ףסכה תוומלא
Algerian tea
Silber-Mauermiere :תינמרג
(Paronychia Argentea)

הבוגל דע אשנתהל יושעש ,יתנש-בר ערתשמ חמצ ףסכה תוומלא
.רוב תודשבו םיה ףוחל תונודב רקיעב ץופנ .רטמ 0.5
.(םייבקנו םיירכז) םיינימ וד םיחרפה .םיצועמ םילועבגה
.ןידע ןבנבל/ףוסכ םקרמ םיחרפל

.הת הקשמ תשמשמ םיחרפה תטילחלודיג יאנת
.(1) הירופו בטיה תזקונמ ,תילוח עקרק
.תוריקב םיכרחב םג חתפתי ףסכה תוומלא     
.םיקרח תרזעב תישענ הקבאהה
.שמשל האלמ הפישח .םח םילקא
.הקולח/םיערזמ יובירה
.עקרק יחטשמ יוסיכל םיאתמ .בטיה טשפתמ

ףוסכה םעבצ תוחתפתהב עגפת עקרקה לש רתי תוירופ (1)
.םיחרפה לש     תיאופר תוליעפ
...םילעה תטילח
.תנתשמ.תינימ תררועמ

תשמשמ (ירט וא שבוימ) ולוכ חמצה תטילח
...ב לופיטל לארשי-ץרא ייברע תא
.ןתש ןתמב המיסח תויעבו הילכ ינבא

העש 1/2 דע ,םימ רטיל 1-ב חמצהמ ןפוח ולשב :תוארוה
.ישפוח ןפואב ותש .(ומידאי םימהש דע)

...ב לופיטל ולוכ חמצה לש תימימ תיצמת תשמשמ ןדריב
.וז הנוכת חיכוהל חילצה אל רדוסמ רקחמ :הרעה .תרכוס