...יאקא ואר
 
2006 רבמבונ
יאקאב םיטנדיסקוא-יטנאה תמר
רתויב הובגה ךרעה תלעב איה יאקאה ירפב םיטנדיסקוא-יטנאה תמר
יטנדיסקוא-יטנאה חוכה דדמל םאתהב תאז ,ןוזמה תורוקמ לכ ןיבמ
.(Oxygen Radical Absorption Capacity - ORAC)
יבגל םינוכנ םניאו שובייה תטישב םייולת ולא םיכרעש םינייצמ םירקוחה
.יאקאהמ םירצומ

יאקאה לש הז ךרע וקדב ב"הרא University of Arkansas ירקוח
ודדמנ הב) ותפילק לע ירפה לש האפקהב שוביימ הלבקתהש הקבאב
ךרע שי קושב םירכמנה םינושה יאקאה ירצומל יכ וליגו ('חי 1026.9
.('חי 155) הברהב ךומנ יטנדיסקוא-יטנא

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2008 רבמטפס
תוקלד דגנ לעופ יאקא ץימ
תקלד ינמס תומר ןיטקהל יושע םיטנדיסקוא-יטנאב רישעה יאקא ץימ
.בל-תלחמ ומכ תויאופר תויעבב םירושקה (Inflammation Markers)
ןגמ ץימה יכ ררבתה הדנק .Holger NIS Inc.-מ םירקוחה ירבדל
עצוממ ליג ינב םיאירב םיבדנתמ 12 לע הקידבבו ןוצמיח יקזנ ינפמ
.תויתקלד-יטנא תונוכת ץימה ןיגפה םינש 33.9

תולחמל ןוכיסה ינמס תא גיסהל יושע יאקא ץימ םירקוחה לש םהירבדל
תומר ,תוירלוקסו-וידרק תולחמ ,רתי תנמשה ,םיקרפמ תקלד ומכ
(Compromised Cognitive Function) תויוקל יביטנגוק דוקפית
ותוליעפ יכ ררבתה .תוינורכ תוקלדל תורושק רשא תורחא תולחמו
.ונממ תכרצנה תומכב היולת יאקאה ץימ לש תיטנדיסקוא-יטנאה

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2009 רבוטקוא
יאקאה לש יתואירבה וחוכ תא המיצעמ סוביור תיצמת
הת תיצמת לש בוליש יכ וליג ב"הרא M University&Texas A ירקוח
רפשלו ועבצ תא קזחל יושע יאקא ירצומ בולישב (Rooibus) סוביורה
.יאקאב םיביכרמה לש םתוביצי תא
סוביור התמ וצומ רשא (Flavone-C-Glycosides) םידיסוקילגב רבודמ
ותוביצי תאו 46%-ב יאקאה ירצומב ןינאיצותנאה לש ועבצ תא ורפישו
.40%-ב

Food Chemistry


2010 ראוני
לורטסלוכ דגנ ליעומ יאקא
םייח-ילעבב ליזרב Federal University of Ouro Preto-ב רקחמ
הנוזת לש תילילשה התעפשה תא גיסהל יושע יאקאה ירפ רשב יכ הליג
םדב לורטסלוכ רתי תייעב לש התוחתפתה תא םצמצלו ןמוש תריתע
.(Hypercholesterolemia)
עיפשמ וניא אוהש ןוויכ דבכב םיקזנל םרוג וניא יאקאה םירקוחה ירבדל
תופורת תליטנ תעב הצופנ רשא העפות ,וב םימיזנא לש םתוליעפ לע
.הכורא הפוקת ךשמב

Nutrition


2010 רבמבונ
חומה לש ותואירבל יאקא
ותעפשה תא ונחב רשא ב"הרא ןוטסוב Tufts University-ב םירקוח
,יאקאמ הנכוהש תיצמת יכ וליג יאקאה ירפ רשב לש תיתקלד-יטנאה
חומה תקוזחת תא דאמ רפשל היושע הדש-יתותו ,תולוחכ תוינמכוא
היגאפוטוא יורקה הרימש ןונגנמ ,תונקדזהה תעפשה ינפמ וילע ןגהלו
ללכב ,חומה יאת לש םבצמב תורדרדיהב טלוש רשא (Autophagy)
.םיליער םינובלח לש םרוזחימ הז

Society of Neuroscience annual meeting in San Diego