תושדח - E ןימטיו
Vitamin E - News

ןטרס םיענומ וניא E-ו C ןימטיו
תינומרעה ןטרסב םינגו E 'טיו
יוויקה תפילקמ שדח E ןימטיו
תירבג תוחרקתה גיסמ E ןימטיו
רמייהצלאב תורדרדיה טיאמ E 'טיו
םיישנ םינטרס ינפמ ןגמ E ןימטיו
םיטסיטואב רוביד רפשמ E ןימטיו
םיידש באכ םע םישנל E ןימטיו
DNA יקזנמ םיסייט לע ןגמ E 'טיו
אפקוהש ערז תויתעונתו E 'טיו
ןתשה תיחופלש ןטרסמ ןגמ E 'טיו
ץבש רחאל חומה תואירבל E 'טיו
המתסאו ןוירהב E ןימטיוב רוסחמ
דבכה תואירבל רזוע E 'טיו
םישנב COPD ענומ E ןימטיו
ןוסיחה תכרעמ תא קזחמ E ןימטיו
רמייהצלא תלחמ ינפמ ןגמ E 'טיו
חומל םיליעומ E ןימטיוו D 'טיו
תינומרעה ןטרס דגנ E ןימטיו
םימוהיז לע E וימטיו תעפשה
בלה תואירבל E 'טיוו רדה תויצמת
ןוסיחה תכרעמו םילונאירטוקוט
םמדמ ץבשל ןוכיס לידגמ E 'טיו
E ןימטיו םע דחי ןירטסקדולקיצ
לורטסלוכ דגנ םילונאירטוקוט
COPD-ל ןוכיס ןיטקמ E ןימטיו
לורטסלוכ דגנ םילונאירטוקוט
E ןימטיו ןוצמיח
ירוטומה ןוריונה תלחמו E 'טיו
ןטרסו E ןימטיו רשקהו הקיטנג
תינפוג 'פ תעפשה שבשמ E 'טיו
תינומרעה ןטרסב ןכסמ E 'טיו
ילטנמ דוקפית רפשמ E 'טיו
תומקרב םיגפסנ םילונאירטוקוט
בל תקיפס-יאל ןוכיס ןיטקמ E 'טיו
CRP תמר ןיטקמ E ןימטיו
ןורכיז רפשמ E ןימטיו
המתסא ענומ E ןימטיו
תינומרעה ןטרס דגנ E ןימטיו
בל תקיפס-יאל ןוכיס לידגמ E 'טיו
קיזמ הובג ןונימה E ןימטיו
ןטרס ילודיג םיטאמ םיזוגא
בל תקיפס-יאב ןכסמ E 'טיו
רוזחמ יבאכ תיחפמ E ןימטיו
תיפסכ לש תוליער דגנ E 'טיו
MND-ל ןוכיס ןיטקמ E ןימטיו
תמ תדילו ןוירהב E ןימטיו
םיליעומ וניא ןוירהב C-ו E 'טיו
המתסאו ןוירהב ץבא E 'טיו
LDL ןוצמיחו ןאקפ יזוגאב E 'טיו
תילטנמ תורדרדיהו תוקריב E 'טיו
בל-תלחמ טיאמ וניא E ןימטיו
םינשעמב התומת תיחפמ E 'טיו
המופמילל ןוכיס תיחפמ E 'טיו
תינומרעל ןוזממ E ןימטיו
ןטרס ילודיג דגנ םילונירטוכוט
בלל םיבוט םיהובג E 'טיו ינונימ
םדה-ילכו בלה לע E 'טיו תעפשה
DNA יקזנ ינפמ ןגמ לונאירטוקוט
םייתרכוסב בלל ןוכיס ענומ E 'טיו
E 'טיו תגיפסו םיטנדיסקוא-יטנא
טקרטקל ןיתנסקאזו ןיאטול E 'טיו
תינפוג תורדרדיהו E 'טיו טועימ
ןוירה תלערו םיטנדיסקוא-יטנא
תואירה תואירבב עגופ E ןימטיו
םייתרכוסב יבבל עוריאו E 'טיו
E ןימטיו תגיפס םירפשמ םיביס
התומת םיריבגמ םיטנדיסקוא-יטנא
רמייהצלא ילוח ייח ךיראמ E 'טיו
תרכוסב ןורכיז ןדבואו םינימטיו
האירה ןטרסל ןוכיסו E 'טיו


E ןימטיו ואר
 
2000 רבוטקוא
CRP תמר ןיטקמ E ןימטיו
יכ וליג ב"הרא סלאד UT Southwestern Medical Center-ב םירקוח
םקלחש ,םיקדבנה .םדב CRP-ה תמר תא ןיטקמ הובג ןונימב E ןימטיו
םותב .םישדוח 5 ךשמב םויב E ןימטיו 'חי 1,200 ולביק ,תרכוסמ ולבס
יאצממ .30%-ב םיקדבנה לכ לש םמדב CRP-ה תמר הנטק וז הפוקת
יעצמא שמשלל יושע E ןימטיו יכ הלוע ,שיא 75 ופתתשה וב ,רקחמה
.תרכוס ילוחב טרפב ,בל-תלחמ םוצמיצל ףסונ יופיר

Medicine & Free Radical Biology


2000 רבמצד
ןורכיז רפשמ E ןימטיו
...רקחמ


2001 רבמצד
המתסא תעינמב עייסמ E ןימטיו
...ירקוח


2002 יאמ
תינומרעה ןטרס דגנ E ןימטיו
יכ אצמ ב"הרא University of Rochester Medical Center-ב רקחמ
ךילהתב ינויח דיקפת ילעב םינובלח 2 לש םתוליעפ תא טאמ E ןימטיו
ןטרס יאת לש םתלוכי תא שבשמ ךכבו תינומרעה ןטרס לש ותוחתפתה
ותלועפ תא שבשמ אוה ףסונבו PSA-ה ןובלח תא ןה רוציל תינומרעה
עירכמ דיקפת שי ול ,(Androgen Receptor) ןגורדנאה ןטלוק לש
.הלחמה לש התוחתפתהב

Proceedings of the National Academy of Sciences


2002 טסוגוא
בל תקיפס-יאל ןוכיס לידגמ E ןימטיו
4,000-כ ופתתשה וב ,הדנק וירטנוא McMaster University-ב רקחמ
ריבגמ ימוי סיסב לע לטינה E ןימטיו יכ אצמ ,םינש 7 ךשמנ רשאו שיא
םירקוחה ירבדל .םישישקב הזחב םימוהיזו תוננטצה ,לועישל ןוכיס
ןכ .ידמ רצק ןמז וכשמנ םהש ןוויכ תאז וליג אל םימדוק םירקחמ
(Heart Failure) בל תקיפס-יאל ןוכיס לידגמ E ןימטיוש רקחמב אצמנ
.(המד) ובצלפ הלביק רשא תרוקיבה תצובקל האוושהב 14.7%-ב

Journal of the American Medical Association


2004 רבמבונ
E ןימטיו לש לודג ןונימבש קזנה
ופתתשה םהב ,2004-ו 1993 םינשהמ םירקחמ 19-מ עדימ לש זוכיר
תולולע (Megadoses) תולודג E ןימטיו תויומכ יכ הליג ,םישישק רקיעב
.תלעות רשאמ קזנ רתויל םורגל
התומתה רועיש יכ ואצמ ב"הרא Johns Hopkins University ירקוח
היה ,םויב (UI) תוימואלניב (ג"מ 270) 'חי 400 לעמ ולטנש םישנאב
.ףסות לכ ולטנ אלש םישנאב רשאמ רתוי היה
תקפסמ הניא םיפסות תליטנש םירעשמ םירקוחה .רורב וניא םרוגה
אוה םרוגהש ןכתי .ןוזמ תורוקמ םיקפסמש ,םייתואירב תונורתי םתוא
גוסמ E ןימטיו תליטנ בקע E ןימטיו יגוס רפסמ לש םתעפשה תתחפה
לש תורוצ ולא רורב אל .דבלב (Alpha-tocopherol) לורפוקוט אפלא
.תונושה תולחמה ינפמ תוניגמ גוס לכמ תויומכ וליא וא E ןימטיו

...ןה ךכמ תועבונה םירקוחה תוצלמה
.םויב 'חי 400 לעמ ךורצל ןיא .1
.םינווגמ ןוזמ תורוקממ E ןימטיו ךורצל שי .2

Johns Hopkins University


2005 סרמ
ןטרס ילודיג םיטיאמ םיזוגא
יוצמה ,E ןימטיו יכ וליג ב"הרא הנאידניא Purdue University ירקוח
לשו תינומרעה ןטרס לש םילודיג טאהל יושע ,םושמושבו ןאקפ יזוגאב
(Gamma-Tocopherol) לורפוקוט-אמג תרוצב E ןמטיו .תואירה ןטרס
.םיאירב םיאת לע עיפשמ וניא ךא ,םיינטרס םיאת לש םתומל םרוג
E ןימטיול וא ,םיפסותה תיברמב יוצמה ,E ןימטיול םירקוחה ירבדל
תונוכת ול ןיא ומצע ינפב (Alpha-Tocopherol) לורפוקוט-אפלא גוסמ
.תוינטרס-יטנא

Purdue University


2005 סרמ
בל תקיפס-יאל ןוכיס לידגמ E ןימטיו
תעפשה תא קדבש הדנק וירטנוא McMaster University-ב רקחמ
תוירלוקסו-וידרק תויעבו ןטרס תולחמ תעינמ לע E ןימטיו ףסות תליטנ
ןיאש קר אלש אצמ ,תרכוס וא םד-ילכו בל תויעבמ םילבוסה םירגובמב
.(Heart Failure) בל תקיפס-יאל ןוכיס לידגמ הז רבד אלא ,תלעות ךכב
רשא הלעמו 55 ינב שיא 9,500-כ ופתתשה ,םינש 7 ךשמנש ,רקחמב
.E ןימטיו 'חי 400 ןב ימוי ףסות ולביק

Journal of the American Medical Association


2005 לירפא
רוזחמ יבאכ תיחפמ E ןימטיו
םתרמוח תא תיתועמשמ תיחפהל היושע םוי ידמ E ןימטיו ףסות תליטנ
.םדה ןדבוא תא ליבגהלו רוזחמ יבאכ לש םכשמ תאו
דע 15 תונב 280 ורטינ ןאריא Tarbait Modarres University ירקוח
E ןימטיוב שומיש םהירבדלו ןהלש רוזחמה יבאכ תפוקת תליחתמ 17
.םיבאכה יככשמ לש ןונימה תדרוה תא רשפיא

British Journal of Obstetrics and Gynaecology


2006 ראורבפ
תיפסכ לש תוליער םיתיחפמ םוינלסו E ןימטיו
...רקחמ


2006 לירפא
MND-ל ןוכיס םיתיחפמ 6-ו 3-הגמוא ,E ןימטיו
ןיטקהל היושע 6-הגמואו 3-הגמוא ,E ןימטיוב הרישע הנוזת תכירצ
MND/םיירוטומה בצעה יאת תלחמ לש התוחתפתהל ןוכיסה תא
םתומב תנייפאתמ הלחמה .60%-ב (Motor Neurone Disease)
תקתשמ איה ףוסבלש דע חומב םיירוטומה םינוריונה לש יתגרדהה
.אפרמ הל ןיאו עודי וניא הלחמל םרוגה .םירירשה תא
םתנוזת ןיב וושיה דנלוה טכרטוא University Medical Centre ירקוח
ALS/םירירשה ןווינ תלחמב םילוחה םילפוטמ 132 לש
'פורפ ןעדמה לבוס הנממ הלחמ ,(Amytrophic Lateral Sclerosis)
.םיאירב םישנא לש וזל ,(Prof. Stephen Hawking) גניקוה ןביטס
ןוכיסה תנטקל הרושק ג"מ 18 לע הלועה תימוי E ןימטיו תכירצ יכ אצמנ
םינמוש לש םנוצמיח תעינמב עעיסמ E ןימטיו .60% דע רועישב ALS-ל
תשולש תעפשה .תינוצמיח הקעל םימרוג רשא ,(Lipid Peroxidation)
.םלוכ ךס רשאמ הלודג האצמנ דחי הנוזתה יביכרמ

Journal of Neurology


2006 לירפא
תמ תדילו ןוירהב E ןימטיו
ךכב עוגפל הלולע ןוירהה תפוקתב E ןימטיו ףסות תלטונ רשא השא
St. Thomas' Hospital ירקוח .(Stillbirth) תמ-תדילל םורגלו רבועב
14 תפוקתב הובג ןונימב E ןימטיו ולטנש םישנ יכ וליג הינטירב ןודנול
.ןוירה תלער חתפל ןוכיס רתיב ואצמנ הדילה ינפלש תועובשה
האוושהב ,םויב E ןימטיו ג"מ 250 ולטנ רקחמב ופתתשהש םישנה
.ג"מ 20 לע דמועה הפוריאב ץלמומה ןונימל

St. Thomas' hospital


2006 לירפא
ןוירה תלערל ןוכיס רתי םע ןוירהב םישנל E ןימטיוו C ןימטין
יכ הרעשהה תא קדב הינטירב ןודנול St Thomas' Hospital-ב רקחמ
.ןוירה תלערל ןוכיס םיניטקמ ןוירהה ןמזב E ןימטיוו C ןימטיו יפסות
-יתב 25-מ הלחמל ןוכיס רתיב ואצמנש םישנ 2,410 ופתתשה רקחמב
(המד) ובצלפ וא E ןימטיו 'חי 400-ו C ןימטיו ג"מ 1,000 ולביקש ,םילוח
.הדילל דעו ןוירהל ינשה שילשהמ לחה
תאז םע .ובצלפ ולביקש םישנבש הזל המד ןוירהה תלער ירקמ רועיש
סחיב רתוי ךומנ הדיל לקשמב תוקונית ודלונ םיפסות ולביקש םישנל
לוטיל אלש ןוירהב םישנל םיצעיימ םירקוחה .תרוקיבה תצובק תונבל
.ולא םינימטיו

The Lancet


2006 רבמטפס
דליב המתסאו ןוירהב ץבאו E ןימטיו
תא ךכב תולידגמ ןוירהה ךלהמב E ןימטיו ידמ טעמ תוכרוצ רשא םישנ
.5 ליגב המתסאב הקלי דיתעל ןדליש ןוכיסה
ופתתשה וב רקחמ וחתינ דנלטוקס University of Aberdeen ירקוח
ךשמב לכה ךסו ןוירהה ךשמב בקעמב ויה םהיתומיא רשא םידלי 1,861
.םינש 5
רתויו 5 יפ רתי ןוכיסב ואצמנ E ןימטיו ידמ טעמ הכרצ ןמיאש םידלי
םדב לורפוקוט-אפלאה תמר תלדגה ןיב רשק אצמנ .המתסאב תוקלל
ץבא לש ידמ הטעומ הכירצ .דוליב רפושמ יתאיר דוקפיתו ןוירהב השאה
.המתסאב תוקלל אצאצה לש ןוכיס רתיל איה םג הרושק האצמנ ןוירהב

Thorax


2006 רבמטפס
LDL ןוצמיח םיניטקמ ןאקפ יזוגאב E ינימטיו
היושע ,לורפוקוט-אמגב םירישע רשא ,ןאקפ יזוגא ןפוח לש תימוי הכירצ
.בל-תלחמל ןוכיס ןיטקהל
יזוגא תכירצ יכ וליג ב"הרא הינרופילק Loma Linda University ירקוח
רועישב םדה ינמוש ןוצמיח לש יוצר יתלבה ךילהתה תא הטיאמ ןאקפ
.בל-תלחמל ןוכיס ,ךכל תודוה ,הניטקמו 7.4% דע

Nutrition Research


2006 רבוטקוא
תילטנמ תורדרדיה םיטיאמ E ןימטיוב םירישע תוקרי
...ירבדל


2006 רבוטקוא
בל-תלחמ טאמ וניא E ןימטיו
ב"הרא רומיטלוב Johns Hopkins School of Public Health ירקוח
,םיקרועה תשרט תא םיטיאמ םניא םינימטיוו םיטנדיסקוא-יטנאש וליג
.ץבשלו בל-תלחמל םורגל לולעש ךילהת
,תאז םע .הז אשונב םימדוק םירקחמ 16 ינותנ לע ססבתה רקחמה
לש ידמ תרחואמ הלחתהמ עבונ רבדהש ןכתי יכ םינייצמ םירקוחה
.לחה רבכ םיקרועה תודייתסה ךילהתש רחאל ,E ןימטיו

American Journal of Clinical Nutrition


2006 רבמבונ
םינשעמב התומת רועיש תיחפמ E ןימטיו תכירצ תלדגה
יכ הליג דנלניפ יקניסלה National Public Health Institute-ב רקחמ
ינפמ הדימעה ליגב םינשעמ לע ןגהל היושע E ןימטיוב הרישע הנוזתת
.תילילכ בל-תלחמו םינוש ןטרס יגוס רפסמ ןהב ,תולחמ
,57 עצוממ ליגב םירבג 29,000-כ ופתתשה ,הנש 19 ךשמנש ,רקחמב
,רטילל ג"מ 14 דע 13 ןב זוכירב לורפוקוט-אפלא/E ןימטיו ולביק רשא
.ןוזממ רקיעב
התומתה ירועיש תא םינשעמב הניטקה E ןימטיו לש תרבגומ תכירצ
ץבש ,בל-תלחמ ,תינומרעה ןטרס ,(Lung Cancer) תואירה ןטרסמ
.המאתהב ,םיזוחא 42-ו 21, 32, 16, 36-ב המישנה יכרדב תולחמו
.םימדוק םירקחמ לש ולאל דוגינב םידמוע הז רקחמ יאצממ

.American Journal of Clinical Nutrition


2006 רבמצד
המופמילל ןוכיס םיתיחפמ 3-הגמואו םיביס ,E ןימטיו
תא ןחבש ב"הרא Northern California Cancer Center-ב רקחמ
NHL/ןיק'גדוה הניאש המופמיל ילוח 591 לש םתנוזת
,תרוקיב תצובקכ םיאירב םישנא 460-ו (Non-Hodgkin Lymphoma)
םייתנוזת םיביסו 3-הגמוא ,ןיטורק-אטב ,E ןימטיוב רישע טירפתש אצמ
.וז הלחמ ינפמ יתועמשמ ןפואב ןגמ

.םיזוחא 50 דע 30-ב תומופמילל ןוכיס הניטקמ םי-יגדו םינמוש תכירצ
הרושק ,תוקריבו תוריפב םייוצמה ,םייטנדיסקוא-יטנא םינימטיו תכירצ םג
םג ןוכנ הז .הלש םיגוס-יתת רפסמל םג ומכ ,הלחמל ןוכיסה תנטקהל
וא (40% דע ןוכיסה תנטקה) ןיטורק-אטב תכירצו םיגד ןמש ףסות יבגל
.(60% דע) לורפוקוט-אפלא
םילידגמ D ןימטיו לש הכומנ המרו ,A ןימטיוו ןדיס תכירצ יכ םג אצמנ
,םיפסונ םירקחמ עצבל שי םירקוחה ירבדל .ולא תומופמילל ןוכיסה תא
םיאצממ ששאל ידכ םירחא םלוע ירוזיאבו רתוי תולודג יוסינ תוצובקב
.ולא

American Journal of Epidemiology


2007 ינוי
תינומרעל םיפסותמ אלו ןוזממ E ןימטיו
National Cancer Institute, National Institutes of Health ירקוח
(םיפסותמ אל ךא) ןוזממ E ןימטיו תכירצ תלדגה יכ םיחוודמ ב"הרא
.30%-מ רתויב תינומרעה ןטרסל ןוכיס ןיטקהל היושע
םיגוס 8 ךותמ) E ןימטיו יגוס 4 לש םתעפשה תא ןחב רשא ,רקחמב
דע 50 ינב םירבג 295,344 ופתתשה ,הלחמה תוחתפתה לע (םימייקה
.םינש 5 ךשמנ רקחמב םיפתתשמה לש םתואירב רחא בקעמה .71
ןוכיסה תא ןיטקמה אוה ןוזממ לורפוקוט-אמג גוסמ E ןימטיוש ררבתה
.תינומרעה ןטרסל

Prevention & Cancer Epidemiology Biomarkers


2007 טסוגוא
םיינטרס םילודיג דגנ םילונירטוכוט
...לונירטוכוט


2007 טסוגוא
בלל םיבוט םיהובג E ןימטיו ינונימ
ףסות תליטנ יכ ואצמ ב"הרא יסנו Vanderbilt University-ב םיירקוח
ליעומ הובג ןונימב (Alpha-Tocopherol) לורפוקוט-אפלא גוסמ E ןימטיו
.ההובג לורטסלוכ תמר םע םישנאב בלה תואירבל
E ןימטיו 'חי 3,200-ב ךרוצ שי ,םינוש םינונימ וסינש,םירקוחה ירבדל
תירלוקסו-וידרק הלחמב תנכסמש תינוצמיחה הקעה תא ןיטקהל ידכ
.םינטק םינונימב ושמתשה םהש ןוויכ תאז וליג אל םימדוק םירקחמו
,34 עצוממ ליג ינב םישנא 8 ופתתשה ,תועובש 20 ךשמנש ,רקחמב
.תועובש 16 ןב לופיט רחאל רבכ הגשוה הרטמה .םישנ 7 םהמ

Free Radical Biology and Medicine


2007 רבמטפס
םדה-ילכו בל תולחמל ןוכיס ימרוג לע E ןימטיו תעפשה
ססקט Southwest Foundation for Biomedical Research ירקוח
ימרוג לע ןוזממ םיטנדיסקוא-יטנא לש םתעפשה תא וקדבש ,ב"הרא
E ןימטיו תעפשה יכ םיחוודמ םינובב 251-ב םד-ילכו בל תולחמל ןוכיס
.דחאכ תילילשו תיבויח
םג דירוה אוה LDL/ערה לורטסלוכה תמר תא דירוה E ןימטיוש דועב
.HDL/בוטה לורטסלוכה תמר תא

American Journal of Clinical Nutrition


2007 רבמטפס
DNA יקזנ ינפמ ןגמ לונאירטוקוט
לונאירטוקוט יכ ואצמ היזאלמ Uni. Kebangsaan Malaysia ירקוח
םרטש E ןימטיו לש ויתורוצמ תחא תא הווהמה - (Tocotrienol/TCT)
םימרוגהמ 50%-כ םיווהמה ,DNA יקזנ םצמצל יושע - תואיכ הרקחנ
.ןטרס תולחמ לש ןתוחתפתהל (Triggers) םיליעפמה
םהב םירגובמ םישנאב דחוימב השגרוה ףסותה לש הביטמה ותעפשה
,םישדוח 6 ךשמנ רשא ,רקחמב .רתויב הובג אוה DNA-ה יקזנ רועיש
רשעומ E ןימטיו ףסות ולביק רשא 78 דע 37 ינב שיא 64 ופתתשה
.לונאירטוקוטב

Nutrition


2007 רבוטקוא
םייתרכוסב בלל ןוכיס ענומ E ןימטיו
...תליטנ


2007 רבוטקוא
E ןימטיו תגיפס לע םיעיפשמ םיטנדיסקוא-יטנא
...ירקוח


2008 ראוני
טקרטקל E ןימטיוו ןיתנסקאז ,ןיאטול
...יאצממ


2008 ראוני
תינפוג תורדרדיה לידגמ E ןימטיו טועימ
...רקחמ


2008 ראוני
ןוירה תלער דגנ םיליעומ םניא םיטנדיסקוא-יטנא
,הילרטסוא ןיווראד Menzies School of Health Research-ב םיירקוח
יכ םיחוודמ ,םישנ 6,533 ופתתשה םהב םימדוק םירקחמ 10 ורקס רשא
תוקלל ןוכיסה תא םימצמצמ םניא E ןימטיוו C ןימטיו םיטנדיסקוא-יטנאה
.ןוירה תלערב

The Cochrane Database of Systematic Reviews


2008 ראורבפ
תואירה לש ןתואירב לע הערל עיפשמ E ןימטיו
םורגל לולע תכשוממ הפוקת ךשמב לטינש הובג ןונימב E ןימטיו ףסות
דחוימב ,(Lung Cancer) האירה ןטרסב תוקלל ןוכיסב הלק הילעל
התייה אל תילופ הצמוחו C ןימטיו ףסות תליטנל .םינשעמש םישנאב
ב"הרא לטאיס University of Washington-ב רקחמב .המוד העפשה
.76 דע 50 ינב םירבגו םישנ 77,721 ופתתשה
םהב הלידגה םינשעמ ידי-לע ולטינש םיפסונ E ןימטיו ג"מ 100 לכ יכ אצמנ
.11%-ב האירה ןטרסל ןוכיסה תא

Am. Journal of Respiratory and Critical Care Medicine


2008 ראורבפ
םייתרכסב םייבבל םייעוריא ליבגמ E ןימטיו
...םירקוח


2008 סרמ
E ןימטיו תגיפס םירפשמ ורקימ יביס
...יוסינ


2008 לירפא
םיטנדיסקוא-יטנא יפסותל עגונב ףסונ קפס
...רקחמ


2008 לירפא
רמייהצלא ילוח לש םהייח ךיראמ E ןימטיו
...ילוח


2008 ינוי
תרכוס ילוחב ןורכיז ןדבוא דגנ םינימטיו
...ילוח


2008 רבוטקוא
האירה ןטרסל ןוכיס ןיטקמ E ןימטיו
,םילפוטמ 1,088 ופתתשה וב ,ב"הרא University of Texas-ב רקחמ
(Alpha-Tocopherol) לורפוקוט-אפלא/E ןימטיו תכירצ רתיש הליג
.50%-ב (Lung Cancer) האירה ןטרסל ןוכיסה םוצמיצל הרושק ןוזממ
.המוד העפשה התייה אל תורחאה ויתורוצ 7 לע E ןימטיו תכירצל

International Journal of Cancer


2008 רבמצד
ןטרס םיענומ םניא ןיטורק-אטבו E, C םינימטיו
Brigham & Women's Hospital & Harvard Med. School ירקוח
הניא ןיטורק-אטבו D ןימטיו ,C ןימטיו יפסות יכ ואצמ ב"הרא ןוטסוב
.ןהמ התומת וא ןטרס תולחמ לש ןתוחתפתה תאםיענומ
תוריפ תריתע הנוזתש ואצמש םימדוק םירקחמ תובקעב ךרענ רקחמה
ןתוחתפתה תא עונמל םייושע ,םיטנדיסקוא-יטנאב םירישע רשא ,תוקריו
.ןטרס תולחמ
ופתתשה ובו םינש 9.4-כ ךשמנש ,רקחמב וקדבנש םיימויה םינונימה
לורפוקוט-אפלא/E ןימטיו 'חי 600 ,C ןימטיו ג"מ 500 ויה ,םישנ 7,627
.(םיימויב םעפ) ןיטורק-אטב ג"מ 50-ו

Journal of the National Cancer Institute


2009 ראורבפ
תינומרעה ןטרסל םירושקה םינג םינשמ םוינלסו E ןימטיו
...םהירבדל


2009 לירפא
יוויקה ירפ תפילקמ השדח הרוצ לעב E ןימטיו
הרוצ וצימ הילטיא ילופאנ Universita degli Studi di Napoli ירקוח
היורק רשא ,יוויקה ירפ לש תשבוימה ותפילקמ E ןימטיו לש השדח
לורפוקוטל ךרע הוושש ,(Delta-Tocomonoenol) לונאונומוקוט-אתלד
.(Tocopherol)

Food Chemistry


2009 לירפא
תיסופיט תירבג תוחרקתה גיסמ E ןימטיו
המסרפש ,היזאלמ University of Science Malaysia-ב רקחמ יפל
יושע ימוי E ינימטיו סקלפמוק ףסות ,(Carotech) קטוראק תרבח
תיסופיט תירבג תוחרקתה םע םישנאב רעישה תחימצ תא ריבגהל
.42%-ב (Male Pattern Baldness/Androgenetic Alopecia)
תוחרקתה םע םיבדנתמ 28 ופתתשה ,םישדוח 8 ךשמנש ,רקחמב
.תיסופיט תירבג

Vitafoods International Conference in Geneva


2009 יאמ
רמייהצלא ילוחב תילנויצקנופ תורדרדיה טיאמ E ןימטיו
...ילוח


2009 ינוי
תוישנ ןטרס תולחמ ינפמ םיניגמ םייטנדיסקוא-יטנא םינימטיו
ןוכיס ןיטקהל היושע ןיטורק-אטבו E ןימטיו ,C ןימטיו לש תלדגומ הכירצ
1,000-ל ג"קמ 1,000 תפסות לכ .(Uterine Can.) םחרה ןטרסב תוקלל
םחרה תיריר ןטרס תוחתפתהל ןוכיס הניטקמ הנוזתב תוירולק-וליק
הניטקמ ג"מ 50 תב C ןימטיו תפסות לכ ,12%-ב (Endometrial Can.)
.9%-ב ותוא הניטקמ ג"מ 5 תב E ןימטיו תפסות לכו 15%-ב הז ןוכיס
הכרענ רשא םימדוק םירקחמ 12 תריקס לש םיססבתמ ולא םיאצממ
.ב"הרא Cancer Institute of New Jersey ירקוח ידי-לע

Cancer Causes and Control


2009 טסוגוא
םיטסיטואב רוביד םירפשמ E ןימטיוו 3-הגמוא
...בוליש


2009 רבמטפס
ירוזחמ םיידש באכ םע םישנל ליעומ E ןימטיו
ןארהט Shahid Beheshti Uni. of Medical Sciences-ב רקחמ
ןכוסמ יתלב ףילחת וניה E ןימטיוש הליג ,םישנ 150 ופתתשה וב ,ןאריא
םיידשב ירוזחמ באכב תילנומרוה היפרת תועצמאב לופיטל רתויב ליעיו
.(Cyclic Mastalgia)
ג"מ 200 ולביק רשא ,רקחמב תופתתשמה ברקב םיידשב באכה תמר
.70%-ב התחפ ,םישדוח 4 ךשמב ,םויב םיימעפ ,הסיעלל E ןימטיו

The Breast Journal


2009 רבוטקוא
DNA יקזנ ינפמ םיסייט לע םיניגמ םיטנדיסקוא-יטנא
יכ םירסומ ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health ירקוח
םלוכ ,םירחא םיטנדיסקוא-יטנאו E ןימטיו ,C ןימטיו לש םתכירצ תרבגה
.תנניימ הנירקל םיפשחנ רשא םישנא לע ןגהל היושע ,הנוזתה ךותמ
תואצמיה .םדא ידי השעמו תיעבט תנניימ הנירק יבגל תלעופ הנגהה
תנניימ הנירקל םדאה תא תפשוח ,םיירחסמ ןוליס יסוטמב ,םיהבגב
.עקרקל העיגמה תימסוקה הנירקה תמועל יתועמשמ ןפואב תרבגומ
.םייניערג םירוכ ידבוע וז הנירקל םיפשחנ ןכ
,ןיטורק-אטב ,E 'טיו ,C 'טיו לש ןוזממ ההובג הכירצ םירקוחה ירבדל
היושע ןיתנסקאיזו ןיאטול-ו (Beta-Cryptoxanthin) ןיתנסקוטפירק-אטב
.תנניימ הנירקל הפישחמ האצותכ ,םירבצנ DNA יקזנמ ןגהל היושע

American Journal of Clinical Nutrition


2009 רבמצד
ולש DNA-ה תוכיאו אפקוהש ערז תויתעונת רפשמ E ןימטיו
,םירבג 97 ופתתשה וב רקחמב ,ודוה Manipal University-ב םירקוח
רוק יקזנ ינפמ אפקומ ערז לע ןגמה לזונל E ןימטיו תפסוה יכ ואצמ
רופישב אטבתמ הז רבד .ערזה תוכיא תא תרפשמ (Cryoprotectant)
.ולש DNA-ה תוכיא תלדגהבו ותויתעונת

Fertility and Sterility


2010 ראוני
ןתשה תיחופלש ןטרס םיענומ םילרנימו םינימטיו
The Cancer Council Victoria לש התושרב ימואלניב םירקוח תווצ
םילוח רשא םישנא 322 לש םתנוזת יביכרמ תא חתינ רשא הילרטסוא
אצמ ,םיאירב םישנא 239-ו (Bladder Cancer) ןתשה תיחופלש ןטרסב
תיחופלש ןטרסל ןוכיס םצמצל היושע E ןימטיו לש תרבגומ הכירצש
.35%-כב ןתשה
םייושע D ןימטיוו B3 ןימטיו ,B1 ןימטיו ,םידיאונטורק יכ אצמנ ןכ ומכ
םירקחמ לע םירקוחה ירבדל .םישישק ברקב הז ןטרסל ןוכיס ןיטקהל
ירמוח לש ולא תועפשה .םיקיודמה םינונימה םהמ תולגל היהי םיפסונ
.םינשעמ ברקב ןתשה תיחופלש ןטרסל ןוכיס לע דחוימב ורכינ הנוזתה

Cancer Causes and Control


2010 ראוני
ץבש רחאל חומה תואירב תא רפשמ E ןימטיו
אצמ ,ב"הרא Ohio State University-ב ךרענש ,םירבכעב רקחמ
תא עונמל םייושע (Tocotrienol/TCT) לונאירטוקוט גוסמ E ינימטיוש
.ץבש תובקעב בצע יאת לש םתומ
ויתורוצ 8-מ תחא - (Alpha-Tocotrienol) לונאיטוקוט-אפלא ררבתה
רשא ןמוש תוצמוח שירפהלמ םיזנאמ ענומ ,ךומנ ןונימב - E ןימטיו לש
.חומב (Neurons) םינוריונ רבד לש ופוסב תולטוק

Journal of Neurochemistry


2010 סרמ
ןוירהה ןמזב E ןימטיו טועימו המתסא
...תוהמיא


2010 לירפא
דבכה תואירבל רוזעל יושע E ןימטיו
ףסות יכ םיחוודמ ב"הרא ירוזימ Saint Louis University-ב םירקוח
םע םישנאב (Liver) דבכה תואירב תא רפשל יושע E ןימטיו לש ימוי
תכירצמ תעבונ הניאש (Fatty Liver Disease) ינמוש דבכ תלחמ
.(Non-Alcoholic Steatohepatitis) NASH/לוהוכלא
'חי 800 ןב ימוי ףסות ולביקש ולא ןיבמ 43% םירקוחה לש םהירבדל
ישנא ןיבמ 19%-ל האוושהב ,דבכה לש ובצמב רכינ רופיש ומיגדה
.(המד) ובצלפ ולביקש תרוקיבה תצובק

New England Journal of Medicine


2010 יאמ
םישנב COPD תענומ E ןימטיו לש תכשוממ הכירצ
(Women's Health Study) לודג רקחממ ולבקתהש םינותנ לש חותינ
לע ןגהל יושע חווט תכוראו העובק הכירצב E ןימטיו ףסות יכ הארמ
.COPD/תינורכ תיתמיסח תואיר תלחמ לש התוחתפתה ינפמ םישנ

םע דחי ולעפש ב"הרא קרוי-וינ Cornell University ירקוח תנקסמ
ב"הרא ןוטסוב Brigham and Women's Hospital in Boston ירקוח
םישנה 39,876 .10% -ב הלחמל ןוכיסה ןטק םינש 10 רחאל יכ איה
.(המד) ובצלפ וא םויב E ןימטיו 'חי 600 ולביק רקחמב ופתתשהש

2010 International Conference Am. Thoracic Society (ATS)


2010 ינוי
ןוסיחה תכרעמ תא קזחמ E ןימטיו
,E ןימטיוש ךכ-לע םיחוודמ ב"הרא ןוטסוב Tufts Uni.-ב םירקוח
ינוסיח דוקפיתרפשמ ,(Tocotrienol/TCT) לונאירטוקוטכ ותרוצב
.תורגבתהה םע ןוסיחה תכרעמ לש התואירב תא חיטבמו
לש םדוקפית תא תא רפיש לונאירטוקוט יגוס 4 ליכהש ימוי ףסות
.םישישק םירבכעב T יאת

Journal of Nutrition


2010 ילוי
רמייהצלא תלחמ ינפמ ןגמ E ןימטיו
...םירקוח


2010 ילוי
חומל םיליעומ E ןימטיוו D ןימטיו
...ןוזמ


2010 ילוי
תינומרעה ןטרס דגנ E ןימטיוב תלעותה
...רקחמ


2010 טסוגוא
םינגב היולת םימוהיז לע E וימטיו תעפשה
המישנה תכרעמב םימוהיזב םחליהל רוזעל C ןימטיו לש ותלוכי
לש וניממ תעפשומ םישישקב (Respiratory Tract Infections)
ןוסיחה תכרעמ לע ותעפשהש ררבתמ .ולש הקיטנגהמו םדאה לש
םינובלח ,(Cytokines) םיניקוטיצ רוציי לע ותעפשהב הקלחב היולת
.ןוסיחה תכרעמ תא םישמשמה תותוא תרבעהב בושח דיקפת ילעב
ולביקש ,85 עצוממ ליג ינב ,םישנ םתיברמ ,שיא 617 ופתתשה רקחמב
ןימטיו-יטלומ לע ףסונב ובצלפ וא (לורפוקוט) E ןימטיו 'חי 200 םוי ידמ
םינימטיוה ללכ לש תצלמומה תימויה הכירצה תיצחמ תא ללכש
.םילרנימהו

American Journal of Clinical Nutrition


2010 טסוגוא
בלה תואירבל E ןימטיוו רדה תויצמת
תוריפמ תויצמת תבורעתמ יושעה ףסות לש תועובש 12 ךשמב הכירצ
.בלה תואירב תא רפשלו תקלדה ןמס תא םצמצל היושע E ןימטיוו רדה
(Polymethoxylated Flavones) םייתליסקותמילופ םינובאלפ בוליש
ןיטקמ לקדה ץעמ (Tocotrienols) םילונאירטוקוט גוסמ E ינימטיו םע
(High-Sensitivity CRP) ההובגה תושיגרה לעב CRP-ה תמר תא
.42%-ב לורטסלוכה תמר תא דירומו 42%-ב
רשא ,רקחמב .SourceOne Global Partners-מ ולבקה ולא םינותנ
.שיא 84 ופתתשה ,הינמרגב םילוח יתב 5-ב ךרענו תועובש 12 ךשמנ

The Journal of Nutrition or Alternative Therapies in Health
and Medicine


2010 רבוטקוא
ןוסיחה תכרעמ תא םיקזחמ םילונאירטוקוט
וב רופמול הלאוק International Medical University-ב רקחמ
הליטנש אצמ 18-25 תונב תונשעמ ןניאש תואירב םישנ 108 ופתתשה
לונאירטוקוט גוסמ E ינימטיו סקלפמוק בוליש לש ,שדוח ךשמב ,תימוי
הבוגתה תא רפשל היושע ,לקדה ץעב ורוקמש (Tocotrienol)
רחאל תואירב םישנב ןוסיחה תכרעמ לש הדוקפית תאו תינוסיחה
.(Tetanus Toxoid/TT) סונטט ןוסיח תלבק

European Journal of Clinical Nutrition


2010 רבמבונ
םמדמ ץבשל ןוכיס לידגמ E ןימטיו ףסות
Harvard Medical School-ב ךרענ רשא לודג הדימ הנקב רקחמ
םמדמ ץבשל ןוכיס לידגמ E ןימטיו ףסות יכ אצמ ב"הרא ןוטסוב
.10%-ב ימכסיא ץבשל ןוכיס ןיטקמוו 22%-ב
וקרסנ רקחמה תרגסמב .הנטק איה תטלחומה העפשהה יכ ןייצל שי
.שיא 58,225 ופתתשה םהב ,םימדוק םילודג םירקחמ 7

BMJ


2011 ראורבפ
E ןימטיו לש תיגולויב תונימז רפשמ ןירטסקדולקיצ
שומישש הליג םירבכעב ךרענש ןפי Uni. of Shizuoka-ב רקחמ
תונימזה תא רפשל יושע (Cyclodextrin) ןירטסקדולקיצ רכוסב
(Gamma-Tocotrienol) לונאירטוקוט-אמג E גוסמ ןימטיו לש תיגולויבה
.140%-ב

The Journal of Nutritional Biochemistry


2011 יאמ
לורטסלוכ םיניטקמ םילונאירטוקוט
רשא ףסות יכ אצמ הייזלמ Uni. of Science Malaysia-ב רקחמ
וקפוהש (E ןימטיו לש ויתורוצמ) םילונאירטוקוט תבורעת ג"מ 300 ליכמ
,לורטסלוכה תמר תא ןיטקהל יושע ,םישדוח 6 ךשמב לטינו לקדה ץעמ
.15%-כב ,ההובג לורטסלוכ תמר ילעב םישנאב
רקחמב .11%-ב דרי לורטסלוכה ךסו 17%-ב הדרי LDL-ה תמר
.ההובג לורטסלוכ תמר ילעב שיא 32 ופתתשה

Functional Foods in Health and Disease


2011 ינוי
COPD-ל ןוכיס ןיטקמ E ןימטיו ףסות
45 לעמ תונב םישנ יכ אצמ הינטירב Cornell University-ב רקחמ
ןוכיסה תא ךכב ןיטקהל תויושע םוי ידמ E ןימטיו ףסות תולטונ רשא
וחתינ םירקוחה .10%-כב ,COPD/תינורכ תיתמיסח תואיר תלחמל
םדוק לודג רקחמב ופסאנ רשא ,םישנ 38,597-ל םיסחייתמה םינותנ
.תונשעמ ןניאשו תונשעמ םישנ יבגל (Women's Health Study/WHS)

Thorax


2011 ינוי
לורטסלוכ םידירומ םילונאירטוקוט גוסמ E ינימטיו
תמר תא םירפשמ םילונאירטוקוט גוסמ E ינימטיוב םירישעה םיפסות
רתוי ינב םישנאב דחוימב ,בל-תלחמל ןוכיס םיניטקמו םדב לורטסלוכה
.50-מ
ופתתשה וב ,היזאלמ Universiti Kebangsaan Malaysia-ב רקחמב
םילונאירטוקוטב רישעה לקדה ץע ןמשמ ימוי ףסות יכ אצמנ ,שיא 62
האוושהב 14%-ב לורטסלוכה ללכו HDL לורטסלוכ ןיב סחיה תא לידגמ
.(המד) ובצלפה תצובק ינבב 5% רועישב הדיריל
םייטנדיסקוא-יטנא םימיזנא לש םתוליעפ תא םג ולידגה ולא םינימטיו
.תרוקיבה תצובקב הדיריל האוושהב םירחא

Metabolism & Nutrition


2011 ילוי
E ןימטיו ןוצמיח
תא קדב רשא ,הינטירב Queen's University Belfast-ב רקחמ
ינמס לע (Tocopherol) לורפוקוט גוסמ E ינימטיו תעברא תעפשה
,הנוש תונצמחתה תינבת שי E ןימטיו תולוקלומש הליג ,לורטסלוכה
.םידומצ םה הילא תבוכרתה תולתב
םימיגדמ םניא לורפוקוט גוסמ E ינימטיוש הביסה יהוז םירקוחה ירבדל
.בלה לע הניגמה העפשה

The Journal of Nutritional Biochemistry


2011 ילוי
/ALSירוטומה ןוריונה תלחמל ןוכיס ןיטקמ E ןימטיו
וחתינ רשא ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health ירקוח
וליג שיא ןוילממ רתוי דחי ופתתשה םהב ,םימדוק םירקחמ 5-מ םינותנ
ןוכיסה תנטקהל הרושק E ןימטיו ףסות לש חווט תכורא הליטנ יכ
.ALS/ירוטומה ןוריונה תלחמל

(Amyotrophic Lateral Sclerosis/ALS) ירוטומה ןוריונה תלחמ
תויוצווכתהב םיטלושה םינוריונה לש םתונוונתה בקע תמרגנ
ירוטומה ןוריונה תלחמ לש רתויב הצופנה הרוצה וז .םירירשה
.(Motor Neurone Disease)

American Journal of Epidemiology


2011 טסוגוא
ןטרסו E ןימטיו ןיב רשקה לע םיעיפשמ םייטנג םייוניש
לש סוטטסה תעפשהש םיחוודמ ב"הרא Uni.of Washington ירקוח
תעפשהב תונתשהל יושע תינומרעה ןטרסל ןוכיסה לע ףוגב E ןימטיו
.תינוצמיחה הקעב םיטלושה םימיזנאב םייטנג םילדבה
םימיזנא 4 לע םייטנג םייוניש לש תידדה העפשה םויק וקדב םירקוחה
.(Asbestos) טסבזאל ופשחנש םידבוע לעו םידבכ םינשעמ 18,314-ב
לש ההובג המר ילעב םה םא ןיב ,םויכ םינשעמה ברקבש ררבתה
תינומרע ןטרסל ןוכיסה ,(לורפוקוט-אמג וא לורפוקוט-אפלא) E ןימטיו
.ךומנ וניה יביסרגא
ילעב ,הכומנ לורפוקוט E ןימטיו תמר םע םייושכע םינשעמש אצמנ ןכ
תינוצמיחה הקעה לש התמר תנטקהל יארחאה ,םיוסמ MPO פיטוניג
.יביסרגא תינומרע ןטרסל ןוכיס רתיב םייוצמ

Journal of Nutrition


2011 טסוגוא
תינפוג תוליעפ לש תיתואירבה תלעותה תא ההקמ E ןימטיו
לע הערל העיפשמ ןמזב וב ךא ,בלל הליעומ םנמוא תינפוג תוליעפ
Ohio State University ירקוח .תקלד ינמס לעו תינוצמיחה הקעה
תליטנ םע תרפתשמ וז תילילש העפשה םא קודבל ושקיבש ב"הרא
אלו טעמכ E ןימטיו ףסות תליטנל יכ תולגל ואלפתה E ןימטיו ףסות
455 וב ופתתשהו םיישדוח ךשמנ רקחמה .העפשה לכ התייה
. םיאירב םישנו םירבג

Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases


2011 רבוטקוא
תינומרעה ןטרסל ןוכיס לידגמ E ןימטיו ףסות
ינפמ םהילע ןגמ וניאש קר אל םירבג ידי-לע חקלנ רשא E ןימטיו ףסות
.הלחמל ןוכיס לידגהל לולע ףא אוה אלא ,תינומרעה ןטרס
ויהוא Cleveland Clinic-ב (SELECT) לודג רקחממ ינושאר ח"וד
תינומרעה ןטרסל ןוכיס םיניטקמ םניא E ןימטיוו םוינלס יכ אצמ ב"הרא
.הלחמל ןוכיס תיתועמשמ לידגהל ףא לולע E ןימטיו יכ רסומ ןוכדיעו
.17%-ב הלחמל ןוכיסה תא ולידגה E ןימטיו 'חי 400 ולביקש םירבג

JAMA


2012 ראוני
ילטנמ דוקפית רפשמ E ןימטיו
ילעב םישנא יכ וליג הידבש םלוהקוטס Karolinska Inst.-ב םירקוח
ינימטיו תמרמ בורל םילבוס רמייהצלא ילוח םג ומכ ,דורי ילטנמ דוקפית
.םמדב הכומנ (םילונאירטוקוטו םילורפוקוט) E
םיפסות ןתמו םישישקה םדב E ינימטיו תומר תקידב םירקוחה ירבדל
,רמייהצלא ילוח 168 ופתתשה רקחמב .םהל ליעוהל םייושע םאתהב
דוקפית ילעב שיא 187-ו ןותמ ילטנמ יוקילמ םילבוסה םישנא 166
.ילמרונ יביטנגוק

Neurobiology of Aging


2012 ראורבפ
תומקרב םיגפסנ לונאירטוקוט גוסמ E ינימטיו
ףותישבו US National Institutes of Health/NIH תוסחב רקחמ
ילארוא ףסות תליטנ יכ הליג היזאלמ Malaysian Palm Oil Board
רכינ לודיג המיגדמ לונאירטוקוט גוסמ E ינימטיו לש תבורעת ליכמה
,ףוגה ירביאבו חתפמ דיקפת תולעב תומקרב E ןימטיו לש (10 יפ דע)
םג תאז ,דבכבו בלה רירשב ,חומב ,רועב ,ןמוש תומקרב ,םדב םהב
.לוקפוקוט גוסמ E ינימטיו לש םתוחכונב
ימוי םילונאירטוקוט סקלפמוק ולביק רשא שיא 80 ופתתשה רקחמב
ןתמ ינפל םהמ ולטינ רועו םד תומיגד .תועובש 12 ךשמב ג"מ 400 ןב
.וירחאו ףסותה

Journal of Nutrition


2012 סרמ
בל תקיפס-יאל ןוכיס ןיטקמ E ןימטיו
ושמתשהש ב"הרא ןוטסוב Massachusetts General Hospital ירקוח
יאצממל דוגינב יכ םיחוודמ (WHS) םדוק רקחממ ופסאנש םינותנב
לש התוחתפתהל ןוכיסה תא ןיטקמ E ןימטיו ףסות םימדוק םירקחמ
םיאצממ קודבלו רוזחל שי םהירבדל .(Heart Failure) בל תקיפס-יא
.םיפסונ םירקחמ תרזעב םססבלו ולא
'חי 600 ולביק רשא הלעמ 45 תונב םישנ 39,876 ופתתשה רקחמב
.םינש 10-כ ךשמב םיימויב םעפ E ןימטיו

Circulation