םוידמיפא
Barrenwort/Epimedium
(Epimedium grandiflorum)

ימדנא ,ערתשמ חמצ אוה םוידמיפא
הבוגל אשנתמה ,הירו'צנמו האירוק ,ןפי ,ןיס םורדב תורעיל
.מ"ס 35 דע
תשוחנ ,דראל םהינווג תא םינשמו דחוימב םיאנ םישדחה םילעה
.םודא-לוגס ינווג םילעה םילבקמ ויתסה תארקל .םודאו

.לוכאלו םלשבל ,םימב תורשהל ןתינ םיריעצ םילע


לודיג יאנת
עקרק יוסיכ שמשל םיאתמה ,האנ יתנש-בר חמצ םוידמיפאה
.ארפ ינגו תועלסמ ,םיינפי םינגב     
תיצמוח ,הירופ עקרק יגוס ןווגמ
.בטיה תזקונמו החל ,תילרטינ דע     
.הרירקו תלצומ הביבס
,דחאכ םייבקנו םיירכז םיחרפה
.ינוי-יאמ םישדוחב םיחרופו םירובד ידי-לע םיקבואמ     
.הקולחב וא םיערזמ יובירה
.םיערז תלבקל םיחמצ ינש םישורד ןכלו םירקע םיחמצה     
עצבל שי חמצה ןוא לע הרימשל .תיחטש םישרושה תכרעמ     
.םינש 3 לכ הקולח     
.הרק ינפמ הבבגב םישדח םילודיג לע ןגהל ץלמומ


תיאופר תוליעפ
.םישרושב םיתיעלו םילעב םישמתשמ
.םיידיאונובלפ םניאש םידיסוקילג 30-מ הלעמל שי םילעב
דיאונובלפה אוה םוימדיפאב ירקיעה ליעפה ביכרמה
ןקנחה תצומחת תמר תא לידגהל רומאש ,(Icariin) ןיאירקיא
.םיקלח םירירש ךכב תופרלו םדב (Nitric oxide)
(Flavonol glycosides) םיילונובלפ םידיסוקילג שי םישרושב
.F-ו E ,D ,C ,B (Ikarisosides) םידיסוסירקיאו

גנאי ןיי ימוקמה ומשב ,תיניסה האופרב שמשמ םוימדיפאה
.(Yin Yang)

םילעה תונוכת
.תינימ הקושת םיררועמ
.םדב רכוס םידירומ
.םד ילכ םיביחרמ
.םיקזחמ

.םייתמתסא-יטנא
.םיילאירטקביטנא
.םייטמואיר-יטנא
.לועיש יככשמ

.ןורטסוטסט ןומרוהל המודב ןימה ירביא לע םיעיפשמ םילעה
תומכ תאו תינומרעה תטולב לקשמ תא לידגהל םייושע םה
.ערזה לזונ
ולידגה םה ,םילעה תיצמת תעילבב ,םייח-ילעבב יוסינב
.שרפומה ערזה תומכ תאו תויוגוודזהה רפסמ תא

...ב לופיטל םישמשמ םילעה
.תרכוס
.תונוא ןיא
.(Seminal emission) ערז תטילפ תויעב
.(Lumbago) וגבמול
.םיקרפ תקלד
.םירביא תשלוח/השוחת רדעה
.םד ץחל רתי
.(Chronic bronchitis) תינורכ טיכנורב

תורהזא
.חמצל רתי תושיגרמ םילבוס רשא םישנא םנשי
.ןוירהב םישנ לע רוסא םוידמיפאב שומישה

תושדח
2007 ילוי
םצעה תואירבו םוידמיפא
ףותישב Chinese University of Hong Kong-מ םירקוח
ןיס Shanghai University of Chinese Medicine ירקוח
םוידמיפאהמ םיצממ ותוא דיאונובלפ ,ןיאירקיאש וליג
Epimedium-derived phytoestrogen flavonoids (EPFs)
יושעו ןותחתה בגהו ךריה םצע תופיפצ תא לידגהל יושע
.סיזורופואיטסוא דגנ ליעוהל
רבכמ הז ורבעש םישנ 85 וב ופתתשהו םייתנש ךשמנ רקחמה
.1.5%-ב הלדג תוינייסנב םצעה תופיפצ .רבעמה ליג תא
.ןדיס ףסות ג"מ 300 םג תופתתשמה ולטנ ףסונב
.תוילילש יאוול תועפות לכ ולגתה אל יוסינב

.Journal of Bone and Mineral Research