קאקפיא
Ipecac
(Cephaelis ipecacuanha)

חמוצה ןטק חיש אוה קאקפיא-ה
,היבילובו ליזרבב סנוזמאה רוזיאב
.הנשב םירטמ 2-מ הלודג םיעקשמה תומכ םש

םילצומו םיחל םירוזיאב ,תופופצ תוצובקב חתפתמ קאקפיאה
ויחרפ ,םיינבלמ טעמ וילע .מ"ס 30 דע הבוגל אשנתמ אוה
.םירוחש-םילוגס ויתוריפ ירגרגו םינבלתיאופר תוליעפ
הנקמ םיפעתסמה םינושרושב םישמתשמ
םתוא םיפסוא .םשוביי רחאל .שרושה
הפוקתב ,םינש 3-מ רתוי ינב םיחישמ
שרושה .ירפה תטינחו החירפה ןיבש
.רמ ומעטו (Mold) שבוע חיר ףידמ

םשל קאקפיאב םישמתשמ םינידניאה
.(יבמא םוהיז) תיבמא הירטנזידב לופיט

םיינילוניווקוזיא םידיאולקלא םנשי קאקפיאב
.(Cephaline) ןילאפצו (Emetine) ןיטמא :(Isoquinoline a.)

לשלשמ רמוח והז .ירקיעה ליעפה רמוחה אוה ןיטמאה
םינטק םינונימב ,הפב חקלנ הז אוהשכ .האקה םרוגו
שקיע לועישב לופיטמו ,(Expectorant) חייכמ אוה
.(Persistent cough)
הכיס יעלות ,תובמא םהב ,םינוש םיטיזרפ לטוק ןיטמאה
.(Tapeworm) טרס יעלותו (Pinworm)

.(Glycosides) םידיסוקילגו םינינאט םג שי קאקפיאב

ןיא .המצוע בר חמצ אוה קאקפיאה
.יאופר בקעמו הכרדה אלל וב שמתשהל

...ב לופיטל הנושארבו שארב שמשמ קאקפיאה
.הגגשב (Poisoning) הלערה
.(Intestinal parasites) םייעמב םיטיזרפ

תולחמב המחלמל קאקפיאה שמשמ ןטסיקפבו ודוהב
...ומכ ,תורחא (Parasitic diseases) תויטיזרפ
תעלותה תמרוג התוא (Bilharziasis) היצרהליב
.(Flatworm) החוטשה  
.(Vomiting) תואקה

,האקה םרוג םס קאקפיאה פוריס שמיש רבעב
םינוש םילער ועלב םישנא םהב םיבצמל דחוימב
.רתי ינונימ ולטנ וא הגגשב
םירקחמש רחאל ,תחפ קאפקיאה פוריסב שומישה
םרוג רמוחה ,(Cephaeline) ןילפסה יכ ואצמ
םורגל לולעש ,הרגמ רמוח אוה ,קאפקיאב האקהה
תודודמ תויומכב וב שמתשהל שי ןכלו תוליער
.דבלב יאופר חוקיפ תחתו תוריהזבו

...לש םירקמב םג עייסל יושע אוה
:םיאבה םימוטפמיסה ןהל ,תוכשוממ (Nausea) תוליחב
,המח וא הרק הקיבד העיז ,םירווח םייתפשו םינפ 
האקה תובקעב הלקה הל ןיאש ,הנרגימל תורושקה 
.םינפל תופפוכתה ןמזב תופירחמה תואקהו 
...ןכו
,ןואמיצ רדעיה ,שלח קפודב םיוולמה הביק יאולחת
ומכ ,המישנ יישק ,קור לש תדמתמ תורצוויה ,ןופלע 
,(Spasmodic coughing) יתיווע לועיש ,המתסא תעב 
.ןמזב וב האקהו לועיש ךירצמו קנח םרוגה 

שומישל הנכה
הסג הקבאל ותוא םינחוט ,שרושה הנק תא םישביימ
בצמב שומישל ,(Milk sugar) בלח רכוסב םילהומו
תוטישה יתשב .לוהוכלא סיסבבו םימב וא קצומ
.הליער הניאש המרל רצומה תא םישילחמ

תורהזא
ןיא .הבר תוריהזב וב גוהנל שיו ליער חמצה
.בורקמ בקעמו תיאופר היחנה אלל וב שמתשהל 
,בל תקיפס יא ,םייעמ תקלד :םורגי רתי ןונימ
.תואיר תקלדו הפירח טיכנורב ,םדה ילכ תובחרתה 
הלק תקלדו שוטיע תמרוג שרושה תקבא תפיאש
.ףאב םיירירה םימורקב 

.