הקלמא / הקילבמא
Indian Gooseberry/Amalaka
(Emblica officinalis/
Phyllanthus emblica)

ויתוריפ .םירטמ 5.5 דע הבוגל אשנתמה רישנ ץע איה הקילבמא
האופרב םישמשמ תוריפה .C ןימטיוב דחוימב םירישעו םיינרשב
.(Ayurvedic medicine) תידוורויאה תידוהה
רקיעב ץופנ אוה .היסא חרזמ-םורד לש יפורטה רוזיאב ץעה רוקמ
.המורדבו ודוה זכרמב

.םירומישו םיצומח תנכהב שמשמ ץומחה הקילבמאה ירפ
.תורוע תנכהב םישמשמ ץעה תפילקבו ירפב םינינאטה
.רעישל ופמש תנכהלו עבקמכ םיעבצה תיישעתב שמשמ ירפה


לודיג יאנת
.ירפ עפש בינמ הקילבמאה ץע
.הרקב דימע (ארפה) ץע
.תורידש תיינבב שמשמו רתויב האנ אוה


תיאופר תוליעפ
ירפה .םישרושבו ץעה תפילקב םיערזב ,םילעב ,ירפב םישמתשמ
ל"מ 100-ל ג"מ 1,094) C ןימטיוב רישע אוה .רתויב ץומח ירפה
.(0.75%) ןובלחו (0.59%) ןיטקפ ,(2.73%) םינינאט שי ירפב .(ץימ

,(Kampferol) לורפמאק הז ללכב ,םידיאונובלפ ליכמ ירפה
.(Gallic Acid) תילג הצמוחו (Ellagic Acid) תיגלא הצמוח

.םינינאטב דחוימב םירישע םילעהו עזגה תפילק

ירפה תונוכת

.ץווכמ
.ןתשמ
.לשלשמ
.קזח יטנדיסקוא-יטנא
.לועיש לע לקמ
.יטפסיטנא/רהטמ
.ילאריו-יטנא

...ב לופיטל שמשמ ירפה

.(הלקה) לועיש.לוכיעה תכרעמב תויעב
.(Jaundice) תבהצ

רישכתב ביכרמ תידוורויאה האופרב שמשמ שבוימה ירפה
...ב לופיטל תשמשמה (Triphala) הלאפירט

.(Chronic Fysentery) תינורכ הירטנזיד
.(Gall Bladder) הרמה סיכב תוערפה
.םיעצפ רוהיט
.םיברקעו םישחנ תוציקע תלקה

שארפנוויי'צ רישכתב תידוורויאה האופרב ירפה שמשמ ןכ
...ל שמשמה ,םייחה םס הנוכמה ,(Chyawanprash)

.ןוסיחה תכרעמ קוזיח.היגרנא תרזחהו האייחה

...ל הפיטש ימ תנכהל םישמשמ הקילבמאה ילע

.תובאוכ םייניע.הפ

...יופירל םישמשמ םיערזה ןמשו םיפורשה הקילבמאה יערז
.רוע ימוהיז

ירפ ץימ רטיל-ילימ 100-ב (עצוממ) יתנוזת ךרע

...תושדח - הקילבמא ואר