1 תושדח -ץבא
Zinc - News 1

הירלמ דגנ A ןימטיוו ץבא
תינומרעל ץבאו ןפוקיל
(1) םידליב לושליש דגנ ץבא
םירמשב רשעומ ץבא
(2) לושליש םע םידליל ץבא
החוטב ןוזמל ץבא תפסוה
תרכוס תוחפ - ץבא רתוי
םידליב המתסא לע לקמ ץבא
(3) לושליש דגנ ליעי וניא ץבא
ץבאב רוסחמו םידליב ADHD
ןואכידו סעכ דגנ ץבא
(4) לושלישו ןוירהב ץבא
לזרבו ץבא תגיפסו לצבו םוש
(5) לושליש דגנ ליעי וניא ץבא
תושדח ןונימ תוצלמה
תישמרח הימנא םע םידליל ץבא
ןוירה ןמזב ץבא
תינומרעה ןטרסו ץבא
םידליל הבשחמל ןוזמ
תינפוג תלוכיו ץבא טועימ
תינומרעה ןטרס תוטשפתהו ץבא
םיטוטעזב התומתו ץבא
בל-תלחמו ץבאב רוסחמ
לוגרית ןמזב םיידיב תוחיפנ
םינטקב לזרבבו ץבאב רוסחמ
םישישקב םימוהיז תיחפמ ץבא
םיינע םידליב תוומ ענומ ץבא
תואיר תקלדו םישישקב ץבא
ןטרסל תודירש רפשמ ץבא


....ץבא ואר
 
2001 לירפא
תושדח ןונימ תוצלמה
םירבגל ג"מ 11 איה ץבאל השדחה תצלמומה תימויה הכירצה
ץבא לש העורגה הגיפסה ללגב ,םינוחמצ לע .םישנל 8-ו
יברימה ןונימה .1.5-ב ולא םירפסמ לופכל ,םייחמצ תורוקממ
.ג"מ 40-ל עבקנ


2002 ראורבפ
תישמרח הימנאב םילוחה םידליל ץבא
Children's Hosp. of Philadelphia ירקוח לש םהירבדל
תישמרח הימנאב םילוח רשא םידלי ב"הרא הינבליסנפ
תוחתפתהב רוגיפ תייעבמ םילבוסו (Sickle Cell Anemia)
וקיפי (Delayed growth and maturation) הלשבהבו
.םהב תרבגומה ץבאה תכירצ בקע ,ץבא ףסותמ תלעות

American Journal of Clinical Nutrition


2002 ילוי
ןוירה ןמזב ץבא
,הנוזת תתמ תולבוס רשא תוחתפתמ תוצראב תובר םישנ
לידגהל הרטמב ,ץבא ףסות ,םיאפור תצע יפ-לע ,תולטונ
ןוסיחה תכרעמ תא םג רפשלו דלוויש קוניתה לקשמ תא
.ולש
ןודנול Institute for Child Health ירקוח לש םהירבדל
תולולע ןוירהה ןמזב ץבא ףסות תוכרוצה םישנ ,הילגנא
.ןקונית לש תילטנמה תוחתפתהב ךכב עוגפל

Lancet


2003 ילוי
תינומרעה ןטרסו ץבא
םירבגש וליג ב"הרא National Cancer Institute ירקוח
.תינומרע ןטרסב תוקלל ןוכיס םיליפכמ ץבא ףסות םילטונש
רתוי ךשמב ,םויב ג"מ 100 לעמ םילטונ רשא ולאב רבודמ
.םינש 10-מ

Journal of the National Cancer Institute


2005 לירפא
םידליל הבשחמל ןוזמ
US Agricultural Res. Service's Grand Forks ירקוח
תלדגהש ואצמ Human Nutrition Research Center
םתלוכי תא דאמ רפשל היושע םידלי ידי-לע ץבא תכירצ
.תילכשה
,םישדוח 3 רחאל ,וליג ג"מ 20 ףסות ולביקש 11 ינב םידלי
.ףסותה תא ולבק אלש ולא תמועל רתוי םיבוט םיעוציב
תומישמב רתוי םיריהמ הבוגת ינמז וניגפה ףסותה ילבקמ
תומישמב תונוכנ תובושת לש רתוי לודג רפסמו יתוזח ןורכיז
.םילימ תרכהב תוכורכה


2005 ינוי
תינפוג תלוכי תיחפמ ץבא טועימ
היגרנאה תאצוה תא םירידסמ ץבא םיליכמה םימיזנא רפסמ
.טרופסב םיקסועל בושח ץבאה ןכלו ףוגה ידי-לע
US Dep. of Agriculture's Research Service ירקוח
םהיעוציב לע ץבא תכירצ טועימ תעפשה תא ונחב ב"הרא
.תועובש 9 ךשמב 31-ו 14, 20 ינב לש םיינפוגה
זיירדיהינא םיזנאה תעפשה תא רקיעב ונחב םירקוחה
,םימודא םד יאתב יוצמה ,(Carbonic Anhydrase) יתמחפ
(Carbon Dioxide) ינמחפ-וד ןצמח תקחרהב דיקפת שי ול
.ינפוג ץמאמ תעב (Cardiorespiratory) יבבל-יתמישנ דיקפתו
הלע ןמחפה תצומחת-וד תקחרהו ןצמחה תכירצ תלוכי איש
.הלדג ץבאה תכירצש לככ

American Journal of Clinical Nutrition


2005 ינוי
תינומרעה ןטרס תוטשפתהו ץבא תומר
US Agricultural Res. Service רקחממ םיינושאר םיאצממ
םילגוסמ תינומרעה תטולבב םיינטרס םיאתש םיארמ ב"הרא
.ןטרסה תוטשפתהל םורגל לולעש רבד ,ץבא תוחפ גופסל
ץבאה תומכ תלדגה םא תעכ קודבל םינווכתמ םירקוחה
...תינומרע ןטרס ואר .ןטרסה גושגש תא ןיטקת הטולבב


2005 טסוגוא
םיטוטעזב התומת ןיטקמ ץבא
תיתועמשמ תיחפהל היושע ץבא לש עובק יעובש ןונימ תליטנ
ינב םידלי ברקב לושלישמותואיר תקלדמ האצותכ התומת
.תוחתפתמ תוצראב 5-מ תוחפ
International Centre for Diarrhoea Disease Res. ירקוח
דע הנש ינב םידלי 1,600-מ הלעמל רחא ובקע שדלגנבב
םירחאהו ג"מ 70 יעובש ןונימב ץבא ולבק םקלח .םייתנש
ףסות הלבקש הצובקב התומתה רועיש .המד תולולג ולביק
.85%-ב תחפ ץבא


2005 רבמטפס
םד-ילכו בל תלחמל רושק ץבאב רוסחמ
הליג ב"הרא University of Kentucky-ב םירבכעב רקחמ
ללגב תיאלוקסו-וידרק הלחמל ןוכיס לידגמ ץבאב רוסחמש
לידגה ץבאב רוסחמה .םיקרוע תשרט ינפמ הנגהה תנטקה
.תקלדל םינמס םג םהב

Journal of Nutrition


2006 טסוגוא
לוגרית ןמזב םיידיב תוחיפנ
,ינפוג לוגרית ןמזב תוחפנתמ םהידי תועבצא רשא םישנא שי
רבודמ יכ איה הרעשהו עודי וניא ךכל םרוגה .הכילה ומכ
םד רתוי המירזמ רשא םדה-ילכ תכרעמ לש רתי תבוגתב
רשק לכ ןיא העפותל .תוחיפנ םהב תמרוגו ולא תומוקמל
.ריואה גזמל וא םיטילורטקלא לש ןוזיא תייעבל ,רתי תייתשל
...םה העפותה לע לקהל םייושעש םיעצמא
.לוגריתה ינפל רוחאלו םינפל תועורזה בוביס
ךות ,םעפ ידמ ףורגאל דיה תציפקו תועבצאה תחיתמ
.הכילה ידכ  


2007 ראוני
םינטק םידליב לזרבבו ץבאב רוסחמ
לזרבבו ץבאב רוסחממ לובסל םילולע דאמ םינטק םידלי
ירקוח לש םהירבדל .בלחמ םתלימג רחאל דיימ
University of Colorado Health Sciences Center
ןוויכ ,דבכו רשב אוה ץבאל רתויב בוטה רוקמה ב"הרא
ןמזב הרימחמ הייעבה .ץבאב םילד םייחמצ תורוקמש
.הצחמל םיקצומ םירמוחל בלחב בלחב הנזהמ רבעמה

Journal of Nutrition


2007 סרמ
םישישקב םימוהיז תיחפמ ץבא
...ירקוח


2007 סרמ
םיינע ידליב תוומ ענומ ץבא
ברקב התומותה רועיש תא ןיטקהל יושע ימוי ץבא ףסות
ירבדל תאז ,18%-ב םישדוח 48 דע 12 ינב םיינע םידלי
Johns Hopkins Bloomberg Sch. of Pub. Health ירקוח
.רביזנז
תיחפמו ןוסיחה תכרעמ תא קזחמ ,םירקוחה ירבדל ,ץבאה
.ולא םידליב םילושלישוהירלמ ,תואיר תקלד לש םירקמ
םג התיחפמ ץבאה תליטנ ולא תולחמ רועיש תנטקל טרפ
.תוומה ירקמ רפסמ תא

The Lancet

2007 רבוטקוא
תואיר תקלדב ןכסמ םישישקב ץבא טועימ
הרושק תויהל הלולע םישישק לש םמדב הכומנ ץבא תמר
םיקוקז םה םא קודבל שי ןכלו תואיר תקלדל ןוכיס רתיל
.ץבא ףסותל
תאז וליג ב"הרא ןוטסוב Tufts University-ב םירקוח
84.6 עצוממ ליג ינב תושישקו םישישק ופתתשה וב רקחמב
ג"קמ 70-מ תוחפ העמשמ הכומנ המר .תובא יתבב םינש
50% רועישב ןוכיס רתי איה ךכמ האצותהו רטיליצדל
.תואיר תקלדב תוקלל

American Journal of Clinical Nutrition


2007 רבמבונ
ןטרסב םילפוטמב תודירש רפשמ ץבא
תולחממ םילבוסה םילפוטמב תוששואתה ץיאמ ץבא ףסות
.(Head and Neck Cancer) ראווצהו שארה לש ןטרס
ןיס Department of Radiation Oncology-ב םירקוח
תודירשה רועיש לע ץבא ףסות לש ותעפשה תא וקדב
רקחמב .היפרתוידרב ראווצו שאר ןטרס ילפוטמ ברקב
,םתלחמ לש לש 4-ו 3 בלשב םילפוטמ 100 ופתתשה
ףסות ולביק םתיצחמ .הלחמה לש תישילשה הנשל דע
.(המד) ובצלפ ולביק ראשהו ץבא

International Journal of Radiation Oncology
Biology and Physics


2008 ראורבפ
הירלמ דגנ םיליעומ A ןימטיוו ץבא
רקחמב .הירלמ ינפמ םידלי לע ןגהל םייושע A ןימטיוו ץבא
הקירפאב (Burkino Faso) וסאפ וניקרוב תנידמב ךרענש
34%-ב ,ולא םיפסותל תודוה ,הנטק הלחמה תוציפנש אצמנ
.הרקבה תצובקב 3.5%-ל האוושהב
תורחא תואטיסרבינוא ףותישב וסאפ הניקרוב IRSS ירקוח
יטרדנטס ץבא ףסות ולביק םקלחש םידלי 148 רקחמל וסייג
(ל"ניב 'חי 200,000) תחא A ןימטיו תנמ תפסותב (ג"מ 10)
.םישדוח 6 ךשמב

Nutrition Journal


2008 ראורבפ
תינומרעה תטולב לע D ןימטיוו ץבא ,ןפוקיל תעפשה
...ןפוקיל


2008 ראורבפ
(1) םידליב לושליש דגנ ץבא
22 תריקסב ,ב"הרא הי'גרו'ג Medical College-ב םירקוח
ץבא ףסות יכ וליג ,םידלי 17,000-כ ופתתשה םהב םירקחמ
ףסותה .עובק ףירח לושלישמ םילבוסה םידליל רוזעל יושע
.18%-ב וב תוקלל ןוכיסו 15%-ב לושלישה ךשמ תא םצמצמ
ץבאה ףסות םרג םירקמ רפסמב יכ םינייצמ םירקוחה
ץבא טנוקולג תרוצב ןתינ ארה רשאכ דחוימב ,תואקהל
(Z. Sulphate) ץבא טפלוס תמועל ,(Zinc Gluconate)
.(Z. Acetate) ץבא טטצא וא

Pediatrics


2008 יאמ
תיגולויב תונימז רתי לעב םירמשב רשעומ ץבא
Lallemand Health Ingredients תינדה הרבחב רקחמ
תונימז רתי לעב אוה םירמשל רושק רשא ץבא יכ הליג
טנוקולג ץבאל האוושהב (Bioavailability) תיגולויב
לש ותגיפס יכ אצמנ םירקמה דחאב .(Zinc Gluconate)
.טנוקולג ץבא תמועל 3.7 יפ הניה םירמשב רשעומה ץבא

Biological Trace Element Research


2008 ילוי
(2) לושליש םע םידליל ליעומ ץבא ףסות
םילבוס רשא הלעמו םישדוח 6 ינב םידליל ליעומ ץבא ףסות
לשב התומתה םהב םייפרגואיג םירוזיאב דחוימבו לושלישמ
.ההובג ךכ
ץבא ףסות יכ רסומ (WHO) ימלועה תואירבה ןוגריא רבוד
ךמס-לע תאז ,ותרמוח תאו לושלישה ךשמ תא םצמצל יושע
ינב םידלי 6,165 ופתתשה םהב םימדוק םירקחמ 18 תריקס
.םירקוחב תוצעייתה ךותו םינש 5 דע דחא שדוח

Cochrane Database of Systematic Reviews


2008 ילוי
םיחוטב ץבאו ןדיס ,םויזנגמ יפסות
םירסומ (EFSA) הפוריאב ןוזמה תוחיטבל תושרה ינעדמ
רשאכ םג ץבאו ןדיס ,םויזנגמ יפסותל עגונב ששח לכ ןיא יכ
האב הרהצהה .ןוזמב ללכ-ךרדב היוצמה וזמ הלופכ םתומכ
.הינטירבב ןוזמה ינרצי דוגיא דצמ ששח תובקעב

The European Food Safety Authority's Panel on Food
Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials
(AFC) in Contact with Food


2009 ראורבפ
תויתרכוס םישנ תוחפ ועמשמ ץבא רתוי
ב"הרא ןוטסוב Harvard University ירקוח לש םהירבדל
2-גוס תרכוסל ןוכיס ןיטקהל היושע ץבאה תכירצ תלדגה
.28%-ב
תויחא ופתתשה וב לודג רקחמ ךותמ רזגנש ,רקחמב
.60 דע 33 תונב םישנ 82,297 ופתתשה ,הנש 24 ךשמנו
.תרכוסל ןוכיסה ןטק הלדג ץבאה תכירצש לככ יכ אצמנ

Diabetes Care


2009 לירפא
םידליב המתסא לע םיליקמ ץבאו C ןימטיו ,3-הגמוא
...רקחמ


2009 יאמ
(3) םידליב לושליש דגנ ליעי וניא ץבא
Lata Medical Research Foundation ירקוח לש םהירבדל
תא וקדב םירקוחה .לושליש דגנ ליעומ וניא ץבא ףסות ודוה
לש ותוליעי
ךשמ לע עיפשה אל ףסותה יכ ואצמו םידלי 808 לע ץבאה
ףסותל םגשכ ואצמ םירקוחה .ותרמוח לע וא לושלישה
לש ולא תא םירתוס ולא םיאצממ .העפשה לכ ןיא תשוחנ
.ימלועה תואירבה ןוגריא רקחמ

BMC Medicine


2009 רבמבונ
תשוחנו ץבאב רוסחממ םילבוס ADHD םע םידלי
רבוקנוו Uni. of British Columbia ירקוח לש םהירבדל
םילבוס רשא םידלי לש יתנוזתה םבצמ הדנק
םייוצמ םהש הארמ תויביטקארפיהו זוכיר ,בשק תערפהמ
.תשוחנו ץבא םהב ,טרוק ילרנימ לש הדורי המרל ןוכיסב
12 דע 6 ינב ,ADHD-ב םילפוטמה םידלי 44 לש םמדב
45%-ב תונטק ץבא תומר ואצמנ רקחמב ופתתשהש
.35%-ב תשוחנו

Adolescent Psychiatry & American Academy
of Child 56th Annual Meeting


2010 לירפא
םישנב ןואכידו סעכ לע לקמ ץבא
...הליטנ


2010 לירפא
(4) םידליב לושליש דגנ ןוירהב ץבא
Johns Hopkins Bloomberg School ירקוח לש םירבדל
תוצראב ןוירהב םישנ ב"הרא רומיטלוב of Public Health
תולבקמה ,ץבאב רוסחמ ץופנ ןהב ,ורפ ומכ ,תוחתפתמ
לושליש דגנ המחלמב ךכב רוזעל תויושע ץבא ףסות
.ןהיתוקוניתב
רועיש תא םצמיצ ןוירהב םישנה 214 ולביק ותוא ףסותה
.64%-ב םירומחה םילושלישה רועיש תאו 26%-ב םילושלישה
ג"קמ 250-ו לזרב ג"מ 60 ,ץבא ג"מ 15 ללכ ףסותה
.תילופ הצמוח

Journal of Pediatrics


2010 ילוי
לזרבו ץבא תגיפס םיריבגמ לצבו םוש
Central Food Technological Research Inst.-מ םירקוח
לצבבוםושב ןה תויוצמה תובוכרת יכ וליג ודוה הרוזימ
.7 יפ םינגדמלזרב לשו ץבא לש םתגיפס תא רפשל תויושע
ולא םילרנימ לש םתגיפס תא קזחל םיכרד ושפיח םירקוחה
םייעמו הביק תכרעמ לש לדומב ושמתשהו םייחמצ תורוקממ
םה םהב לכאמה יחמצ .םדא יעמ ךרד רבעמ תומדל ידכ
שמו סומוח ,(Sorghum) הרוד ,זרוא ויה ושמתשה
םתוחכונב םילשובמ ןכו תימלוגה םתרוצב ,(Green Gram)
תיתועמשמ היילע המגדוה םירקמה 2-ב .לצב לשו םוש לש

.הגיפסב

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2010 ילוי
(2) תוחתפתמ תוצראב ףירח לושליש דגנ ליעי וניא ץבא
וב ,ןילופ The Medical University of Warsaw-ב רקחמ
ץבא יכ הליג ,שדוח 48 דע 3 ינב םילוח םידלי 160 ופתתשה
םייעמהו הביקה לש הפירח תקלד דגנ ליעי וניא ינויפ
.תוחתפתמ תוצראב םידליב (Acute Gastroenteritis)
ךשמב (Zinc Sulfate) ץבא טפלוסב ושמתשה םירקוחה
.(המד) ובצלפ הלביקש תרוקיב תצובקל האוושהב םימי 10

The Journal of Pediatrics