2 תושדח - B9 ןימטיו/תילופ הצמוח
Folic acid/Vitamin B9 - News 2


םירבגב העימש ןדבוא תעינמ
סגה יעמה ןטרסו תילופ 'ח
תודירש תרפשמ ןוירהב תילופ 'ח
הייעב הניא רתי תכירצ
תרכוס ילוח בלל תילופ 'ח
המתסאו ןוירה תילופ 'ח
ןטרסל ןוכיסו תילופ 'ח רתי
(1) ןטרסו B12 'טיו תילופ 'ח
(2) ןטרסו B12 'טיו תילופ 'ח
םיאצאצב בל תויעבו תילופ 'ח
ןואכיד דגנ תילופ הצמוח
בלבלה ןטרסמ הניגמ תילופ 'ח
דולייב המתסאו ןוירהב תילופ 'ח
תויביטקארפיהו תילופ 'ח טועימ
יבבל ןוכיסו B6 'טיוו תילופ 'וח
תוצרב םד-ילכ דוקפיתו תילופ 'ח
המישנ רצוקו המתסא תילופ 'ח
הייפא ןמזב תלדלדימ תילופ 'ח
העימש ןדבוא ץיאמ רוסחמ
ןואכידל ןוכיס לידגמ רוסחמ
בלל תילופ 'חב תלעותב קפס
רמייהצלא םיטיאמ B ינימטיו
תוששחל סיסב ןיא
ןיאטסיצומוהו תילופ 'חב רובגית
הינמרגב תילופ הצמוחב קוזיח
סגה יעמה ןטרסו תילופ 'ח
יעמה תואירבו תילופ 'ח
יעמה ןטרס דגנ תילופ 'ח
תושישק םינכסמ םיפסות
תופש ירושיכו תילופ 'ח
ץבשל ןוכיס הניטקמ תילופ .ח
תמדקומ הדילל ןוכיס תילופ .ח
ןוירה יכוביס תמצמצמ תילופ .ח
םישישקב היצנמידו תילופ .ח טועימ
םינשעמב ץבשל ןוכיסו תילופ .ח
רתוי אירב ערזו תילופ .ח
בלל םיליעומ םניא B ינימטיו
םישישקל B12-ו תילופ .ח
תילופ .חב םייונישו היצנמיד
סגה יעמה לע הניגמ תילופ .ח
םייביטנגוק םייוקילו B .טיו טועימ
ךוראה חווטל תילופ .ח רובגית
ןטרסמ 65 ינב לע םיניגמ B .טיו
קוניתה תמישנו ןוירהב תילופ .ח
תילופ הצמוחב תויטרוט רובגית
םישנב ןורוויע םיענומ B ינימטיו
תינומרע ןטרסו תילופ הצמוח
קאילצ ילוחל B ינימטיו
קוניתה לקשמל תילופ הצמוח
סגה יעמה ןטרס תילופ .ח
תונרגימ לע הלקהל B ינימטיו
המתסא דגנ תילופ .ח
קוניתה בל תואירבו תילופ .ח
תילופ .ח ידי-לע ןטרסמ ששח
סגה יעמה ןטרסו תילופ .ח
העימשה רשוכב עגופ רוסחמ
סגה יעמה ןטרס תרזחו תילופ 'ח
םד-ץחלו הובג ןונימב תילופ 'ח
יקרוע דוקפית תרפשמ תילופ 'ח
תינומרעה ןטרסו תילופ 'ח
קוניתה תוגהנתה רופיש


...תילופ הצמוח ואר
...1 תושדח - תילופ הצמוח ואר

2008 ראוני
ץבשל ןוכיס םיניטקמ דועו תילופ הצמוח
הכירצ ןאוייט ייפייט National Taiwan University ירקוח לש םהירבדל
ןיטקהל ידכ .ימכסיא ץבשל ןוכיס רתיל הרושק תילופ הצמוח לש הדורי
הנוזת ירמוחו B2 ןימטיו ,תילופ הצמוחב הנוזתה תא רבגתל שי הז ןוכיס
.ןגלשא ומכ ,םירחא םיילרנימ
ינב םישנא 1,700-מ הלעמל לש הנוזתה ילגרה יבגל עדימ ופסא םירקוחה
עגונה לודג רקחמב ופתתשה רשאו ץבשמ ולבס אל םלועמש ,40-מ רתוי
.םיירלוקסו-וידרק םינוכיסל
.ימכסיא ץבש לש םירקמ 132 וערא ,םינש 10.6 ךשמנש ,רקחמה ךלהמב

Stroke


2008 ראוני
תמדקומ הדילל ןוכיס הניטקמ תילופ הצמוח
ןתסינכ ינפל הנש ךשמב תוחפל תילופ הצמוח ףסות תולטונ רשא םישנ
.70% דע רועישב תמדקומ הדילל ןוכיס ךכב ןיטקהל תויושע ןוירהל

ססקט ןוטסבלג University of Texas Medical Branch-ב רקחמב
.םישנ 38,033 ופתתשה ב"הרא

28th Annual Society for Maternal-Fetal Medicine meeting


2008 ראורבפ
ןוירה יכוביס תמצמצמ תילופ הצמוח
ןוכיס םצמצל היושע תילופ הצמוח ליכמ רשא ןימטיו-יטלומ ףסות תליטנ
ופתתשה וב ,הדנק University of Ottawa-ב רקחמב .ןוירה תלערל
ןוירה תלערל ןוכיס הניטקה ףסותה תליטנ יכ אצמנ ,ןוירהב םישנ 2,951
.63%-ב

American Journal of Obstetrics and Gynecology


2008 ראורבפ
םישישקב היצנמידל ןוכיס לידגמ תילופ הצמוח טועימ
רקחמב .3.5 יפ היצנמידל ןוכיס לידגהל לולע תילופ הצמוחב רוסחמ
ךשמנש ,הינטירב ןודנול Chonnam National University Hospital-ב
תומר םהב ולא ברקב דחוימב הפירח הייעבהש אצמנ ,םינש 2.4-מ רתוי
םע הלדג ןיאטסיצומוהה תמרו תודרוי B12 ןימטיוו תילופה הצמוחה
.ןמזה
היצנמידמ ולבס אל רשא ,73 עצוממ ליג ינב ,שיא 518 ורטינ םירקוחה
,ןיאטסיצומוה לש ההובג המר האצמנ םהמ 20%-ב .רקחמה תליחתב
טועיממ ולבס 3.5%-ו B12 ןימטיו לש הכומנ המר האצמנ םהמ 17%-ב
.תילופ הצמוח
םהמ 34 ,היצנמידמ םילבוס םיפתתשמהמ 45 יכ אצמנ רקחמה םויסב
.תורחא היצנמיד תויעבמ ולבס 4-ו רמייהצלא תלחמב וקל

Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry


2008 ראורבפ
םינשעמב ץבשל ןוכיס הניטקמ תילופ הצמוח
ןוכיס ןיטקהל םייושע תילופ הצמוח תתכירצ םילידגמה םינשעמ םירבג
הידבש םלוהקוטש Karolinska Institutet-ב רקחמב .20%-ב ץבשל
עדימ םהיבגל ופסא םירקוחה .69 דע 50 ינב םינשעמ 26,556 קלח ולטנ
.םינולאש תרזעב ,B הצובקמ םינימטיו תכירצ לע
םטוא/ץבש לש לש םירקמ 3,281 וערא ,םינש 13 ךשמנש ,רקחמה ךשמב
רתוי ההובג המר התייה םמדבש םירבגה .(Cerebral Infarction) יחומ
.הכומנה המרה ילעב תמועל ,ץבשמ תוחפ 20%-ב ולבס תילופ הצמוח לש

American Journal of Epidemiology


2008 סרמ
רתוי אירב ערזו תילופ הצמוח
...םייק


2008 יאמ
בלל םיליעומ םניא B ינימטיו
הצמוח יפסות יכ וליג ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School ירקוח
,תירלוקסו-וידרקה תואירבה לע םיעיפשמ םניא B12 'טיוו B6 'טיו ,תילופ
.ןיאטסיצומוהה תמר תדרוה תורמל
הלעמל תונב םישנ 5,442 ופתתשה ,רחא לודג רקחממ רזגנש ,רקחמב
ןוכיס רתימ ולבסש וא תירלוקסו-וידרק הלחממ רבעב ולבס ןלוכ .40-מ
.ןושיע וא תרכוס ,לורטסלוכ רתי ,םד-ץחל רתי ומכ ,םימרוג בקע ךכל

JAMA


2008 טסוגוא
םישישק רובע םיליעי B12 ןימטיוו תילופ הצמוח
תא רפשמ B12 ןימטיו לש ךומנ ןונימו תילופ הצמוחב רשעומ רשא םחל
.םישישקב B ינימטיו לש סוטטסה
רשא ,דנלוה ןגנינגוו Top Institute of Food and Nutrition-ב רקחמב
רקחמה םותב .75 דע 50 ינב ,םישישק 142 ופתתשה ,תועובש 12 ךשמנ
תילופה הצמוחה תמרב םיזוחא 49 דע 45 ןב לודיג םירקוחה ודדמ
תמרב תילובג הדירי האצמנ ףסונב .םיפתתשמה לש םמדב B12 ןימטיוו
13% לע םג חווד .ספאל םיזוחא הנומשמ ,םיפתתשמה ברקב B12 ןימטיו
.ןיאטסיצומוהה תמרב הדיר

American Journal of Clinical Nutrition


2008 טסוגוא
ןיאטסיצומוהו תילופ הצמוחב םייונישל הרושק היצנמיד
היילעו תילופה הצמוחה תמרב הדיריל הרושק היצנמיד לש התוצרפתה
ירקוח לש םהירבדל תאז ,ןיאטסיצומוהו B12 ןימטיו לש םתמרב
.האירוק ואיגנווק University Medical School

הצמוחה לש התמרב םייונישה תאו סיסבה תמר תא ןה ונחב םירקוחה
625-ב היצנמיד ץורפ יוזיחל יעצמאכ ןיאטסיצומוהו B12 ןימטיו ,תילופה
ורטונ ןהמ 518 .רקחמה תישארב הייעבהמ ולבס אלש םישישק םילפוטמ
.(8.7%) שיא 518 היצנמידב וקל םכותמ ,םינש 2.4 ךשמב

Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry


2008 רבמטפס
ייא.ןא.יד יקזנמ סגה יעמה לע הניגמ תילופ הצמוח
הצמוח יכ וחיכוה הינטירב ןידרבא Rowett Research Institute ירקוח
.סגה יעמה ןטרס תורצוויהב דיקפת ילעב םינובלח לע העיפשמ תילופ
םע דחי (Biomarkers) םייגולויב םינמסב שומיש םירקוחה ירבדל
ייוניש ירוחאמ דמועה ןונגנמה תא םיריבסמ (Proteomics) הקימואטורפ
סגה יעמה יאתב ,תילופ הצמוח טועימ בקע םימרגנה (DNA) ייא.ןא.יד
.םדא-ינבב

Journal of Proteome Research


2008 רבמטפס
םייביטנגוק םייוקילל םימרוג B ינימטיו טועימ
יכ וליג ,םירבכעב רקחמב ,ב"הרא סטסו'צסמ Tufts University ירקוח
יביטנגוק דוקפיתל םורגל לולע B הצובקמ םינימטיו םירסח וב טירפת
.הדימלה תלוכי תא תיתועמשמ ןיטקהלו יוקל
רוציקל םימרוגה B6 ןימטיוו B12 ןימטיו ,תילופ הצמוחב רוסחמב רבודמ
רשא םיירלוקסו םייוניש ,םתופיפצ תנטקהלו חומב םדה ימינ לש םכרוא
.יוקל יביטנגוק דוקפיתל םורגל םילולע
האוושהב 7 יפ ההובגה ןיאטסיצומוה תמר וחתיפ יוסינב םירבכעה
.הרקבה תצובק ירבכעל

Proceedings of the National Academy of Sciences


2008 רבמטפס
קפסב ךוראה חווטל תילופ הצמוח רובגית תעפשה
וב ב"הרא Boston University School of Medicine-ב ךרענש רקחמ
םינגד ילכאמ רובגית ב"הראב גהנוה זאמ יכ הליג שיא 3,000-כ ופתתשה
תוכלשהה .םיקדבנה לש םמדב (עצוממה) וזוכיר לפכוה תילופ הצמוחב
תא ןיבהל ךירצמ הז רבד ךא ,תורורב ןניא ךכל תויגולויזיפהו תוימיכויבה
.םדב תילופ הצמוחל תינורכ הפישח לש העפשהה

American Journal of Clinical Nutrition


2008 רבמבונ
ןטרסמ 65 ינב לע םיניגמ B ינימטיו
...ימוי ףסות


2008 רבמצד
קוניתב הדבכ המישנו ןוירהב םדקומ תילופ הצמוח
םינושארה םישדוחה 3 ךשמב תילופ הצמוח ףסות תלטונה דיתעל םא
בקע הקונית לש וזופשיאב ךרוצל ןוכיס ךכב לידגהל הלולע ןוירהל
.המישנה יכרדב םימוהיז
היגברונ Norwegian Institute of Public Health-מ םירקוח ירבדל
המישנה יכרדב םימוהיזב לודיגב ,המישנ יישקב 6% ןב לודיגב רבודמ
ךשמנש ,רקחמב .ךכ לשב םיזופשיאב 27% ןב לודיגבו 9%-ב תונותחתה
.םישדוח 18 דע ינב םידלי 32,077 ופתתשה ,2005 דע 200 תנשמ

Archives of Diseases in Childhood


2009 ראוני
תילופ הצמוחב תויטרוט רובגית
(CDC) ב"הראב תולחמ תרקבל זכרמהמ םירקוח לש םהירבדל
חמק לש ורובגית (Centers for Disease Control and Prevention)
תרשעהל בוט רוקמ הווהמ הייטרוט ינגוט רוצייל תילופ הצמוחב סרית
תויעב רפסמל ןוכיס רתיב םינותנה ,וקיסכמ ידילי םיאקירמא לש םנוזמ
.םידלומ םימגפו חומ
תומכב תילופ הצמוח תוכרוצ 21% קר ב"הראב תוינפסיהה םישנה ןיבמ
.תונבלה םישנה ןיבמ 40% תמועל ,תצלמומה

American Journal of Clinical Nutrition


2009 ראורבפ
םישנב ןורוויע םיענומ B ינימטיו
בוליש יכ ןליג ,ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School-ב םירקוח
ןוכיס ןיטקהל יושע דחי B12 ןימטיוו B6 ןימטיו ,תילופ הצמוח לש
.34%-ב ליגב היולתה תירלוקאמ תונוונתהל
בל תלחממ תולבוסה הלעמו 40 תונב ,םישנ 5,442 ופתתשה רקחמב
תונוונתהמ ולבס אל ןכותמ 96% .הלחמל ןוכיס ימרוג 3-מ תוחפל וא
.רקחמה תליחתב תירלוקאמ
ג"מ 1-ו B6 ןימטיו ג"מ 50 ,תילופ הצמוח ג"מ 2.5 לש בוליש ןתינ םישנל
םירקמ 137 ולגתה ,םינש 7.3 ךשמנש ,רקחמה ךשמב .B12 ןימטיו
.הלחמה לש םישדח
.34%-ב הלחמל ןוכיס ןיטקמ ולא םינימטיו בולישש איה םירקוחה תנקסמ
.םייתנש רחאל הלחה םיפסותה תליטנ תעפשה תליחת

Archives in Internal Medicine


2009 סרמ
תינומרע ןטרסו תילופ הצמוח ןיב רשק ינפמ ששח
לש תימוי הליטנ יכ וליג ב"הרא Uni. of Southern California ירקוח
תינומרע ןטרסל ןוכיס ליפכהל הלולע ,ג"מ 1 ןונימב ,תילופ הצמוח ףסות
.םירבגב
תילופ הצמוח לש ההובג המרש םג אצמנ ,שיא 643 ופתתשה וב ,רקחמב
10 םותב יכ ררבתה .הז ןטרס ינפמ הנגהל הרושק רקחמה תליחתב םדב
3.3% תמועל 9.7% ותוא םילטונה ברקב ןוכיסה היה ףסותה תליטנל םינש
.ובצלפה תצובק ינבב

Journal of the National Cancer Institute


2009 סרמ
קאילצ ילוחל B ינימטיוב תלעותה
וליג דנלוה םדרטסמא VU University Medical Center-מ םירקוח
B12 ןימטיוו תילופ הצמוח ,B6 ןימטיו) B ינימטיו לש תימוי הליטנ יכ
.קאילצ תלחמב םילוחה לש םמדב ןיאטסיצומוהה תומר תא התיחפמ
,םיאירב שיא 50-ו קאילאצ תלחממ םילבוסה שיא 51 ופתתשה רקחמב
.הרקבכ

World Journal of Gastroenterology


2009 לירפא
קוניתה לקשמ דודיעל תורבעתה ינפל תילופ הצמוח
ולקשמ תא לידגהל היושע תורבעתהה ינפל תילופ הצמוח ףסות תליטנ
הדילב דורי לקשמל ןוכיס םג ןיטקמ רבדה .םרג 60-מ רתויב דולייה לש
.60%-ב וליג יפכמ ןטק קוניתלו 57%-ב
שי םתוא ,םויב ג"קמ 400 אוה תוירופה ליגב םישנל ץלמומה ןונימה
.ןוירהל הסינכה ינפל דוע תחקל ליחתהל

British Journal of Nutrition


2009 לירפא
?סגה יעמה ןטרסל תמרוג תילופ הצמוח
ירקמ רועיש הלי'צ וגאיטנס University of Chile ירקוח לש םהירבדל
םינגד ירצומ רובגית תבוח םש גהנוה זאמ לדג הלי'צב סגה יעמה ןטרס
100 לכל ג"קמ 220 וניה וז ץראב ןימטיוה תפסוה רועיש .תילופ הצמוחב
.חמק םרג
לדג אוה 79 דע 65 ינבבו 162%-ב לדג ,64 דע 45 ינבב ,ןטרסל ןוכיסה
הצמוחה לש תיעבט אלה הרוצב ךכל םשאה תא םילותה םנשי .190%-ב
תילופה הצמוחה לש תיעבט אלה הרוצב ךכל םשאה תא םילותה םנשי
הז ןימטיו וב הרוצה תמועל ,ןוזמה רובגיתל תשמשמה (Folic acid)
.(Folate) עבטב עיפומ

Hepatology & The European Journal of Gastroenterology


2009 לירפא
תונרגימ לע הלקהל B ינימטיו
,םתורידת תא םצמצל םייושע תילופ הצמוחו B12 'טיו ,B6 'טיו יפסות
םירקוח ירבדל תאז ,תונרגימ תומרוג ןהל תולבגמה תאו םתרמוח תא
.הילרטסוא ןייבזירב Griffith University-מ
ולביקש ,(Aura) הליה םע הנרגיממ םילבוסה שיא 52 ופתתשה רקחמב
,B12 ןימטיו ג"מ 400-ו B6 ןימטיו ג"מ 25 ,תילופ הצמוח ג"מ 2 יארקאב
.םישדוח 6 ךשמב
האוושהב 39%-ב םינייסנב ןיאטסיצומוהה תמר תא ודירוה ולא םיפסות
6 רחאל ,תיצחמב םהב הנטק תונרגימה תוחיכשו רקחמה תליחתל
.םישדוח

Pharmacogenetics and Genomics


2009 יאמ
המתסאל ןוכיס התיחפמ תילופ הצמוח
םיחוודמ ב"הרא רומיטלוב Johns Hopkins Children's Center ירקוח
םהירבדל .המתסאל םדב תילופה הצמוחה לש התמר ןיב רשק אצמנ יכ
שמשל היושע תילופ הצמוחש ךכל הרורב היצקידניא םיווהמ םיאצממה
הז ןימטיו יכו םינגרלאל תינוסיחה הבוגתה תרדסהל שמשל היושע תילופ
.המתסאו תויגרלא לש םינימסת םצמצל יושע
85 דע םייתנש ינב שיא 8,000-מ רתוי לש םהיקית תא ודמל םירקוחה
רועישב ןוכיס רתיל הרושק תילופ הצמוח לש הכומנה המרה יכ ואצמו
.םיקדבנב האצמנש רתויב ההובגה המרל האוושהב ,תחנגל 40%

Clinical Immunology & Allergy


2009 יאמ
קוניתה לש וביל תואירב תא תרפשמ תילופ הצמוח
תנטקה םשל ,םינגד ירצומב ורובגית ידי-לע תילופ הצמוח תכירצ תרבגה
םידלומ םירומח בל ימגפל ןוכיס םצמצל םג היושע ,םייגולוריונ םינוכיס
.6%-ב
יבגל עדימ ופסא הדנק תואירטנומ McGill University-ב םירקוח
2,083 ולגתה םהמ ,קביווקב 2005-ל 1990 ןיב ודלונש תוטועפ 1,324,440
.םידלומ םייבבל הדיל ימגפמ םילבוסכ

British Medical Journal


2009 ינוי
תילופ הצמוח ידי-לע ןטרס תמירגמ ששח
םיריבגמ תודלוחב ךרענ רשא הדנק Uni. of Toronto-ב רקחמ יאצממ
םירקוחה .סגה יעמה ןטרסל םורגל הלולע תילופ הצמוחש ךכל תוששח
תוילמרונ יתלב תוטולב לש םתכיפה דדועל הלולע תילופ הצמוח יכ וליג
.םיינטרס םילודיגל (Aberrant Crypt Foci/ACF) סגה יעמב
הלדגו תכלוה תוחתפתה וארה תילופ הצמוח יפסותב וטעלוהש תודלוח
.ולביק ןהש ףסותה ןונימל םאתה ,םילודיג לש

Carcinogenesis


2009 ילוי
סגה יעמה ןטרסל ןוכיס תנטקהל הרושק תילופ הצמוח
ןיטקהל היושע (Folate) ןוזמהמ תילופ הצמוח לש התכירצ תלדגה
ירקוח לש םהירבדל תאז ,50%-ל בורקב םישנב סגה יעמה ןטרסל ןוכיס
.האירוק Seoul National University
סגה יעמה ןטרסל ןוכיס הניטקמ ןוזממ תילופ הצמוח לש תיברימ הכירצ
ךכמ םיקיפמ םניא םירבג תאז םע .70%-ב תעבטה-יפ ןטרסלו 66%-ב
ינב ,סגה יעמה ןטרס ילוח םירבגו םישנ 596 ופתתשה רקחמב .תלעות
.םיאירב םישנא 509-ל וושוה רשא ,79 דע 30

European Journal of Clinical Nutrition


2000 סרמ
העימשב עגופ B12 ןימטיוב וא תילופ הצמוחב רוסחמ
...ירקוח


2008 סרמ
תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרס לש ובוש תא ענומ ןיריפסא
תאז השוע הניא תילופ הצמוחו
...םירקוח


2009 ילוי
ןיאטסיצומוהו םד-ץחל הדירומ תילופ הצמוח
...ףסות


2009 רבמטפס
בלה תואירבו יקרוע דוקפית תרפשמ תילופ הצמוח
אצמ הינטירב Norwich University Hospital NHS Trust-ב רקחמ
תואירב רפשל היושע ג"קמ 400 ןונימב תילופ הצמוח ףסות תליטנ יכ
םייפקיהה םדה-ילכ תלחמ לש התוחיכש תא םצמצלו תירלוקסו-וידרק
םדה-ץחל תא רפיש ףסותה .(Peripheral Arterial Disease/PAD)
.תועובש 16 ןב לופיט רחאל ,תיתועמשמ םדה תמירז תאו

British Journal of Surgery


2009 רבמטפס
תינומרעה ןטרסל תמרוג הניא תילופ הצמוח
יפלא תורשע קלח ולטנ וב ,הינטירב University of Bristol-ב ינג רקחמ
הצמוחה לש התמר ןיב רשק ןיא יכ אצמ תינומרעה ןטרס אללו םע םירבג
הצמוח תמר ילעב ויהש םירבג יכ ררבתה .תינומרעה ןטרסו םדב תילופה
ינפמ ,םירחאל תיסחי ,םינגומ ויה רקחמה תליחת תעב ההובג תילופ
.םימדוק םייטירב םירקחמ 8 וקרס םירקוחה .תינומרעה ןטרס

Prevention & Cancer Epidemiology, Biomarkers


2009 רבמטפס
קוניתה תוגהנתה תא תרפשמ תילופ הצמוח
...הצלמהה


2009 רבוטקוא
םירבגב העימש ןדבוא תענומ תילופ הצמוח
...תלדגה


2009 רבוטקוא
סגה יעמה ןטרסו תילופ הצמוח
יכ וליג ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health-ב םירקוח
םמדב ולש הכומנ המר ילעב םישנא ידי-לע תילופ הצמוח ףסות תליטנ
םע םישנא יבגל ןכ אל ךא ,סגה יעמה ןטרסל ןוכיס םהב םצמצל היושע
ולביק ,הנש יצח ךשמנש ,רקחמה יפתתשמ .הניקת תילופ הצמוח תמר
.(המד) ובצלפ וא תילופ הצמוח ג"מ 1 ןב ימוי ףסות

American Journal of Clinical Nutrition


2009 רבוטקוא
תודירש םירפשמ ןוירהב לזרבו תילופ הצמוח
...ירקוח


2009 רבוטקוא
הייעב הניא תילופ הצמוח לש רתי תכירצ
ב"הרא Centers for Disease Control and Prevention ירקוח ירבדל
לש תצלמומה תימויה תומכה לעמ םיכרוצ םיאקירמאהמ 5%-מ תוחפ
םירשעומ תונוזממו םייעבט תורוקממ ןה ,(ג"קמ 1,000) תילופ הצמוח
רשא שיא 8,258-ל םיסחייתמה םינותנ וחתינ םירקוחה .תילופ הצמוחב
.2006-ו 2003 ןיב הכרענש תיצרא ללכ הריקסב ופתתשה
רבע אל דבלב ןוזממ תילופ הצמוח וכרצ רשא םיפתתשמהמ 60% ךותמ
ןב ףסות וכרצ רשא םכותמ 34%-ו תצלמומה תיברימה תומכה תא שיא
.תיברימה תומכה תא דבלב 1% ורבע םויב תוחפ וא ג"קמ 400

American Journal of Clinical Nutrition


2009 רבמבונ
תרכוס ילוחב בלה תואירבל תילופ הצמוח
ךרענש ,גנוק גנוה Chinese University of Hong Kong-ב רקחמ
םדה-ילכב םייוניש גיסהל יושע תילופ הצמוח ףסות יכ הליג ,םירבכעב
.(םדה-ילכ םינפ יופיצ יאת לש) ילתודנא קזנ ונייהד ,תרכוסב םרוקמש
םדאל םינתינה םויב ג"מ 5-ל ךרע הווש היה םירבכעה ולביקש ןונימה
.ג"ק 70 לקשמב

The Journal of Nutritional Biochemistry


2009 רבמבונ
המתסאל ןוכיס לע םיעיפשמ ןוירהה בלשו תילופ הצמוח
...ירקוח


2009 רבמבונ
ןטרסל ןוכיסו תילופ הצמוח רתי
ןתינ אל יכ םיחוודמ Scientific Cooperation Working Group ירקוח
ןכלו ןטרסל לדגומ ןוכיסו תילופ הצמוח לש ההובג הכירצ ןיב רשק לולשל
הנתינ וז תעד תווח .ןוזמ ירצומל ףסוי אוה םא ,ותכירצ תא רטנל שי
.ץייוושו הדנק ,ב"הרא ,יפוריאה דוחיאהמ םיחמומ 60 ופתתשה וב סנכב

ESCO


2009 רבמבונ
ןטרסב םינכסמ B12 ןימטיוו תילופ הצמוח
...הריקס


2009 רבמבונ
םינטרסמ םניא B12 ןימטיוו תילופ הצמוח
יגברונה רקחמה B12 ןימטיוו תילופ הצמוח לש םיפסות ינרצי תנעטל
ןטרסל ןוכיס םילידגמ B12 ןימטיוו תילופ הצמוח יפסות יכ אצמ רשא
,רבעשל םינשעמ ויה רקחמב םיפתתשמה ךותמ 94%-ש ןוויכ ,העטמ
.ןובשחב חקלנ אלש םרוג

2009 רבמצד
םיאצאצב בל תויעב תמצמצמ םאל תילופ הצמוח
...ירקוח


2010 ראוני
ןואכיד דגנ תילופ הצמוח
530 ופתתשה וב ,ןפי ויקוט International Medical Center-ב רקחמ
הניטקמ םדב תילופ הצמוח לש ההובג המרש אצמ ,םישנ 217 םהמ ,שיא
ההובגה המרה האצמנ םמדבש ולא .םישנב אל ךא ,םירבגב ןואכידל ןוכיס
סחיב 50% רועישב ןואכידל תחפומ ןוכיסב ואצמנ תילופ הצמוח לש רתויב
ההובג ןיאטסיצומוה תמר ילעב יכ םג אצמנ .רתויב הכומנה המרה ילעבל
.ןואכידל ןוכיס רתיב ויה

European Journal of Clinical Nutrition


2010 ראורבפ
בלבלה ןטרס ינפמ םישנ לע הניגמ תילופ הצמוח
51,988 ופתתשה וב ,הינטירב National Institutes of Health-ב רקחמ
הצמוח לש תלדגומ הכירצ יכ אצמ ,74 דע 55 ינב םישנ 57,187-ו םירבג
בלבלה ןטרס ינפמ םישנ לע ןגהל היושע (םויב ג"קמ 253.3) תילופ
.םירבגב הז ןטרסל ןוכיסה תלדגהל הרושק ךא ,(Pancreatic Cancer)
.םויב ג"קמ 279.1 וכרצש ולאל האוושהב התשענ הקידבה

American Journal of Clinical Nutrition


2010 סרמ
דולייב המתסאב תנכסמ ןוירהב השאל תילופ הצמוח
...רקחמ


2010 לירפא
תויביטקארפיהל םרוג תילופ הצמוח טועימ
...תוחתפתה


2010 לירפא
ירלוקסו-וידרק ןוכיס םיניטקמ B6 ןימטיוו תילופ הצמוח
לודג רקחממ וחקלנ וינותנש ןפי הקסוא Osaka University-ב רקחמ
ינב ,םישנ 35,611-ו םירבג 23,119 ופתתשה וב ,הנש 14 ךשמנש םדוק
הנוזתמ B6 ןימטיו תילופ הצמוח לש םתכירצ יכ אצמ ,79 דע 40
תירלוקסו-וידרק הלחמ לכמו ץבשמ האצותכ התומתל ןוכיס הניטקמ
.םירבגב בל תקיפס-יאמו םישנב ,תילילכ בל תלחמ ןהב ,תרחא

Stroke


2010 יאמ
תוצרב םד-ילכ דוקפית תרפשמ תילופ הצמוח
ופתתשה וב ,ב"הרא יקוולימ Medical College of Wisconsin-ב רקחמ
לש ןביל דוקפית תא רפשל יושע תילופ הצמוח ףסות יכ אצמ ,םישנ 20
תוריעצ םישנ לש םייטלתאה ןהיעוציב תאו הצירב תוקסועה תויאטרופס
תילופ הצמוח ג"מ 10 ןב ימוי ףסות ולביק רקחמב תופתתשמה .תוצר רשא
.תועובש 4 ךשמב

Clinical Journal of Sport Medicine


2010 יאמ
המישנ רצוקו המתסאל רושק תילופ הצמוחב רוסחמ
ופתתשה וב ,קרמנד Glostrup University Hospital-ב רקחמ יאצממ
רוסחמ יכ םיארמ ,םינש 5 ךשמנ רשאו 60 דע 30 ינב םירגובמ 6,784
דוקפיתל רמולכ ,המישנ רצוקו המתסאל ןוכיס לידגהל לולע תילופ הצמוחב
.תואירה לש יוקל

Allergy


2010 ינוי
הייפא ןמזב תלדלדימ תילופ הצמוח
תלדלדימ םחלל הפסוהש תילופ הצמוח םידנלריא םירקוח לש םהירבדל
ןכלו םחלה גוסל םאתהב ,םיזוחא 32.1 דע 21.9 ןב רועישב הייפאה תעב
,חמק םרג 100-ל ג"קמ 225-ל 120 ןיב אוה ךכל שורדה הפסוהה סחי
היהית םדאל םדאמ הנתשמ םחלה תכירצש ןוויכ .םחלה גוסל םאתהב
דחוימב בושח הז רבוד תילופה הצמוחה תכירצ לע הנוש העפשה ךכל
.םידליו םישנ ידי-לע תילופה הצמוחה תכירצ יבגל

International Journal of Food Science and Technology


2010 ינוי
העימש ןדבוא ץיאמ תילופ הצמוחב רוסחמ
...תומר


2010 רבמטפס
ןואכידל ןוכיס ריבגמ םדב תילופ הצמוח טועימ
הססבתהש הריקסב ,הינטירב National Institute on Aging ירקוח
האצמ ,85 דע 20 ינב םישנא 2,524 ופתתשה וב לודג רקחמ ינותנ לע
דחוימב ,ןואכידל ןוכיסו םדב תילופה הצמוחה לש התמר ןיב ךופה סחי
ההובג תילופ הצמוח תמר םע םישנא ברקב ןוכיסה יכ ררבתה .םישנב
.הכומנ המרה ילעב תמועל תיצחמב ןטק

Psychosomatic Medicine


2010 רבוטקוא
בלל תילופ הצמוחב תלעותה יבגל קפס
הצמוח לש התכירצ הינטירב Uni. of Oxford ירקוח לש םהירבדל
העפשה ןיא ךכל ךא ,םדב ןיאטסיצומוהה תמר תא הניטקמ םנמוא תילופ
וז םתנעט תא םיססבמ םירקוחה .םיירלוקסו-וידרק םיעוריא םוצמיצ לע
וארה רשא ,שיא 37,485 ופתתשה םהב םירקחמ 8 לש םהיאצממ לע
לע תיבויח העפשה התייה אל 25%-ב ןיאטסיצומוהה תמר תנטקהל יכ
.התומת וא ןטרס ,םיירלוקסו-וידרק םיעוריא

Archives of Internal Medicine


2010 רבמטפס
רמייהצלא תלחמ םיטיאמ B ינימטיו
...םהירבדל


2010 רבמבונ
קדצומ וניא תילופ הצמוח ינפמ ששחה
...תליטנ


2010 רבמצד
ןיאטסיצומוהו תילופ הצמוחב רובגית
...ןונימ


2011 לירפא
הינמרגב תילופ הצמוחב ןוזמ קוזיח
עונמל היה ןתינ יכ אצמ הינמרג Saarland University-ב ךרענש רקס
(Neural tube defects) םיבצעה תכרעמ רוניצב םידלומה םימומהמ 85%
לש התליטנ םירקוחה תעדל .תילופ הצמוחב ןוזמ ירצומ רובגית ידי-לע
םניא םיבר תונוירההש ןוויכ יד םהב ןיא ןוירהה ןמזבו ינפל תילופ הצמוח
.שארמ םיננכותמ

Deutsches Aerzteblatt International


2011 יאמ
סגה יעמה ןטרסו תילופ הצמוח ןיב רשק ןיא
וחתינ רשא ב"הרא ריישפמה-וינ Dartmouth Medical School ירקוח
,םינש 3-כ וכשמנש ,םישנו םירבג 2,632 ופתתשה םהב ,םירקחמ 3
תוחתפתהל ןוכיסו תילופ הצמוח ףסות ןיב רשק לכ ןיאש הנקסמל ועיגה
.סגה יעמה ןטרס

International Journal of Cancer


2011 ינוי
סגה יעמה תואירבו תילופ הצמוח
םירבג 258 ופתתשה וב ,ןפי ויקוט Nippon Medical School-ב רקחמ
השורדה תילופ הצמוח תכירצל תילמינימה תומכה יכ אצמ ,םישנ 200-ו
(Adenoma) המונדא/ריפש לודיג לש ותוחתפתה ינפמ סגה יעמה תנגהל
םירקחמ ךורעל רתונ םהירבדל .םדה לזונ רטיל-ילימל םרג-וננ 8 איה
.לעופב ךורצל שי התוא תילופה הצמוחה תומכ יהמ עובקל ידכ םיפסונ

Clinical Nutrition


2011 טסוגוא
סגה יעמה ןטרסל ןוכיס הניטקמ תילופ הצמוח תפסוה
ןוזמ ירצומל התפסוה תובקעב ,תילופה הצמוחה לש התכירצ תלדגה
רקחמב .סגה יעמה ןטרס לש ותוחיכש תא הניטקה ,1998 תנשב ב"הראב
יכ אצמנ ,םינש 9-כ ךשמנ רשא ,71דע 50 ינב שיא 525,488 ופתתשה וב
תחפומ ןוכיסב ויה םמדב ההובג תילופ הצמוח תומר ילעב ויה רשא ולא
.סגה יעמה ןטרסב תוקלל 30% ןב
51 יכ םינייצמ ב"הרא US National Institutes of Health/NIH ירקוח
.םינוש םירועישב ,ןוזמב תילופה הצמוחה תכירצ תא ורבגית תונידמ

American Journal of Clinical Nutrition


2011 רבוטקוא
תוומב תושישק םינכסמ םיפסות
סילופאנימ Uni. of Minnesota School of Public Health-ב רקחמ
תושישק םישנ תולטונ םתוא םיפסותהמ קלחש ךכ-לע חוודמ ב"הרא
.איהש הביס לכמ התומתל ןוכיס ןהב תולידגמ ןתואירב תא רפשל ידכ
ץבא ,םויזנגמ ,תשוחנ ,לזרב ,תילופ הצמוח ,םינימטיו-יטלומב רבודמ
תאז םע .לזרב ףסות ידי-לע םרגנ םלוכמ הובגה ןוכיסה .B6 ןימטיוו
.התומתל ןוכיס ןיטקמ ןדיס ףסות יכ אצמנ

םירבגה לכ יבגל םינוכנ תויהל םילולע ולא םיאצממ םירקוחה ירבדל
ראש תפסות אלל ,ולא םיפסות תליטנ יכ הרעשה םילעמ םה .םישנהו
ןכסמה םרוגה איה ,ןוזמב םיעיפומ םהש יפכ ,םייתנוזתה םיביכרמה
.התומתב

Archives of Internal Medicin


2011 רבוטקוא
תופש ירושיכ תרפשמ תילופ הצמוח
רופיש תניחבמ םג ליעוהל היושע ןוירהה ןמזב תילופ הצמוח ףסות תליטנ
רקחממ םילוע ולא םיאצממ .שולש ליגב הפשב הטילשב בוכיע תעינמו
ופתתשה וב היגברונ Norwegian Institute of Public Health-ב
.םידלי 38,954

JAMA