לורפוקוט/E ןימטיו
Vitamin E/Tocopherol

E ןימטיו יגוס
.E ןימטיו לש םיגוס רפסמ םימייק עבטב
.60% :(Alpha-Tocopherol) לורפוקוט -אפלא אוה םהב רתויב ליעפה
קפסמה (Gamma-Tocopherol) לורפוקוט-אמג אוה ותובישחב אבה
םיישפוח םילקידאר - (Nitrogen Oxides) תויתקנח תוצומחתמ הנגה
תונקדזה ,םילודיג ,בל-תלחמ ומכ ,תויגולויב תוכרעמל םיקזנ םימרוגה
.דועו
תא םלוב לורפוקוט-אמגו הייעבה תוטשפתה תא ענומ לורפוקוט-אפלא
.וידחי םהינשמ בכרומ היהי E ןימטיוש בושח ןכל .הל םרוגה תא

...תושדח - E וימטיו תחת הז אשונב םישדח םירקחמ/םייוליג ואר

...אוה E ןימטיו
,ףוגב תורחא תומקרו םיאתה ימורק לע ןגמ רשא טנדיסקוא-יטנא
תולחמ ענומו בל-תלחמל ןוכיס ןיטקמ אוה .LDL לורטסלוכ ומכ  
.תורחא תובר  
.ומצע בלה לש םדה-ילכ תמיתס תא ענומ
ותלוכי תא תרפשמה הנוכת ,תווצקה ירביאל םדה תמירז תא רפשמ
ןתורצוויה תא ןיטקמ אוה .רוע יעצפו רירש תומקר אפרל ףוגה לש  
.תויתקלצ תומקר לש  
.K ןימטיו לש ולוצינו םימודא םד-יאת תיינבב בושח
.רועלו רעישל לע הקיזמה שמש תנירק תעפשה תא ןיטקמ
.טקרטק/דוריו ןטרס לש םינוש םיגוס תעינמב עייסמ
.םימוהיזב המחלמב עייסמו ןוסיחה תכרעמ תא קזחמ
.רמייהצלא תלחמ לש התוחתפתה תא בכעמ
.רבעמה ליגו רוזחמ םדק תנומסת לש םימוטפמיסה תא שילחמ
.תויפרתומיכה תופורתהמ קלח לש ןתוליער תא תיחפמ
.םיילגרב םירירש תויוצווכתה שילחמ

םילופיט
...ב לופיטל שמשמ E ןימטיו

ןעוציב תלוכיב הייעב - (Tardive Dyskinesia) תרחואמ היזניקסיד
.תוינוצר תועונת לש  
.הבוהצה ןרופיצה תנומסת
.(Intermittent Claudication) ןיגורסל העילצ
תוליעפמ תוששואתה - (Athletic Performance) םייטלתא םיעוציב
.הובג םורב  

תצלמומ הכירצ
.ג"מ 15 דע 12 אוה ץלמומה ימויה ןונימה

תורוקמ
,םיזוגא ,םהירצומו היוסו תוינמח ,סרית ומכ ,םייחמצ תורוקממ םינמש

,םיתיז ,סוגרפסא ,(Liver) דבכ .(Wheat Germ) הטיח טבנו םיערז
.םיקוריה םילעה תא םילכוא םהב םירחא תוקריו דרת

םינוש ןוזמ תורוקמב E ןימטיו תויומכ

(ג"מ) E ןימטיו('ג 100) ןוזמה רוקמ
15.90
0.13
7
4.76
17.6
14.3
19.3
52.20
1.4
םידקש
ןאקפ יזוגא
םייולק םינטוב
היוס ילופ
הלונק ןמש
(Corn Oil) סרית ןמש
תיז ןמש
(Safflower Oil) עירח ןמש
(Sesame Oil) םושמוש ןמש

(ג"מ) E ןימטיוןוזמה רוקמ
0.6
1.6
ימלוג דרת לפס 1
לשובמו ץוצק ,אופק דרת לפס 1
!וב E ןימטיו ןדבואל םימרוג ודוביעו ןוזמה לושיב
!80%-ל דספהה עיגמ ,םידבועמ םינגדב
.ונממ לודג קלח דבוא ןוזמה תאפקהב םג

...םע בלושמ אוה רשאכ רתוי גפסי E ןימטיו

.םוינלסו

רתי תכירצ
תנכוסמל תבשחנ םויב ג"מ 1,000 לע הלועה תומכב E ןימטיו תכירצ
.םימומידלו ץבשל םורגל הלולעו

רוסחמל םימוטפיס
,האירה יאת תשלחהלו טקרטק/דוריל םורגל לולע E ןימטיוב רוסחמ
.(Infertility) תורקעלו דבכהו בלה

...ילוחב ררועתהל לולע E ןימטיוב רוסחמ
.ןורק תלחמ
.(Cystic Fibrosis) סיזורביפ קיטסיס

?E ןימטיוב רוסחמל רתי ןוכיסב יוצמ ימ
טועימ בקע (Dietary Fat) ןוזמהמ ןמוש גופסל לגוסמ וניאש ימ
ודוביע לש הרידנ הייעבמ םילבוס ולאו (Bile) הרמ ץימ תשרפה  
.(Disorders of Fat Metabolism) ףוגב ןמוש לש  
םפוגב E ןימטיו תעסה לש הרידנ תיטנג הייעבמ םילבוסה ולא
.(Alpha-Tocopherol Transfer Protein)  
.(ג"ק 1.5-מ תוחפ) דורי לקשמב ודלונש תוקונית וא םיגפ
.ץבאב רוסחמ בקע םג רצוויהל לולע E ןימטיוב רוסחמ

....תושדח - E ןימטיו ואר