1 תושדח - B9 ןימטיו/תילופ הצמוח
Folic acid/Vitamin B9 - News 1


םישישקב הרכהו תילופ 'ח
B12 ןימטיוו תילופה 'ח
קוניתב העוסש הפשו תילופ 'ח
םישישקב העימשו תילופ 'ח
רמייהצלאל ןוכיסו תילופ 'ח
B12 ןימטיו + תילופ 'ח
ץבשל ןוכיס הניטקמ תילופ 'ח
יעמב לודיגב תנכסמ תילופ 'ח
דבכ יקזנ התיחפמ תילופ 'ח
תילופ .וח תבוגת רפשמ C 'טיו
דש ןטרס דגנ תילופ 'ח
ןסרא תומר התיחפמ תילופ 'ח
יעמה .ס דגנ תילופ .חו B2 'טיו
ןוירה ינפל םיינויח B ינימיטיו
םירבגב ןואכיד דגנ תילופ 'ח
B12 'טיו תייעב רימחמ פ"ח רתי
דש ןטרסל ןוכיסו תילופ 'ח
ץבש רחאל ןוכיס תנטקהו תילופ 'ח
תילכש תורדרדיהו תילופ .ח
םימואתו תילופ 'ח
םישישקב ןורכיזו תילופ 'ח
םישישקב ןוסיחה תכרעמו תילופ 'ח
רובגית לע ףידע ףסותכ תילופ .ח
ץבשמ תוומו תילופ 'ח
ייא-ןא-יד ןוקיתו תילופ 'ח
1-גוס תרכוסל תילופ 'ח
תוקלד התיחפמ תילופ 'ח
תיגולויב תונימזו תילופ 'ח
תוהמאל תילופ 'ח
ןיאטסיצומוה תמרו תילופ 'ח
בל-תלחמ תעינמו תילופ 'ח
סג יעמ ןטרסו תילופ 'ח
ץבשו בל-תלחמ ,תילופ 'ח


...תילופ הצמוח ואר

2004 רבמצד
דש ןטרסל ןוכיסו תילופ הצמוח
םישנ הינטירב Aberdeen Maternity Hospital-ב רקחמ יאצממ יפל
םידלומ םימגפ ינפמ ןקונית תנגהל תילופ הצמוח ףסות תולטונה ןוירהב
רקחמל םינותנה.ךוראה חווטב דש ןטרסל ןוכיס ךכב לידגהל תולולע
ג"מ 5 תליטנב ולחהש םישנ 2,928 רחא ךרענש בקעממ ופסאנ הז
.תמדוקה האמה לש 60-ה תונשב ףסות

רקחמל דבלב סיסב םיווהמ ולא םיאצממ םירקוחה ירבדל
.םיאצממה תומיאל ךורעל שי ותוא ,ףיקמ

The British Medical Journal


2005 סרמ
ץבש רחאל םירבשל ןוכיסו B12 ןימטיוו תילופ הצמוח
...םילטונה םישישק


2005 לירפא
םישישקב תילכש תורדרדיהל תמרוג ההובג ןונימב תילופ 'ח
תומכ םילבקמש וא) הובג ןונימב תילופ הצמוח ףסות םילטונה םישנא
.םתורגבב רתוי הריהמ תילכש תורדרדיהמ לובסל םילולע (ןוזממ הלודג
תומרש ,ןיאטסיצומוה תקרפמ תילופ הצמוחש ןוויכ ,עיתפמ הז אצממ
.ץבשורמייהצלא תלחמל תורושק ונממ תוהובג

,ב"הרא וגקישב םישישק 3,700-ב תילכש תורדרדיה ונחב םירקוחה
ןונימה ילעב .םינש 6-ו 3 רחאל הקידבה לע ורזח םה .הלעמו 65 ינב
רועישב תילכש תורדרדיה וארה (עצוממב םויל ג"קמ 742) רתויב הובגה
לע םיקלוחה ולא .(ג"קמ 186) רתויב ךומנה ןונימה תמועל ,לופכמ רתוי
תקסהב הלודג האיגש ןכתיתש ךכ ךרענ אוהש םינעוט ולא םיאצממ
.ונממ תונקסמה

Archives of Neurology


2005 סרמ
םימואתו תילופ הצמוח
תיתועמשמ ךכב הלעמ הניא תילופ הצמוח ףסות תלטונה ןוירהב השא
הלעוה רשא םרוג היה םימואת תדלוהל יוכיסה .םימואת תדילל יוכיס
.חמקב תילופה הצמוחה תומכ רובגית דגנ
ףסותה תעפשה תא וקדב היגברונ University of Bergen-ב םירקוח
ילופיטש עודי .2001דע 1998 םינש ודליש ,תויגברונ םישנ 176,000 לע תדילל יוכיס דאמ הלידגמ (IVF) הנחבמ תיירפה/תיפוג ץוח היירפה
.דחא קוניתמ

Epidemiology


2005 ינוי
םישישקב ןורכיז תרפשמ תילופ הצמוח
...ידנלוה רקחמ


2005 רבמצד
םישישקב ןוסיחה תכרעמ תא תרפשמ תילופ הצמוח
,םישישקב ןוסיחה תכרעמ תא קזחל יושע תילופ הצמוחב רישע טירפת
ואצמ רשא הדנק University of Alberta ירקוח לש םהירבדל תאז
תובקעב תינוסיחה הבוגתב רכינ לודיגל םרג ,תודלוחל ןתינש ,ףסותהש
.(Mitogen) ןגוטימו (T-Cell) T יאת לש םתקולח

ףסות תליטנ לוקשל שיש תוארמ רקחמה תואצות םירקוחה ירבדל
הצמוח ףסות ןתמל םידגנתמה .ליגה םע תכלוהו הלדגה תומכב
רוסחמ לש (הרתסה) ךוסימל םורגי רבדהש םינעוט םישישקל תילופ
.םישישקב B12 ןימטיוב

Journal of Nutritional Biochemistry


2006 ראורבפ
ןוזמב רובגית לע ףידע תילופ הצמוח ףסות
...רקחמ


2006 סרמ
ץבשמ תוומ תיחפמ תילופ הצמוח רובגית
הדנקבו ב"הראב םינגד ירצומב תילופה הצמוחה תומכ רובגית םע
רקוח ירבדל .ץבשמ האצותכ התומתב הריהמ הדירי הלח 1998-ב
CDC ב"הרא הטנלטאב ןתעינמו תולחמה תרקב זכרממ
ךופה רשק םייק (Centers for Disease Control and Prevention)
.םדב ןיאטסיצומוהה תמר תדיריו תילופ הצמוח תכירצ ןיב

Circulation


2006 ינוי
ייא-ןא-יד ןוקית תדדועמ תילופ הצמוח
(DNA) ייא-ןא-ידה תוביצי תא רפשל יושע תילופ הצמוח לש ימוי ףסות
הליג תאז .יטנגה דוקל תורושקה תומיוסמ ןטרס תולחמל ןוכיס ןיטקהלו
1,200 ולביק םיפתתשמה .הינטירב Uni. of Sheffield-ב רקחמ
.(ץלמומכ ג"קמ 200 תמועל) םויב ג"קמ

םיקזנל ןוכיס ריבגמ תילופ 'חב רוסחמש הנורחאל אצמ רחא רקחמ
תולחמ םורגל םילולעש (Precancerous Lesions) םיינטרס-םדק
.תואיר ןטרסו בלבל ןטרס ,סגה יעמה ןטרס ,דש ןטרס םהב ,ןטרס

British Journal of Cancer


2006 ילוי
1-גוס תרכוס ילוחל תילופ הצמוחו B6 ןימטיו
...רקחמ יפל


2006 ילוי
תוקלד התיחפמ תילופ הצמוח
ףסותש וליג הילטיא University of Pisa School of Medicine ירקוח
,(Inflammatory Markers) תוקלד ינמס ןיטקהל יושע ימוי תילופ הצמוח
רתי תנמשהמ םילבוסה לע ךכ ןגהלו ,םינמש םישנא תנייפאמה הייעב
.בל תולחמ ינפמ
וקדבנ ןהב ,וירחאו יוסינה ינפל ,םד תומיגד םיקדבנהמ ולטנ םירקוחה
MCP-1םהב ,תרבגתמ תקלדל םינמס רפסמו ןיאטסיצומוהה תומר
Interleukin-8 (IL-8) ,(Monocyte Chemoattractant Protein-1)
.ג"מ 2.5 תב תימוי הנמ ,םישדוח 3 ךשמב ,ולביק םיקדבנה .CRP-ו

תוקלדה ינמס תמרו 12%-ב ןיאטסיצומוהה תמר הנטק יוסינה םותב
רצק חווטל העפשה קדב יוסינה .6%-ב (ללוכ ללקושמ בושיחב)
.ךורא חווטל העפהה תקידבל המוד יוסינ עצבל רתונ תעכ .דבלב

International Journal of Obesity


2006 טסוגוא
תיגולויבה ותונימז לע עיפשמ תילופה הצמוחה גוס
תילופ הצמוח תפסוה ,הינמרג University of Bonn-מ םירקוח ירבדל
הצמוח תומר רצוי רבדה .דבלב ונממ התכירצ רשאמ רתוי הליעומ ןוזמל
תכרעמ רוניצב םידלומ םימומ תעינמב עייסל יושעו םדב תוהובג תילופ
תומרל שורדה ןמזב בשחתהב ,םויכ .(Neural tube defects) םיבצעה
תוירופה ליגב םישנ ,םימודאה םדה יאתב בצייתהל תילופה הצמוחה
.ןתורבעתה ינפל תועובש 4 ףסותה תליטנב תוליחתמ
ינפל רתויו תועובש 12 ףסותה תליטנב ליחתהל ףידע םירקוחה ירבדל
.םידלומ םימומ לש תיברימ העינמ םשל ןוירהה תליחת

American Journal of Clinical Nutrition


2006 רבוטקוא
תוהמאל קיפסמ וניא תילופ הצמוח ףסות
...-ב רקחמ


2006 רבוטקוא
ןיאטסיצומוה תמר הדירומ תילופ הצמוח
ןיאטסיצומוה תמר דירומ ךומנ ןונימב ימוי תילופ הצמוח ףסות תליטנ
ןוכיס תיחפהל ךכיפל יושעו םמדב ןיאטסיצומוה רתימ םילבוסב
ןאוויט Chung Shan Medical University ירקוח .תילילכ בל תלחמל
.שיא 46 ופתתשה וב רקחמב תאז וליג
'ח לש (ג"קמ 400) ךומנ ןונימב ידש חיכוה ,תועובש 8 ךשמנש ,יוסינה
םילבוסב תיתועמשמ ןיאטסיצומוהה תמר תא תיחפהל ידכ תילופ
התלגתה אל ,בלה ילוח לע וז הביטמ העפשהש ןייצל שי .בל תלחממ
.תילמרונ ןיאטסיצומוה תמר ילעבב

Nutrition Research


2006 רבמבונ
בל-תלחמ תעינמב תעייסמ תילופ הצמוח
ב"הרא Wolfson Inst. of Preventive Medicine-ב גולוידרק ירבדל
בל תלחמל ןוכיסב םישנא דדועל ידכ עדימ יד רבטצה
.תילופ הצמוח תכירצ ריבגהל
הצמוח ןיב רשק וקדבש םירקחמ רפסמ חותינ תובקעב האב וז ותזרכה
ןיאטסיצומוהה תמר םהב םירקמב יכ םהמ הלוע .ןיאטסיצומוהו תילופ
יכ חכוהש רחאמו תיתועמשמ בל תלחמל ןוכיסה תחפה הכומנ התיה
תליטנ תא רבדה קידצמ ,ןיאטסיצומוהה תמר תא הניטקמ תילופ הצמוח
.ףסותה

British Medical Journal


2006 רבמבונ
סגה יעמה ןטרסל ןוכיסו תילופ הצמוח טועימ
McGill Uni. Health Centre-Montreal Child. Hosp.-ב רקחמ
ןוכיס לידגהל הלולע תילופ הצמוח הלד הטאידש אצמ ,םירבכעב הדנק
ידבש רקחמ לש ויאצממ תא םירתוס ולא םיאצממ .סגה יעמה ןטרסל
.תוכופה תונקסמל עיגהש םדוק

Cancer Research


2006 רבמצד
ץבשו בל-תלחמ תענומ הניא תילופ הצמוח
םע םישנאב ץבשלובל תלחמל ןוכיס ןיטקמ וניא תילופ הצמוח ףסות
םייאקירמא םירקוח לש םהיאצמ םה ולא .בל תויעב לש הירוטסיה
.סנאילרוא-וינ Tulane University School of Public Health-מ
בלל ןוכיס רתי תניחבמ תילופ הצמוח ףסותב תלעות לכ ןיא םתעדל
קספנ ךכב .םימדוק םירקחמ יאצממל דוגינב תאז לכ .ץבש תעינמ וא
.םדב ןיאטסיצומוהה תמר לע העפשה ןיא תילופ הצמוחל יכ השעמל

Journal of the American Medical Association


2007 ראוני
םישישקב הרכה תרפשמ תילופ הצמוח
...םירקוח ירבדל


2007 ראוני
B12 ןימטיו תמרב היולת תילופה הצמוחה תעפשה
קיזהל םג ךא ,ליעוהל היושע םישישקב תילופ הצמוח לש ןונימ תלדגה
.B12 ןימטיו לש הכירצה תמרב יולת לכהו
בולישש אצמנ ב"הרא University's Jean Mayer ירקוח לש םהירבדל
הימנאל םהב םרוג B12 ןימטיו לש הכומנ המר םע תילופ הצמוח לש
םישנאב תילופ הצמוח לש הובג ןונימ ,ינש דצמ .םייביטינגוק םייוקילו
.תויביטינגוק תויעב ינפמ םהילע ןגמ ,הניקת B12 ןימטיו תמר ילעב
םינגדב תילופ הצמוח רובגית יבגל תובושח תוכלשה שי ולא םיאצממל
.לבת יבחרב

American Journal of Clinical Nutrition


2007 ראוני
תוקוניתב העוסש הפשו תילופ הצמוח
...רקחמ


2007 ראוני
םישישקב העימש ןדבוא תענומ תילופ הצמוח
העימש ןדבוא עונמל יושע ,םישישק םילטונ ותוא ,תילופ הצמוח ףסות
ירבדל תאז ,םישנבו םירבגב (Age-Related Hearing Loss) ליגה םע
.University Hospital Maastricht-ב םיידנלוה םירקוח
רועיש הניגפה ימוי סיסב לע תילופ הצמוח ג"קמ 800 הלביקש הצובק
,ליגה םע םירדתה לש ךומנה םוחתב העימש ןדבוא לש רתוי ךומנ
.ףסות לכ הלביק אלש תרוקיב תצובק תמועל
(2KHz דע 500Hz) םיכומנ םילילצל העימשה ףסב הדירי הלח יוסינב
:תילופ 'ח ףסות הלביקש הצובקב רשאמ הנטק התיה וז הדירי ךא
םירקוחה ירבדל .תרוקיבה תצובקב 1dB תמועל (dB = לביצד) 1.7dB
םרוגה תא הווהמה ,ןיאטסיצומוהה תמר תא הדירוה תילופה הצמוחה
.ליגה םע העימשב הדיריל רישיה

Annals of Internal Medicine


2007 ראוני
רמייהצלאל תחפומ ןוכיסו תילופ הצמוח
היושע ,םיפסותמ וא ןוזממ םא ןיב ,תילופ הצמוח לש תרבגומ הכירצ
.תיצחמ ידכב רמייהצלא תלחמל ןוכיס ןיטקהל
קרוי-וינ Columbia University Medical Center-ב ךרענש רקחמה
ולטנש 75.8 עצמומ ליג ינב םישנא לש םיטירפת 965 חתינ ב"הרא
.םינש 6 ךשמב ,תילופ הצמוח ףסות
רשק ןיא דבלב םיפסותמ וא דבלב ןוזמהמ תילופ הצמוחלש ררבתה
.הביטמ העפשה לעב אוה םהינש בוליש .הלחמל ןוכיסה תתחפהל
םדב ןיאטסיצומוהה תמר תתחפהל וז העפשה םיסחיימ םירקוחה
ןכלו הז רקחמ תונקסמ םירתוס םירחא םירקחמ יאצממ .םיקדבנה
.קוספ ףוס לאכ םהילא סחייתהל ןיא

Archives of Neurology


2007 יאמ
B12 ןימטיו לולכל תילופ הצמוח ףסות לע
רוסחמ תעפשה וקדב רשא הדנק University of Toronto-ב םירקוח
,תילופ הצמוחב םינגד רובגית יכ ואצמ םידלומ םימומ לע B12 ןימטיוב
תיבצעה הלעתב םידלומ םימומל ןוכיסה תא ןיטקהל הדעונ רשא
.B12 ןימטיו םג לולכל בייח ,(Neural Tube Defects)
םישנ 422-ו תיגולוריונה הייעבהמ ועגפנש םישנ 89 ופתתשה רקחמב
20-ה עובשבו 15-ה עובשב B12 ןימטיו תמר הקדבנ ןהב הייעבה אלל
.ןנוירהל

Epidemiology


2007 יאמ
ץבשל ןוכיס הניטקמ תילופ הצמוח
...ירקוח


2007 ינוי
סגה יעמב לודיגל ןוכיס הלידגמ תילופ הצמוח
םיריפש םילודיג תורצוויהל ןוכיס הניטקמ הניא תילופ הצמוח תליטנ
רפסמב תוקלל ןוכיס לידגהל הלולעו (Adenoma) המונדא/סגה יעמב
.םילודיג לש םיגוס
םימדוק םירקחמ ,הינטירב Dartmouth Medical School ירקוח ירבדל
ףא לולע הז ףסותו םיעטמ ולא םילודיג תענומ תילופ הצמוח יכ ואצמש
דע ךשמב תלטינה תילופ 'ח .םימייק םילודיג לש םבצמ תא רימחהל
םישנאב סגה יעמב המונדא תורצוויהל ןוכיס הניטקמ הניא םינש 6
.רבעב המוד לודיג רסוה םהב

JAMA


2007 ילוי
דבכל םיקזנ התיחפמ תילופ הצמוח
לד טירפת יכ ואצמ ב"הרא National Cancer Institute, NIH ירקוח
.(Liver Cancer) דבכv ןטרסל ןוכיס לידגהל לולע תילופ הצמוחב
לש המוניצרקו דבכבל קזנ דגנ לעופ תילופ הצמוח ףסות יכ ררבתה
.(Hepatocellular Carcinoma) דבכה
יאשונ ואצמנש םילפוטמ 412 ופתתשה ,2002 דע ךשמנש ,רקחמב
הקדבנ תילופה הצמוחה תמרו (Hepatitis B) דבכ תקלד לש ןגיטנא
הכומנל ההובג תילופ הצמוח תמר ילעב ויב האוושהב .םישדוח 6 ידמ
.דבכה ןטרסל ןוכיסל 67% ןב ןוטיק אצמנ

Prevention & Cancer Epidemiology, Biomarkers


2007 ילוי
תילופ הצמוח ףסות תבוגת רפשמ C ןימטיו
ףסותש אצמ היגלב Katholieke Universiteit Leuven-ב רקחמ
ךכב רפשלו תילופה הצמוחה תורזגנ תגיפס תא לידגהל יושע C ןימטיו
.םדב תילופה הצמוחה תמר תא
תיתועמשמ התלע םדב תילופה הצמוחה תמר יכ םיחוודמ םירקוחה
ףסותל תודוה ,תועש 6 ךשמב ךכ הרתונו הכירצה רחאל תוקד 30
הכרצש תרוקיבה תצובקב דבלב תועש 4-ל האוושהב תאז ,C ןימטיו
.C ןימטיו ףסות אלל תילופ הצמוח

European Journal of Clinical Nutrition


2007 טסוגוא
דש ןטרסל ןוכיס הניטקמ תילופ הצמוח
...ירבדל


2007 רבוטקוא
ןסרא תומר התיחפמ תילופ הצמוח
ב"הרא Columbia Uni. Mailman School of Public Health ירקוח
ולא םדב ןסראה תומר תא ןיטקהל יושע תילופ הצמוח ףסות יכ וליג
.הייתש-ימב וילא ופשחנש
תעפשהב ,הדרי ןסראה תמרש אצמנ ,שיא 130 ופתתשה וב ,רקחמב
ג"קמ 140 היה ימויה ןונימה .םיזוחא 50 דע 15-ב ,תילופה הצמוחה
המר האצמנ ותליחתב .תועובש 12 ךשמנ רקחמה .(ובצלפ וא)
.םיפתתשמה לש םמדב תילופ הצמוח לש הכומנ

American Journal of Clinical Nutrition


2007 רבוטקוא
סגה יעמה ןטרס ינפמ תילופ הצמוח תנגה קזחמ B2 ןימטיו
תילופ הצמוח קפסמש הנגהה תא קזחל היושע B2 ןימטיו ףסות תליטנ
.סגה יעמב םיפילופ ילעב םישנאב תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרס ינפמ
הבוגתה תא הריבגמ B הצובקמ ולא םינימטיו ינש לש תינמז וב הכירצ
ךא ,סגה יעמב םיפילופמ םילבוסה םישנאב ךומנ ןונימב תילופ הצמוחל
.םיאירב םישנא לע העיפשמ הניא
םישנא 98 ופתתשה ,הינטירב University of Sheffield-ב רקחמב
.יעמב םיפילופ ילעב 106-ו םיאירב

Prevention & Cancer Epidemiology, Biomarkers


2007 רבמצד
ןוירה ינפל םיינויח B ינימיטיו
הכומנ המרמ התורבעתה ינפל הלבסש םא יכ אצמ םישבכב רקחמ
רתוי םינמש םירכז םיאצאצ תלעב היהית B הצובקמ םינימטיו לש
.םד-ץחל רתיב תוקלל ןוכיס רתי ילעבו םתורגבב
ךילשהל ןתינ יכ םיכירעמ הינטירב University of Nottingham ירקוח
הדילה ינפל תוחתפתהה םהינשבש ןוויכ ,םדאה-ינב לע םישבכהמ
.המוד הירחאו
.ןינויתמ ונימאה תצמוחבו תילופ הצמוחב ,B12 ןימטיוב רוסחמב רבודמ
יתשרותה רמוחב םייונישל םורגל םילולע ולא םירוסחמ םירקוחה תעדל
.םחרב ותשרשה ינפלש בלשב רבועב (DNA)

Proceedings of the National Academy of Sciences


2007 רבמצד
םירבגב ןואכיד ינימסת הניטקמ תילופ הצמוח
...רקחמ


2007 רבמצד
B12 ןימטיוב רוסחמ תעפשה הרימחמ תילופ הצמוח רתי
ופתתשה וב רקחמב ,ב"הרא סטסו'צסמ Tufts University ירקוח
תא ערהל לולע תילופ הצמוח לש רתי ןונימש וליג ,שיא 10,000-מ רתוי
.B12 ןימטיוב רוסחמה תעפשה
הצמוחהו ןיאטסיצומוהה לש םהיתומרב לודיגב האטבתה הרמחהה
םה םימרוגה .םדב (Methylmalonic Acid/MMA) תינולמ-ליתמה
לש ההובג המר יכ םיפיסומ םירקוחה .B12 ןימטיו םיליכמה םימיזנא
.תואירבל םיליעומ B12 ןימטיו לש תילמרונ המרו תילופ הצמוח

Proceedings of the National Academy of Sciences

...2 תושדח - תילופ הצמוח ואר