(םידאמ סונלא) ןומלא
(Rote Erle :תינמרג) Red Alder
(Alnus rubra)
 
ברעמב לדג אוה .רטמ 20 דע הבוגל אשנתמה ,רישנ ץע ןומלאה
,םילגלגס ץעה ילע .הקסלא דעו הינרופילקמ ,תינופצה הקירמא
תויבקנו תוירכז תוחירפ ןומלאל .הצקב םידדוחמו םיננושמ טעמ
.תודרפנ
תימינפה הפילקה ,(תלשובמ וא היח) תחרפתה תא לוכאל ןתינ
.(הקתמהל שמשמו קותמ) ףרשהו (תלשובמ).בוהז-םוח עבצ תקפהל תשמשמ ץעה תפילק
תא עובצל וגהנ ב"הרא ידילי םינאידניאה   
.םימב תוחפ ואריש ידכ ,גידה תותשר   
טוהירה ףנעב תשמשמו דוביעל הלק הציעה
.ץוח יאנתב הדימע הניא איה .לוזה   
  השוביי רחאל ,תשמשמ תימינפה הפילקה
םיקרמ תכמסהל (האקה תמרוג הירט הפילק)   
.םחלב םינגדל הפסוהו םינוש םילישבתו   
תיילקל םישמשמ םיריעצה םירצנהו םישרושה
.םילס   
.תוצוצינ אלל תרעוב הציעהלודיג יאנת
.םיה ריוא תברקב דימעו החימצ ריהמ ץע ןומלאה
.הנש 80 דע 60 - םייח רצק ץעה
.תוציבבו םילחנ דיל ,םיחלו םירק תונורדמב חמוצ אוה
.יקלח לצ דע ,האלמ הפישחל קוקז
,םשג זוקינ תורוניצ םותסל םילולעו םיינשלופ ץעה ישרוש
.בויבו םימ תורנצ    
דחוימב) עקרק ףחס תעינמל שמשמ אוה
.חור םוסחמו (תורהנ ךרואל    
לע תוריהמב ץעה טלתשמ הפירש רחאל
.טחמ יצע תחימצ ענומו יקנה חטשה    
חתפתמ .עקרקב ןקנח תעמטהב דיקפת לעב
ורשנש םילעה .ןקנחב תולד תועקרקב    
.תיבובקרב עקרקה תרשעהל םימרותו תוריהמב םיביקרמ    
.טובנל ידכ חותפ חטשל קוקז םיערזה עפש

,םיבוהצ ויתסב םיכפוה םהילעש ,םירחא םיצעל דוגינב
לוכי ץעה .תכלשה דע םיקורי ןומלאה ילע םיראשנ
ליפורולכה יאלמ תא קיזחהלו ךישמהל ומצעל תושרהל
וניב הלועפ ףותישל תודוה ,(םילעב קוריה רמוחה)
יאלמל םיגאודה ,וישרושב ןקנחה ירשוק םיקדייחל
.ורובע הנוזת ירמוח לש קיפסמ

שמשה ינרק תא דוע לצנל ןומלאה לוכי ךכ
.םתרישנ דע םיקורי וילע תא ריתומו תונורחאה

ותוששואתה םג הריהמ ,ןקנחה יעבקמ םיקדייחל תודוה
םדוק חתפל ,םיצעה ראשל המודב ,ךירצ אוה ןיאו ביבאב
.ליפורולכב ביכרמ ,ןקנח גופסל ידכ ,םיקורי םילע ןכל
 תיאופר תוליעפ
.םילבורטצאבו תחרפתב ףרשב ,ןומלאה ץע תפילקב םישמתשמ
.םידיאונובאלפ תויומד תובוכרתו םינינאט םיליכמ ולא
הצמוחל ףוגב הארנכ ךפוהה ,(Salicin) ןיצילס הליכמ הפילקה
.(ןיריפסא :ואר) תיליצילס

...ןומלאה תונוכת
.הביקה תא קזחמ
.יללכ קזחמ
.ץווכמ
.לשלשמ
.םוח ךכשמ
.יתיירטפ יטנא
.םיבאכ ךכשמ
.ןובאית ררועמ

ץעה תפילק תקבאב שומיש
...ימינפ לופיט
.תוימינפ תועיצפ
.לושליש
 
.םיבאכ
.שאר באכ
.םייטמואיר םיבאכ

...השיבחב ינוציח לופיט
.המזקא
.םיעצפ

...ףרשב (ינוציח) שומיש
.םיעצפ

...ב לופיטל םישמשמו םיצווכמ םילבורטצאהו תחרפתה
.(םתסיעל ידי-לע) לושליש