םוידנו
Vanadium

.הנורחאל קר הרכוה ינויח לרנימכ םוידנוה תובישח
םקלח ,ףוגה יבחרב םירזופמש ,םוידנו ג"מ 25 דע 20 םדאה ףוגב
.תוינמוש תומקרב זכורמ
.תולוגנרתלו תודלוחל ינויח םוידנוהש ,עודי בר ןמז הזמ
ןתינ םיתיעלו םינוש םיקדייח לש םתוליעפל שורד םוידנווה
.םונדבילומב ופילחהל    
םוידנווב הרישע עקרקה םהב תומוקמבש וליג םירקחמ
םיטעמ ,(תימורדה הקירמא תוצראמ תובר ומכ) םוינלסבו
.בלה תולחמ ירקמ
ןימלוכטק לש םירמוחה ףוליח ךילהתב ברועמ םוידנווה
רוציי תא ןיטקמ אוה .(Lipids) םידיפילו (Catecholamine)  
(ותמר תנטקהל לאיצנטופ לע עיבצמה רבד) לורטסלוכה   
.(םוידנול בוט רוקמ םיווהמה) םייוור יתלב בר םינמשב יוצמה   
םירמוחה ףוליח ךילהתב ברועמ םוידנווש אצמ רקחמ
תמר תוסיווב ,הייברהו החימצה יכילהתב ,ןדיסה לש
.םימודא םד יאת רוצייבו םדב רכוסה
םג היושע ,םימיזנא רוציי לע םוידנווה לש הצירממה ותעפשהל
A םיזנא-וק תועצמאבו םיינישו תומצע תיינב לע העפשה תויהל    
.ןמושה לש םירמוחה ףוליח ךילהת לע העפשהו    

...ב לופיטב ליעוהל יושע םוידנו
ץלמומ ןונימ
הב השירד ,ג"מ 20 דע 10 הניה תצלמומה תימויה הכירצה
.םישנאה תיברמ םידמוע
,קושב םילרנימ-םינימטיו-יטלומה יפסות תיברמ
!םוידנו ללכ םיליכמ םניא
!םייחמצ םינמש לש תרבגומ הכירצ ידי-לע םיפסות לבקל ןתינ

תורוקמ
וזוכירו םוינלס לש וזל המודה הצופתב עקרקב יוצמ םוידנווה
.עקרקב וזוכירב יולת םיחמצב
דחוימב ,חמוצהמ םינמושבו םינמשב יוצמ תיסחי הובג זוכיר
.תיז ןמשו סרית ,עירח ,תינמח ,היוס :םייוור יתלבב
,זרוא ,לעוש תלוביש ,היליזורטפ ,תמסוכב םג יוצמ אוה
.בורכו רזג ,(Green beans) הקורי תיעועש

םיציבבו םוידנו לש תולודג תויומכ שי (Radish) ןונצבו-רימשב
חולמ גדבו (Oysters) תופדצב ,םוידנו טעמ שי םיגדב .טעמ שי
.תולודג תיסחי תויומכ שי (Herring)

ףוגהו םיזוחא 10-ל 5-ןיב ענ ןוזמהמ םוידנווה תגיפס רועיש
האוצב תשרפומ םוידנווה תיברמ .רתויב ריהמ שומיש וב השוע
.ןתשב תשרפומ ,שמתשמ וניא ףוגה הב ,הרתיהו
.תוינמושה תומקרב רקיעב איה ףוגב ותריגא ,רומאכ

םוידנו תגיפס םיבכעמה םימרוג
.םוינמולאו דירולכ ,לזרב, םורכ, C ןימטיו

רוסחמ
תועיגפ רתי םורגל הלולע הכומנ םוידנו תמרש הרבס הנשי
לש רתוי תוהובג תומר םורגל וא ןטרס תולחמו ו בל תלחמל
.םידירצילגירטו לורטסלוכ
,(Mania-depression) היסרפיד הינמ תערפהמ םילבוסב
!םוידנו לש תוהובג תומר ואצמנ
תוליער
קלד תפירש תאצות ,ריואהמ םוידנו ימוהיזמ לבוס םדאה
ךכל ןיאש הארנ ךא ,םינש תואירב רבצנ םוידנו .תוינוכמ    
.תוליער תועפשה    
קזנ םורגל םילולע םוידנו לש םילודג םייטטניס םיפסות
,דבכ יקזנ ,תוילכ תקיפס יא ,םדה ילכל םיקזנ ,יבצע    
.םילושלישו ןובאיתב הדירי ,תוחתפתהב בוכיע    

תושדח
2005 רבוטקוא
םימוהיזמ תוששואתה זרזמ םוידנו
ב"הרא יוניליא Urbana-Champaign's medical college ירקוח
.םירחא םימוהיזו ןוזמ תלערהמ תוששואתה זרזל יושע םוידנווש וליג
ינפל ,םירבכעל ןתינש (Vanadyl sulphate) םוידנו תרפוג ףסות
םתודדומתה לע יתוהמ ןפואב עיפשה הלחמ ימרוגל םתפישח
.ךכ בקע המרגנש הלחמה םע
רופיש ידי-לע ,תרכוסמ רבכ ולבסש םירבכע םע םג ביטיה םוידנווה
.ןילוסניאל תושיגר

.Proceedings of the National Academy of Sciences