דירולכ
Chloride

רולכ אוה םהמ דחאש תודוסי ינשמ בכרומ רשא חלמ אוה דירולכ
.(Chlorine)

םיחיתרמ רשאכ הדאתמ רשא רוהיטל רולכ שי הייתש ימב
ג"מ 250 לע הלוע םהב רולכה זוכיר רשאכ .םימה תא
.םימב םתואצמהב ןיחבהל ןתינ ,רטילל

יאת-ןיבה לזונב יוצמ אוה .ןגלשאו ןרתנ םע ףותישב לעופ דירולכ
חומה לזונבו הביקה לזונב ,(Electrolytes) םיטילורטקלא :ףוגב
.(Cerebrospinal) הרדשהו
םירירשב רתוי תונטק תויומכבו תומקרבו תומצעב םג יוצמ אוה
.ףוגה לקשממ 0.15%-כ הווהמו םיבצעה תומקרבו

דירולכה ידיקפת
ןזאמלו ףוגה לש תיצמוח-תיסיסבה ותקוזחתל ינויח דירולכ
.תומקרבו םדה-ילכב םדה תמירז לע הטילש ךות ,וב םילזונה   
חלמה תצמוח :לוכיעה ץימב ינויח ביכרמ םג הווהמ אוה   
.הביקב (Hydrochloric acid)  
(Carbon dioxide) ינצמח-וד ןמחפ תרבעה םשל שורד אוה
.ותטילפו תואירהמ   

תורוקמ
וא ינחלוש חלמ) ןוזמבש חלמה אוה דירולכל ירקיעה רוקמה
.(Sodium chloride) ןרתנה דירולכ אוה,(םי חלמ
,פלק תצא ומכ ,םי-תוצאב דחוימבו םיבר תוקריב יוצמ דירולכ
.(Olives) םיתיזבו-ירלס ,הסח ,תוינבגע ,(Rye) ןופישב ןכו

תצלמומ הכירצ
750 םיבשחנ ,תאז םע .דירולכ יבגל תצלמומ הכירצ תמר ןיא
.רגובמל תילימיטפוא הכירצ דירולכ ג"מ

רתי תכירצ
רבד ,ףוגב םילזונ תריצא םורגל הלולע דירולכ לש רתי תכירצ
.חלמב ןרתנה לש ותואצמה ללגב הרוקה

הכירצ טועימ
,רתי תעזה תאצות ,םילזונ דוביא בקע םרגנ ףוגב דירולכ טועימ
הרידנ העפות איה ,םדב דירולכ רוסחמ .םילושליש וא תואקה
.רתויב

...םורגי דירולכ ןדבוא
.(Alkalosis) הזולקלא :ףוגה ילזונ לש תויסיסב רתי
.השלוח
.םד-ץחל טועימ
.(Dehydration) תושבייתה
.ןתשב ןגלשא דוביא

...םה רוסחמ ינמיס
.תוכשוממ תואקה
...מ לובסי ,ןווכמב דירולכ לד ןוזמ לבקמש קונית
הימלוופיה ,(Metabolic alkalosis) תילובטמ הזולקלא .1   
.ןתש ןתמב תיתועמשמ הדיריו (Hypovolemia    
,(Psychomotor defects) םיירוטומוכיספ םייוקיל .2   
.החימצב הטאהו ןורכיז ןדבוא       
.(הרידנ העפותה) ףוגה ילזונ לש יוקל יצמוח-יסיסב ןזאמ
.תושלוח
.(Coma) תמדרת
.תוליחב
.לובליב

רולכ ףסותל קקדזהל יושע ימ
.טירפתב דירולכ טעמ םיכרוצה ולא
.55 ליג לעמ םישנא
.םימס וא/ו לוהוכלא תולודג תויומכ ךרוצש ימ
רבגומ ישפנ חתמ ,תוינסרה תוינורכ תולחמב םילוח
.חותינ הנורחאל ורבעש וא ךשוממ ןמז   
.תוצמואמ תוינפוג תודובעב קסועש ימו םיטלתא
.חותינב יעמהמ קלח רסוה םהמ םישנא
.תורומח תועיצפ וא תויווכמ הנורחאל לבסש ימ