תולוחכ תוינמכוא
Blueberry (Highbush Blueberry)
Heidelbeere/ Blaubeere תינמרג
(Vaccinium corymbosum)

רישנ ,האנ חיש ירפ איה הלוחכ תינמכוא
יתאפב ץופנה ,םינז רפסמ לעב ,הובגו
.םירטמ 3 דע הבוגל אשנתמו תינופצה הקירמאב תוציבבו תורעי

ייומדו םינבל םיחרפה .םיננושמ טעמ םהו הלגלגס םילעה תרוצ
.םידוח 5 לעב יתחת רותפכ ולו ירגרג ירפה .ןומעפ
.טסוגוא-ילוי םישדוחב ירפ בינמו יאמ-לירפאב חרופ חישה

שמשמ אוה .לשובמ וא יח ותוא םילכואו יסיסעו קותמ ירפה
.תויגועו תוגועב בורל  
.ףיטקהמ םייעובש דע ירפה תא ךורצל שי
תולעמ ספאב ,הנש דע ,ותוא איפקהל ןתינ
ותוא ףוטשל ןיא .זוחא 95 דע 90 תוחלו 'צ  
.ותאפקה ינפל  
.םיקומיצל המודב שמשמ שבוימה ירפה
.ףנכ-ילעבו םייח-ילעב ןווגמל הכישמ רוקמ הווהמ ירפה


לודיג יאנת
חתפתי חמצה .בטיה תזקונמו הירופ עקרק יגוס ןווגמ
.תיצמוח עקרקב דחוימב בוט  
.שמשב רתוי בוט חתפתי ירפה .יקלח לצ דע האלמ שמש
םיקבואמו (דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
.ומצע תא הרפמ וניא חמצה .םירובד ידי-לע  
,םירופיצ ומכ ,םיבר םייח-ילעבל הכישמ רוקמ הווהמ חישה
.םיכרה וילעמ תונוזינ רשא ,תובנראו םייאבצ  
.הכרבהו (הצחמל םיצועמ) םירוחיי ,םיערזמ יהשענ ובירה
.העירזה ינפל םישדוח 3 ךשמב םיערזה תא ררקל שי
.תוחור ינפמ הנגהל גואדל שי
.('צ תולעמ -25 דע השעמל) הרקב דימע חמצה
.לטפו תורוחש תוינמכוא תברקב ולדגל ןיא


תיאופר תוליעפ
.ירפב םג םיתיעלו תולוחכה תוינמכואה ילעב םישמתשמ
םינינאיצותנא שי םילעבו ירפב .םינינאט 10%-כ שי םילעב
.לוחכה םעבצ תא םהל םינקמה
.C ןימטיול בוט רוקמ ןניה תולוחכ תוינמכוא
.(Ellagic Acid) תיגאלא הצמוח םג ןהב שי

תולוחכה תוינמכואה תונוכת
.הזחה תיב תויעבב תולפטמ.תוצווכמ

...ב לופיטל תושמשמ תולוחכה תינמכואה
.לושליש.ןורג יבאכו תוננטצה

...ב לופיטל תולוחכ תינמכוא ילע הת שמיש רבעב
.ןתשה יכרדב תוקלד.תרכוס
.ןובאית רדעה

תולוחכ תוינמכוא הת
250-ב םישבי םילע (םייתש דע תיפכ) םרג 10 דע 5 ורשה
.תוקד 15 ךשמב ,(לפס 1) ל"מ
.םויב םילפס 6דע ומגל לושלישב לופיטל
.םויב םילפס 3דע ומגל תרכוסב לופיטל

.שבוימה ירפהמ םג הת ןיכהל ןתינ

ךות לושלישה תרמוח תא תיתועמשמ תיחפמ וניא התה םא
.אפורל ונפ ,םיימוי

...תושדח - תולוחכ תוינמכוא ואר