Folic acid - תילופ הצמוח
(Vitamin B9 ןימטיו)

תילופה הצמוחה ידיקפת
...תילופ הצמוח
.(DNA-ו RNA) ןיערג תוצמוח תזטניסב (םיזנא-וקכ) תרזוע
.םימודא םד-יאת רוצייב תינויח
.הייברו החימצ :םיאת תקולח תחטבאל השורד
.םייעמה דוקפיתל תינויח
.ףוגב היגרנא רוציי ךילהתב השורד
םייחומ םימגפ תורצוויה תענומ איה .ןוירהה ךלהמבו ינפל תינויח
.רבועה לש הרדישה דומעב םידלומ םימגפו םייבצעו  

םימוטפמיסו רוסחמ

תלוכיב ,ףוגב םייאתה םידוקפיתה לכב עגפי תילופ הצמוחב רוסחמ
ןקתל
.הימנא םרגיתו םינושאר ועגפי ,םימודא םד-יאת ומכ ,הובג

.םייעמ תויעב.הפה תויוזב םיקדס.ןושלב םיעצפ
תריצעלו הנוזת-תתל ליבותש הנוזת ירמוח לש היוקל הגיפסו לושליש
.היתפאו השלוח ,הלידגה  
  
רפסמ ןיב ,רצק ןמז ךות וארי תילופ הצמוחב רוסחמ ינימסת
.םישדוח רפסמל תועובש

ונייהד ,ןוזמב וב רוסחממ ,ללכ-ךרדב ,עבונ תילופ הצמוחב רוסחמ
.םיירט תוקרי לש הטעומ הכירצ  
.ליגה םע דרוי תילופה הצמוחה לש הגיפסה רשוכ

תרבגומ תכירצ

םינותנ רשא ולאל דחוימב השורד תילופ הצמוח לש תרבגומ הכירצ
...תינפוג וא תישפנ הקוצמ
.ןיריפסא םיכרוצה ולא
.תותיווע תודגונ תופורת םילטונה ולא
.םילוח םישנא
.םיטסילוהוכלא
.הפב םילטינה העינמ יעצמאב תושמתשמה ולא

תצלמומ הכירצ

איה רבעב .ג"קמ 200 דע 180 איה רגובמל תצלמומה תימויה הכירצה
.הרה השאל ג"קמ 800-ו רגובמל ג"קמ 400 התייה

תמרב הדיריל תכרצנה תילופה הצמוחה תומכ ןיב רישי רשק ונשי
ןכ ומכ .בל-תלחמל ןוכיס םרוג הווהמה ,םדב ןיאטסיצומוהה
.סלפמוק B ןימטיוב םירשעומ םינגד תכירצ רחאל הדירי התפצנ

תורוקמ

.ןיבוס
.ףוע
.תוינטק
.הרועש
.הסיסת ירמש
.הדש-תות
.דרת
.םיאלמ םינגד
.הניבגו בלח
.םילע ,םיקורי תוקרי
.דבכ
.בורכ
.ןומיל
.הטיח יטבנ
.םוח זרוא
.סוגרפסא
.תוננב
.ילוקורב
.רקב רשב
.הנוט גד
.ןומלס גד

!ןוזמהמ תילופה הצמוחה תא ףדנמ ךשוממ לושיב :בל ומיש

...םע בולישב רתוי בוט גפסית תילופ הצמוח
.H ןימטיוו C ןימטיו ,B5 ןימטיו ,B12 ןימטיו ,B ןימטיו סקלפוק

 
תילופ הצמוח םיפיסומ תופסונ תונידמבו הדנקב ,ב"הראב
תכרעמב םידלומ םימגפ לש םתעינמ םשל םינגד ירצומל
.תוקוניתה לש םיבצעה
.םויב ג"קמ 400 הנכורצת ןוירהב םישנש איה םתרטמ

...לש תויעב םע תוקונית תדלוה לש ןוכיסה תא ענמית וז תפסות
.(Spina Bifida) הרדישה דומע תלעת תריגס-יא
.(Anencephaly) הדילמ חומ רדעה
.דולייה חומ לש היוקל תוחתפתה

לש ותדיל אוה ןוירהה ןמזב תילופ הצמוח תליטנל ףסונ ןורתי
.רתוי הובג לקשמב קונית  
ןטרסל ןוכיס הניטקמ תילופ הצמוח לש תקפסמ תומכ תכירצ
.(Cervical C.) םחרה ראווצ ןטרסלו (Uterine Cancer) םחרה  

רתי תכירצ
.רוע תויעבל םורגל הלולע תילופ הצמוח לש רתי תכירצ
תויעבמ תועבונ רשא ןטרס תולחמב םילפוטמ לע הרוסא הכירצה
.םילפוטמב תותיוועל םורגל םג הלולע איה .תוילנומרוה  
וכסמי םיפדועהש איה תילופ הצמוח לש תרבגומ הכירצב ןוכיסה
.םישישקב רקיעב תאז ,B12 ןימטיוב רוסחמ בקע הימנא  
.ךיפה יתלב יבצע קזנל םורגי בר ןמז ךשמב היעבה לש הרותיא יא

עונמל היושע תילופ הצמוח לש התואנ הכירצש םירובס םירקוח
.םיינטרסל םיילמרונ יתלב םיאת תוחתפתה  
רשאמ ,40%-ב ,רתוי בוט ףוגב תגפסנ תיטתניס תילופ הצמוח
.תיעבט תילופ הצמוח  
,םימיוסמ םירקמב ,יושע B12 ןימטיו םע תילופ הצמוחב לופיט
."םייחל בישהל"