קיטסמה תלא
Mastic tree/Lentisc
(Pistacia lentiscus)

,דע קורי ץע/חיש קיטסמה תלא
,םירטמ 5 דע 3 הבוגל אשנתמה
,ןוכיתה םיה ןגא תוצראבו הפוריאב ,םירעוימ םירוזיאב חמוצה
ףרש הריגמ העוצפה חישה עזג תפילק .ףוחה תברקב בורל
.קתקתמ םעטו םיענ חוחינ לעב

...ל שמשמ קותמה ףרשה
.ןוויב ,רקיל לש ומעט ןוויג.גנידופ/תפרפר םעט ןוויג
.תוגועו םוקל תחר :קיתממ

...רוצייב ףרשה שמשמ היישעתב
.םיקבד
.הטינח
.תינמז םייניש תמיתס

.תולועמ תוכל
.םימשב עוביק
.םייניש תוחשמ

...קיפהל ןתינ םיערזהמ
.הרואתלו םינובסב שמשמ םג ןמשה .(22%) לכאמ ןמש


לודיג יאנת
.בטיה תזקונמו השבי ,תיסיסב ללוכ ,עקרק יגוס ןווגמ
.האלמ שמש
.בגנה ןופצ דע ץראה ןופצמ :לארשיב הצופת
םיערז/תוריפ תלבקלש ךכ ,םייבקנ וא םיירכז :םינימ 2 חישל
.םיחיש 2 תוחפל לדגל שי    
.לירפא - סרמ :לארשיב החירפה
.םייח-ילעב תועצמאב ,םיערזמ עבטב יובירה
םימב וא םייסיסב םימב הממי ךשמ םיערזה תא ורשה
.םימי 3 ךשמ ,םייסיסב    
.תרוצבב דימע חישה


תיאופר תוליעפ
.ותעיצפ רחאל ,חישה עזג תפילקמ רגינה ףרשב םישמתשמ
ףרשה תא שבייל ןתינ .ויתסל ץיקה עצמא ןיב השענ ףוסיאה
.הקבאכ וב שמתשהלו
םינפרטירטו םידיאונובלפ םה ףרשב םיירקיעה םיביכרמה
.ןינאט 19% םיליכמ םילעה .(Triterpenes)
(Shikimic acid) תימיקיש הצמוח םג שי םיריעצה םילעב

ףרשה תונוכת
.םייעמב םיזג ךכשמ
.ןתשמ
.ץירממ

.םיבאכ ךכשמ
.םייניש באכ עיגרמ
.יללכ עיגרמ
.לועיש דגונ

...ב לופיטל ףרשב םישמתשמ תימינפ
.תונופמיסה חויכ
.לועיש לע הלקה
.םידליב לושליש

...ב לופיטל ףרשה שמשמ תינוציח
...ב לופיטל דרפסב םישמשמ חישה ילע

...ב לופיטל ףרשה שמיש רבעב
.(Gums) םייכינחה קוזיח
.הז חיר קיתממ ףרשה .הפ חיר לורטינ
.(םיפסונ םיביכרמ בולישב) םייניש ירוח יולימ

תושדח
1978 רבמבונ
התעפשה תא ותמיא דרפס Universitat de Valencia ירקוח
תולבוסה תודלוח לע קיטסמה תלא ילעמ תימימ תיצמת לש
.םד ץחל רתימ

2004 יאמ
,םילעהמ וצומש םיפידנה םינמשה לש ימיכה םבכרה ןלהל
הנקסוט לבחב םרוקמש ,קיטסמה תלא לש תוריפהו םיפנעה
,(Limonene) ןנומיל ,(Alpha-pinene) ןניפ הפלא :הילטיאב
ןליפוירק ,(Myrcene) ןצרימ ,(Terpinen-4-ol) ןניפרט
.(Germacrene D) ןרצמרגו (Caryophyllene)