םורכ
Chromium

,חומב ,ןמושב ,רועב יוצמה ,םורכ ג"מ 6 דע 0.4 רגוב םדא ףוגב
.םיכשאבו תוילכב ,(Spleen) לוחטב ,םירירשב
ותואצמה תקידב היושע ןכלו םדב רשאמ 10 יפ לודג רעישב וזוכיר
.ללכב ףוגב םורכה תמרל דדמ הווהמ וב

...רובע הריעז םורכ תומכל קוקז םדאה
ונימא תוצמוח תעסה תוסיול) םינובלחה לש םירמוחה ףוליח
:(Lipids) םידיפילהו תומימחפה ,(םישרדנ םה םהב תומוקמל   
.םינמושה   
תוליעי תרבגה ךות םדב רכוסה תמר בוצייו הרימשב עויס
.ךכל יארחאה ןילוסניאה
ןיטקהל יושע ,םורכ ףסות לטונה תרכוס הלוח
.ורובע תשרדנה ןילוסניאה תמר תא
הז דוקפית רפשמ םורכהו םצעה תיינבב דיקפת ןילוסניאל
.סיזורופואטסוא השעמל ענומו

ההובג םורכה תכירצ םהב תומוקמבש הלוע םינוש םירקחממ
.בל-תולחמו תרכוס תלחמ רועיש ןטק ,תיסחי

וניא םורכ ףסות ,םינזואמ.םיטירפתב עפשב ואצמיהל תודוה
.בר ןמז תכרוא וב רוסחמה תמלשה .ללכ-ךרדב ,שורד

...םיאבה םירקמב תורקל לולע םורכ ןדבוא
.תינפוג העיגפ
.דבועמ ןוזמב רישע טירפת
.רכוס לש תרבגומ הכירצ
.יזיפ ץמאמ רתי תלעפה
.(Antacids) הצמוח ידגונב שומיש

.םזילוהוכלא
.העיצפ
.תונקדזה
.ןוירה
.לקשמב המוזי הדירי
.(Stress) ישפנ חתמ

רוסחמ
...םה רוסחמ ינמיס
.םדב לורטסלוכו םינמוש לש תוהובג תומר
...תרכוסה תלחמ תועפותו    
.לקשמב הדירי
.אמצ/בער תושוחת
.ףוכת ןתש ןתמ
.הלידג תוערפה

.זוקולגל תוליבס יא
.השלוח
.ןואכיד
.לובליב

הארנכ הריבסמ וז הדבוע .ליגה םע הנטקו תכלוה םורכה תגיפס
.רגובמ ליגב םיקרוע תשרטלו תרכוסל הייטנ
.תוילכה תועצמאב ףוגהמ קלוסמ םורכה

...םורגל לולע ףוגב םורכ טועימ
תורוקמ
,הטיח טבנ ,תופדצ ,תוירטפ ,םחל ,רשב ,דבכ ,הסיסת ירמש
,הציב ןומלח ,שבד ,םיקומיצ ,םיבנע ,האלמ האובת ירצומ ,ןיבוס
,הריב ,ןיי ,קלס ,םישבוימ םיפיזש ,(םתפילק לע) המדא-יחופת

ןוזמל םורכ לוחליח םרוג דלח-לא תדלפמ ריסב ןוזמה לושיב
.ףוגה רגאמל ותופסוותהו וב לשבתמה   
.םורכ רוקמ םה ףא םיווהמ םישק זרב-ימ

(ג"קמ) םורכ
('ג 100) רוקמה
34
27
19
24
20
18
17
14
14
13
13
7
5
.הזר בלח תקבא 
.םוח רכוס 
.הטיח ןיבוס 
.רד'צ תניבג 
.רמושמ רשב 
.הלקב גד 
.היוס חמק 
.רמושמ לרקאמ גד 
.תורמושמ תופדצ 
.הטיח טבנ 
.דרת 
.(בוהצ) קותמ סרית 
.המדא-יחופת 

םיזוחא 10 דע 2 לע הלוע הניא תגפסנה םורכה תומכש ףא לע
רשאמ רתוי בוט גפסנ םייעבט תורוקממ םורכ ,תכרצנה תומכהמ.
.םיפסותמ

ץלמומ ןונימ
.םורכ תכירצל תצלמומ תומכ ןיא
...תוחוטב תובשחנה הכירצ תויומכ
(ג"קמ) תומכליגה
40 דע 1
60 דע 20
80 דע 20
120 דע 30
200 דע 50
םישדוח 6 דע
םינש 3 דע 1
םינש 6 דע 4
םינש 18 דע 7
הלעמו 18

םורכ תועצמאב םילופיט
,ידירו יוריעב (וב רוסחמ בקע) ןתינ םורכ
ףוגהמ ןמוש קוליס ,םירירש תסמ תיינבל
הזוקולגל תוליבס-יאב לופיטל עויסו
.תרכוסו (Glucose intolerance)

תרכוסו םורכ
רשא הדבוע ,2 גוס תרכוסמ םילבוסה ברקב ץופנ םורכב רוסחמ
םג םרות רבדה .ףוגה יאתל עיגהל ןילוסניאה רשוכ תא השילחמ
.תינוירה תרכוס תמירג לע
תרבגומ םורכ תטילפ תומרוג ,תוהובג ןילוסניא תומר ,ךדיאמ
.הימקילגופיה םורגל לולע םורכב רוסחמ .ףוגהמ

בל-תלחמו םורכ
םורגל לולע לקולק טירפת .בל-תלחמ םורגל לולע םורכב רוסחמ
תמר תדרוה ןמזב ובו) םדב ההובג (LDL) ער לורטסלוכ תמר
.הרצק םיקרוע תשרטל ךרדה ןאכמו (HDL-ה לורטסלוכ
.תוכומנ םורכ תומרמ בל ילוח םילבוס תובורק םיתיעל
.תוכומנ םורכה תומרש לככ הלוע ,היסולכואב בלה תולחמ רועיש

תוריהז תטיקנ
...ל םורכ יפסות קפסל יוצר אל יוצר
.םיינורכ םילוח
.תוקינימו ןוירהב םישנ
.םירענו םידלי
.םישישק
.אפור רושיאב אלא ,תרכוס ילוח

...תוירשפא יאוול תועפות
.רעיש תרישנ
.רידס יתלב בל-קפוד
.הזחב םיבאכ
.תותיווע
.דבכב םורכ תורבטצה םורגל הלולע םורכ ףסות תליטנ
.ןטרסל תולולע ,ונממ תולודג תויומכ   

תושדח
2005 ילוי
בל ףקתהל ןוכיס לידגמ םורכב רוסחמ
ירקוח וליג תאז ,םירבגב בל ףקתהל ןוכיס לידגמ םורכב רוסחמ
יזוכיר תא וקדב םירקוחה .ב"הרא Johns Hopkins University
םישנאבו בל ףקתה ורבעש םישנא לש םיילגרה ינרופיצב םורכה
ףקתהל רתי ןוכיסב םייוצמ ךומנ םורכ זוכיר ילעבש וליגו םיאירב
.35% רועישב בל

.American Journal of Epidemiology

2006 ראורבפ
ןילוסניאל תושיגר רפשמ םורכ
(Chromium picolinate) טנילוקיפ םורכש אצמ תודלוחב רקחמ
תולבוס רשא תונמש תודלוחב ןילוסניאל םירירש תושיגר רפשמ
.םדא-ינב יבגל הכלשה הל שיש הנוכת ,ןילוסניאל תדוגנתמ

.Journal of Nutrition

2006 טסוגוא
תרכוס ילוחב לקשמ תיחפמ טנילוקיפ םורכ
ימוי ףסותש הליג ב"הרא University of Vermont-ב רקחמ
תופורתה בולישב ,(Chromium picolinate) טנילוקיפ םורכ לש
תמר תא רפשל יושע ,2 גוס תרכוס ילוח םילטונ ןתוא תוליגרה
.60%-ב םלקשמ תא תיחפהל דבב דבו םדב רכוסה

.Diabetes Care