םוינמרג
Germanium

,המצוע בר טנדיסקוא יטנא הווהמה ,טרוק לרנימ אוה םוינמרג
ןורפרטניא אמג רוציי םזויה אוה .ןוסיחה תכרעמ תא קזחמה
ילאריו-יטנאו םילודיג דגונ םרוג הווהמו (Gamma interferon)
.המצוע בר

.(חומל םג ןאכמו) םיאתל ןצמח תקפסא רפשמ םוינמרגה
ינגרוא םוינמרגש וליג םירקחמ .ריהמ םיבאכ ךכשמ אוה
.ןוסיחה תכרעמל עייסל יושע ,(Sesquioxide)  

...ומכ ,תובר תולחמ לע רבגתהל עייסמ םוינמרגה
.(Hepatitis) דבכ תקלד
.(Cirrhosis) תמחש
.ןוזמל היגרלא
.הדידנק תרטפ
.תוינורכ תוילאריו תוקלד
.ןטרס תולחמ
.םד-ץחל רתי
.לורטסלוכ רתי
.המוקואלג
.תינורגש םיקרפ תקלד
.ןואכיד
.(AIDS) סדייא

...םיפסונ תונורתי םוינמרג תכירצל
.תיביטקא-וידר הנירקמ םרגנש קזנ תריצע
.באכ תשוחת תנטקה
םילקידאר לש םירמוח ףוליח ןוזיא בגא ,תונקדזה בוכיע
.םיישפוח    
.ולש לבסה חוכ קוזיחו תולחמ ינפב ףוגה ןסוח רופיש

לופיטב ומצע חיכוה ,םוש בולישב (םויב ג"מ 30) םוינמרג
.םירירש-יבאכב תנייפאתמה הלחמ ,(Fibrositis) תיפיל תקלדב

תורוקמ
,הרו-ולא ,(Pearl barley) הנינפ יסירג ,םיערז ,תוירטפ ,לצב ,םוש
,הנילוריפס תצא ,גנסני'ג ,ירפמוק ,(Chlorella) הלרולק תצא
.המוסו (Sushi) ישוס ,(Shiitake) יקאטיש תיירטפ

ידיאולוק םוינמרג
ףוגה תא קזחמ (Colloidal Germanium) ידיאולוק םוינמרג 
...ןהב ,תובר תולחמ ינפב 
.(Neurosis) הזורבנ
.תרכוס
.םד ןטרס
.(Neuralgia) םיבצע יבאכ
.(Hepatic cirrhosis) דבכ תמחש

.םד-ץחל רתי
.בל תויעב
.תואיר ןטרס
.דש ןטרס
.המתסא

ינגרוא םוינמרג
,(Organic germanium sesquioxide) ינגרוא םוינמרג
ריזחמו תומקרל ןצמח תרבעה רפשמ ,Ge-132 הנוכמה   
.ןוסיחה תכרעמ תא םידדועמה םיאת ילמרונה םדוקפיתל   
,תינורכ תושישתבו סדייאב ,םיילאריו םימוהיזב םחלנ אוה
ומכ ,םיינוסיח םימרוג תוליעפ דודיע ידי-לע תאז   
.ןורפרטניאו (Macrophages) םיגאפורקמ   
דורי תוחתפתה בכעל יושע Ge-132-ש וארה םירקחמ
,(באכ יככשמב שומיש תנטקה ךות) ינפוס ןטרס יבאכ ןיטקהלו   
.םימוהיז ינפב ףוגה תודימע רפשמו הביק ןטרס ענומ   
םוינמרגה תצומחת-וד אוה ,ינגרואנא םוינמרג
.תולודג תויומכב ליער ,(Germanium dioxide)

ץלמומ ןונימ
.םויב ג"מ 150-ל 25ןיב הענ םוינמרג לש תלבוקמ הכירצ

רתי תכירצ
.הכר האוצ םורגל לולע רתי ןונימ
םוי 30) תכשוממ הפוקת ךשמ ,םויב ג"מ 400 לעמ הכירצ
.(Lactic acidosis) בלח תצמח םורגל הלולע (הלעמו    

יאוול תועפות
,םילפוטמהמ 3% ,תאז םע .תוילילש יאוול תועפות לע עדימ ןיא
רפסמ רחאל הפלחש העפות ,תולק רוע תוחירפ לע וננולתה
.תועובש