לידב
Tin

יזוכיר .הריעז תומכב ףוגל שורד אוה רמולכ ,טרוק דוסי אוה לידב
(Thymus gland) סומיתה תטולבב םיאצמנ ףוגב םיירקיעה לידבה
חתפמ דיקפת הלו הזחה תיב לש ןוילעה ימדקה וקלחב היוצמה
.תומצעבו (Spleen) לוחטב ,ןוסיחה תכרעמב
תעינמב עייסל יושע אוה םש ,תיטפמילה תכרעמב םג יוצמ לידבה
.ןטרס תולחמ
,(Microsomal enzyme) למוסורקימ םיזנאה םע דחי ,לידבה
.תודבכ תוכתממ ףוגה רוהיטב עייסמ ,דבכב יוצמה

ץלמומ ןונימ
עיגהל היושעו ג"מ 2 איה לידב לש תעצוממה תימויה הכירצה
.ג"מ 200 דע ףא םיתיעל

 ןוזמב לידבה תמר לע דנלריאב (1993) תואירבה תונקת יפל
.ןוזמ ג"ק 1-ל ג"מ 200-מ ההובג תויהל אל

רוסחמ
לש ותעפשהו ותוציחנ ומגדוה תודלוחב תונויסנב
ותעפשה םא רורב אל .םתלידג בצק לע לידבה
.המוד םדא-ינב לע
.םדאה ףוגב לידבה דיקפתל רשאב עודי דאמ טעמ

...תויעב יתשו לידבב רוסחמ ןיב רשק םייקש עודי
.(Hearing loss) העימשב הדירי.רעיש תרישנ

...םה רוסחמל םימוטפמיסה
.ןואכיד.תושישת

...םיאבה םירקמב לפטל ליעוהל יושע לידב ףסות

תורוקמ
,םירומישה תאספוקב ץומח ץימ ליכמה הז דחוימב ,רמושמ ןוזמ
ללגב ,ןייופיצ תוססומתהל תודוה תאז ,לידבל ירקיע רוקמ הווהמ
.יצמוחה ץימה
תוילוכשא יחלפ) תוילוכשא ץימ יבגל דחוימב טלוב הז ךילהת
יפוא לעב רצומ לכב תיללכו סננא ץימ ,תוינבגע ץימ ,(םירמושמ
.יצמוח טעמ
תומכב לידב ןה ףא תוליכמ םייניש תוחשמ לש םיגוס רפסמ
.רמשמ רמוחכ שמשמ אוה ןהב ,תירעזמ

םייחמצ תורוקמ
רתי תכירצ
לולע (ןוילימל םיקלח םייתאמ) 200 ppm לע הלועה זוכירב
...ןהב ,תורומח תוליער תועפות םורגל הקשמ/ןוזמב לידב
ןטב תותיווע
.(Abdominal cramps)   

.םילושליש
.תוליחב