ןדיס
Calcium

יושע ףוגב ללוכה ולקשמ .ףוגב רתויב ץופנה לרנימה אוה ןדיס
.ג"ק 1.5-ל עיגהל

ןדיסה ידיקפת
.תוקזח םיינישו דלש תומצע תיינב
.םירירש תיינבב תופתתשה
.ףוגל היגרנא תקפסה
.םינוש םימיזנא תלועפב תופתתשה
.םדה תוישירק תוניקת
.ןיקת בל בצק לע הרימש
.תונבצעו חתמ תעינמב עויס

.םייבצע תותוא תרבעה
.םירירש ץוויכ תולועפ

.הלילב רתוי בוט גפסנ ןדיס  
ענומ ןדיסה

...ב לפטל עייסי ןדיס ףסות
.(Rickets) תככר.סיזורופואטסוא

תצלמומ תימוי הכירצ
ג"מ
ליגה
800
1,300
1,300
1,000
1,200
1,200
1,200
1,500
8 דע 4
13 דע 9
18 דע 14
50 דע 19
הלעמו 51
ןוירהב םישנ
תוקינימ םישנ
.(1) רבעמה ליגמ ,םישנ

רגאמ לודליד תעינמל ,רבעמה ליגב םישנל ינויח ןדיסה (1)
.סיזורופואטסואו תומצעב ןדיסה    
.םויב ג"מ 2,500 תכירצ תבשחנ רתומה ןוילעה לובגכ

ןדיס יפסות תליטנל תוירשפא יאוול תועפות
.םיזג.תוחפנתה.תוריצע

תורהזא
.ןדיס יפסותב תרפוע האצמנ ,ב"הראב וכרענש תוקידבב
ץלמומ ןכל .תונורחאה םינשב קר הארנכ ,הלחה העפותה   
.תרפוע יוליגל הקידב העצוב םא תנייצמש ,תיותה תא אורקל   
טנוברק ןדיס םע לטינה ,הובג ןונימב ןדיס ףסות בוליש
"בלח-ילקלא תנומסת" תייעבל תמרוג ,(Calcium carbonate)  
איה ,וז הייעבל תועדומל תודוה .(Milk alkali syndrome)  
.רתוי תמייק הניאו טעמכ    
,אפורב ץעוויהל ןגמה תטולב לש תוליעפ רתימ םילבוסה לע
.ןדיס ףסות תליטנ םדוק    
ךכיפל .םירחא םילרנימ םע ,ףוגב ותגיפסב הרחתמ ןדיסה
,תועובש רפסמ לע הלועה הפוקתל ןדיס ףסות םילטונה לע    
.לרנימ-יטלומ ליבקמב לוטיל    
.ןדיס לודליד םרוג (יחהמ דחוימב) םינובלח ריתע טירפת
הלולע ,םהמ תולודג תויומכ תכירצ ןכל ,ןדיס םירשוק םיביס
.וב רוסחמ םורגל    
.ןדיס לוליד םה ףא םימרוג ןרתנו לוהוכלא ,ןיאפק

תורוקמ
תוניבג ,טרוגוי :וירצומו בלח ,'דכו תפל ,ילוקורב :םיקורי תוקרי
םינידרס :םיגד ,תינמח יניערג ,לעוש תלוביש ,םיאלמ םינגד ,'דכו
,(Cauliflower) תיבורכ ,התשפ יערז ,םושמוש יערז ,תיתלאו

םינוש ןוזמ ירצומב (ג"מ) ןדיסה תויומכ
400 דע 350
300
300 דע 150
220
90
70
50
45
35
269
161
58

טרוגוי
(ןמוש 1%) בלח
הדילג
םינידרס
םילשובמ היוס ילופ
(ןמוש תלד) 'גטוק תניבג
זופת
םחל
לשובמ ילוקורב
תושבוימ םינאת
תלשובמ הנבל תיעועש
לשובמ לצב

לפס 1
לפס 1
לפס 1
'רג 60
לפס 1/2
לפס 1/2
'חי 1
תוסורפ 2
לפס 1/2
'חי 10
לפס 1
לפס 1

'רג 100
443
233
209
203
186
174
135
110
100
99

םינידרס
םידקש
זול יזוגא
היליזורטפ
ליזרב יזוגא
תינמח יניערג
םיקוטסיפ
םושמוש יערז
ופוט
ךלמ יזוגא
...בולישב דחוימב הליעי ןדיסה תגיפס
.(ןדיסה תגיפסל תינויח ותוחכונ) D ןימטיו ,C ןימטיו ,A ןימטיו

...םה ןדיסה תגיפס תא םיבכעמה םימרוג
.ןחרזו ןגנמ ,םויזנגמ,לזרב


ףסונ עדימ
,תוריפ םינמנ ויתורוקמ לע .ןדיס ןדבוא תעינמב עייסמ ןורוב
.תוינטקו תוקרי    
.ףוגב גפסנ וניא בלחה ירצומב ןדיסש ,הנעט העמשנ רבעב
.ןוכנ וניא רבדהש וחיכוה םייעדמ םייוסינ    
.וירצומו בלח רשאמ ,ןדיסל רתוי בוט רוקמ םיווהמ תוקרי
םג תשרדנ ,ןדיסב יד ןיא תואירבו תוקזח תומצע חותיפל
.הייחשו הציר ,הכילה ומכ ,העובק תינפוג תוליעפ    

ןדיסה ףסות תריחב
.תיברימ ןדיס תומכ קפסיש ףסות רוחבל דציכ איה הלאשה
.Carbonate-ו Citrate, Lactate, Gluconate :םינוש םיבכרהה

.ףסותב שיש תירטנמלאה ןדיסה תומכ אוה הריחבל חתפמה
.הגיפסל ,ףוגה תושרל תדמוע ןדיסה תומכ וז
ךא ,רצומה תיוות לע וז תומכ המושר םירצומה תיברמ יבגל
לכל (mg) ג"מב ללוכה לקשמה קר ןייוצמ םירקמ רפסמב
םע דחי ןדיסה לקשמ תא ללוכ הז רפסמ .(Tablet) הילבט
.תימיכ וילא םירושקה ,רצומב םירחאה םיביכרמה

רצומב ירטנמלאה ןדיסה תומכ תעיבקל רתויב הטושפה ךרדה
.(Nutrition Facts) םייתנוזתה םיכרעה תיות תא קודבל איה
לע ססובמ (% Daily Value) ימויה הכירצה זוחא ,ןדיס יבגל
םיגציימ ימויה ךרעהמ 10% לכש ךכ ,ירטנמלא ןדיס ג"מ 1,000
.(0.10 x 1,000 mg = 100 mg) ירטנמלא ןדיס ג"מ 100
.ג"מ 600 ליכמ אוה ,ימויה ךרעהמ 60% םנשי ףסותב םאש ךכ

רפסמ ונייהד ,(Serving size) שורדה ןונימל בל םישל םג שי
.תוילבטה
ןקתב הדימע למסמ ,(ב"הראב) רצומה יבג לע USP רוציקה ןויצ
תגרד תדמוע וירוחאמו U.S. Pharmacopeia :רצומה תוכיא
.רצומה (Disintegration) תוסיסמ
.התוליעי הנטק ,טאל תססומתמ הילבטהש לככ

(Bone meal) תומצע חמק םיליכמה םירצומב שומישמ וענמיה
םירמוח ףסונב ליכהל םילולע ולא .(Dolomite) טימולוד וא
.ןסראו תיפסכ ,תרפוע ומכ ,םיליער
,םירחאמ רתוי םירקי Chelated calcium גוסמ םירצומ ,ןכ ומכ
.הקדצה אלל

.תושדח :ואר