה הז ךילהתב
.(Lactic Acid) בלח תצמוחל
,4.6-ל 6.3-מ (pH) תוצימחה תגרד תדרוי הסיסתה ךילהתב
שירקמ ,בלחה ןובלח אוה ,(Casein) ןיאזקה וב רשא בלש
.בלחה יביכרמ ראש תא דכול רשא ל'גל ךפוהו
םניה (Lactobacillus) סוליצבוטקלה יקדייח ךילהתה ףוסב
.ירקיעה יקדייחה ביכרמה
אוה ,הסיסתה ךילהתב רצונה (Acetaldehyde) דיהדלטצא
.ינייפואה ומעט תא טרוגויל הנקמ רשא הז

...ןתינ הז בלשב
.רצומה תא קיתמהל
.םעט ירמוח ול ףיסוהל
.ירפ קסרב וא ירפ תוסיפב ותוא רישעהל

בלח תקבא תפסוה ידי-לע תישענ טרוגויה לש ותכמסה
לבקל םיצור ותוא ןמוש זוחא תלוכת תלעב (Milk Powder)
ףיסוהל שי ,ןמוש לד טרוגוי תלבקל ,המגודל .יפוסה רצומב
.ןמוש תלד בלח תקבא

טרוגוי יגוס
(Long Life Yogurt) םיכורא ףדמ ייחל דעונ רשא טרוגוי
םיקדייח דימשהל ידכ ,ותוא םיממחמ וב ,רוקיע ךילהת רבוע 
הז טרוגוי .וייח ךשמהב עונמל םיצור םתוחתפתה תאש 
.םישדוח המכ ךשמב רדח תרוטרפמטב דומעל יושע 
םהב ,םייח םיקדייח ליכמ (Live Yoghurt) יח טרוגוי
רוריקב קיזחהל שי הז טרוגוי .הסיסתה ךילהתב ושמתשה 
.םיקדייחה תוברתה ךשמה תא עונמל ידכ ,(םימי 10 דע) 
,םירחא םיקדייח ליכמ (Probiotic Yoghurt) יטויבורפ טרוגוי
.ךילהתה םותב םיפיסומ םתוא ,(Bifidobacteria) ודיפיב ומכ 

סוקירגלוב סוליצבוטקל קדייחה תא בורל ליכי ליגר טרוגוי
סוקוקוטפרטס קדייחה וא (Lactobacillus Bulgaricus)
.(Streptococcus Thermophilus) סוליפומרת
...הקיטויבורפ ואר

ןיטל'ג ,םעטה ןוויגל רמוח טרוגויל םיפיסומ םיתיעל
.הבועמ םקרמ תלבקל םיבציימ םירמוח וא (Gelatin)

...ליכמ טרוגויה
ןובלח
םויצלק/ןדיס
ןחרז
(1) B6 ןימטיו
(1) B12 ןימטיו
E ןימטיו
A ןימטיו
B1 ןימטיו
B2 ןימטיו

.בלחב שיש וזמ הנטקה תומכב (1)


לקלוקמ טרוגוי
םידימע רשא םימרוג לש םתוליעפ בקע לקלקתהל לולע טרוגוי
ולא .(Mold) שבועו (Yeast) םירמש ומכ ,תיצמוח הביבסב
שיפעהש טרוגויל .חפנתהל רוגסה רצומל םימרוגו זג םירצוי
רצוי רשא טרוגויב הרקי אל הז רבד .רופא יתוורפ הארמ שי
.םיתואנ הנייגיה יאנתב

...תושדח - טרוגוי ואר