םיעבצה תנקלא
Dyer's alkanet
(Alkanna tinctoria)

יתנש-בר חיש אוה םיעבצה תנקלא
.מ"ס 25 דע הבוגל אשנתמה ,ערתשמ
םורדבו ןוכיתה םיה ףוח ךרואל תולוחב לארשיב חמוצ הנקלאה
.םיליכא הנקלאה ילע .הפוריא

...שמשמ ,שרושה תפילקמ םיקיפמ ותוא ,םודא עבצ
.הז שומיש רסאנ תובר תוצראב .לכאמ עבצ
.תופורתה תיישעתב
.םימשבה תיישעתב
.ץע עבצ ןוויג
.שיש עבצ ןוויג
.םיגירא תעיבצ
.(Litmus) סומקל ריינ רוצייב


לודיג יאנת
.בטיה תזקונמ ,תינוניב דע הלק/תילוח תיסיסב עקרק
.לצ יצח דע האלמ שמש
.םיהמ חולמ ריוואבו תרוצבב דימע חמצה
.לירפא - ראורבפ :החירפה .ינימ-וד חרפה
.םירוחיי וא הקולח ידי-לע וא םיערזמ יובירה


תיאופר תוליעפ
.םישביימו ויתסב םיפסוא ותוא ,שרושב םישמתשמ
,(Pyrrolizidine) ןידיזילוריפ גוסמ םידיאולקלא וב שי
(Naphthaquinone) ןוניקתפנו םדאל םינכוסמ םיבשחנה
.דועו םיעצפ תואפרמ תונוכת ול

םיעבצה תנקלא תונוכת
.ץווכמ
.םיעצפ אפרמ
.ילאירטקב יטנא
.דוריג דגונ

...ב לופיטל תשמשמ איה
.ץחל יעצפ
.תודרגמ תוחירפ
.םיחופנ םד ילכ/תוילד
.יופיר יישק םיביכ

תושדח
1978 רבמבונ
םיילגר יביכל םיעבצה תנקלא
אצמ םיעבצה תנקלא שרוש יביכרמ תונוכת תא קדבש רקחמ
אפרמ תונוכת (Esteric pigments) םיירטסאה םינעבצלש
.(Ulcus cruris) םיילגר יביכל תוניוצמ

PMID: 720485 PubMed