םוינימולא
Aluminium

רתיהו תואירב 50% םהמ ,(ןרמח) םוינימולא םרג 35-כ םדאה ףוגב
הווהמ וניא אוהש הארנ .עודי וניא םוינימולאה לש ודיקפת .דלשב
.םדאל ינויחה (הריעז תומכב שורדה) טרוק לרנימ
םישרפומ םיפדוע .םוינימולאה תומכ תא וב תסוומה ןונגנמ שי ףוגב
.תוילכה תועצמאב
.תוכתמ רפסמ לש ןתואצמהל דחוימב שיגר חומה
!ןהמ תחא איה םוינימולאה

,םיפדוע תומצעה תוגפוס ,םוינימולא לש ההובג המר םדב רשאכ
ךשמב םטיאל םיררחתשמ ולא םיפדוע .חומל םתעגה עונמל ידכ
.תכשוממ הפוקת
0.001%-כ איה ףוגב םוינימולאה תגיפס
.ונממ תכרצנה תומכה ךותמ
תעפשומ (תעבטה-יפ דעו הפהמ) לוכיעה תכרעמ
.הב םוינימולא תואצמיהמ רתויב

...ב םינוש םיאולחתל םורגל לולע םוינימולא
הפ
.(םייתפשבו םייחלב תוירירה תומקרב) הפ יביכ
,הליכאה ןמזב םייוריג :(Oesophagus) טשווה תויוצווכתה
.הרידנ העפותה .היתשו קצומ ןוזמ תכירצ ןמזב ןה

ןוירסירת
.(Duodenum) ןוירסירת יביכ

קד יעמ

.ללכ-ךרדבב וב היוצמה םיקדייחה תייסולכואב יוניש םרגנ

ןתפסות
.(Appendicitis) ןתפסותה תקלדל המצוע בר םרוג םוינימולאה

תוילכו סג יעמ
.םדב םוינימולא תואצמה בקע ,םינושאר ללכ-ךרדב ועגפי ולא
,תושבוגמ יתלב ,תוריהב תואיציו םילושלישב אטבתת העיגפה
.םיתיתפל תומודה   
רחאלו רקובב :םויב םימעפ המכ םיתורישל תשגל ךרוצ היהי
.תוחוראה   
םייעמ תלער וז .לושליש םוקמב תוריצע היהית םיתיעל
תורוצ ,םרגיהל תולולע היטעב .(Intestinal toxaemia)  
(Muscular fibrositis) םירירש לש סיזורביפ ,ןורגיש לש תובר   
.הרגדופו-(Muscular fibrositis)  
תורוצ רפסמ ומכ ,םדב םייוניש םורגל םג הלולע םייעמ תלער   
(Pernicious anaemia) הריאממ הימנא הז ללכב ,הימנא לש   
.תושידאו תושישת לש תועפותו   
תויהל הלולע םייעמה לע רתויב הלודגה תילילשה העפשהה
.תיביכ םייעמ תקלד תוחתפתה   

תעבטה-יפ
תורתוויהו תעבטה-יפ רירש תשלוחב אטבתהל לולע רבדה
.סגה יעמב םילודג האוצ ישוג
.םירוחט םורגל םילולע הייטעב ץמאמהו תוריצעה

ןטרסו תוטולב ,רוע
.םייעמ תוליער בקע ,תודרגמ תוחירפ הנמרגית תובורק םיתיעל
,(Pituitary gland) חומה תרתוי תטולב יבגל םג ןוכנ רבדה
תויתיילכ לעה תוטולבה ,(Thyroid) ןגמה תטולב
תלולעש ,(Gonads) ןימה תוטולבו (Suprarenal glands)
.םינוש םינימסת םאתהב תולגלו עגפיהל

ןטרסל רידת םרוג הווהמ ,תוטולבב םייעמ תוליער תעיגפ
.(Alimentary tract cancer) לוכיעה תכרעמ

הזובמורט/תקקפ
.ידיימ תוומ םורגיש רבד ,בלה לש ולא ללוכ ,םד-ילכב תומיתס

םייניע
.הייארב תיטיאו תיתגרדה העיגפ םרוג םוינימולא
.הב תורחא תומקרב העיגפו ןיעה לגלג ירירשב העיגפ תמרגנ

שפנ
.תוגהנתההו שפנה לע העפשה םוינימולא תוליערל
.טילחהל תלוכי רסוח אוה ךכל םינימסתה דחא

הנרגימו ןורגיש
.הנרגימ יפקתהו תויטמואיר תולחמ םורגל לולע םוינימולא

תחשה תחדקו תננטצה
סוקוקוטפרטס יקדייח לש ילמרונ יתלב יוביר םרוג םוינימולא
.תימימ תלזנב אטבתי רבדה .םייעמב (Streptococcus)
ירקיעה םרוגה הל ,םייעמ תלער ידי-לע תמרגנ תחשה תחדק
.םוינימולא אוה

,םוינימולא ג"מ 13 דע 2.5 שי עצוממ רגוב לש ימוי טירפתב
.(Aluminium hydroxide) םוינימולא תמימ וז בורל
תושמשמה ,(Antacid) הצמוח תורתוס תופורתב היוצמ וז
,הביק יביכב לפטל תועייסמו הביק ייוריג תלקהל
,הקיטמסוק ירצומבו םייניש תוחשמב ,ההשומ ןיריפסאב
.םייופמשו םיטנרודואיד ומכ
,(Pepsin) ןיספפ גפוסו תויצמוח לרטנמ םוינימולא
.לוכיע םיזנא שמשמה
ןוזמ יפסותב תויוצמ תורחא םוינימולא תובוכרת
ומכ ,ןוזמ תשירק םיענומ וא עבצ ןתמל םישמשמו   
.בלח יפילחת   
םירישכתב תושמשמ תוסיסמ םוינימולא תובוכרת
.(Antiperspirants) העזה דגנ   
הרומח תוילכ תקיפס יאמ .םילבוסה םישנא
הזילאידב םילפוטמה ללוכ ,(Severe kidney failure)  
יא ללוכ ,תובר תויעבמ ךכ בקע םילבוס ,(Dialysis)  
.םפוגמ םוינימולא שירפהל תלוכי   

הרושק ,םוינימולא תוליערל עגונב רתויב הרומחה הייעבה
,תינורכ תוילכ תקיפס יא לש ןורחאה בלשב םייוצמה ולאל
חווטלו ןיגוריסל ,(Hemodialysis) הזילאידב תלפוטמה
גוסמ תויגולוריונ תוערפה םורגל לולע רבדה .ךורא
תיתפולפצנא הזילאיד תנומסת
.(Dialysis encephalopathy syndrome - DES)

,תודיער ,הלחמ תשוחת ,ןורכיז ןדבוא םניה םימוטפמיסה
הארנכ אוה ךכל םרוגה .הדרחו ןואכיד ,תוימואתפ תועונת
.הזילאידב םישמשמה ,ולפוט אלש זרב ימב יוצמה ןלער

םימו םוינימולא
םולאה איה ,(Aluminium sulphate) םוינימולא תרפוגב שומישה
םוינימולאל .םירחא םימו ןיכפוש-ימ רוהיט תוכרעמב ץופנ ,(Alum)
תוצא ומכ ,םימב םיפחרמה םיקצומ םירמוח תדיכלו שוביג תונוכת
.םיינגרואנאו םיינגרוא םירמוח ,(Algae)
,םימהזמ לש םיבר םיגוס קלסמה ,ןידע עקשמ רצונ ךילהתה ןמזב
.םינכוסמ (Pathogens) הלחמ ימרוג לש םיגבנ ללוכ
.םהמ םוינימולאה תיברמ קוליסל ,םימה תא םינוסמ ךילהתה ףוסב
.םימב םוינימולא 1%-מ תוחפ איה תיפוסה האצותה
םיפסונ םימרות
,םוינימולאמ לכוא ילכ םה םוינימולא תגיפסל םרותה ףסונ ריעז םרוג
תויושע הקשמ תויחפ .םוינימולא ידידרו תותבחמ ,םיריס ומכ
.םוינימולאהו הקשמה ןיב עגמ ןיאש ךכ ,הכל תופוצמ ,םוינימולא

,לועישמ םילבוס םתדובע םוקמב םוינימולא קבאל םיפשחנה םישנא
.תונוש יוריג תושוחתו חיכ לש רבגומ רוציי

סיזורביפ ומרגי םידא לש וא ןידע םוינימולא קבא לש תינורכ הפיאש
לועיש ,(Dyspnea) המישנ יישק ,המתסא ,תואירה לש (Fibrosis)
.(Pneumothorax) סקרותוריונפ

רמייהצלא תלחמוו םוינימולא
אוהש ןוויכ ,רמייהצלא תלחמ םרוג חומב םוינימולאש הנעט תמייק
.חומב וז הלחמל םייניפואה םידבר תריצי םרוג
םוינימולא לש ההובג המר םהב תומוקמבש אצמנ
וז השיג דגנ .הובג האולחתה רועיש ,הייתש-ימב
ךילהת הניה ולא םידבר תורצוויהש ,םינעוטה ומק
.הלחמל םרוג השעמל הווהמ וניאש ,ינשמ

םיעיפשמ ,ןוקיליס ומכ ,םימב םייוצמה םירחא םירמוחש ררבתמ
.םוינימולאה תגיפס רועיש לע תיתועמשמ
,תוילכ תקיפס-יאמ םילבוסה םישנאב ,הלחמל הביסהש ןכתי
.היוקל תילובטמ תכרעמ איה

םינוש תונוזמב םוינימולא יזוכיר
(ןוילמל םיקלח) זוכירןוזמה
3.8
1.7
1.5
303
1,000
11.5
3
הקורי תיעועש
יטגפס
זרוא
הקירפפ
תינרוק תב
דלוקוש
היוס בלח

.דוביעה ךילהתב םישמתשמ םהב םימב םוינימולאה רוקמ