(יברעמ) םודא זרא
Red cedar (Western)
(Thuja plicata)

אשנתהל יושעש ,קנע טחמ ץע אוה םודאה זראה
.םירטמ 6 דע רטוקו רטמ 60 דע הבוגל
.םישקשק ייומד םילעהו וסיסבב ץרוחמ עזגה

ץעה .םיפנוכמ םיערז ובו ןטק םדמדא הצועמ לבורצא אוה ירפה
םיקמעבו טקשה סונייקואה לש יברעמ ןופצה ףוחה ךרואל ץופנ
.םורדב הינרופילק דע ןופצב הקסלאמ ,המינפ ץראב ,םיחל
...אוה .ישומיש ברו יביס םודאה זראה עזג
.ןובקיר ינפב דימע.תולקב עוקיבל ןתינ
תוחול ,םיתבל תוחול ,תויגוד תיינבל שמשמ
.םיבר םישומיש דועו םיטיהרל םילקועמ    
.ןייוצמ הריעב ץע
.םילס םיניכמ ץעה ישרושמ
.םילבח םיניכמ (םימה יגופס) םיפנעהמ


לודיג יאנת
,הבוטר דע החל ,הרישע (הדבכ דע הלק) עקרק יגוס ןווגמ
.תיצמוח דע תיסיסב    
.יקלח לצ דע האלמ שמש
.םייבקנ םיחרפו םיירכז םיחרפ אשונ ץע ותוא
.חורה ידי-לע השענ קוביאה
.םיה ריואל הפישחב דימע
.הנשב רטמ 1 דע :החימצ ריהמ ץע


תיאופר תוליעפ
.םישרושבו עזגב ,םיכרה םיפנעב ,םילעב ,םילעה ינצינב םישמתשמ
ץעה תונוכת
.רוזחמה תא זרזמ
.םוח דירומ
.םייניש באכ לע לקמ
.לוכיעל עייסמ

.םיבאכ ךכשמ
.ינורגש יטנא
.ץווכמ
.תוילכל עייסמ

.ץעב םיבר םישומיש םישוע (Lummi) ימולה טבש םינאידניאה

...ב לופיט םשל ,םתוא םיעלובו םינצינה תא םיסעול םה
.תואיר יבאכ
.םייניש יבאכ
(1) .ןורג יבאכ

.םילעה תחתרה רחאל (1)

...ב לופיטל םילעה תא םיסעול (Cowlitz) ץילואקה ינב
.(Toothache) םייניש באכ

םילעה תא םילשבמ (Skokomish) שימוקוקסה טבש ינב
.רוגריגל םהב םישמתשמו

...ב לופיטל שמשמ םילעה הת

דחוימב ,(Phagocytes) םיטיצוגפ רוציי דדועמ התה
.(Macrophages) םיגאפורקמ תוליעפ

...ל הפורת םישמשמ םילשובמה םילעה

...ל תשמשמ (ותסיעל וא) עזגה לש ימינפה וקלח תטילח

...ב לופיטל תשמשמ םילעהו עזגה תטילח

...ל תשמשמ םיערזה תפסותב הטילחה
.םוח תדרוה

...ב לופיטל תשמשמ םיררופמה םילעהמ המח תיצמת

...ל םירישכת תנכהל שמשמ ץעה
ללוכ ,(Venereal diseases) ןימ תולחמ יעצפ תפיטש
.(Human papilloma virus) המוליפפה סוריו

...ב לופיטל ץעה ןמש שמיש רבעב
.(Warts) תולבי
.(Fungus infections) םייתיירטפ םימוהיז

תורהזא
,תותיווע ,םד-ץחלב הדירי םורגל יושעו ליער םילעה ןמש
.תוומל ףאו    
לע .הלפה םורגל הלולע עזגהמ המח תיצמתב שומיש
.ץעה ירצומב שומישמ ענמיהל ןוירהב םישנ    
המתסא םורגל לולעש ,ץעה קבאל םישיגר םיבר םישנא
תיטקילפה הצמוחה ךכל תמרוג .תוילאיכנורב תותיוועו    
.הצעב (Plicatic acid)