תרפוע
Lead

םיימוי-םוי םימוחתב שומיש תאצומה ,הדבכ תכתמ איה תרפוע
.לוזה הריחמ תודוה רקיעב ,םיבר
קבא וא םידא תרוצב םא ןיב ,תואירבל קיזמה ןלער איה תרפוע
ףוגב תרבטצמ ,תקרפתמ הניא ,ןוזמב הייוצמ איה .ריואב אשינה
.ךורא חווטל קיזמ םרוג הווהמו

...יכילהתב םיילמרונ םידוקפיתב תעגופ תרפוע
.חומ ידוקפית.םד-יאת תיינב
.םייבצע תותוא תרבעה

...םניה ונממ תוריעז תויומכל םיעיגפ דחוימב
.םינטק םידלי
ןמחרב רבועה תוחתפתה .ןוירהב םישנ
.תרפועל ותפישח בקע עגפית    
תרפוע תלערה
...וז תכתמ םע םידבועה ולא םה הנכסל םישיגר דחוימב
.הדוביעו תרפוע תכתה ידבוע
.םירוטאידאר ומכ םירצומ ינקתמ
.הסירהו םיצופי ,היינב ידבוע
.םיעבצ
.תויומד ףוליגו הקיצי :רפוע םע הינב יבבוח

םינותנ הקינורטקלאה הנירקה תיישעתב םיבר םידבוע
.תרפוע יסיסרתו לגורקימ תנירק לש תבלושמ העפשהל
,הקינורטקלא יאנכטב רקיעב רבודמ
המחלה ידא תביבסב םידבוע רשא
.רשק ירישכמ ןונויכב םג םיקסועהו
םידא) ולא םיילאיצטופ קזנ ימרוג ינשמ דחא לכש ףא לע
םבוליש ,יתוחיטבה ןקתה םוחתב אצמיהל םייושע (הנירקו
.קיזמ יתואירב םרוג תווהל לולע

םידליב תרפוע תלערה ינימסת
.האירקו העימש תויעב
.הייארה רשוכב העיגפ
.תירוטומה תלוכיב העיגפ
.דומיל תויעב
.תוגהנתה תויעב
.(IQ) לכשמה תנמב העיגפ
.ילכש רוגיפ
.תויביטקארפיה/בשק תערפה
.זוכיר תויעב
.תינפקות תוגהנתה
.םינוש םירביאל קזנו הלידגב העיגפ

םירגובמב תרפועה יקזנ ינימסת
.תוירופ תויעב.ןטרס.םד-ץחל רתי
!תרפועמ הלערה תנכסב ןה םג תונותנ דמחמ תויח
םימרוג
רבעב .6 ליגל תחתמש הלא םה ,םידלי ברקב דחוימב םיעיגפ
תרפוע סיסב לע םיעבצבו קבאב ץוענ ירקיעה הנכסה רוקמ היה
.ןמזה ךשמב םיפלקתמו םיקרפתמ ויה רשא ,תיבב

!םידלי לע תועיפשמ רתויב תוריעז תרפוע תויומכ
הניסרחמ לכוא ילכ אוה ,תיבב ץופנה תרפוע תלערה םרוג
.גוגיזב הצוענ היעבה .הקימרקו   
רשא ,רומח םרוג תוינוכממ הטילפ יזג םג וויה רבכמ אל דע
.םלענו ךלוה   
םהב םיקחשמ וא הפל םידלי םיסינכמ םתוא ,םיעוצעצ
.הנכס םרוג םיווהמ ,הפל תועבצאה תא ךכ-רחא םיסינכמו   

הקידבה תובישח
.תרפוע יוליגל ,שש דע הנש ליגמ םידליב םד-תקידב עצבל בושח
הפישחל םינותנ וא ריעב םירגה םידלי יבגל רבדה בושח דחוימב
.רחא רוקמ לכ וא הקימרק ,קבא ,עקרק ,עבצמ תרפועל

הייעבל םייתנוזת םירמוחב רוסחמ תמורת
.ףוגב תרפוע לש רתי תגיפס םורגל לולע ,הנוזת ירמוחב רוסחמ
.ץבאו לזרב ןדיס לש הרידס הקפסא הבושח הז םרוג תנטקהל

תרפוע תלערהמ הנכסה תנטקהל םיעצמא
.קבאמ תיבה ןויקנ לע תדמתמ הרימש
.תיבל הסינכ ינפל תלצחמב םיילענה יוקינ
.הדובעהמ הביש םע םידגבה תפלחה
.תרפוע יססובמ םיעבצב שומישמ תוענמה
.ץפח לכמ ףלקתמ עבצ תויראש תקחרה
.תרפועה תגיפס תנטקהל ,ןוכנ טירפת לע הדפקה
םימעפ רתויש המכ (םידלי יבגל דחוימב ןוכנ) םיידי תציחר
.תוחוראה ינפל דחוימב ,םויה ךשמב   
.די תרצות וא םינשי הניסרח ילפסו תוחלצב שומישמ תוענמה
,תומחלה ומכ ,תרפוע םיליכמה םיביבחתב קוסיעמ תוענמה
.'דכו תיכוכז לע רויצ ,גידב תרפוע תולוקשמב שומיש
םיליכמה הקיטמסוק ירצומ וא תופורתב שומישמ תוענמה
.תרפוע   

תושדח
2005 ילוי
תרפוע תלערה ינפמ ןגמ לזרב ףסות
...ירקוח ירבדל

2006 רבמטפס
תוומ תנכסו םדב תרפוע תמר
רפסממ תוומ תנכסל רשי סחיב הרושק םדב תרפועה תמר
.(µg/dL) תוריבסכ םויכ תולבוקמה תומר ללוכ ,םימרוג
.89%-ל עיגמו םלוכמ הובגה אוה בל ףקתהל ןוכיסב לודיגה

.Circulation

2007 ראוני
תיבב תוכתמ ינלערב ןוכיס
...תיבב הפישח