...האצניכא ואר
 
2006 ראוני
התוליעי לע עיפשמ האצניכאה ןז
Centre for Complementary Medicine Research-ב ךרענ רשא רקס
ןתינ אלש הלעה תונורחאה םינשב וכרענש םירקחמ 16 וללכנ ובו הינמרג
.קושב םימייקה םינושה האצניכא ירצומב תלעותה תא ךירעהל
תונוש תויצמתבו םינוש םינזב שומיש איה ,םירקוחה ירבדל ,ךכל הביסה
םילעב םעפ ,שרושב םעפ ועצוב םייוסינה .הרקמ לכב האצניכאה לש
.תונוש ןה םג ויה יוצימה תוטיש .םהינשב תישילשה םעפבו

ןזמ האצניכאה לש םינוילעה היקלחב שומיש יכ וליג םירקחמהמ העשת
,םירגובמב תוננטצהה ינימסת תא םצמצל יושע Echinacea Purpurea
.ויד םדקומ בלשב השענ הב שומישה םא
םירישכתבו לוהוכלא תרזעב וצומש םירישכתב ואצמנ תויבויח תואצות
ןייצל שי םירקוחה ירבדל .םינוילעה חמצה יקלחמ חמצה ץימ הצומ םהב
.האצניכאה לש יוצימה ןפוא תא םינושה םירישכתה יבג לע
לש התעינמל יעצמאכ האצניכאב תלעותה תא וקדב רשא םירקחמ ינש
.תלעות לכ הב ואצמ אל תוננטצה

Cochrane Database of Systematic Reviews 2006


2006 רבמצד
יעמה תואירבל האצניכאה לש תלעותב קפס
הרשע ךשמנו ב"הרא University of Arkansas-ב ךרענ רשא רקחמ
ןזמ האצניכאה יכ חוודמ ,םיאירב םירגובמ 15 וב ופתתשהו םימי
םיקדייח לש םתוחתפתה תא דדועל היושע Echinacea purpurea
תואירבה לע העפשהה יהמ רורב אל ןיידע םירקוחה ירבדל .םייעמב
םימדוק םירקחמ .ךכ םשל לודג הדימ הנקב םיפסונ םירקחמ םישורדו
םייעמב תוקלדל ,לושלישל םירושקה םיקדייח לש זוכירב היילע ואצמ
.סגה יעמה ןטרסל ןוכיס רתילו

Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics


2007 ינוי
תוננטצה דגנ הבוט האצניכא
...ירקוח