הקורי-הלוחכ הצא
Blue-green algae
(Aphanizomenon Flos-aquae - AFA)

היונבו עבטב רתויב יסיסב ןוזמ איה (Microalgae) הצא-ורקימ
תויושע ,ליפורולכ תוליכמה ,הצאה יאת תונפד .םינינפ תשרשכ
.(יחמצ ריר) ,יניטל'ג רמוח

הדיחי תגווסמ איה .םיטרפ 40,000-כ תוצאה תחפשמב
.םייח-ילעב ןהו םיחמצ לש ןה םינייפאמ תלעב ,תיאמצע
תומייקתמ ,רחא ןוזמ רוקמ לכמ רתוי ,תוצאה
רתויב הליעי ךרדב תולצנמו שמש תייגרנא לע
.הזטניסוטופה תא

םינז 998 םכותמ ,םינז 1,000-כ הנומה ,הקורי-הלוחכה הצאה רוקמ
,דחוימב םירוהטו םיקותמ םימ לש םיקומע םימגאב ,םדאל םיליער
.ב"הראב Oregon תנידמב Upper Klamath Lake-ב
קומע רוריקב התוא םישביימ ,הצאה תא םיקנמ ,הפוסיארחאל
.תוינסכל וא תוילבטב שומישל התוא םיניכמו

םניה ,םדאה ידי-לע רישי לוצינל םימיאתמה םידיחיה םינזה
.ןלהל ןודנה ,הקורי-הלוחכה הצאהו הנילוריפסה

ןקנח תולוקלומ לצנל הקורי-הלוחכה הצאה לש התלוכי
תוליכמה תובוכרתו ןובלח רוציי םשל ,ריואהמ תורישי
.תוצאה ראש לכמ התוא דחיימ ,ותואתיאופר תוליעפ
...הליכמ הקורי-הלוחכה הצאה
הקורי-הלוחכה הצאב ונימאה תוצמוח תלוכת .ונימא תוצמוח
.םדאה תכירצל התומלשב טעמכ המיאתמ    
רוקמ הווהמ הקורי הלוחכה הצאה .(3%) ןיערג תוצמוח
תוחתפתהל תויארחא רשא ,ןיערג תוצמוחב רתויב רישע ןוזמ    
.םנוקיתלו םיאת    
...תויושע ןיערגה תוצמוח
.תונקדזה יכילהת גיסהלו רוצעל ,עונמל
.יעבט ןוסיח רפשל
.הנירק תועפשה לרטנל
.ןורכיזה תושדחתה דדועל
.םייטנג םיקזנו תוינגרוא תויחומ תוערפה גיסהל
.ישפנ חתמ תועפשה ךכרל
דחא איה הקורי-הלוחכה הצאה .(םיזוחא 3 דע 2) ליפורולכ
.וב םירישעה םיחמצה   
.(ןיטורק הטבו B-12 ןימטיו דחוימב) B הצובקמ םינימטיו
.B-12 ןימטיו 'רג/ג"קמ 8 הקורי-הלוחכה הצאב   
.םורכו םוינלס דחוימב .םילרנימ
.תומימחפ
.זכורמ היגרנא רוקמ תווהמה ,(Lipids) תוינמוש תובוכרת
םיסיסמ םינימטיו תעסהל תושורדה ,תוינויח ןמוש תוצמוח
.ףוגב ןמושב   
.םידיאונובלפ
.(Superoxide dismutase) סאטומסיד דיסקוא רפוס
.יעבט טנדיסקוא יטנא   
ןצמח-ימ קרפמה םיזניא .(Catalase) זלטק
.(Hydrogen peroxide)  
יטנא הליכמה ,תיחמצ תבוכרת .(Glutathione) ןויתטולג
.(Cysteine) ןיאטסיצ ונימאה תצמוח וב טנדיסקוא    

תורוקמה דחאל הקורי-הלוחכה הצאה תא השוע הז ףסוא
.םיטנדיסקוא-יטנאב רתויב םירישעה םייעבטה

ןתוא (Lipo-proteins) םיניאטורפ-ופיל םיליכמ תונוזמה תיברמ
ךרוצל ,(Glyco-proteins) םיניאטורפ-וקילגל רימהל ףוגה לע
.םהב שומיש
,תומימחפ ןהו םיניאטורפ-וקילג ןה שי הקורי-הלוחכה הצאב
םשל ,לוכיע תייגרנא תעקשה אלל םלצנל לוכי ףוגהש ךכ
.תולודג תועפשה ויהי תוריעז תויומכב שומישל ןכל ,םתרמה

1999 רבמטפס
ןוסיחה יאת לע הקורי-הלוחכה הצאה העפשה
Department of Surgery וכרענש ,םילופכ םייומס םירקחמ
,McGill University, Montreal-ב
Research and Development, Cell Tech, Klamath Falls-בו
הקורי-הלוחכה הצאה תכירצ תעפשה תא ונחב ב"הרא ןוגרואב
.ןוסיחה תכרעמ לע
הצאהמ ('ג 1.5) הנטק תומכ תכירצלש אצמ רקחמה
.םיינוסיח םיאת תויתעונת לע הריהמ העפשה שי
םיטיצופמיל לש יללכ סויג היה רכינ םייתעש רחאל
.(Monocytes) םיטיצונומו (Lymphocytes)

הקורי-הלוחכה הצאה תכירצ תעפשהש ,איה םירקוחה תנקסמ
לש רישי יוריג לכ אלל ,ןוסיחה יאת חוקיפ תרבגהב תאטבתמ
.ןוסיחה תכרעמ