ןימלבוקונאיצ/B12 ןימטיו
Cyanocobalamin


B12 ןימטיו תודוא
...אוה B12 ןימטיו
םינימטיוה ראש תמועל ןפוד תאצוי הנוכת םע ,םימב הסיסמ תבוכרת
שומישל ןימזו תוילכבו דבכב רבצנ אוה .הריבצל ןתינ אוה - B הצובקמ  
םינימטיוה ראש תאש דועב ,ןוזמב וב רוסחמ לש תכשוממ הפוקת ךשמ  
.םוי ידמ ךורצל שי  
חקפל ידכ (DNA) ייא.ןא.ידה זוטניסל שורדה ,בושח םיזנא-וק שמשמ
.םישדח םיאת לש ןיקתה םרוציי ךילהת לע  
.C ןימטיו לש ןיקתה ודוקפית םשל שורד
ףוליח ךילהתלו םינובלח זוטניסל ,ןוזמה תגיפסו לוכיעה ךילהתל ץוחנ
.םינמושו תומימחפ לש ילמרונ (Metabolism) םירמוח  
בצעה יאת תא דדובמ רשא (Myelin Sheath) ןילאימה תיינבב עייסמ
.םיקזנ םהב ענומו   
.ןוירפה ךילהתב שורד
.םידלי לש תילמרונה םתוחתפתהל ץוחנ

תצלמומה תימויה הכירצה תמכ

ג"קמרובע
2.0
2.2
2.6
רגובמ רבג
הרה השיא
הקינמה םא

רוסחמל םימוטפמיסו רוסחמ
...הימנא ואר .(Pernicious Anemia) תראממ הימנא
םינש 5 תופלוח ,דבלב תוריעז תויומכב שורדו ףוגב רבצנ אוהש ןוויכ
רבדה ,םיעיפומ ולאשכו וב םירומח רוסחמ ינמיס תעפוהל דע רתויו  
(Digestive Disorders) לוכיע תוערפה בקע רבעמה ליגב בורל הרוק  
.היוקל הנוזת ללגב אקווד ואלו (Malabsorption) היוקל הגיפס וא  
,יחהמ ןוזמ םיכרוצ םניאש ,(Vegetarians) םינוחמצ יבגל הנוש רבדה  
.רשב אוה B12 ןימטיול ירקיעה רוקמהו רחאמ  
עגפי וב רוסחמ ,םיאירב םיאת לש םרוצייל שורד B12 ןימטיוש ןוויכ
.הימנא/רוסחמו יוקל הנבמ רצונ ,םימודא םד-יאתלש םתריצי ךילהתב  
רבד ,םייוקל בצע יאת לש םרוצייל םורגל לולע B12 ןימטיוב רוסחמ
...םה וינימסת רשא ,ךיפה יתלב יגולוריונ קזנל םורגיש  
.םייניע תולחמ
.תורוחרחס
.תויזה
.(Neuritis) םיבצע תקלד
.ןורכיז תויעב
תועבצאב םיצוצקיעו השוחת רדעה
.םיילגרה תונוהבבו  
.תואצמתה יא
.לובליב
.תושישת
.יוקל ןובאית
.רוביד יישק
.תונבצע
.יחומ קזנ

הגיפס יבכעמ םימרוג
םיפסותו תומלשה
הליחתב המלשהה השעת ,הביקב B12 ןימטיו לש היוקלה ותגיפס בקע
תולולג תליטנב ךשמהבו תוקירז תועצמאב (רגאמה לש ריהמ יולימל)
ןוויכ תוליער תייעב ןיא רתי תכירצב .העילבל םירודכב וא תוימוי הציצמ
.ףוגהמ ושרפוי םיפדועהש

תורוקמ
,םיגדו ףוע ,רקב רשבב קר יוצמ אוה .B12 ןימטיו ןיא תוריפבו תוקריב

(Seafood) םי-תוריפ ,דבכ ,תוילכ ,תופדצ ,(Herring) חולמ גד ,םיציב
.וירצומו בלחבו

הגיפסה דודיע
...םע בולישב דחוימב בוט גפסנ B12 ןימטיו
,C ןימטיו ,ןילוכ ,(B6 ןימטיוו תילופ הצמוח רקיעב) B הצובקמ םינימטיו
.ןגלשאו לוטיסוניא ,ןרתנ

הרהזא
רוסא (Levodopa) הפודובל הפורתב םילפוטמה ןוסניקרפ ילוח לע
.B12 ןימטיו ףסות לוטיל  

...תושדח - B12 ןימטיו ואר