ןויבוזא
Germander
(Teucrium ...)

בר ,דע קורי חיש ינז רפסמ ןויבוזאה תחפשמב
םלדגל ןתינ .מ"ס 30 הבוגל םיאשנתמה ,םיפנע
.האנ הכומנ היח רדג םישמשמ םהו תופיפצב

םיירירמצ ,חמור ייומד וא םילגלגס ,םינבנבל-םיריהב םיקורי םילעה
.רומ ףרש לשכ םחירו ףירח-רירמ םמעט ,ץקוע ילעב ,םתיתחתב

ומכ ,םירחאו היסא ברעמ-םורדו הפוריאב םילדג ןויבוזא ינז רפסמ
.ןוכיתה םיה ןגאב Teucrium PoliumTeucrium fruticansלודיג יאנת
.הלד תיעלס עקרקב םג לדגל ןתינ .בטיה תקזונמ עקרק
.האלמ שמש
.חורמ הנגה
.הטעומ הייקשה
.ןושיד טעמ
.םיערז וא לועבג ירוחיי ,שרושה תקולחב יובירהתיאופר תוליעפ
םיליכמ ,Teucrium chamaedrys ומכ) ןויבוזא ינז רפסמ
.(Toxic pyrrolizidine alk.) םיליער םיינידיזילוריפ םידיאולקלא

,םידיאונובלפ ,םינינאט םניה םינזה לכב ,םיליעפה םיביכרמה
.ףידנ ןמשו םינינופאס ,ףרש ,םורכ ,תורירמ תובוכרת

...תונוכת ןויבוזאל םינקמ ולא
.(ןזל םאתהב ,תונוש תוגרדב) קוזיחו הצרמה .יוטיח

...ןז לכל תוידוחייה ,תופסונ תונוכת
Teucrium Chamaedrys
...ב לופיטל רבעב שמיש
(1) .הרגדופ
.םחר ישוחמ

.ןורגיש
.ןיגוריסל םוח
.(Scrofula) תיריזח

.'Portland powder' הפורתב ביכרמ (1) 

Teucrium Polium
...ב לופיטל רבעב שמיש
.(Cholera) ערילוכ

...ב לופיטל םויכ שמשמ
.(Cachexy) תינורכ תושישת
.(הזילומה) םד סמת
.םייעמה םורק תקלד
.םייעמ תוקלד

.לק ןתשמ שמשמ

Teucrium Canadense
...ןזה תונוכת
.קזחמו ררועמ

...ומכ םיבצע תויעבב לופיטל שמשמ
.תונבצע
.הניש ידודנ
.(Hysteria) הירטסיה
.(Epilepsy) הליפנה תלחמ

Teucrium Marum
...ןזה תונוכת
.רוזחמ דדועמ .העזה הברמ .ןתשמ

...ב לופיטל שמשמ
.תינורכ טיכנורב
.תלעש

.רוזחמ רדעה
.(Leucorrhoea) הנבל הביז
(2) .(Nasal polypi) ףאב םיפילופ

.הקבאכ שומיש ךות (2) 

...ב לופיטל תלבגומ הרוצב שמשמ
.(Scrofula) תיריזח
.הרגדופ
.(Dropsy) תמיימ

Teucrium Scordium
...תוינורכ רוע תחירפב תורושקה תולחמב לופיטל רבעב שמיש
.(Syphilis) תבגע .(Dyspepsia) לוכיע תוערפה

...ב םיימוקמ םילופיטבו
.םירוחט .(Pruritis ani) דרג


םיבוליש
...ב לופיטל שמשמ ,שבדב ברועמ ןויבוזא
.ןתש ןתמב םיישק .לועישל הפורת
.לוחטה תושקתה

...ב לופיטל תשמשמ םיקוריה םילעה תטילח
.הלחמה תליחתב דחוימב ,(Dropsy) תמיימ
.דבכ רוזחמ

...ב לופיטל רבעב השמיש ןייב הטילח
.םינוש םישחנ תושכה
...ב לופיטל ושמיש שבדב םישותכ םילע
.יופיר יישק םיעצפ